Quyết định 2216/QĐ-BTNMT

Quyết định 2216/QĐ-BTNMT năm 2015 về ủy quyền phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2216/QĐ-BTNMT ủy quyền phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản


B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2216/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN PHÊ DUYỆT TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. y quyền ông Đỗ Cảnh Dương, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời hạn ủy quyền: đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Điều 2. Ông Đỗ Cảnh Dương, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong phạm vi được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; gửi quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ngay sau khi phê duyệt về Vụ Tài chính, Vụ Pháp chế và Thanh tra Bộ để giám sát và kiểm tra; tổng hợp báo cáo Bộ trưởng về việc thực hiện Quyết định này theo định kỳ quý, 6 tháng, năm.

Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm hoàn thiện và tổ chức thực hiện quy trình nội bộ về tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận tính pháp lý và tổ chức tính, thẩm định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tăng cường lực lượng cán bộ tham gia vào thực hiện tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; chủ động mi các cơ quan, đơn vị, chuyên gia có liên quan trong và ngoài Bộ tham gia quá trình thẩm định để bảo đảm tính khách quan.

Điều 3. Giao Vụ Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan kim tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này và báo cáo Bộ trưởng định kỳ quý, 6 tháng, năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Tài chính; Chánh Thanh tra Bộ; Tng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Đỗ Cảnh Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủ
y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
-
Lưu: VT, TCCB, Sg 220.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2216/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2216/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2015
Ngày hiệu lực31/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2216/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 2216/QĐ-BTNMT ủy quyền phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2216/QĐ-BTNMT ủy quyền phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2216/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Minh Quang
        Ngày ban hành31/08/2015
        Ngày hiệu lực31/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2216/QĐ-BTNMT ủy quyền phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2216/QĐ-BTNMT ủy quyền phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

            • 31/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực