Quyết định 221/QĐ-UBND

Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 221/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính mới thuộc chức năng quản lý Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 221/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 159/TTr-SYT ngày 24/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUBND tỉnh: CVP, các PCVP UBND tỉnh, Cổng TTĐT, KG-VX;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC BẢO HIỂM Y TẾ THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Giải quyết ngay

Tại cơ sở Khám chữa bệnh

Trực tiếp

Theo quy định tại Thông tư số 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội; Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018.

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.

- Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế bệnh viện.

- Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/05/2018 của Bộ Y Tế quy định thống nhất giá KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

2

Ký hợp đồng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế lần đầu

30 ngày

Cơ quan BHXH tnh, huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội; Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018.

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.

- Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế bệnh viện.

3

Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung chức năng, nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện trong việc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh

10 ngày

Cơ quan BHXH tỉnh, huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội; Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018.

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.

- Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế bệnh viện.

4

Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hằng năm

30 ngày

Cơ quan BHXH tnh, huyện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

- Luật BHYT s25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội; Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018.

- Luật khám bệnh, chữa bệnh s 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.

- Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế bệnh viện.

5

Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, giữa cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội

40 ngày

Cơ quan BHXH tỉnh, huyện

Trực tiếp

Không

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội; Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 221/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu221/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2019
Ngày hiệu lực19/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 221/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 221/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính mới thuộc chức năng quản lý Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 221/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính mới thuộc chức năng quản lý Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu221/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Tiến Nhường
        Ngày ban hành19/02/2019
        Ngày hiệu lực19/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 221/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính mới thuộc chức năng quản lý Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 221/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính mới thuộc chức năng quản lý Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

            • 19/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực