Quyết định 2165/QĐ-UBND

Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình

Quyết định 2165/QĐ-UBND 2017 Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính Hòa Bình đã được thay thế bởi Quyết định 2246/QĐ-UBND 2018 giải quyết thủ tục tại Trung tâm hành chính công Hòa Bình và được áp dụng kể từ ngày 28/09/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2165/QĐ-UBND 2017 Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2165/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nội quy làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình.

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 5674/TTr-VPUBND ngày 27/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, HCTC, NC (BTh, 45b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2165/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về trách nhiệm phối hợp giữa Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình (sau đây viết tắt là Trung tâm HCC tỉnh) với các Sở, Ban, Ngành thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, các cơ quan Trung ương có trụ sở hoạt động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (sau đây gọi chung là Sở, Ban, Ngành) trong việc giải quyết các thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là TTHC) tại Trung tâm HCC tỉnh theo thẩm quyền.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các Sở, Ban, Ngành có TTHC giải quyết tại Trung tâm HCC tỉnh.

2. Trung tâm HCC tỉnh.

3. Tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết các TTHC tại Trung tâm HCC tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Đảm bảo phối hợp giải quyết TTHC kịp thời, đầy đủ, chính xác, thuận tiện, đúng quy định pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính thống nhất và đồng bộ; lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo đánh giá kết quả hoạt động Trung tâm HCC và các Sở, Ban, Ngành trong công tác phối hợp giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

2. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định pháp luật; đảm bảo giải quyết TTHC tại Trung tâm HCC tỉnh được thuận lợi nhất, không trùng lặp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị.

3. Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm HCC tỉnh của từng giai đoạn được thực hiện theo quy định hiện hành; được niêm yết đầy đủ, công khai tại Trung tâm HCC tỉnh.

4. Trung tâm HCC tỉnh là đầu mối tổ chức, chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành trong việc công khai, hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân và một số nội dung khác liên quan đến quy trình giải quyết TTHC.

5. Các Sở, Ban, Ngành chủ trì giải quyết TTHC theo thẩm quyền, chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; đồng thời có trách nhiệm trả lời, giải quyết khiếu nại, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về kết quả giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị mình.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 4. Phối hợp trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC

1. Phối hợp trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC

a) Trách nhiệm của Trung tâm HCC

- Trung tâm HCC là đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, Ngành được công bố tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh theo quy định;

- Trường hợp nhận được hồ sơ TTHC được gửi đến Trung tâm HCC qua đường bưu điện thì Trung tâm HCC phải kịp thời chuyển giao cho bộ phận tiếp nhận để thực hiện đúng trình tự tiếp nhận theo quy định (nhập dữ liệu vào phần mềm); trường hợp tiếp nhận hồ sơ TTHC giải quyết trong ngày, Trung tâm HCC phải kịp thời thông báo ngay cho đầu mối của các Sở, Ban, Ngành đến Trung tâm HCC để nhận hồ sơ về giải quyết theo quy định;

- Tiếp nhận kết quả giải quyết TTHC do các Sở, Ban, Ngành chuyển đến đtrả cho tổ chức, cá nhân theo quy định; phân loại hồ sơ TTHC đã giải quyết để trả cho tổ chức, cá nhân (bao gồm: trả kết quả tại Trung tâm HCC và qua dịch vụ Bưu chính); trường hợp tổ chức, cá nhân chưa đến nhận kết quả giải quyết TTHC theo Phiếu hẹn trả kết quả thì lưu giữ hồ sơ TTHC tại Trung tâm HCC, để trả cho tổ chức, cá nhân theo quy định;

- Trung tâm HCC chủ trì thỏa thuận và ký kết hợp đồng với Bưu điện tỉnh, đảm bảo việc trả kết quả giải quyết TTHC đúng thời gian và đúng đối tượng;

- Sắp xếp, chuẩn bị hồ sơ TTHC để bàn giao và nhận kết quả giải quyết TTHC của các Sở, Ban, Ngành tại Trung tâm HCC vào các thời điểm 11h00 và 16h30 các ngày làm việc trong tuần.

b) Trách nhiệm của Sở, Ban, Ngành

- Không tiếp nhận các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Trung tâm HCC tỉnh theo quy định (theo Quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh);

- Chỉ đạo công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình được cử biệt phái làm việc tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ trước khi tiếp nhận theo nguyên tắc hướng dẫn đầy đủ 01 lần đối với mỗi thủ tục. Không tự ý yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung các hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định đối với các TTHC đã được phê duyệt và niêm yết; trường hợp hồ sơ TTHC đầy đủ, đúng quy định và đảm bảo nội dung thì thực hiện tiếp nhận và ghi Giấy biên nhận hồ sơ TTHC và hẹn trả kết quả; trường hợp hồ sơ TTHC không đầy đủ, đúng quy định hoặc không đảm bảo nội dung thì phải ghi Giấy hướng dẫn bổ sung hồ sơ gửi cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện theo quy định;

- Trường hợp Trung tâm HCC thông báo có hsơ TTHC yêu cầu phải giải quyết trong ngày thì cử ngay công chức, viên chức đến Trung tâm HCC để nhận hồ sơ TTHC về giải quyết kịp thời; trường hợp hồ sơ TTHC đã được gửi qua đường bưu điện về Sở, Ban, Ngành thì Sở, Ban, Ngành có trách nhiệm chuyển giao hồ sơ TTHC đến Trung tâm HCC để thực hiện tiếp nhận đúng theo quy định;

- Đối với các Sở, Ban, Ngành có TTHC do công chức, viên chức thuộc biên chế Trung tâm HCC tiếp nhận thay, trong trường hợp Trung tâm HCC có yêu cầu phải cử công chức, viên chức đến Trung tâm để hỗ trợ việc tiếp nhận TTHC theo quy định;

- Đối với các hồ sơ TTHC có yêu cầu liên thông thuộc trách nhiệm chủ trì của Sở, Ban, Ngành nào, thì kết quả giải quyết cuối cùng sẽ trả tại quầy giao dịch của Sở Ban, Ngành đó tại Trung tâm HCC; đối với TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận tiếp nhận và trả kết của của cơ quan chủ trì đtrả cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm HCC theo quy định;

- Công chức, viên chức của các Sở, Ban, Ngành được cử biệt phái làm việc tại Trung tâm HCC tỉnh có trách nhiệm phân loại hồ sơ TTHC đã giải quyết đtrả cho tổ chức, cá nhân (bao gồm: trả kết quả tại Trung tâm HCC và qua dịch vụ Bưu chính);

- Cử công chức đến Trung tâm HCC để nhận hồ sơ TTHC và bàn giao kết quả giải quyết hồ sơ TTHC vào các thời điểm 11h00 và 16h30 các ngày làm việc trong tuần.

2. Phối hợp trong giải quyết TTHC

a) Trách nhiệm của Trung tâm HCC

- Phối hợp, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành trong việc thực hiện giải quyết TTHC đúng thời gian quy định; xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan đối với các TTHC giải quyết quá hạn, TTHC tạm dừng, bổ sung hồ sơ; TTHC bị trả lại (nếu có);

- Định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả giải quyết TTHC của các Sở, Ban, Ngành và nguyên nhân giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn.

b) Trách nhiệm của Sở, Ban, Ngành

- Thực hiện giải quyết các hồ sơ TTHC theo đúng quy trình và thời gian quy định;

- Đối với hồ sơ trong quá trình thẩm tra, xác minh nhưng chưa đủ điều kiện giải quyết và cần bổ sung hồ sơ, các Sở, Ban, Ngành phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung hồ sơ TTHC cho Trung tâm HCC đhướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ. Trong trường hợp này, thời gian giải quyết hồ sơ tính từ thời đim nhận đủ hồ sơ bổ sung hợp lệ;

- Các hồ sơ sau khi tiếp nhận, thẩm định không đủ điều kiện giải quyết thì các Sở, Ban, Ngành trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ và gửi Trung tâm HCC 01 bản đ tng hp, theo dõi; thời hạn thông báo thực hiện ngay sau khi có kết quả thẩm định tại Sở, Ban, Ngành;

- Trường hợp quá hạn do nguyên nhân khách quan, thì cơ quan, đơn vị phải có văn bản gửi tổ chức, cá nhân thông báo lùi ngày hẹn và lý do giải quyết chậm, thời gian lùi ngày hẹn trả kết quả không quá ½ (một phần hai) thời gian quy định giải quyết TTHC đó; trường hợp quá hạn do nguyên nhân chủ quan thì cơ quan, đơn vị phải có văn bản xin lỗi và hẹn thời gian trả kết quả lần sau cho tổ chức, cá nhân;

- Các Sở, Ban, Ngành trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC nếu có phát sinh các trường hợp nêu trên, thì phải có văn bản thông báo, xin lỗi gửi tổ chức, cá nhân 01 bản và Trung tâm HCC 01 bản để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Phối hợp trong rà soát TTHC và các quy định về TTHC

a) Trách nhiệm của Trung tâm HCC

Trung tâm HCC tỉnh phối hợp với các Sở, Ban, Ngành thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời các quy định mới, điều chỉnh, bổ sung về TTHC; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp đơn giản hóa các TTHC; phối hợp với các Sở, Ban, Ngành thống nhất hoặc đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các giải quyết các TTHC đặc thù, không phù hợp thực hiện tại Trung tâm HCC tnh.

Thường xuyên trao đi với các Sở, Ban, Ngành về hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC đkịp thời điều chỉnh cho phù hợp, xử lý vi phạm (nếu có) theo nguyên tc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC (hình thức trao đổi: trực tiếp, điện thoại, email, fax, văn bản).

b) Trách nhiệm của Sở, Ban, Ngành

Chủ trì việc rà soát TTHC, quy định về TTHC của cơ quan, đơn vị mình để kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định chuẩn hóa.

Phối hợp với Trung tâm HCC theo dõi, kiểm tra tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC của công chức, viên chức, kịp thời phát hiện, phản ánh những quy định không phù hợp, những khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết TTHC tại Trung tâm HCC tỉnh đkịp thời điều chỉnh hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh; đxuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC của các Sở, Ban, Ngành tại Trung tâm HCC tỉnh.

Điều 5. Vận hành, sử dụng phần mềm một cửa điện tử

a) Trách nhiệm của Trung tâm HCC

- Phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và các Sở, Ban, Ngành đảm bảo sử dụng, vận hành phần mềm thông suốt, hiệu quả;

- Phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và các Sở, Ban, Ngành để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các TTHC được công bố mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ...;

- Phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và các Sở, Ban, Ngành để giải quyết nhng trục trặc phát sinh trong quá trình vận hành, sử dụng phần mềm; kịp thời thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông để xử lý trong trường hợp phần mềm xảy ra sự cố.

b) Trách nhiệm của Sở, Ban, Ngành

- Đảm bảo việc giải quyết TTHC trên phần mềm theo đúng quy trình và thời gian quy định;

- Bố trí trang thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo tương thích với phần mềm một cửa điện tử tại Trung tâm HCC;

- Trường hợp gặp sự cố trong quá trình sử dụng, vận hành phần mềm thì phải kịp thời thông báo cho Sở Thông tin Truyền thông và Trung tâm HCC tỉnh để phối hợp giải quyết;

- Kịp thời thông báo cho Sở Thông tin Truyền thông điều chỉnh tài khoản đăng nhập phần mềm nếu có sự thay đổi về nhân sự;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cài đặt, sử dụng phần mềm theo ngành dọc tại Trung tâm HCC.

c) Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm HCC và các Sở, Ban, Ngành đảm bảo sử dụng, vận hành phần mềm thông suốt, an toàn; việc cập nhật các TTHC vào phần mềm; nâng cấp phần mềm đảm bảo hoạt động ổn định, đúng quy định;

- Chịu trách nhiệm xử lý, khắc phục các sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng, vận hành phần mềm một cửa điện tử.

Điều 6. Việc thu phí, lệ phí

a) Trách nhiệm của Trung tâm HCC

- Thực hiện thu phí, lệ phí đối với những TTHC do công chức, viên chức thuộc biên chế Trung tâm HCC tiếp nhận thay các Sở, Ban, Ngành có ít giao dịch phát sinh; phí, lệ phí thu được do công chức, viên chức thu và tự quản lý, cui ngày kiểm kê và bàn giao lại cho cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC; khi thu phí, lệ phí phải sử dụng biên lai theo quy định;

- Thực hiện việc thu, nộp và sử dụng phí đối với các dịch vụ phát sinh tại Trung tâm HCC theo quy định.

b) Trách nhiệm của Sở, Ban, Ngành

- Thông báo kịp thời mức thu phí, lệ phí (nếu có điều chỉnh) cho Trung tâm HCC để thực hiện niêm yết và thu phí, lệ phí theo đúng quy định;

- Sử dụng biên lai thu phí, lệ phí theo quy định;

- Cử người đến bàn giao phí, lệ phí thu tại Trung tâm vào 16h30 các ngày làm việc (đối với các đơn vị có TTHC do Trung tâm HCC nhận thay).

Điều 7. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

a) Trách nhiệm của Trung tâm HCC

Công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử, phần mềm đánh giá, phiếu góp ý... của Trung tâm HCC tỉnh để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghcủa tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC ti Trung tâm HCC.

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết TTHC và việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm HCC tỉnh (về tuân thủ các quy định nhà nước trong việc giải quyết TTHC; về tinh thần, thái độ phục vụ, tác phong làm việc; đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở); Sau khi nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; Trung tâm HCC tỉnh có trách nhiệm xem xét xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xử lý theo nguyên tắc:

- Đối với các đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân có ni dung liên quan đến hoạt động, điều hành của Trung tâm HCC tỉnh thì Trung tâm HCC tỉnh chủ trì giải quyết, có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân và báo cáo UBND tỉnh, đồng thời thông báo cho Sở, Ban, Ngành liên quan được biết; thời gian xử lý và có văn bản trả lời không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

- Đối với các đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân có nội dung liên quan đến việc giải quyết TTHC, thì Trung tâm HCC tỉnh lập phiếu chuyển cho các Sở, Ban, Ngành liên quan giải quyết.

Tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm HCC tỉnh trong việc quản lý, điều hành; thực hiện các chế độ, chính sách, phi hp trong thực thi nhiệm vụ tại Trung tâm HCC tỉnh.

Đối với các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính ngoài phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm HCC tỉnh thì thực hiện theo quy định của tỉnh về phối hợp, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh.

b) Trách nhiệm của Sở, Ban, Ngành

Đối với các đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân có nội dung liên quan đến việc giải quyết TTHC, các Sở, Ban, Ngành phải phải có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân, đồng thời gửi 01 bản qua Trung tâm HCC tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; thời gian có văn bản trả lời cho các tổ chức, cá nhân không được quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

Điều 8. Bố trí, quản lý công chức, viên chức

a) Trách nhiệm của Trung tâm HCC

Bố trí vị trí, điều kiện làm việc phù hợp đối với các công chức, viên chức, nhân viên của Trung tâm và công chức viên chức do các Sở, Ban, Ngành cử đến làm việc.

Theo dõi, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm, trong trường hợp công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm không hoàn thành nhiệm vụ, phải có văn bản báo cáo Văn phòng UBND tỉnh và đề xuất cử người thay thế.

b) Trách nhiệm của Sở, Ban, Ngành

Cử công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm HCC tỉnh với yêu cầu có phẩm chất đạo đức, khả năng giao tiếp tốt, đảm bảo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, có đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm xuyên suốt trong các khâu giải quyết TTHC từ khi tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả. Không cử công chức, viên chức không đảm bảo yêu cầu đến làm việc tại Trung tâm HCC tỉnh.

Trường hợp công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC tỉnh nhưng không hoàn thành nhiệm vụ, nhận được kết quả đánh giá mức độ hài lòng thấp thì lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành phải kịp thời cử người khác thay thế để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Không điều động hoặc phân công nhiệm vụ chuyên môn đối với các công chức, viên chức trong thời gian được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC; có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm HCC tỉnh trong trường hợp công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm HCC được điều động, bố trí nhiệm vụ chuyên môn khác, nghỉ phép, nghỉ chế độ, được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định hoặc nghỉ đột xuất, đồng thời cử công chức, viên chức khác thay thế, đảm bảo không làm gián đoạn việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

1. Trung tâm HCC tỉnh, các Sở, Ban, Ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các nội dung quy định tại Quy chế này tổ chức triển khai thực hiện.

2. Định kỳ 6 tháng, hàng năm, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Quy chế, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm quản lý, đôn đốc, chỉ đạo Trung tâm HCC trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mc, phát sinh hoặc phát hiện những quy định chưa phù hợp, các Sở, Ban, Ngành kịp thời đề xuất, báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh tng hợp) điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2165/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2165/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2017
Ngày hiệu lực31/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/09/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2165/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2165/QĐ-UBND 2017 Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2165/QĐ-UBND 2017 Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2165/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành31/10/2017
        Ngày hiệu lực31/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/09/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2165/QĐ-UBND 2017 Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2165/QĐ-UBND 2017 Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính Hòa Bình