Quyết định 22/2017/QĐ-UBND

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành thuộc lĩnh vực tư pháp

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực tư pháp của Ủy ban tỉnh Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2017/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN CHỨA QUY PHM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 58/TTr-STP ngày 03 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành thuộc lĩnh vực tư pháp (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2017.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư Pháp);
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Thái B
ình;
- Phòng Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, NC
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN CÓ CHỨA QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 22/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Stt

Tên loại văn bản

S, ký hiệu

Ngày, tháng năm ban hành VB

Trích yếu văn bản

Lý do đề nghị bãi bỏ

Ghi chú

1

Quyết định

2692/QĐ-UBND

26/9/2008

Về việc quy định mức chi cụ thể thù lao cho hòa giải viên

Do văn bản không còn phù hợp với quy định tại Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở

 

2

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND

12/7/2010

Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện

Do văn bản không còn phù hợp với Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

 

3

Quyết định

1775/QĐ-UBND

8/3/2012

Về việc điều chỉnh mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Do không còn phù hợp với Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

 

4

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND

28/12/2012

Về việc ban hành quy chế đu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Do không còn phù hợp với Luật Đu giá số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2017
Ngày hiệu lực30/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực tư pháp của Ủy ban tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 22/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực tư pháp của Ủy ban tỉnh Thái Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu22/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýNguyễn Hồng Diên
       Ngày ban hành13/11/2017
       Ngày hiệu lực30/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 22/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực tư pháp của Ủy ban tỉnh Thái Bình

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực tư pháp của Ủy ban tỉnh Thái Bình

        • 13/11/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 30/11/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực