Quyết định 2163/QĐ-UBND

Quyết định 2163/QĐ-UBND về mua Bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo đợt 1 năm 2013 do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2163/QĐ-UBND năm 2013 mua Bảo hiểm y tế hộ gia đình cận nghèo Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2163/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 26 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO ĐỢT 01 NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giao đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2012 và Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 930, 931/TTr-LĐTBXH ngày 20 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mua Bảo hiểm y tế đợt 01 năm 2013 cho 807 người thuộc hộ gia đình cận nghèo, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế: UBND huyện Mường La 663 thẻ (Danh sách cụ thể do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội duyệt và lưu tại Sở).

2. Đối tượng được ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế.

STT

Đơn vị

Số lượng thẻ

Ghi chú

1

Thành phố Sơn La

37

Danh sách cụ thể do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội duyệt và lưu tại Sở.

2

Huyện Quỳnh Nhai

10

3

Huyện Thuận Châu

6

4

Huyện Mộc Châu

44

5

Huyện Yên Châu

8

6

Huyện Mai Sơn

37

7

Huyện Sông Mã

2

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm mua thẻ Bảo hiểm y tế và bàn giao thẻ cho UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 và các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Phó CVP, PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Trung tâm Công báo;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Lưu: VT, VX.SN.19b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2163/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2163/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2013
Ngày hiệu lực26/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2163/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2163/QĐ-UBND năm 2013 mua Bảo hiểm y tế hộ gia đình cận nghèo Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2163/QĐ-UBND năm 2013 mua Bảo hiểm y tế hộ gia đình cận nghèo Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2163/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Ngọc Toa
        Ngày ban hành26/09/2013
        Ngày hiệu lực26/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2163/QĐ-UBND năm 2013 mua Bảo hiểm y tế hộ gia đình cận nghèo Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2163/QĐ-UBND năm 2013 mua Bảo hiểm y tế hộ gia đình cận nghèo Sơn La

            • 26/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực