Quyết định 5095/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 5095/QĐ-BVHTTDL năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định 5905/QĐ-BVHTTDL năm 2012 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng đã được thay thế bởi Quyết định 4349/QĐ-BVHTTDL 2014 thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và được áp dụng kể từ ngày 20/02/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 5905/QĐ-BVHTTDL năm 2012 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5095/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 2772/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 8 năm 2009; Quyết định số 2942/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 9 năm 2011; Quyết định số 3896/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 11 năm 2012; Quyết định số 3914/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 11 năm 2011; Quyết định số 3971/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 12 năm 2011; Quyết định số 264/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 01 năm 2012; Quyết định số 933/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2012; Quyết định số 958/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 3 năm 2012; Quyết định số 1420/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 4 năm 2012; Quyết định số 1552/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 4 năm 2012; Quyết định số 2172/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 6 năm 2012; Quyết định số 3257/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 8 năm 2012; Quyết định số 5021/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, VP (KSTTHC), P.300.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5095/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5095/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2012
Ngày hiệu lực27/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5095/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 5905/QĐ-BVHTTDL năm 2012 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 5905/QĐ-BVHTTDL năm 2012 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu5095/QĐ-BVHTTDL
      Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
      Người ký***, Hoàng Tuấn Anh
      Ngày ban hành27/12/2012
      Ngày hiệu lực27/12/2012
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2015
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 5905/QĐ-BVHTTDL năm 2012 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 5905/QĐ-BVHTTDL năm 2012 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng