Quyết định 2172/QĐ-UBND

Quyết định 2172/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề án triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014 - 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 2172/QĐ-UBND điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2172/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2014 - 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Thông tư số 12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Quyết định số 5076/QĐ-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone và hướng dẫn tổ chức thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 05/10/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 2567/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2012 - 2015;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 105/TTr-SYT ngày 18/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014 - 2016 với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

- Góp phần giảm tỷ lệ người sử dụng các chất dạng thuốc phiện bất hợp pháp, giảm tỷ lệ tội phạm xã hội có liên quan tới các chất dạng thuốc phiện;

- Giảm lây nhiễm HIV và một số bệnh có liên quan trong nhóm người nghiện và từ nhóm người nghiện các chất dạng thuốc phiện ra cộng đồng, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Từ năm 2014 triển khai 01 điểm điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại thành phố Đà Lạt do Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lâm Đồng trực tiếp quản lý; điều trị 120 người nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone;

- Năm 2015-2016: Điều trị cho 550 người nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone/năm.

II. NỘI DUNG

1. Nguyên tắc triển khai đề án:

- Người nghiện các chất dạng thuốc phiện được quyền lựa chọn tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone hoặc tự nguyện cai nghiện tại gia đình và cộng đồng;

- Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone chỉ được thực hiện tại cơ sở điều trị đã được cấp giấy phép hoạt động và tuân thủ hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế;

- Quản lý thuốc Methadone theo đúng các quy định về quản lý thuốc gây nghiện của Bộ Y tế;

- Trong cùng một thời điểm, người bệnh chỉ được đăng ký điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại một cơ sở.

2. Đối tượng tham gia và địa bàn triển khai cơ sở điều trị thay thế:

- Đối tượng tham gia điều trị nghiện bằng thuốc Methadone và quy trình xét chọn đối tượng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

- Địa bàn triển khai: Trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Thành lập cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế:

a) Tên gọi: Cơ sở điều trị thay thế.

b) Địa điểm: Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lâm Đồng - số 4 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, thành phố Đà Lạt.

c) Chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ chức điều trị bằng thuốc Methadone cho người bệnh theo “Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone và hướng dẫn tổ chức thực hiện” do Bộ Y tế ban hành.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện một số biện pháp hỗ trợ tâm lý, xã hội để nâng cao hiệu quả điều trị nghiện; giới thiệu, tuyên truyền về chương trình.

- Lập dự trù thuốc, nhập, bảo quản và sử dụng thuốc Methadone theo đúng quy định quản lý thuốc gây nghiện của Bộ Y tế; thực hiện tốt quy chế hồ sơ bệnh án, lưu trữ đy đủ, an toàn, báo cáo theo quy định.

- Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện.

- Xây dựng quy chế hoạt động và quản lý cán bộ, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị theo quy định.

d) Nhân lực: 10 vị trí việc làm, trong đó:

- 07 vị trí việc làm được hợp đồng lao động có thời hạn, làm việc chuyên trách.

- 03 vị trí việc làm do viên chức Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lâm Đồng làm việc kiêm nhiệm.

Nhân sự cho các vị trí việc làm tuân thủ quy định tại Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ và Thông tư số 12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ.

đ) Kinh phí chi trả lương, lương kiêm nhiệm và các khoản phụ cấp nằm trong tổng kinh phí thực hiện đề án triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014-2016.

4. Kinh phí:

- Ngân sách nhà nước cấp hàng năm;

- Thu phí từ người tham gia điều trị;

- Các nguồn thu khác hợp pháp theo quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Y tế:

- Là cơ quan chịu trách nhiệm chính; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan triển khai Đề án này;

- Tổ chức thẩm định, cấp giấy phép hoạt động cho Cơ sở điều trị thay thế;

- Hàng năm, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định và bố trí kinh phí hoạt động theo quy định; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh về các giải pháp huy động nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Đề án;

- Hướng dẫn, theo dõi hoạt động, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật và quy trình chuyên môn tại Cơ sở điều trị thay thế;

- B trí cơ sở vật chất và trang thiết bị cho Cơ sở điều trị thay thế theo quy định tại Nghị định 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ và Thông tư số 12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 của Bộ Y tế.

2. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo công an các huyện, thành phố phối hợp với ngành Y tế triển khai hoạt động điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; đảm bảo an ninh, trật tự và hỗ trợ quản lý người nghiện các chất dạng thuốc phiện trong quá trình điều trị tại Cơ sở điều trị thay thế.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với ngành Y tế triển khai Đề án này; quản lý người nghiện các chất dạng thuốc phiện cai nghiện tại cộng đồng và giới thiệu người nghiện tham gia điều trị tại Cơ sở; hỗ trợ người sau cai nghiện tìm việc làm và hòa nhập cộng đồng;

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chỉ đạo hoạt động tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ người nghiện tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone;

- Phối hợp chỉ đạo tuyên truyền, tư vấn về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho người nghiện, gia đình người nghiện và những người có liên quan.

4. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh thực hiện hợp đồng lao động cho Cơ sở điều trị thay thế.

5. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế thực hiện hoạt động thông tin truyền thông về ý nghĩa, mục đích và hiệu quả của việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí hoạt động hàng năm và các giải pháp huy động nguồn lực cho Cơ sở điều trị thay thế.

7. UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với ngành Y tế triển khai thực hiện Đề án này trên địa bàn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Y tế, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế (Cục P/C HIV/AIDS);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2172/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2172/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2014
Ngày hiệu lực16/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2172/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2172/QĐ-UBND điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2172/QĐ-UBND điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2172/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành16/10/2014
        Ngày hiệu lực16/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2172/QĐ-UBND điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2172/QĐ-UBND điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone Lâm Đồng

            • 16/10/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/10/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực