Quyết định 22/TWPCTT

Quyết định 22/TWPCTT về thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2016

Quyết định 22/QĐ-TWPCTT 2016 thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai đã được thay thế bởi Quyết định 91/QĐ-TWPCTT thành viên tham gia Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai 2016 và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 22/QĐ-TWPCTT 2016 thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai


BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/TWPCTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH VIÊN THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2016

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ qui đinh chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai;

Căn cứ đề nghị của các Bộ, ngành về thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai;

Theo đề nghị của ông Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2016:

1. Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

Trưởng ban

2. Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT

Phó Trưởng ban T.T

3. Ông Nguyễn Cao Lục, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Phó Trưởng ban

4. Ông Phạm Ngọc Minh, Phó Đô đốc, Phó TTMT QĐNDVN

Phó Trưởng ban

5. Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT

Ủy viên

6. Ông Bùi Văn Thành, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công An

Ủy viên

7. Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và MT

Ủy viên

8. Ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ủy viên

9. Ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ủy viên

10. Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ủy viên

11. Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công thương

Ủy viên

12. Ông Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế

Ủy viên

13. Ông Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ủy viên

14. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL

Ủy viên

15. Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH

Ủy viên

16. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Ủy viên

17. Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ủy viên

18. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ủy viên

19. Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính

Ủy viên

20. Ông Trần Quang Hoài, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi

Ủy viên thường trực

21. Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi

Ủy viên

22. Ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản

Ủy viên

23. Ông Trương Đức Nghĩa, Q. Chánh văn phòng UBQGTKCN

Ủy viên

24. Ông Hoàng Xuân Chiến, Thiếu tướng, Tư lệnh, Bộ tư lệnh BĐBP

Ủy viên

25. Ông Lê Công Thành, Tổng giám đốc Trung tâm KTTVQG

Ủy viên

26. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó tổng giám đốc Đài THVN

Ủy viên

27. Ông Trần Minh Hùng, Phó tổng giám đốc Đài TNVN

Ủy viên

28. Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu

Ủy viên

29. Bà Trần Thị Hồng An, Phó chủ tịch Hội chữ Thập đỏ Việt Nam

Ủy viên

30. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Mặt trận- Tổ quốc VN

Ủy viên

31. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương đoàn TNCSHCM

Ủy viên

32. Bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó chủ tịch Hội liên hiệp PNVN

Ủy viên

33. Ông Văn Phú Chính, Chánh văn phòng Thường trực

Ủy viên

(Chi tiết thông tin liên lạc của các thành viên Ban Chỉ đạo có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Nhiệm vụ của các Phó trưởng ban và các ủy viên do Trưởng ban phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 01/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2015.

Điều 4. Ông Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, các thành viên có tên trong Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc;(để b/c)
- VP Trung ương Đảng;(để b/c)
- VP Chủ tịch nước; (để b/c)
- VP Quốc Hội;(để b/c)
- VP Chính phủ;(để b/c)
- Ban CH PCTT&TKCN các Bộ, ngành;
- UBND, Ban CH PCTT&TKCN các tỉnh, TP;
- Lưu VP, NVTH_3b.

BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
Cao Đức Phát

 

PHỤ LỤC

THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/TWPCTT ngày 06 tháng 04 năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai)

TT

BAN CHỈ ĐẠO

ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Fax

Email

DI ĐỘNG

ĐT CƠ QUAN

ĐT NHÀ RIÊNG

1

Trưởng ban

Bô Nông nghiệp và PTNT

Cao Đức Phát

Bộ trưởng

0913.227.455

043.7335718

042.133.168

 

 

2

Phó Trưởng ban TT

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hoàng Văn Thắng

Thứ trưởng

0903.409.241

080.43768

043.563.6419

 

 

3

Phó Trưởng ban

Văn phòng Chính phủ

Nguyễn Cao Lục

Phó chủ nhiệm

 

 

 

 

 

 

Tr

VKinh tế ngành

Đào Quang Tuynh

Hàm PVT

0913.599.876

 

 

 

 

4

Phó Trưởng ban

Bộ Quốc Phòng

PĐĐ Phạm Ngọc Minh

Phó tổng TMT

0913.501.703

069.553.562

 

 

 

 

Trợ lý

Cc cứu hộ cứu nạn

Đại tá Phạm Văn Tỵ

Phó cục trưng

0983.888.928

069531014

 

0437333845

 

5

Ủy viên TT

Tng cc Thủy li

Trần Quang Hoài

Phó tổng CT

0913.241.568

 

 

 

 

6

Ủy viên

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Vũ Văn Tám

Thứ trưởng

0936.186.988

3,7346992

2,2406386

 

 

 

 

Thư ký thứ trưởng

Nguyễn Công Hiền

Chuyên viên

0979.001.559

3,7346992

 

 

 

7

Ủy viên

Tổng cục Thủy li

Nguyễn Văn Tỉnh

Phó TCT

0913.232.955

043.734.9770

 

 

 

8

Ủy viên

Tng cc Thủy sản

Nguyễn Ngọc Oai

Phó TCT

0912.211.020

3,7715671

3,7720757

 

 

9

Ủy viên

Văn phòng thường trc BCĐ

Văn Phú Chính

Chánh VP

0903.501.023

0437346377

 

04,37335701

[email protected]

10

Ủy viên

Ủy ban Quốc gia TKCN

Trương Đức Nghĩa

Q. Chánh VP

 

 

 

043.7342.690

 

 

Trợ lý

Cc cứu h cứu nn

Đại tá Nguyễn Anh Dũng

Trưởng phòng

0983.540.167

069.551.765

 

043.7342.690

[email protected]

11

Ủy viên

Bộ Tư- lệnh Bộ đi Biên Phòng

TT Hoàng Xuân Chiến

Tư lnh

0988.399.099

069.518.021

069.518.329

 

 

 

 

Thư ký thứ trưởng

A Thiêng

 

0986818262

 

 

 

 

 

Trợ lý

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng

TT Nguyễn Văn Nam

Phó Tư lệnh

 

 

 

 

 

12

Ủy viên

Bộ Tài Nguyên và Môi trường

Chu Pham Ngọc Hin

Thứ trưởng

0913293646

0437737600

 

0438359221

[email protected]

 

 

Thư ký thứ trưởng

A Phương

 

0965506668 - 0934567887

 

 

 

 

 

Trợ lý

Trung tâm KTTV Quốc gia

Lê Công Thành

Tng giám đốc

0913.223.865

0438244189

0435142249

0438257740

[email protected]

13

Ủy viên

Trung tâm KTTV Quốc gia

Lê Công Thành

Tổng giám đốc

0913.223.865

0438244189

0435142249

0438257740

[email protected]

 

Trợ lý

Trung tâm dự báo KTTVTW

Hoàng Đức Cường

Giám đc

0912.347.504

0435631732

 

0438254278

[email protected]

14

Ủy viên

Bộ Ngoại Giao

Vũ Hồng Nam

Th trưởng

0913.033.688

0437993568

3.799.6282

0437992682

vuhongnam@gmail.com

 

Tr

Cục lãnh sự

Lý Quc Tuấn

Cục trưởng

0962818899

043.799.3109

 

0437993505- 0438236928

[email protected]

15

Ủy viên

Bộ Giao thông vận ti

Nguyễn Nhật

Thứ trưởng

0913.272.083

043.975.0061

 

0439423291

[email protected]

 

Trợ lý

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ

Nguyễn Hoàng Huyển

Phó trưởng ban TT

0982.345.689

043.822.1548

043.537.4129

0439421242

[email protected]

16

Ủy viên

Đài Truyền hình Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Tổng GĐ

0903.227.427

04.668.11700

 

 

[email protected]

 

Trợ lý

Trung tâm THTT và CBTT

Bùi Hải Bình

Phó giám đốc

0903.262.639

043.724.7560

04.3990.0889

0437718167

[email protected]

17

Ủy viên

Đài Tiếng nói Việt Nam

Trn Minh Hùng

Phó tổng GĐ

0913207035

 

 

0439362163

 

 

Trợ lý

Ban thư ký BT và Thính giả

Nguyễn Vũ Duy

Phó trưởng ban

0913.533.598

043.937.8318

 

396362163

 

18

Ủy viên

B Công An

T.T Bùi Văn Thành

Thứ trưởng

0903.470.339

0199.345.6789

069.43556

069.44562

069.20158

thanhbv.gmobile@gmail.com

 

Thư

VK9

Nguyễn Mạnh Cường

Chuyên viên

0993 739.888

0983.668.689

 

 

[email protected]

 

Trợ lý

Văn phòng thường trực Bộ CA

Đ.T. Đoàn Thanh Hiền

Chánh văn phòng

0913.036.660

0993.190.858

069.20198

069.44159

[email protected]

19

Ủy viên

BThông tin và Truyền thông

Phan Tâm

Thứ trưởng

0904223888

0439439058

 

0438263477

[email protected]

 

Trợ lý

Cục Vin thông

Nguyễn Phong Nhã

Phó cục trưng

0913.226.969

08046020

043.556.6868

08046018

[email protected]

20

Ủy viên

B Công Thương

Hoàng Quốc Vượng

Thứ trưởng

0985.466.363

0422202218

 

0422202525

[email protected]

 

Tr

Cc kỹ thuật AT và MT

Cao Anh Dũng

Phó cc trưởng

0982.735.988

04.222.18319

04.222.18321

 

[email protected]

21

Ủy viên

BY tế

Phm Lê Tuấn

Thứ trưởng

0913.229.157

046.273.2258

046.282.4328

 

 

 

Trợ lý

Văn phòng bộ

Nguyễn Xuân Trường

Chánh VP

0903.416.168

046.273.2222

046.251.0176

043.6273.2207

 

22

Ủy viên

B Giáo dục và đào tạo

Phm Mnh Hùng

Thứ trưởng

 

 

 

 

 

 

 

Thư ký thứ trưởng

A Thc

 

0976.74.85.89

 

 

 

 

 

Trợ lý

Cục cơ sở vật chất và TB trường học, đồ chơi tr em

Phạm Hùng Anh

Phó cục trưởng

0982.337.088

 

 

 

 

23

Ủy viên

BVăn Hóa - Thể Thao - DL

Huỳnh Vĩnh Ái

Thtrưởng

0913.993.699

043.944.6942

 

 

[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Ủy viên

Bộ Lao động -TBXH

Nguyễn Trọng Đàm

Thứ trưởng

0913.201.397

04.39365797

 

 

 

 

Trợ lý

Cục Bảo trợ xã hội

Lê Viết Phái

Trưng phòng

091.4149705

04.37478662

 

04.37478674

[email protected]

25

Ủy viên

Bộ Xây dựng

Lê Quang Hùng

Thứ trưởng

0903.403.720

0439760271

(254)

043.834.8364

0439762153

[email protected]

 

Trợ lý

Cục giám định NN về CLCTXD

Phan Duy Thương

Phó cục trưởng

0913222481

0439760271

(442)

 

0439780303

[email protected]

26

Ủy viên

B Khoa học và Công ngh

Trn Văn Tùng

Thtrưởng

0912.356.843

3.826.3387

3.756.8626

39.439.730

[email protected]

 

Trợ lý

Vụ KHCN các ngành KTKT

Nguyn Phú Hùng

Phó vụ trưởng

0902.143.737

35.560.626

 

39.439.733

[email protected]

27

Ủy viên

BKế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Văn Hiếu

Thứ trưởng

 

 

 

 

[email protected]

 

Trợ lý

Vụ Kinh tế NN

Nguyn Văn Đoàn

Phó vtrưởng

0912.599.591

080.444.08

 

 

nguyenvandoan@mpi.gov.vn

28

Ủy viên

B Tài Chính

Huỳnh Quang Hải

Thứ trưởng

 

04322202828

tk: 0904.097.676

043 2220 8010

[email protected]gov.vn

 

Trợ lý

Vụ Ngân sách

ĐViệt Đức

Phó vụ trưởng

0912.181.839

04322202828

(3146)

 

dovie[email protected]

29

Ủy viên

Viện vật lý địa cầu

Nguyễn Xuân Anh

Viện trưởng

0912.312.974

043.756.4380

043.551.603

438.364.696

[email protected]

 

Trợ lý

Viện vật lý địa cầu

Phạm Thế Truyền

Nghiên cứu viên

0984.482.526

043.791.8273

 

437.914.593

[email protected]

30

Ủy viên

Hội chữ Thập đỏ Việt Nam

Trần Thị Hồng An

Phó Chủ tch

0912.339.754

043.822.4030

 

043.942.4285

[email protected]

 

Trợ lý

Ban Phòng ngừa và UP thảm họa

Trần Quốc Hùng

y viên Ban Thường vụ, Trưng ban

0989.082.911

043.822.4030

043.688.4204

0439424285

[email protected]

31

Ủy viên

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trương Thị Ngọc Ánh

Phó chủ tch

0903.501.167

080.46069

 

 

[email protected]

 

Trợ lý

Thường trực vì người nghèo và hoạt động cứu trợ

Nguyễn Thị Hồng Thương

Trưởng phòng

904058336

438.256.327

 

 

[email protected]

32

Ủy viên

Trung ương đoàn TNCSHCM

Nguyễn Anh Tuấn

Bí thư

0913.305.093

046.262.1999

 

462.631.674

[email protected]

 

Trợ lý

Ban thanh niên nông thôn

Đặng Đức Chiến

Phó Trưởng ban

0912595088

0462631999

(508)

 

0462631674

[email protected]

33

Ủy viên

Hội Liên hiệp Phụ nViệt Nam

Hoàng Thị Ái Nhiên

Phó chủ tịch

0913.295.394

043.971.9910

0435626914

0439713143

[email protected]

 

Trợ lý

Văn phòng Hội

Trn Thu Thủy

Chánh văn phòng

0982.211.266

043.972.0818

0437625998

0439713143

[email protected]

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/TWPCTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/TWPCTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2016
Ngày hiệu lực06/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/TWPCTT

Lược đồ Quyết định 22/QĐ-TWPCTT 2016 thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 22/QĐ-TWPCTT 2016 thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu22/TWPCTT
       Cơ quan ban hànhBan chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai
       Người kýCao Đức Phát
       Ngày ban hành06/04/2016
       Ngày hiệu lực06/04/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 22/QĐ-TWPCTT 2016 thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/QĐ-TWPCTT 2016 thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai