Quyết định 2168/QĐ-UBND

Quyết định 2168/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2168/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính của Sở Thông tin Truyền thông Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2168/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 18 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm niêm yết công khai, thông báo rộng rãi thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng để tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp và người dân biết, liên hệ giao dịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, NC, VX.

D:\Dropbox\Anh Quang\QUANG VX\Năm 2015\Sở
TTTT\Quyết định\BoTTHCmoiso-2015-STP_sua[1].doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chín

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2168 /QĐ-UBND ngày 18 / 6 /2015 của UBND tỉnh Quảng Nam)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam.

STT

TÊN THỦ TỤC

I

Lĩnh vực Bưu chính viễn thông

1

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

2

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

3

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn

4

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

5

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

6

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

II

Lĩnh vực Báo chí

1

Cấp giấy phép trưng bày tủ thông tin

2

Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã

3

Cho phép họp báo

4

Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

5

Cho phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài.

III

Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử

1

Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng

2

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

3

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

4

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

5

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

STT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế(2)

I. Lĩnh vực Xuất bản

1

063708

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương

Lý do sửa đổi, bổ sung:

Theo quy định tại Luật số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản: kèm theo đơn là 03 bản thảo tài liệu.

2

063179

Cấp Giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, cho cơ sở in của địa phương

Lý do sửa đổi, bổ sung: Ban hành mẫu đơn mới. Theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/ 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

STT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính(2)

I. Lĩnh vực Xuất bản

1

063716

Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

Nghị định số 105/2007/NĐ-CP: đã hết hiệu lực. Trong khi đó, Luật Xuất bản và NĐ 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in chưa thấy quy định cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.

II. Lĩnh vực Viễn thông

1

063697

Thống nhất chủ trương xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS)

Lý do hủy bỏ: Do TTHC này trước đây Sở quy định, không có trong Bộ TTHC của Bộ. Qua quá trình thực hiện Sở xét thấy không đảm bảo về mặt thời gian thực hiện do chịu tác động của nhiều ngành nên Sở đề nghị hủy bỏ TTHC này.

4. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

STT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế(2)

I. Lĩnh vực Thanh tra

1

061362

Giải quyết khiếu nại lần đầu trong trường hợp thông thường

 

Những quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2004/QH11 và Luật số 58/2005/QH11 hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011.

2

061364

Giải quyết khiếu nại lần đầu trong trường hợp phức tạp

 

Những quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2004/QH11 và Luật số 58/2005/QH11 hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011.

3

061356

Giải quyết khiếu nại lần sau trong trường hợp thông thường

 

Những quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2004/QH11 và Luật số 58/2005/QH11 hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011.

4

061389

Giải quyết khiếu nại lần sau trong trường hợp phức tạp

 

Những quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2004/QH11 và Luật số 58/2005/QH11 hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011.

5

061372

Giải quyết tố cáo lần đầu trong trường hợp thông thường

 

Các quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2004/QH11 và Luật số 58/2005/QH11 hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011.

6

061376

Giải quyết tố cáo lần đầu trong trường hợp phức tạp

Các quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2004/QH11 và Luật số 58/2005/QH11 hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011.

7

061401

Giải quyết tố cáo lần sau trong trường hợp thông thường

 

Các quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2004/QH11 và Luật số 58/2005/QH11 hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011.

8

061403

Giải quyết tố cáo lần sau trong trường hợp phức tạp

 

Các quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2004/QH11 và Luật số 58/2005/QH11 hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2168/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2168/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2015
Ngày hiệu lực18/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2168/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2168/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính của Sở Thông tin Truyền thông Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2168/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính của Sở Thông tin Truyền thông Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2168/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Chín
        Ngày ban hành18/06/2015
        Ngày hiệu lực18/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2168/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính của Sở Thông tin Truyền thông Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2168/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính của Sở Thông tin Truyền thông Quảng Nam

            • 18/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực