Quyết định 218/QĐ-UBND

Quyết định 218/QĐ-UBND năm 2011 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW và Quyết định 282/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 48- CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 218/QĐ-UBND 2011 lãnh đạo công tác phòng chống tội phạm Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 218/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 48-CT/TW NGÀY 22/10/2010 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 282/QĐ-TTG NGÀY 24/02/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 48-CT/TW VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 496/TTr-CAT ngày 20/4/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48- CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị và Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48- CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Điều 2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Lê Hữu Lộc

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 48-CT/TW NGÀY 22/10/2010 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 282/QĐ-TTG NGÀY 24/02/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 48-CT/TW VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG TÌNH HÌNH MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 25/4/2011 của UBND tỉnh)

Ngày 22/10/2010, Bộ Chính trị (Khóa X) ban hành Chỉ thị số 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; ngày 24/02/2011 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 282/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị. Để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện, với những nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Thể chế hóa đường lối lãnh đạo của Đảng về công tác phòng, chống tội phạm; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

- Nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật và nhận thức của toàn dân tích cực tham gia vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng môi trường lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

- Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện, phát sinh, phát triển tội phạm để từng bước kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm mới, tội phạm nghiêm trọng.

- Xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm.

2. Yêu cầu

- Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị trong các sở, ngành, hội đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của các Cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm; tạo sự chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy đảng, chính quyền và huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân đối với công tác này.

- Trên cơ sở đánh giá đúng, đầy đủ thực trạng tình hình tội phạm, kết quả đạt được, nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế, những bài học kinh nghiệm rút ra qua tổng kết 12 năm thực hiện Nghị quyết số 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Đề án I, III, IV, các đề án, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, các cấp chính quyền và nhân dân về nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, hậu quả do tội phạm gây ra và sự cần thiết phải tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tuyên truyền, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; hiệu quả phòng ngừa tội phạm. Tập trung điều tra, khám phá, xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về tham nhũng, tội phạm có tổ chức, các loại tội phạm về ma túy, mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhà nước…

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP

1. Tổ chức quán triệt sâu rộng trong cơ quan, đơn vị và địa phương nội dung Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị để thống nhất về nhận thức và hành động. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch phòng, chống tội phạm mà Chính phủ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã ban hành; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, kịp thời khắc phục những sơ hở không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các loại hình kinh doanh, dịch vụ dễ dẫn đến vi phạm pháp luật như: Dịch vụ kinh doanh Gameonline, trò chơi điện tử có hình ảnh bạo lực, vũ trường, dịch vụ văn hóa, băng đĩa đồi trụy. Tập trung chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn một số loại tội phạm có xu hướng gia tăng như: Tội phạm do nguyên nhân xã hội, tội phạm ma túy, tham nhũng, tội phạm công nghệ cao, tội phạm về môi trường, tội phạm và các vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên, tội phạm mua bán người, cướp, cướp giật có vũ khí… Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý kịp thời các vụ án trọng điểm mà dư luận xã hội quan tâm; thực hiện tốt công tác thống kê tội phạm.

3. Cụ thể hóa quan điểm của Đảng về đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tiếp tục cải cách tư pháp; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.

4. Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm từ tỉnh đến cơ sở để thực hiện tốt chức năng tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời.

Xác định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên bao che, dung túng tội phạm hoặc có biểu hiện tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm.

5. Xác định công tác phòng, chống tội phạm là một nhiệm vụ quan trọng cần được ưu tiên thực hiện trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, về tận cơ sở thôn, tổ dân phố, cụm dân cư; phường, xã, thị trấn gắn việc thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm với các Chương trình mục tiêu kinh tế - xã hội khác như: Xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phòng, chống ma túy… để góp phần xóa bỏ nguyên nhân phát sinh, phát triển tội phạm; nâng cao hiệu quả phòng ngừa xã hội đối với công tác này.

Cụ thể hóa các nội dung công việc, các giải pháp thực hiện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm.

6. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm, đổi mới nội dung, biện pháp công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân về đạo đức, lối sống, tôn trọng pháp luật, tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc phát hiện, tố giác, đấu tranh chống trả tội phạm; bảo vệ cá nhân và gia đình những người tham gia công tác phòng, chống tội phạm. Có chính sách thỏa đáng đối với các tập thể, cá nhân bị thương, hy sinh hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phòng, chống tội phạm.

7. Ngoài nguồn kinh phí ngân sách tỉnh cấp cho các đơn vị, địa phương hàng năm, cần tranh thủ các nguồn đóng góp hợp pháp khác của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho công tác phòng, chống tội phạm ở đơn vị, địa phương mình.

8. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và sơ, tổng kết công tác phòng, chống tội phạm. Ứng dụng các thành tựu tiên tiến về khoa học kỹ thuật và công nghệ trong công tác phòng, chống tội phạm.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, hội đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09/NQ-CP Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm; Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy, Chương trình hành động phòng, chống mua bán người giai đoạn 2011-2015 của Chính phủ; kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình cho Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, hội đoàn thể và địa phương đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, từng bước loại bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh, phát triển tội phạm, tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về môi trường, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm trong thanh, thiếu niên; phối hợp chặt chẽ trong việc phát hiện, điều tra, truy tố và xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm pháp luật.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình tội phạm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, quản lý chặt chẽ di biến động nhân, hộ khẩu trên địa bàn không để tội phạm lợi dụng hoạt động, đẩy mạnh cải cách hành chính; phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, gia đình, nhà trường và xã hội huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các tổ chức quần chúng và nhân dân trong phòng, chống tội phạm. Tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố và tiếp tục xây dựng nền an ninh, quốc phòng và thế trận an ninh nhân dân, nhất là những địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm. Vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động tấn công, trấn áp tội phạm, truy bắt các đối tượng truy nã. Xây dựng các kế hoạch liên tịch phối hợp phòng, chống tội phạm trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý, giáo dục, cải tạo người phạm tội, người bị tạm giam, tạm giữ.

- Xây dựng lực lượng đủ mạnh, chuyên sâu tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là đối với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng… Chủ trì tổng kết Đề án III “Đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm và tội phạm có tính quốc tế” và Đề án IV “Đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên”.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm; tổng kết và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố phối hợp với các Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực giáp ranh; tiếp tục triển khai Quy chế phối hợp số 44/KHLN ngày 12/01/2011 giữa Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an và các ngành thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm theo quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, mua bán người, buôn lậu tại các địa bàn được phân công, khu vực cửa khẩu, trên biển, đảo; đổi mới công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức và chấp hành tốt pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm ở các địa bàn này.

3. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các ngành liên quan tổ chức dạy nghề, cai nghiện, phục hồi cho những người đang cai nghiện, phục hồi nhân phẩm tại Trung tâm Giáo dục – Lao động – Xã hội của tỉnh.

- Phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương tạo điều kiện, giúp đỡ giải quyết việc làm cho những đối tượng không có việc làm ổn định, thất nghiệp, nhất là đối với thanh niên, sinh viên mới ra trường nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp, góp phần xóa bỏ nguyên nhân làm phát sinh tội phạm.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, các ngành liên quan và các địa phương xây dựng, triển khai có hiệu quả các Chương trình xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất kế hoạch kinh phí đầu tư hàng năm (vốn sự nghiệp và vốn đầu tư) cho Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. Phối hợp với các sở, ngành chức năng huy động các nguồn lực phục vụ cho công tác phòng, chống tội phạm.

5. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất mức chi ngân sách hàng năm (kinh phí thường xuyên) cho Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính phù hợp, đồng thời kiểm tra, giám sát và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình sử dụng kinh phí phòng, chống tội phạm.

6. Sở Giáo dục - Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp, quy chế quản lý học sinh, sinh viên, giáo viên trong các nhà trường không để vi phạm pháp luật và không mắc vào các tệ nạn xã hội; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống lành mạnh, phòng, chống tội phạm, bạo lực trong học đường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

- Tăng cường đưa nội dung giáo dục về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội lồng ghép trong các chương trình giáo dục giai đoạn 2011-2015.

7. Sở Tư pháp thực hiện trách nhiệm thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các vùng miền, mọi đối tượng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là vùng miền núi, trung du, vùng ven biển, người có quá khứ lỗi lầm hoặc liên quan đến tội phạm.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch, dự án phát triển nông lâm ngư nghiệp, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm ổn định, nâng cao đời sống của đồng bào các khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình xóa đói, giảm nghèo…

9. Sở Y tế

- Chủ trì trong công tác phòng, chống AIDS, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá phác đồ điều trị cai nghiện ma túy; nghiên cứu, nghiệm thu và hướng dẫn các loại thuốc hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện các loại ma túy khác nhau.

10. Sở Công Thương chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh chống các hiện tượng vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gian lận thương mại; đảm bảo chất lượng các sản phẩm, hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống các hiện tượng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp trong sản xuất, gia công hàng hóa.

11. Cục Hải quan tỉnh triển khai thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát để phát hiện, bắt giữ tội phạm tại các địa bàn do lực lượng Hải quan quản lý, kiểm soát.

12. Sở Thông tin và Truyền thông

- Củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách về pháp luật của các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương; tăng cường thời lượng phát sóng về phòng, chống tội phạm của Đài Phát thanh và Truyền hình, Đài Truyền thanh ở các huyện, thành phố; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ báo chí đảm bảo tuyên truyền đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm. Định hướng thông tin và chỉ đạo việc xây dựng, củng cố và duy trì các chuyên trang, chuyên mục tin, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm phục vụ cán bộ và nhân dân trên các báo, đài…

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả thông tin trên môi trường mạng; phối hợp bảo đảm an ninh thông tin và thực hiện các biện pháp ngăn chặn những hành vi lợi dụng môi trường mạng gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

13. Sở Xây dựng chủ động phòng ngừa các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng trong xây dựng cơ bản, quy hoạch phát triển đô thị; xử lý nghiêm khắc các sai phạm trong lĩnh vực này; phối hợp với Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp đã ký kết.

14. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể liên quan đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch kết hợp với triển khai xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, các khu dân cư và gia đình góp phần phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ văn hóa, không để sơ hở phát sinh tội phạm.

15. Sở Giao thông Vận tải

- Tích cực tuyên truyền pháp luật và công tác phòng, chống tội phạm cho công nhân, viên chức – lao động trong ngành Giao thông Vận tải và các ngành nghề khác liên quan đến hoạt động giao thông vận tải, nhân dân tham gia giao thông hoặc cư trú xung quanh khu vực nhà ga, bến xe, cảng…

- Chủ động phát hiện và phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các khu vực bến, bãi, cảng, các tuyến giao thông trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động giao thông để phạm tội.

- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để phát hiện, đấu tranh, triệt phá các hành vi lợi dụng các phương tiện, tuyến giao thông và các địa điểm có phương tiện giao thông hoạt động phạm tội, tập trung trên các tuyến đường sắt, các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 19, quốc lộ 1D, cảng biển Quy Nhơn, cảng Thị Nại, cảng hàng không Phù Cát.

16. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan rà soát, bố trí đủ đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham gia công tác phòng, chống tội phạm.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan kiện toàn tổ chức, tăng cường cán bộ theo dõi và thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ở các ngành, các cấp, nhất là tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

17. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm sử dụng công nghệ cao.

18. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với Công an tỉnh phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là về khai thác tài nguyên, khoáng sản, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh.

19. Thanh tra tỉnh tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm pháp luật; trong phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu và các vi phạm pháp luật khác. Tập trung thanh tra các ngành, lĩnh vực, dự án trọng điểm dễ phát sinh tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng.

20. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai Đề án phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực hoạt động tín dụng ngân hàng; phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính thực hiện các nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực quản lý các hoạt động tài chính, tín dụng, ngân hàng, rửa tiền.

21. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú, phù hợp, đa dạng có sức lan tỏa lớn đến mọi tầng lớp nhân dân. Phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng các chương trình truyền hình, đưa các tin, bài, phóng sự có nội dung giáo dục pháp luật; về công tác phòng, chống tội phạm; tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến, những mô hình xuất sắc, những kinh nghiệm hay trong phòng, chống tội phạm; cảnh báo những nguy cơ, đề phòng những phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm.

22. UBND các huyện, thành phố

- Tham mưu cho Huyện ủy, Thành ủy xây dựng, ban hành Nghị quyết, Chỉ thị triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị tại địa phương; có Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Huyện ủy, Thành ủy; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 20/01/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Thành ủy.

- Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong Chỉ thị số 48- CT/TW, Kế hoạch thực hiện của Chính phủ, Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng giai đoạn của địa phương; coi công tác phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

- Chỉ đạo các ban, ngành huyện và UBND các xã, phường, thị trấn mở đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 48- CT/TW của Bộ Chính trị.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án trong Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2015 và các giai đoạn tiếp theo; lồng ghép với các chương trình, nguồn lực và các dự án do địa phương quản lý; tổ chức huy động các nguồn lực của địa phương để bổ sung cho việc thực hiện Chương trình.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung quy định về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống tội phạm và xử lý trách nhiệm liên đới của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống tội phạm được quy định trong Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị.

23. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, nhất là trong điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm đảm bảo kịp thời và nghiêm minh nhằm răn đe tội phạm.

24. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên xây dựng chương trình hành động, phối hợp tổ chức nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể tích cực tham gia phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tích cực tham gia phối hợp với lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm, các đoàn thể trong việc tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đồng thời tích cực cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỗi hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Tổng kết, nhân rộng các mô hình, điển hình tiến tiến trong tổ chức Hội về công tác phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn khu dân cư.

- Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tội phạm, phát hiện tố giác tội phạm; tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội với các nội dung, hình thức phong phú, phù hợp; tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc.

- Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phát hiện tố giác tội phạm; vận động người phạm tội ra tự thú; quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn nông thôn; kịp thời phát hiện, giải quyết tốt các mâu thuẫn trong nội bộ dân cư nông thôn; vận động nông dân tích cực thi đua sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, đẩy mạnh Cuộc vận động “xây dựng gia đình nông dân văn hóa ở địa phương cơ sở”.

- Liên đoàn Lao động tỉnh giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động không vi phạm pháp luật; tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức, phong cách, lối sống trong thanh, thiếu niên; tổ chức hiệu quả các mô hình tổ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện trực tiếp tham gia hoạt động phòng, chống tội phạm; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 02 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, hội đoàn thể của tỉnh, các địa phương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và nội dung được phân công trong Kế hoạch này, định kỳ 06 tháng và hàng năm sơ kết, tổng kết và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành, cơ quan chủ trì các đề án và dự án trong Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011-2015 phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Công an tỉnh – Cơ quan thường trực phòng, chống tội phạm của tỉnh).

3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện theo định kỳ và từng giai đoạn; tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch này đối với các đơn vị, địa phương.

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 218/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu218/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2011
Ngày hiệu lực25/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 218/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 218/QĐ-UBND 2011 lãnh đạo công tác phòng chống tội phạm Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 218/QĐ-UBND 2011 lãnh đạo công tác phòng chống tội phạm Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu218/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýLê Hữu Lộc
        Ngày ban hành25/04/2011
        Ngày hiệu lực25/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 218/QĐ-UBND 2011 lãnh đạo công tác phòng chống tội phạm Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 218/QĐ-UBND 2011 lãnh đạo công tác phòng chống tội phạm Bình Định

           • 25/04/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/04/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực