Quyết định 22/2009/QĐ-UBND

Quyết định 22/2009/QĐ-UBND điều chỉnh vay vốn đầu tư các dự án sinh lợi năm 2009 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Quyết định 22/2009/QĐ-UBND điều chỉnh vay vốn đầu tư dự án sinh lợi 2009 Kiên Giang đã được thay thế bởi Quyết định 986/QĐ-UBND năm 2011 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 27/04/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2009/QĐ-UBND điều chỉnh vay vốn đầu tư dự án sinh lợi 2009 Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2009/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 14 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VAY VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN SINH LỢI NĂM 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 54/2008/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi hai về việc vay vốn đầu tư các dự án năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 70/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi bốn về việc vay vốn đầu tư các dự án sinh lợi năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc vay vốn đầu tư các dự án năm 2009;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 248/TTr-STC ngày 05 tháng 8 năm 2009 về việc điều chỉnh, bổ sung vay vốn đầu tư các dự án năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu vay vốn đầu tư các dự án sinh lợi năm 2009, với nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vay vốn để thanh toán cho các dự án sinh lợi năm 2009 là 214.331 triệu đồng. Trong đó:

- Kế hoạch vay vốn đầu tư các dự án đầu năm 2009 theo Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang: 160.331 triệu đồng; nay điều chỉnh, bổ sung danh mục vay vốn đầu tư trong 6 tháng cuối năm 2009 gồm: tăng 60.181 triệu đồng (bao gồm: vay mới theo Nghị quyết số 70/2009/NQ-HĐND là 54.000 triệu đồng và điều chỉnh tăng trong kế hoạch vay đầu năm theo Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND là 6.181 triệu đồng, tính chung tổng mức không thay đổi); giảm 6.181 triệu đồng.

- Bổ sung danh mục vay vốn theo Nghị quyết số 70/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh tăng 54.000 triệu đồng;

(có danh mục các dự án vay vốn đầu tư năm 2009 theo biểu đính kèm).

2. Thời gian vay: năm 2009.

3. Nguồn vốn vay: vay từ các chi nhánh Ngân hàng thương mại và Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kiên Giang.

4. Lãi vay phát sinh phải thanh toán của từng dự án được hạch toán vào chi phí của từng dự án. Riêng lãi vay để đầu tư kéo điện cho các vùng lõm sẽ do ngân sách tỉnh cân đối chi trả.

5. Nguồn vốn hoàn trả nợ vay (bao gồm cả nợ gốc và lãi): nguồn thu từ dự án được sử dụng để trả nợ vay. Riêng vốn ứng đầu tư lưới điện vùng nông thôn do ngành điện hoàn trả.

Điều 2. Giao cho Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công trình xây dựng cơ bản theo đúng tiến độ, chấp hành đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN VAY VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2009
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

ĐVT: triệu đồng

Số TT

Danh mục dự án/công trình

Quy mô đầu tư

Quyết định đầu tư (điều chỉnh nếu có)

Thực hiện đến 31/12/2008

Kế hoạch vay vốn năm 2009

Thực hiện đến 31/5/2009

Kế hoạch vay vốn năm 2009 (điều chỉnh, bổ sung)

Chênh lệch

Số

Ngày

Tổng vốn đầu tư

Giá trị KLTH

Vốn giải ngân

Giá trị KLTH

Vốn giải ngân

Tăng

Giảm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

TỔNG SỐ

 

 

 

586.493

318.559

258.919

160.331

14.306

2.426

214.331

60.181

-6.181

1

Khu đô thị Thứ Bảy

115,2ha

 

 

494.580

74.157

69.517

69.831

 

 

69.831

 

0

-

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu Trung tâm thương mại (khu B)

16,7ha

173

15/02/06

83.109

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Chi phí bồi thường khu Trung tâm thương mại (khu B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Chi phí bồi thường khu tái định cư giai đoạn 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thương mại (khu A)

30,37ha

1767

30/10/06

30.836

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đông Thái

 

369

11/3/05

25.727

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Xây dựng đường số 12, 16, 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đông Thái

 

2444

28/6/08

1.941

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Chi phí Ban Quản lý dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư giai đoạn 1

26,3ha

2460

05/12/07

97.558

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Chi trả các hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trung tâm Thương mại thị trấn Thứ Ba

7,08ha

368

11/02/05

37.171

14.374

14.136

10.000

 

 

10.000

 

0

-

Chi phí bồi thường giải tỏa

 

 

 

15.050

 

 

 

 

 

 

 

 

-

San lấp mặt bằng

 

 

 

4.518

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Giao thông, vỉa hè, thoát nước

 

 

 

7.200

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Hệ thống cấp nước

 

 

 

439

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Hệ thống cấp điện

 

 

 

1.237

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Bờ kè, bến lên hàng

 

 

 

2.460

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Chợ bách hóa tổng hợp

 

 

 

2.880

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Chợ nông sản thực phẩm

 

 

 

1.111

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Công viên cây xanh

 

 

 

571

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Phòng cháy chữa cháy

 

 

 

1.049

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Xử lý rác thải

 

 

 

656

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trung tâm Thương mại thị trấn Thứ 11

4,78ha

897

16/4/02

18.125

13.379

12.661

17.096

3.998

2.426

17.096

 

0

4

Chợ nông sản thực phẩm -Giồng Riềng

2,197ha

1063

14/6/07

36.617

15.106

10.500

4.918

 

 

0

 

-4.918

5

Cụm công nghiệp Thuận Yên

 

 

 

 

 

16.000

545

 

 

545

 

0

6

Khu dân cư và tái định cư Thuận Yên

 

 

 

 

 

 

2.434

 

 

2.434

 

0

7

Xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm dân cư - Rạch Giá

 

 

 

 

14.754

13.956

1.500

1.500

 

4.870

3.370

 

8

Xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm dân cư - Hòn Đất

 

 

 

 

36.622

18.582

2.157

497

 

2.157

 

0

9

Xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm dân cư - Tân Hiệp

 

 

 

 

40.054

22.133

4.200

 

 

4.200

 

0

10

Xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm dân cư - Châu Thành

 

 

 

 

42.115

24.757

500

811

 

811

311

 

11

Xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm dân cư - Giồng Riềng

 

 

 

 

45.892

45.892

5.000

7.500

 

7.500

2.500

 

12

Xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm dân cư - Kiên Lương

 

 

 

 

22.106

10.785

4.500

 

 

4.500

 

0

13

Tuyến dân cư Cái Tre - Kiên Lương

 

 

 

 

 

 

6.700

 

 

6.700

 

0

14

Chợ Bình An - Kiên Lương

 

 

 

 

 

 

10.950

 

 

9.687

 

-1.263

15

Đầu tư lưới điện vùng nông thôn (vay ứng cho ngành điện)

 

 

 

 

 

 

20.000

 

 

20.000

 

0

15.1

Phát triển lưới điện Thạnh Đông, Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập kênh KH 8, xã Thạnh Đông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập kênh Xã Trắc, xã Thạnh Đông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập kênh 7, xã Thạnh Đông A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập kênh A, xã Tân Hiệp B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập kênh 10, xã Thạnh Đông B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập kênh Zero, xã Tân Hiệp B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập kênh Thầy Thông, xã Tân Hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2

Phát triển lưới điện Phi Thông, Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập trạm Hòa An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập trạm Dãy Ốc 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập trạm Ấp Chiến Lược 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập trạm Thôn Dôn 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập trạm Sóc Suông 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập trạm kênh Đòn Dông 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập trạm Ấp Chiến Lược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập trạm tái định cư Phi Kinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập trạm Ngô Văn Sở 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập trạm Sóc Suông 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3

Phát triển lưới điện Minh Hòa, Giục Tượng, huyện Châu Thành, Kiên Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung thế 3 pha khu vực Đập Đá, xã Vĩnh Hòa Hiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập khu vực kinh Lò Than, xã Vĩnh Hòa Hiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập khu vực tổ 7, ấp An Bình, xã Minh Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế hỗn hợp trạm An Thới 1, xã Bình An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp khu vực ngọn kinh Bonsa, ấp Tân Lợi, xã Giục Tượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập khu vực ấp Bình Hòa, xã Minh Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập khu vực tổ 4, ấp An Bình, xã Minh Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp khu vực xóm 3, ấp Minh Hưng, xã Minh Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập khu vực đầu kênh Út Chót, ấp An Bình, xã Minh Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp khu vực ngọn kinh Bonsa, ấp Tân Phước, xã Giục Tượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp khu vực kênh Mương Chùa, ấp Tân Thành, xã Giục Tượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp khu vực kênh Sóc Giữa, ấp Tân Hưng, xã Giục Tượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp khu vực cuối kênh Út Chót, kinh Xóm 2, ấp Minh Hưng, xã Minh Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.4

Phát triển lưới điện Ngọc Chúc, Ngọc Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp khu vực kênh Đường Lác, xã Ngọc Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp khu vực kênh Cũ, xã Ngọc Chúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp khu vực kênh Cựa Gà, xã Ngọc Chúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.5

Phát triển lưới điện huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang năm 2009 - giai đoạn 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp khu vực ấp Khu Tượng, Cửa Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp khu dân cư Biên Phòng, ấp Cầu Sấu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp khu dân cư ngã ba Ba Trại, ấp Ông Lang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Suối Chùa Ông, Suối Đá - xã Dương Tơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.6

Phát triển lưới điện các khu vực huyện Kiên Lương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập trạm Mẹt Lung 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập trạm Phú Mỹ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập trạm Phú Mỹ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập trạm Phú Mỹ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập trạm Mẹt Lung 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập Tân Khánh Hòa 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập trạm Phú Mỹ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập trạm Tân Khánh Hòa 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập nhánh rẽ Cây Bàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.7

Phát triển lưới điện Nam Thái Sơn, Thổ Sơn, huyện Hòn Đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập tuyến chùa Khơmer, xã Lình Huỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập khu vực cống ngăn mặn, xã Lình Huỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp kênh Vạn Thanh, xã Thổ Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập và trạm biến áp Kinh 165 đoạn kênh 5, xã Nam Thái Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập và trạm biến áp Kinh 165 đoạn kênh 1, xã Nam Thái Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp Kinh 165 đoạn kênh 6, xã Nam Thái Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập và trạm biến áp Kinh 165 đoạn kênh 7, xã Nam Thái Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp kênh Tiêu, xã Lình Huỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập tuyến kênh Cà Bay Ngọp, xã Sóc Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.8

Phát triển lưới điện Kinh Phán Linh 1, xã Đông Hòa, huyện An Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.9

Phát triển lưới điện Thới Quản, Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập kênh Hai Giàu, xã Vĩnh Tuy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập Cầu Sắt, xã Định Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp kênh Vàm Tổng Quản, xã Thới Quản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập kênh Phước Thới, thị trấn Gò Quao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập kênh Cùng, xã Vĩnh Tuy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm kênh Tha La, xã Định Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm kênh Ngã Tư Thu Đông, xã Thới Quản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm ấp Hòa Thành, xã Định Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm kênh Xẻo Rọ, xã Thới Quản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm kênh Lục Sự, xã Vĩnh Tuy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm kênh Xóm Rọc, xã Vĩnh Tuy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10

Phát triển lưới điện Đông Thái, Nam Thái A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập kênh Kiểm 2, xã Hưng Yên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp kênh Xẻo Quao, xã Nam Thái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập kênh Xẻo Kè, TT Thứ Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp kênh Chùa 2, xã Đông Thái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp kênh Cơi 3, Cơi 4, xã Đông Thái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11

Phát triển lưới điện Vĩnh Thuận, Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế độc lập dọc kênh Trời, ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp Chòm Cau, ấp Bình Hòa, xã Vĩnh Bình Bắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp kênh Thủy Lợi, ấp Đòn Dông, xã Vĩnh Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12

Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Cừ Đức, thị xã Hà Tiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Xây dựng khu tái định cư xã Vĩnh Thắng, Gò Quao

2,74ha

1388

02/6/08

8.207

 

 

 

 

 

5.000

5.000

 

17

Bồi hoàn mở rộng Khu kinh tế Cửa khẩu Giang thành, Kiên Lương

43ha

 

 

 

 

 

 

 

 

9.000

9.000

 

18

Xây dựng chợ và khu dân cư thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất

19,2ha

 

 

114.800

 

 

 

 

 

20.000

20.000

 

19

Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp cảng cá Tắc Cậu mở rộng giai đoạn 2

108,5ha

 

 

 

 

 

 

 

 

20.000

20.000

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2009
Ngày hiệu lực24/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/04/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2009/QĐ-UBND điều chỉnh vay vốn đầu tư dự án sinh lợi 2009 Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2009/QĐ-UBND điều chỉnh vay vốn đầu tư dự án sinh lợi 2009 Kiên Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýBùi Ngọc Sơn
        Ngày ban hành14/08/2009
        Ngày hiệu lực24/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/04/2011
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 22/2009/QĐ-UBND điều chỉnh vay vốn đầu tư dự án sinh lợi 2009 Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2009/QĐ-UBND điều chỉnh vay vốn đầu tư dự án sinh lợi 2009 Kiên Giang