Quyết định 2162/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 2162/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính an toàn bức xạ Sở Khoa học Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2162/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1530/TTr-SKHCN ngày 31/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (VBĐT);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Cổng TTĐT CCHC tỉnh;
- Trung tâm CNTT&DVHCCTT tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, LH, ĐL.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

TT

Tên thủ tục hành chính/Mã TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

01

Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (Đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế).

(Sửa đổi, bổ sung TTHC được công bố tại Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Mã TTHC: 2.002379

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí theo quy định.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

- Phí: Không.

- Lệ phí: 200.000 đồng/01 chứng chỉ.

- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

- Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

- Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành.

- Căn cứ Quyết định số 1915/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại và gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ và khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế trên địa bàn tỉnh.

02

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

(Sửa đổi, bổ sung TTHC được công bố tại Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Mã TTHC: 2.002380

25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

- Phí thẩm định cấp giấy phép:

+ Sử dụng thiết bị X-quang chụp răng: 2.000.000 đồng/1 thiết bị.

+ Sử dụng thiết bị X-quang chụp vú: 2.000.000 đồng/1 thiết bị.

+ Sử dụng thiết bị X-quang di động: 2.000.000 đồng/1 thiết bị.

+ Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường: 3.000.000 đồng/ 1 thiết bị.

+ Sử dụng thiết bị đo mật độ xương: 3.000.000 đồng/ 1 thiết bị.

+ Sử dụng thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình: 5.000.000 đồng/ 1 thiết bị.

+ Sử dụng thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 8.000.000 đồng/ 1 thiết bị.

+ Sử dụng hệ thiết bị PET/CT: 16.000.000 đồng/ 1 thiết bị.

- Lệ phí cấp giấy phép: Không.

03

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

(Sửa đổi, bổ sung TTHC được công bố tại Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Mã TTHC: 2.002381

25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

- Phí thẩm định cấp gia hạn giấy phép: Bằng 75% phí thẩm định cấp giấy phép mới.

- Lệ phí cấp giấy phép: Không.

04

Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

(Sửa đổi, bổ sung TTHC được công bố tại Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Mã TTHC: 2.002382

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí (nếu có).

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

- Phí, lệ phí: Không.

05

Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

(Sửa đổi, bổ sung TTHC được công bố tại Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Mã TTHC: 2.002383

25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

- Phí, lệ phí: Không.

06

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

(Sửa đổi, bổ sung TTHC được công bố tại Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Mã TTHC: 2.002384

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí (nếu có).

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

- Phí, lệ phí: Không.

07

Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

(Sửa đổi, bổ sung TTHC được công bố tại Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Mã TTHC: 2.002385

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

- Phí, Lệ phí: Không.

Lưu ý: Các TTHC trên thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa kể từ ngày Trung tâm đi vào hoạt động.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2162/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2162/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(26/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2162/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2162/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính an toàn bức xạ Sở Khoa học Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2162/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính an toàn bức xạ Sở Khoa học Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2162/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Tấn Tuân
        Ngày ban hành14/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (26/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2162/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính an toàn bức xạ Sở Khoa học Khánh Hòa

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2162/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính an toàn bức xạ Sở Khoa học Khánh Hòa

              • 14/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực