Quyết định 1898/QĐ-UBND

Quyết định 1898/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định liên quan đến quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ rượu, xăng dầu, thuốc lá của tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1898/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định kinh doanh bán lẻ rượu xăng thuốc lá Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1898/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 05 tháng 6m 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH

VVIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH HỆ THỐNG KINH DOANH BÁN LẺ RƯỢU, XĂNG DẦU, THUỐC LÁ CỦA TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 455/TTr-SCT ngày 02/2/2018 và Tờ trình số 931/TTr-SCT ngày 20/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số Quyết định liên quan đến quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ rượu, xăng du, thuc lá của tỉnh Đồng Nai ban hành, gồm:

1. Quyết định số 1867/QĐ-CT.UBT ngày 27/6/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Đng Nai về việc ban hành phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng du trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng năm 2020.

2. Quyết định số 6664/QĐ-UBND ngày 04/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh thời điểm và vị trí đầu tư điểm xăng dầu theo quy hoạch.

3. Quyết định số 8790/QĐ-UBND ngày 25/9/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Đng Nai về việc bổ sung 08 điểm đầu tư kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đng Nai đến năm 2010 và định hướng năm 2020.

4. Quyết định số 3872/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1867/QĐ-CT.UBND ngày 27/6/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

5. Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 25/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh 02 điểm quy hoạch và bổ sung 8 điểm đầu tư kinh doanh xăng dầu vào quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

6. Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 11/3/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

7. Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 06/5/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh, bổ sung 02 điểm đầu tư kinh doanh xăng dầu vào quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

8. Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 26/4/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh 06 điểm và bổ sung 31 điểm đầu tư kinh doanh xăng dầu vào quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

9. Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh 04 điểm quy hoạch và bổ sung 19 điểm đầu tư kinh doanh xăng dầu vào quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

10. Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung 01 điểm đầu tư kinh doanh xăng du vào quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

11. Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh 02 điểm quy hoạch và bổ sung 04 đim đầu tư kinh doanh xăng dầu vào quy hoạch phát triển hệ thng cửa hàng xăng du trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

12. Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh 01 điểm quy hoạch và bổ sung 04 đim đầu tư kinh doanh xăng dầu vào quy hoạch phát triển hệ thng cửa hàng xăng du trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

13. Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung 19 điểm đầu tư kinh doanh xăng du vào quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

14. Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ “Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”.

15. Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh thông tin tại danh sách đính kèm Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ “Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”.

16. Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ “Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng du trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”.

17. Quyết định số 4371/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh Đng Nai về việc bổ sung 23 điểm đầu tư kinh doanh xăng dầu và điều chỉnh 04 đim quy hoạch vào Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

18. Quyết định số 4251/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Đng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tnh Đồng Nai đến năm 2020, có xét đến năm 2025.

 19. Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của UBND tỉnh Đng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, th xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực UBMTTQ tnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tnh;
- Lưu: VT, K.T.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Vĩnh

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1898/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1898/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2018
Ngày hiệu lực05/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1898/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1898/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định kinh doanh bán lẻ rượu xăng thuốc lá Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1898/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định kinh doanh bán lẻ rượu xăng thuốc lá Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1898/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định kinh doanh bán lẻ rượu xăng thuốc lá Đồng Nai

          • 05/06/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 05/06/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực