Quyết định 22/2014/QĐ-UBND

Quyết định 22/2014/QĐ-UBND sửa đổi Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 kèm theo Quyết định 79/2008/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2014/QĐ-UBND sửa đổi đề án phát triển tổ chức công chứng đến 2015 Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2014/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 12 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 79/2008/QĐ-UBND NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 770/TTr-STP ngày 28 tháng 4 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Mục II Phần III của đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Mục II Phần III như sau:

“2. Giai đoạn II (từ năm 2010- 2015):

- Tăng cường quản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng, đặc biệt là đối với Văn phòng Công chứng.

- Duy trì ổn định 03 Phòng công chứng hiện có và các Văn phòng công chứng đã được thành lập, có sự phân bố hợp lý gắn với địa bàn dân cư, đáp ứng đầy đủ nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch của tổ chức, cá nhân, tăng cường tính an toàn pháp lý cho các hợp đồng giao dịch.

- Lộ trình phát triển của giai đoạn 2010 - 2015 tính cả tổ chức hành nghề công chứng hiện có tại các địa bàn cụ thể như sau:

+ Khu vực thành phố Vũng Tàu: 05 tổ chức hành nghề công chứng đặt tại các địa điểm thuộc địa bàn phường 3, phường 8, phường 10 và phường 11.

+ Khu vực thành phố Bà Rịa: 02 tổ chức hành nghề công chứng đặt tại các địa điểm thuộc địa bàn phường Phước Hiệp, xã Hòa Long.

+ Khu vực huyện Châu Đức: 02 tổ chức hành nghề công chứng đặt tại các địa điểm thuộc địa bàn thị trấn Ngãi Giao, xã Kim Long.

+ Khu vực huyện Đất Đỏ: 02 tổ chức hành nghề công chứng đặt tại các địa điểm thuộc địa bàn thị trấn Đất Đỏ, xã Long Mỹ.

+ Khu vực huyện Long Điền: 02 tổ chức hành nghề công chứng đặt tại các địa điểm thuộc địa bàn thị trấn Long Điền, xã Phước Hưng.

+ Khu vực huyện Tân Thành: 02 tổ chức hành nghề công chứng đặt tại các địa điểm thuộc địa bàn thị trấn Phú Mỹ, xã Tân Phước và xã Hắc Dịch.

- Thành lập tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các công chứng viên trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng tại Sở Tư pháp và các tổ chức hành nghề công chứng.”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Mục II Phần III như sau:

“3. Giai đoạn III (từ năm 2016 - 2020):

- Thành lập thêm 03 tổ chức hành nghề công chứng tại các huyện, thành phố như sau:

+ Khu vực thành phố Bà Rịa: thành lập thêm 01 Văn phòng công chứng.

+ Khu vực huyện Châu Đức: thành lập thêm 01 Văn phòng công chứng, địa điểm đặt tại địa bàn xã Suối Nghệ.

+ Khu vực huyện Côn Đảo: thành lập thêm 01 Phòng Công chứng hoặc Văn phòng công chứng.

- Văn phòng công chứng được thành lập giai đoạn này là Văn phòng công chứng do từ 02 công chứng viên trở lên thành lập.

- Xây dựng cơ sở chia sẻ dữ liệu thông tin chung về công chứng bất động sản, đẩy mạnh chủ trương tin học hóa công chứng và ban hành quy chế khai thác, sử dụng, cung cấp thông tin về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản theo các quy định của pháp luật công chứng.

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa tổ chức, hành nghề công chứng với cơ quan đăng ký nhà, đất; cơ quan thuế, tạo tiền đề cho cơ chế liên thông trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến giao dịch về bất động sản.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với các công chứng viên. Tăng cường về chất lượng và đạo đức nghề nghiệp của công chứng viên. Xây dựng đội ngũ công chứng viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp. Nâng cao chất lượng, uy tín của hoạt động công chứng để yêu cầu công chứng trở thành một nhu cầu tự nguyện của nhân dân.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc sửa đổi, bổ sung đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2014
Ngày hiệu lực22/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2014/QĐ-UBND sửa đổi đề án phát triển tổ chức công chứng đến 2015 Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 22/2014/QĐ-UBND sửa đổi đề án phát triển tổ chức công chứng đến 2015 Bà Rịa Vũng Tàu
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu22/2014/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
      Người kýLê Thanh Dũng
      Ngày ban hành12/05/2014
      Ngày hiệu lực22/05/2014
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật10 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 22/2014/QĐ-UBND sửa đổi đề án phát triển tổ chức công chứng đến 2015 Bà Rịa Vũng Tàu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2014/QĐ-UBND sửa đổi đề án phát triển tổ chức công chứng đến 2015 Bà Rịa Vũng Tàu

          • 12/05/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 22/05/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực