Quyết định 22/2015/QĐ-UBND

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND sửa đổi hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND mức vốn vay cho đối tượng thu nhập thấp tạo lập nhà ở Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về hạn mức thời hạn cho vay tại Quỹ Phát triển nhà ở Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 27/06/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2015/QĐ-UBND mức vốn vay cho đối tượng thu nhập thấp tạo lập nhà ở Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H
CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 22/2015/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH HẠN MỨC VỐN VAY CHO ĐỐI TƯỢNG CÓ THU NHẬP THẤP VAY TIỀN TẠI QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THÀNH PHỐ ĐỂ TẠO LẬP NHÀ Ở

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 3823/QĐ-UB ngày 04 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 128/2005/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố tại Công văn số 1890/QPTNO-TĐ ngày 19 tháng 12 năm 2014 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 2067/STC-NS ngày 25 tháng 3 năm 2015 về việc nâng hạn mức vốn vay cho đối tượng thu nhập thấp khi vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở như sau:

Hạn mức vốn vay từ năm 2015 trở về sau được tăng từ 400 triệu đồng lên 500 (năm trăm) triệu đồng/01 hồ sơ với thời hạn cho vay tối đa là 15 (mười lăm) năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp đối tượng đã được giải quyết hồ sơ vay trước ngày Quyết định này có hiệu lực.

Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2005; Công văn số 5213/UBND-ĐT ngày 24 tháng 8 năm 2005; Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006; Quyết định số 74/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố, Giám đốc Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH/TP;
- Liên đoàn Lao động TP;
- Viện Kinh tế Thành phố;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên, TTCB;
- Lưu: VT, (ĐTMT-Anh) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2015
Ngày hiệu lực25/05/2015
Ngày công báo01/06/2015
Số công báoSố 31
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/06/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2015/QĐ-UBND mức vốn vay cho đối tượng thu nhập thấp tạo lập nhà ở Hồ Chí Minh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 22/2015/QĐ-UBND mức vốn vay cho đối tượng thu nhập thấp tạo lập nhà ở Hồ Chí Minh
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu22/2015/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
    Người kýNguyễn Hữu Tín
    Ngày ban hành15/05/2015
    Ngày hiệu lực25/05/2015
    Ngày công báo01/06/2015
    Số công báoSố 31
    Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Bất động sản
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/06/2019
    Cập nhậtnăm ngoái

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 22/2015/QĐ-UBND mức vốn vay cho đối tượng thu nhập thấp tạo lập nhà ở Hồ Chí Minh

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2015/QĐ-UBND mức vốn vay cho đối tượng thu nhập thấp tạo lập nhà ở Hồ Chí Minh