Quyết định 2172/QĐ-UBND

Quyết định 2172/QĐ-UBND năm 2014 về Đề án Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2172/QĐ-UBND năm 2014 Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự Hà Tĩnh đến 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2172/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 94/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 9 về “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án về “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- TT UBMTTQ tỉnh;
- UBKT Tỉnh ủy, các Ban của Tỉnh ủy;
- Các Ban HĐND tỉnh và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn BĐQH và HĐND tỉnh;
- Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh;
- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;
- TT Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- TT HĐND các huyện, TP, TX;
- Các Phó VP UBND tỉnh;
- Các Phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NC;
Gửi: + Bản giấy: TW, TU, HĐND, Công an tỉnh;
+ Bản ĐT: Thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

ĐỀ ÁN

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh)

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự nỗ lực của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng, nhất là trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 24/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đề án số 163/ĐA-UBND ngày 16/6/2011, Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 17/01/2014 của UBND tỉnh, công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy vậy, quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT còn có những tồn tại, hạn chế; công tác quản lý nhà nước về ANTT còn bộc lộ những sơ hở, thiếu sót, bất cập; tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông tuy được kiềm chế, làm giảm nhưng chưa vững chắc, vẫn tiềm ẩn lớn về nguy cơ gia tăng gây hậu quả xấu cho xã hội. Trong khi đó, tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trên địa bàn tỉnh thời gian qua có những diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, tác động sâu sắc đến công tác đảm bảo ANTT, đặc biệt là sau vụ việc xảy ra ngày 14/5/2014 tại Khu Kinh tế Vũng Áng. Mặt khác, trên địa bàn tỉnh đang tập trung thực hiện nhiều công trình, dự án kinh tế trọng điểm quốc gia với quy mô đầu tư lớn, nguồn nhân lực lao động trong và ngoài nước tăng cao, diện tích đất thu hồi nhiều, công tác di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng và đảm bảo an sinh xã hội đặt ra nhiều thách thức, khó khăn…

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới", tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới, căn cứ Nghị quyết số 94/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh khóa XVI kỳ họp thứ 9, UBND tỉnh ban hành “Đề án tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020” với các nội dung cụ thể như sau:

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ANTT TRONG THỜI GIAN QUA VÀ DỰ BÁO THỜI GIAN TỚI

1. Tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT trong thời gian qua

1.1. Về an ninh quốc gia

Trong những năm qua, công tác đảm bảo an ninh quốc gia đã được các cấp, các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt. Các ngành chức năng đã tham mưu, phối hợp thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh biên giới, tuyến biển; nắm chắc tình hình hoạt động của các đoàn lâm thời, hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn. Chủ động phối hợp thực hiện tốt các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư tại các dự án kinh tế trọng điểm. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác bảo vệ an ninh nội bộ, văn hóa - tư tưởng từng bước được tăng cường.

Tuy vậy, trên lĩnh vực an ninh quốc gia vẫn còn có những tồn tại, khó khăn và những vấn đề mới phát sinh, cụ thể: Tình hình phức tạp xảy ra trên biển Đông tác động vào nội địa; các đối tượng phản động tăng cường các hoạt động để kích động quần chúng, tập hợp lực lượng thông qua mạng xã hội. Thời gian tới trên địa bàn sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp là cơ hội để các đối tượng chống đối gia tăng hoạt động. Tình hình an ninh xã hội tiềm ẩn nhiều phức tạp, đáng chú ý là các hoạt động phát triển đạo trái pháp luật; các mâu thuẫn, khiếu kiện liên quan công tác đền bù, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án, tranh chấp đất đai xảy ra nhiều; công tác bảo vệ bí mật nhà nước còn nhiều bất cập; sự gia tăng đột biến số lượng người nước ngoài, sẽ tác động trực tiếp đến tình hình ANTT trên địa bàn, đặt ra nhiều vấn đề mới trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia.

1.2. Về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Trong thời gian qua, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 đã điều tra, khám phá 797/1.032 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 77%); phát hiện, bắt giữ 481 vụ, 581 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và môi trường; 105 vụ, 146 đối tượng phạm tội về ma túy; phát hiện, bắt giữ 704 vụ, 2.822 đối tượng đánh bạc; 27 vụ, 89 đối tượng hoạt động mại dâm. Công tác bắt, giam, giữ, xử lý tội phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai.

Tuy nhiên, hoạt động của các loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp; nổi lên là hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí gây án với tính chất manh động, liều lĩnh, trong đó có một số băng nhóm người ngoại tỉnh đến Hà Tĩnh hoạt động; tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên có xu hướng gia tăng; tệ nạn xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp; tội phạm về kinh tế, chức vụ nổi lên là sai phạm trong lĩnh vực đất đai, làm giả hồ sơ, lừa đảo thông qua môi giới lao động, quản lý ngân sách; kết quả đấu tranh với các loại tội phạm tham nhũng, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm trên lĩnh vực bảo vệ môi trường còn hạn chế và tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả lớn cho xã hội; tình hình mua bán, vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới, hoạt động sử dụng ma túy tổng hợp trong các khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke vẫn diễn biến phức tạp.

1.3. Công tác quản lý nhà nước về ANTT

Các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT trong những năm qua đã được các cấp, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai tích cực, nhất là trong công tác đảm bảo TTATGT, quản lý cư trú, PCCC, CNCH, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Công tác cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về ANTT có nhiều chuyển biến, đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp, công dân. Tuy nhiên trong điều kiện phát triển đi lên của tỉnh nhà, trên một số lĩnh vực vẫn còn nhiều hạn chế: Công tác đăng ký, quản lý người nước ngoài chưa chặt chẽ; TNGT tuy được kiềm chế, giảm cả 03 tiêu chí, nhưng chưa bền vững, an toàn giao thông trên địa bàn nông thôn chưa được quản lý chặt chẽ; công tác quản lý nhân, hộ khẩu ở các vùng tái định cư, các khu kinh tế còn nhiều sơ hở, bất cập; công tác quản lý nhà nước về PCCC chưa đáp ứng yêu cầu, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng...

1.4. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ)

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được đổi mới cả về nội dung, hình thức, biện pháp, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ còn thiếu chiều sâu, chất lượng và hiệu quả còn hạn chế, chưa phát huy tác dụng thiết thực trong công tác đảm bảo ANTT, nhất là trong giải quyết các tình huống phức tạp về ANTT xảy ra.

2. Nguyên nhân của những tồn tại trong công tác đảm bảo ANTT thời gian qua

2.1. Nguyên nhân khách quan

Do tác động của mặt trái cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế; những diễn biến phức tạp của thế giới, khu vực và trong nước thời gian qua, nhất là những phức tạp xảy ra trên biển Đông đã tác động đến đến tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo cơ hội để các thế lực thù địch, các loại đối tượng gia tăng hoạt động chống đối, kích động gây rối, vi phạm pháp luật.

2.2. Nguyên nhân chủ quan

- Nhận thức và trách nhiệm của một bộ phận cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp và nhân dân về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội còn nhiều bất cập; thậm chí né tránh, đùn đẩy trách nhiệm nên không chủ động nắm, phát hiện tình hình để giải quyết kịp thời, làm phát sinh các vấn đề phức tạp; việc giáo dục, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong đảm bảo ANTT cho cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa đầy đủ, kịp thời, còn có biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác, để các đối tượng chống đối, tội phạm lợi dụng hoạt động.

- Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội còn nhiều bất cập, sơ hở, thiết sót; một số cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể các cấp chưa gắn kết chặt chẽ công tác quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn của mình với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

- Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân, biên phòng toàn dân chưa tương xứng với nhiệm vụ và tình hình thực tế đặt ra.

- Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các lực lượng chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở các cấp có một số mặt còn yếu, bị động, nhất là trong công tác nắm, dự báo tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, phối hợp để xử lý các vụ việc, tình huống phức tạp về ANTT. Vai trò nòng cốt của các lực lượng bán chuyên trách ở một số địa bàn còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hiệu quả. Các điều kiện về trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, nhất là trong điều kiện đột xuất, phức tạp chưa đáp ứng yêu cầu.

3. Dự báo tình hình ANTT trong thời gian tới

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trên địa bàn Hà Tĩnh có nhiều diễn biến phức tạp mới. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình”. Tình hình trên Biển Đông còn diễn biến phức tạp và lâu dài. Lợi dụng vấn đề này, số đối tượng cơ hội, phản động sẽ gia tăng hoạt động tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách, chia rẽ nội bộ; kích động quần chúng biểu tình, in và tán phát truyền đơn phản động; tình hình an ninh tuyến biên giới Việt - Lào vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, khó lường. Nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có xu hướng gia tăng, đặc biệt là trong các kỳ đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Cùng với sự gia tăng số lượng các doanh nghiệp, nhà đầu tư và người nước ngoài hoạt động trên địa bàn sẽ xuất hiện nhiều hơn các vấn đề pháp lý có yếu tố nước ngoài trên các lĩnh vực kinh tế, dân sự... An ninh xã hội sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, sự móc nối giữa các đối tượng cực đoan với số đối tượng phản động sẽ gia tăng và có sự liên kết trong ngoài để chống phá; vấn đề đảm bảo ANTT tại các khu tái định cư, khu kinh tế sẽ đặt ra nhiều thách thức cho các cấp, các ngành.

Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội tại các địa bàn trọng điểm có chiều hướng gia tăng, các loại tội phạm hoạt động ngày càng manh động, liều lĩnh, đặc biệt là hoạt động của các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí gây án; tội phạm mang tính chất xã hội đen, bảo kê; tội phạm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, tội phạm tham nhũng, sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường sẽ diễn biến phức tạp và gây hậu quả lớn. Hoạt động của tội phạm ma túy có xu hướng liên kết với tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội hình thành những tổ chức, đường dây tội phạm lớn, hoạt động xuyên quốc gia; các loại tệ nạn đánh bạc, mại dâm vẫn diễn biến phức tạp. Đối tượng phạm tội trong lứa tuổi vị thành niên có xu hướng gia tăng và gây ra nhiều hệ lụy xấu cho xã hội.

III. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, huy động sự tham gia tích cực của nhân dân; nâng cao năng lực, sức chiến đấu và trách nhiệm của lực lượng chuyên trách trong công tác đảm bảo ANTT để chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu và thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

2. Mục tiêu, yêu cầu cụ thể

- Đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của của các cấp ủy Đảng trong mọi tình huống nhằm phát huy sức mạnh tổng thể của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, không để phát sinh điểm nóng về ANTT, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, ngăn chặn “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, hệ thống chính trị.

- Đấu tranh trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, không để hình thành các băng ổ nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động lộng hành; ngăn chặn sự cấu kết, móc nối giữa tội phạm hình sự với các đối tượng trong các tổ chức phản động để chống đối. Không để tội phạm cấu kết hoạt động tệ nạn xã hội, hình thành các tụ điểm phức tạp; ngăn chặn các đối tượng hình sự ngoại tỉnh đến địa bàn Hà Tĩnh hoạt động.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT; tập trung chấn chỉnh công tác quản lý cư trú, nhất là quản lý người nước ngoài, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, công tác PCCC, CNCH để phục vụ có hiệu quả cho công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; tiếp tục kiềm chế và làm giảm TNGT; tăng cường cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội.

- Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để xây dựng, củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, biên phòng toàn dân; gắn phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

- Xây dựng lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng trong sạch, vững mạnh, tăng cường trang bị phương tiện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đủ sức giải quyết các tình huống đột xuất xảy ra. Chú trọng xây dựng lực lượng bán chuyên trách ở cơ sở hoạt động hiệu quả theo hướng đề cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong xây dựng đơn vị an toàn, lực lượng Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, quản lý về nghiệp vụ.

- Phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

+ Hàng năm tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt trên 75%; đối với tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%.

+ Hàng năm làm giảm từ 5 - 10% số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

+ Đến năm 2016, tổ chức xây dựng thí điểm mô hình hỗ trợ thanh niên chưa có việc làm, chưa được đào tạo nghề ở các vùng tái định cư. Đến năm 2020, 100% cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư có mô hình quần chúng tự quản tham gia bảo đảm ANTT.

3. Xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm

3.1. Tuyến, địa bàn trọng điểm

Các tuyến biên giới, tuyến biển, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 8A, đường Hồ Chí Minh; các địa bàn: huyện Kỳ Anh, Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Thành phố Hà Tĩnh, Nghi Xuân, Hương Sơn, Hương Khê, Thị xã Hồng Lĩnh và các vùng giáp ranh; các trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người.

3.2. Đối tượng trọng điểm

- Các thế lực thù địch, đối tượng phản động có âm mưu, hoạt động xâm phạm ANQG, các đối tượng hoạt động theo phương thức lâm thời để thu thập tin tức; lợi dụng tôn giáo hoạt động chống phá, các đối tượng kích động khiếu kiện.

- Băng nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí gây án, đối tượng phạm tội trong lứa tuổi vị thành niên, đối tượng truy nã; tội phạm kinh tế, tham nhũng, sử dụng công nghệ cao trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm; các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý chất thải, tội phạm về môi trường…; các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy qua tuyến biên giới; các tụ điểm buôn bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy và tệ nạn xã hội; các vi phạm pháp luật về TTATGT, đua xe trái phép, gây rối TTCC... nhất là trong thanh, thiếu niên.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cán bộ và nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ ANTT; âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội

- Kịp thời tổ chức học tập, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh để làm chuyển biến một bước quan trọng về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình, nhiệm vụ và trách nhiệm đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới, nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, các loại tội phạm, nâng cao nhận thức pháp luật, từ đó chủ động, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Công tác tuyên truyền phải ứng phó có hiệu quả với thủ đoạn của các đối tượng xấu trong việc lôi kéo, kích động, lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền hoạt động sai trái.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp phải xác định công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ bảo vệ ANTT là một bộ phận của công tác dân vận. Nhiệm vụ của công tác này phải thường xuyên được đổi mới để phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Phát huy tối đa tác dụng của các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, nhất là trong giải quyết các nhiệm vụ đột xuất.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các đơn vị phải thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo quy định pháp luật, kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có giải pháp xử lý trong thực hiện các khâu của quản lý nhà nước. Không để các khiếu kiện kéo dài làm phát sinh các vấn đề phức tạp, gây mất lòng tin của quần chúng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

2. Tăng cường công tác đảm bảo ANQG đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

- Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm nhập, phá hoại, móc nối, lôi kéo của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, vô hiệu hóa các hoạt động cài cắm nội gián, thu thập thông tin, không để số đối tượng chống đối, cơ hội chính trị tập hợp lực lượng, hình thành tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn. Xây dựng và thường xuyên tổ chức diễn tập các phương án phòng chống khủng bố, biểu tình phá rối an ninh, bạo loạn lật đổ, tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và kỹ năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp xảy ra.

- Xây dựng các kế hoạch công tác để phát hiện, phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là trong các sự kiện chính trị quan trọng như: Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; quản lý hoạt động của cán bộ, Đảng viên khi ra nước ngoài công tác, nắm tình hình người đi lao động ở nước ngoài. Chú trọng công tác bảo vệ an ninh kinh tế trong điều kiện nền kinh tế của tỉnh đang thực hiện hội nhập kinh tế sâu rộng với các đối tác nước ngoài. Quản lý lĩnh vực an ninh văn hóa để chống sự xâm nhập, lây lan của các văn hóa phẩm độc hại làm ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục củng cố hệ thống chính trị cơ sở để triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác giữ vững các mặt an ninh xã hội như: an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, giải quyết các tranh chấp khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo ngay tại cơ sở, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo đúng quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phòng ngừa các hoạt động khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng lôi kéo, kích động khiếu kiện, biểu tình phá rối, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

- Tăng cường công tác quản lý, sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, nhất là mạng internet để phòng chống lộ lọt bí mật nhà nước. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về an toàn, an ninh thông tin và ý thức bảo mật cho cán bộ trực tiếp làm công tác thông tin liên lạc của các cơ quan, ban, ngành, địa phương. Tăng cường kiểm tra và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong xây dựng quy chế và thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Ngăn chặn có hiệu quả việc lợi dụng mạng internet để phát tán tài liệu, thông tin gây mất đoàn kết nội bộ hoặc tập hợp lực lượng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật

- Gắn việc triển khai các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội với việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Việc phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội là trách nhiệm và phải được thực hiện từ mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học.

- Theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn, lĩnh vực được phân công, tăng cường nguồn lực, nâng cao năng lực của các lực lượng chuyên trách để tập trung đấu tranh quyết liệt, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm. Thường xuyên mở các đợt cao điểm để huy động lực lượng, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là loại tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng bạo lực, băng nhóm xã hội đen, giết người, cướp của, tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường. Tập trung truy bắt, vận động đầu thú các đối tượng truy nã. Chủ động phát hiện và đấu tranh xóa bỏ các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, mại dâm, đánh bạc.

- Lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt nội dung các Nghị quyết liên tịch nhằm phòng ngừa và làm giảm tình trạng người trong lứa tuổi vị thành niên phạm tội, vi phạm pháp luật.

- Xây dựng lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để phục vụ đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, tội phạm tham nhũng, tội phạm kinh tế, tội phạm về môi trường.

- Thực hiện phân công, phân cấp, quản lý chặt chẽ hoạt động của các loại đối tượng, ngăn chặn các đối tượng phạm tội ngoài địa bàn đến Hà Tĩnh tổ chức hoạt động mang tính chất xuyên quốc gia, liên quốc gia.

- Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp tập trung điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án, nhất là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội. Phòng chống oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự.

4. Tăng cường và nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về ANTT

- Tiếp tục triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ, công khai hóa các thủ tục hành chính đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý nhà nước về ANTT.

- Các lực lượng chuyên trách căn cứ quy định của pháp luật tăng cường công tác quản lý cư trú, nhất là quản lý nhân, hộ khẩu, quản lý người nước ngoài ở các khu kinh tế, khu vực biên giới Việt - Lào và tuyến biển. Trọng tâm của công tác quản lý người nước ngoài là quản lý hoạt động. Phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế của tỉnh hướng dẫn các nhà đầu tư xây dựng các khu ký túc xá tập trung cho người nước ngoài đến làm việc tại các công trình, dự án kinh tế trọng điểm; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra trong công tác đăng ký, cấp phép, quản lý, sử dụng lao động người nước ngoài.

- Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về công tác PCCC và CNCH đến từng cơ quan, đơn vị, hộ gia đình. Đầu tư trang thiết bị, tăng cường huấn luyện các lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách đủ sức thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra. Trọng tâm của công tác PCCC là các khu kinh tế trọng điểm, chợ, trung tâm thương mại và phòng chống cháy rừng.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công tác quản lý, giáo dục đối tượng nghiện ma túy và công tác cai nghiện. Quản lý chặt chẽ đối tượng tại địa bàn cơ sở để thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng; phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT; tăng cường đầu tư nguồn lực, cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông, phấn đấu đảm bảo sự đồng bộ giữa sự gia tăng các loại phương tiện với kết cấu hạ tầng. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT, góp phần kiềm chế và làm giảm TNGT. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phân công, phân cấp và quan hệ phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo TTATGT. Chú trọng công tác quản lý cơ sở hạ tầng và đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực nông thôn.

- Hiện đại hóa hoạt động quản lý trật tự công cộng bằng hệ thống Camera an ninh tại những mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, An ninh - Quốc phòng theo hướng: Giao Công an tỉnh khảo sát, lập dự án trình UBND tỉnh phê duyệt để đầu tư, lắp đặt tại các địa bàn công cộng và hướng dẫn nghiệp vụ để các cơ quan, doanh nghiệp tự lắp đặt, trang bị cho đơn vị mình.

5. Phát động sâu rộng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

- Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, đặt ra các tiêu chí, yêu cầu phù hợp với thực tiễn và lợi ích thiết thực của đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân... hướng quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

- Gắn việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với việc củng cố, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là trong thực hiện tiêu chí 19 về đảm bảo ANTT, trong đó trọng tâm là xây dựng các mô hình tự quản về ANTT hoạt động hiệu quả. Hàng năm, nhân ngày “Toàn dân phòng, chống ma túy” (26/6), “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” (19/8), “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư” (18/11), lực lượng Công an phải làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở để liên tục tổ chức các phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm. Gắn các hoạt động này với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, tham gia các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù theo Nghị định 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Bồi dưỡng, nhân rộng và có chính sách động viên khen thưởng những gương điển hình trong đấu tranh, tố giác tội phạm, truy bắt đối tượng truy nã.

- Gắn kết chặt chẽ thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, huy động tối đa nguồn lực trong nhân dân, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

6. Xây dựng các lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đủ khả năng giải quyết các tình huống phức tạp xảy ra; nâng cao chất lượng lực lượng bán chuyên trách đảm bảo tin cậy trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, ý thức trách nhiệm cho các lực lượng vũ trang gắn với việc nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị trong các đơn vị. Xây dựng ý thức trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân trong mỗi cán bộ, chiến sỹ của lực lượng vũ trang. Đấu tranh ngăn chặn âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch.

- Xây dựng lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng đủ sức mạnh cần thiết, tâm huyết, trách nhiệm cao, tinh thông nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu cao, phản ứng nhanh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Trước hết ưu tiên đầu tư trang bị cho các lực lượng nghiệp vụ chuyên trách, trực tiếp chiến đấu để chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất.

- Đề nghị Bộ Công an tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, tăng biên chế cho lực lượng Công an Hà Tĩnh theo hướng tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện, ưu tiên cho các đơn vị cơ động chiến đấu thuộc Công an tỉnh. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với đầu tư trang bị, phương tiện nghiệp vụ phục vụ công tác và chiến đấu.

- Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực của lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố. Đến năm 2015, chuẩn hóa 100% chức danh Trưởng Công an các xã trên địa bàn toàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2020, có trên 50% Phó Công an xã được đào tạo trình độ trung cấp. Hàng năm căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở để xác định đúng các xã trọng điểm về ANTT từ đó tập trung đầu tư nguồn lực để củng cố lực lượng bán chuyên trách phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Công an cấp huyện, Công an phường phải phân công cán bộ và giao nhiệm vụ về hướng dẫn nghiệp vụ, quản lý hoạt động đối với lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan. Hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ và tập thể đơn vị có trách nhiệm theo dõi. Xây dựng Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh để từng bước thực hiện và chuẩn hóa công tác đào tạo, bồi dưỡng của Công an các cấp và lực lượng bán chuyên trách tại địa bàn cấp xã, cơ quan, doanh nghiệp.

7. Tăng cường lãnh đạo, chỉ huy và phối hợp giữa các lực lượng chức năng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đảm bảo ANTT

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác điều hành, cơ chế lãnh đạo chỉ huy theo hướng: Trong điều kiện bình thường, lãnh đạo, thủ trưởng các cấp, ngành, đơn vị, địa phương phải thường xuyên quán triệt, xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ về đảm bảo ANTT; khi xảy ra tình huống phức tạp, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo chức năng và các phương án, kế hoạch công tác đã được cấp trên phê duyệt; thực hiện tốt chế độ báo cáo, tạo sự đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành để kiểm soát tình hình và hạn chế tối đa các hậu quả xảy ra.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả sự phối hợp giữa Công an với Quân sự, Bộ đội Biên phòng, các ngành tư pháp, các ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong công tác đảm bảo ANTT. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân nhằm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

- Tăng cường hợp tác quốc tế với tỉnh Bôlykhămxây, Khămmuộn (Lào) cũng như các địa phương, đơn vị khác có liên quan trong công tác đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm ma tuý, tội phạm mua bán người qua biên giới, tội phạm rửa tiền, cung cấp tài chính cho khủng bố, sử dụng công nghệ cao, buôn lậu qua biên giới, truy bắt đối tượng truy nã...

8. Kinh phí thực hiện

- Các sở, ban, ngành, các đơn vị vũ trang tranh thủ tối đa sự quan tâm của các cấp ngành Trung ương để bổ sung nguồn kinh phí, trang bị phương tiện, thiết bị phục vụ công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

- Ngoài nguồn kinh phí thường xuyên bố trí cho công tác quốc phòng, an ninh, hàng năm, bổ sung ngân sách để đảm bảo thực hiện các nội dung của đề án, tập trung các nhiệm vụ sau:

+ Bố trí nguồn ngân sách thường xuyên để hỗ trợ tăng cường trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác, chiến đấu của các lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng.

+ Thực hiện các cơ chế, chính sách cho các lực lượng Công an xã, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp... nhằm phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng này trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở, bao gồm: Bố trí nguồn ngân sách để trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, trang phục; tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ hàng năm; hỗ trợ phụ cấp hàng tháng…

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, nhận thức trong công tác đảm bảo ANTT; phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị từ tỉnh đến cơ sở.

Hàng năm căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lập các dự án, phương án, kế hoạch cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện.

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Là cơ quan chủ trì, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung của đề án. Hàng năm căn cứ chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xây dựng hoặc bổ sung các kế hoạch, phương án công tác mà đề án đã nêu. Phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện nội dung của đề án; kịp thời phát hiện và đề xuất giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Giúp UBND tỉnh tiến hành sơ, tổng kết các nội dung của đề án để kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị có thành tích xuất sắc; chấn chỉnh hoặc đề nghị xem xét trách nhiệm đối với các đơn vị không tổ chức triển khai hoặc tổ chức thực hiện không đạt yêu cầu.

- Căn cứ tình hình, nhiệm vụ, chủ động triển khai các biện pháp công tác, phân công cán bộ bám sát địa bàn cơ sở để đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, thực hiện các giải pháp bảo đảm ANTT. Đối với các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm phải triển khai các kế hoạch công tác chuyên sâu để phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chủ quản nắm chắc và đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu và tổ chức các biện pháp công tác để chủ động xử lý tình huống. Thủ trưởng Công an các cấp phải chịu trách nhiệm chính trước cấp ủy, chính quyền về tình hình ANTT trên địa bàn được phân công.

- Báo cáo đề xuất Bộ Công an bổ sung biên chế, trang bị phương tiện cho Công an Hà Tĩnh. Khi có tình huống đột xuất xảy ra phải kịp thời báo cáo và tranh thủ tối đa sự chỉ đạo, hỗ trợ của các lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để nhanh chóng kiểm soát tình hình, phát hiện và xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, nhất là đối tượng chủ mưu cầm đầu, đối tượng trong các tổ chức phản động, cơ quan đặc biệt của nước ngoài.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 Căn cứ nội dung của đề án để chỉ đạo, xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phòng thủ khu vực các cấp. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Phối hợp với Công an tỉnh trong xây dựng các kế hoạch, phương án công tác để gắn kết các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT thành một bộ phận quan trọng của kế hoạch phòng thủ khu vực.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chủ trì, nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển. Phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện biên giới, bờ biển tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội gắn với xây dựng phương án đảm bảo Quốc phòng - An ninh khu vực biên giới, vùng biển.

4. Cục Hải quan tỉnh

Phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

5. Sở Tư pháp

Thực hiện trách nhiệm thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi người dân trong xã hội.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người có tiền án, tiền sự, những người là nạn nhân của tình trạng tội phạm, tệ nạn xã hội; phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết việc làm, thực hiện có hiệu quả các Chương trình xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; tổ chức Trung tâm cai nghiện hoạt động có hiệu quả.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; tăng cường đưa nội dung về An ninh - Quốc phòng lồng ghép trong chương trình giáo dục và hoạt động ngoại khóa. Phối hợp với ngành Công an để tổ chức giáo dục, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.

8. Thanh tra tỉnh

Chủ trì, phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng và các vi phạm pháp luật. Tập trung thanh tra các ngành, lĩnh vực, chương trình, dự án trọng điểm dễ phát sinh tội phạm. Phối hợp giải quyết tốt khiếu nại tố cáo của công dân.

9. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương tham mưu, đề xuất chính quyền các cấp tăng cường quản lý nhà nước và giải quyết các vấn đề nổi lên về tôn giáo; phối hợp giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến tôn giáo. Cũng cố lực lượng Công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

10. Sở Giao thông vận tải, Y tế

Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh bố trí lực lượng cấp cứu kịp thời; sẵn sáng điều động nhân lực, phương tiện, thuốc và trang thiết bị để ứng cứu, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật khi có tình huống đột xuất xảy ra.

11. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ nội dung đề án và kế hoạch, dự án, phương án công tác của các đơn vị liên quan để thẩm định, dự trù kinh phí trình HĐND, UBND tỉnh phê duyệt kinh phí cho việc triển khai. Hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện trong việc phân bổ chi ngân sách cho việc thực hiện các nội dung của đề án tại cơ sở.

12. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí

Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thông tin phản ánh, xây dựng tin bài, các chương trình, chuyên đề, chuyên mục, chuyên trang để cổ vũ, động viên các nhân tố, điển hình mới của các lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm.

Sở Thông tin truyền thông phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực trạng, hướng dẫn các sở, ban ngành, địa phương và các doanh nghiệp nhà nước thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

13. Các sở, ban, ngành trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch thực hiện các biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT thuộc các lĩnh vực do ngành mình phụ trách; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với quan hệ kinh tế đối ngoại, quản lý chặt chẽ các dự án, các nguồn viện trợ từ nước ngoài, đảm bảo ANTT trên lĩnh vực hợp tác kinh tế đối ngoại, tài chính, ngân hàng...

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT tại địa phương để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của đề án đến địa bàn cấp xã. Chỉ đạo lực lượng Công an tham mưu để xây dựng lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan đóng trên địa bàn vững mạnh. Chỉ đạo xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ tại địa bàn cơ sở trở thành phong trào cách mạng mang tính tự giác. Hàng năm bố trí kinh phí để hỗ trợ triển khai các nội dung của đề án.

15. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, nhất là trong điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm, đảm bảo kịp thời và nghiêm minh.

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Liên đoàn lao động tỉnh và các tổ chức kinh tế, xã hội khác tổ chức vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên, cán bộ tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, các cấp chính quyền thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, phục vụ nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề án này thay thế Đề án 163/ĐA-UBND ngày 16/6/2011 của UBND tỉnh. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nội dung đề án và chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ được phân công. Định kỳ thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án này của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã; định kỳ hằng quí đánh giá tình hình thực hiện; 6 tháng, năm tổ chức sơ kết, tổng kết - báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2172/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2172/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2014
Ngày hiệu lực01/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2172/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2172/QĐ-UBND năm 2014 Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự Hà Tĩnh đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2172/QĐ-UBND năm 2014 Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự Hà Tĩnh đến 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2172/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýVõ Kim Cự
        Ngày ban hành01/08/2014
        Ngày hiệu lực01/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2172/QĐ-UBND năm 2014 Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự Hà Tĩnh đến 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2172/QĐ-UBND năm 2014 Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự Hà Tĩnh đến 2020

         • 01/08/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/08/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực