Quyết định 3872/QĐ-UBND

Quyết định 3872/QĐ-UBND sửa đổi quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu đến năm 2010 và định hướng năm 2020 kèm theo quyết định số 1867/QĐ-CT.UBT do tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 3872/QĐ-UBND năm 2007 phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 1898/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định kinh doanh bán lẻ rượu xăng thuốc lá Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 05/06/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 3872/QĐ-UBND năm 2007 phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3872/QĐ-UBND

ngày 08 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1867/QĐ-CTUBT NGÀY 27/6/2003 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 135/2003/NĐ-CP">01/2004/TT-BTP ngày 16/6/2004 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 135/2003/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch tại Tờ trình số 277/TTr-STMDL ngày 03/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1867/QĐ-CTUBT ngày 27/6/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai như sau:

"1. Điểm 1 mục III phần thứ 2 của quy hoạch kèm theo Quyết định số 1867/QĐ-CTUBT được sửa đổi lại như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn quy hoạch và bổ sung địa điểm quy hoạch:

1.1. Tiêu chí lựa chọn quy hoạch:

- Phù hợp với phát triển thị trường tại khu vực, để đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, giao thông.

- Đảm bảo quy hoạch sử dụng đất tại địa phương, phù hợp quy hoạch xây dựng và quy định, quy chuẩn xây dựng Việt Nam đã ban hành.

- Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

1.2. Tiêu chí lựa chọn bổ sung địa điểm quy hoạch:

- Đảm bảo các quy định tại điểm 1.1 nêu trên.

- Diện tích đất phải đảm bảo các quy định về thiết kế xây dựng trạm xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành.

- Phù hợp với quy hoạch đường giao thông hoặc các dự án cải tạo nâng cấp các đường quốc lộ, tỉnh lộ; phù hợp với Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Không bổ sung quy hoạch điểm kinh doanh xăng dầu có khoảng cách trên cùng 1 con đường so với cửa hàng kinh doanh xăng dầu hiện hữu hoặc điểm xăng dầu đã được quy hoạch dưới 2.000m (hai ngàn mét).

Trong đó:

+ Đường có dải phân cách được xem như 2 đường.

+ Dải phân cách được áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005 về yêu cầu thiết kế đường ôtô.

+ Đường giao thông được áp dụng theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020.

- Không bổ sung quy hoạch tại khu vực giao lộ có khoảng cách tính từ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng đến ranh giới đất gần nhất đối với:

+ Giao lộ quốc lộ - quốc lộ là 500m.

+ Giao lộ tỉnh lộ - tỉnh lộ là 300m.

+ Giao lộ quốc lộ - tỉnh lộ: vị trí bổ sung nằm trên quốc lộ là 500m.

+ Giao lộ tỉnh lộ - quốc lộ: vị trí bổ sung nằm trên tỉnh lộ là 300m.

2. Điểm 2 mục III phần thứ 2 của quy hoạch kèm theo Quyết định số 1867/QĐ-CTUBT được sửa đổi lại như sau:

"2. Về cấp độ kỹ thuật, công nghệ của các cửa hàng: Thực hiện theo quy định tại điểm 2, Điều 15, Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quyết định số 1867/QĐ-CTUBT ngày 27/6/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch, Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3872/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3872/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/11/2007
Ngày hiệu lực 08/11/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/06/2018
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3872/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3872/QĐ-UBND năm 2007 phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3872/QĐ-UBND năm 2007 phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu Đồng Nai
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3872/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Nai
Người ký Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành 08/11/2007
Ngày hiệu lực 08/11/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/06/2018
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3872/QĐ-UBND năm 2007 phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu Đồng Nai

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3872/QĐ-UBND năm 2007 phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu Đồng Nai