Quyết định 2179/QĐ-UBND

Quyết định 2179/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 2179/QĐ-UBND 2017 thủ tục mới khoáng sản Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2179/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 5380/TTr-STNMT ngày 03/11/2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 216/STP-KSTTHC ngày 15/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 14 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi (có Danh mục và nội dung thủ tục hành chính kèm theo).

1. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức niêm yết công khai và giải quyết thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đăng nhập các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính chậm nhất là (05 ngày) làm việc kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp đăng nhập các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường được công bố tại Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ);
-
TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, KSTTHC
(latin09).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Trường Thọ

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI

(Công bố kèm theo Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

PHẦN I.

DANH MC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Trang

1

Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường và than bùn

Từ trang 1 đến trang 11

2

Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản VLXD thông thường và than bùn

Từ trang 12 đến trang 18

3

Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản VLXD thông thường và than bùn

Từ trang 19 đến trang 35

4

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản VLXD thông thường và than bùn

Từ trang 36 đến trang 41

5

Cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Từ trang 42 đến trang 46

6

Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

Từ trang 47 đến trang 54

7

Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản

Từ trang 55 đến trang 71

8

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Từ trang 72 đến trang 79

9

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

Từ trang 80 đến trang 114

10

Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Từ trang 115 đến trang 118

11

Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Từ trang 119 đến trang 126

12

Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Từ trang 127 đến trang 142

13

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản

Từ trang 143 đến trang 146

14

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Từ trang 147 đến trang 150

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2179/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2179/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2017
Ngày hiệu lực13/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2179/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2179/QĐ-UBND 2017 thủ tục mới khoáng sản Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Ngãi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2179/QĐ-UBND 2017 thủ tục mới khoáng sản Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2179/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýPhạm Trường Thọ
       Ngày ban hành13/11/2017
       Ngày hiệu lực13/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2179/QĐ-UBND 2017 thủ tục mới khoáng sản Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2179/QĐ-UBND 2017 thủ tục mới khoáng sản Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Ngãi

           • 13/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực