Quyết định 2172/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2172/QĐ-BVHTTDL năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định 2172/QĐ-BVHTTDL năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi đã được thay thế bởi Quyết định 5905/QĐ-BVHTTDL năm 2012 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng và được áp dụng kể từ ngày 27/12/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 2172/QĐ-BVHTTDL năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2172/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm:

- Phụ lục I - Danh mục các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế;

- Phụ lục II - Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thay thế các thủ tục số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 23 mục I; thủ tục số 2, 7, 9, 10, 16, 23, 48 mục II; thủ tục số 5 mục III; thủ tục số 4 mục IV Quyết định số 2772/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thủ tục số 22, 28, 29, 30, 31, 32 mục I; thủ tục số 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 mục II; thủ tục số 1 mục III Quyết định số 2942/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Bãi bỏ Quyết định số 124/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Điều 5. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, các cơ quan và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, VP (KSTTHC), P.150.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2172/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2172/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2012
Ngày hiệu lực11/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/12/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2172/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 2172/QĐ-BVHTTDL năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2172/QĐ-BVHTTDL năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2172/QĐ-BVHTTDL
     Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
     Người ký***, Hoàng Tuấn Anh
     Ngày ban hành11/06/2012
     Ngày hiệu lực11/06/2012
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/12/2012
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 2172/QĐ-BVHTTDL năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2172/QĐ-BVHTTDL năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi