Quyết định 2220/QĐ-UBND

Quyết định 2220/QĐ-UBND năm 2015 về thủ tục hành chính đặc thù được sửa đổi, bổ sung (02 thủ tục) và bãi bỏ (27 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định 2220/QĐ-UBND thủ tục hành chính đặc thù thẩm quyền ủy ban nhân dân cấp xã Tiền Giang đã được thay thế bởi Quyết định 1505/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch tỉnh Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 14/05/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 2220/QĐ-UBND thủ tục hành chính đặc thù thẩm quyền ủy ban nhân dân cấp xã Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2220/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 27 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính đặc thù được sửa đổi, bổ sung (02 thủ tục) và bãi bỏ (27 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Lĩnh vực Hành chính tư pháp).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT;
- Sở Tư pháp (Phòng KS.TTHC);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Hành chính tư pháp

1

Đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú

2

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số TT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

1

253920

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015

2

253928

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

nt

3

253929

Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

nt

4

253930

Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

nt

5

253931

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

nt

6

253932

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

nt

7

253933

Chứng thực văn bản văn bản phân chia tài sản thừa kế

nt

8

253934

Chứng thực văn bản khai nhận tài sản thừa kế

nt

9

253935

Chứng thực văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

nt

10

253936

Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

nt

11

253937

Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

nt

12

253938

Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

nt

13

253939

Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

nt

14

253940

Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

nt

15

253941

Chứng thực di chúc

nt

16

253942

Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

nt

17

253943

Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

nt

18

253944

Chứng thực hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất

nt

19

253945

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

nt

20

253946

Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở (ở nông thôn)

nt

21

253947

Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở (ở nông thôn)

nt

22

253948

Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở (ở nông thôn)

nt

23

253951

Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở (ở nông thôn)

nt

24

253952

Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở (ở nông thôn)

nt

25

253960

Chứng thực hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở (ở nông thôn)

nt

26

253961

Chứng thực hợp đồng do người thực hiện chứng thực soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực hoặc theo mẫu

nt

27

253963

Chứng thực hợp đồng đã được soạn thảo sẵn (đối tượng hợp đồng không phải là bất động sản)

nt

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

1. Đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đúng, đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, ghi phiếu nhận hồ sơ và giải quyết theo thời hạn.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản (không thu lệ phí) để người dân hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, riêng sáng thứ bảy từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút (trừ các ngày lễ, tết)

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Xuất trình: Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký.

* Nộp:

- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử;

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02 - Thông tư số 36/2014/TT-BCA);

- Sổ hộ khẩu có đăng ký thường trú của người chết.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4

Thời hạn giải quyết

- Đối với các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện: Không quá 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Đối với các xã, phường trên địa bàn thành phố, thị xã: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

6

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã

c) Cơ quan phối hợp: Công an xã, thị trấn; Công an thành phố, thị xã.

7

Kết quả thực hiện TTHC

- Đối với việc đăng ký khai tử: Giấy chứng tử

- Đối với việc xóa đăng ký thường trú: xóa tên trong sổ hộ khẩu.

8

Lệ phí (nếu có):

Cấp bản sao Giấy chứng tử: 3.000 đồng/bản sao

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu HK02 - Thông tư số 36/2014/TT-BCA;

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

- Nghị quyết số 83/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

- Quyết định 49/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Mẫu HK02 ban hành theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: …………………………….

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên (1): …………………………………..................................... 2. Giới tính:..........

3. CMND số:……….............…………………….4. Hộ chiếu số:........................................

5. Nơi thường trú:..............................................................................................................

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: .................................................................................................

…………...................…………………………………….. Số điện thoại liên hệ:...................

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên (1):……………..................................……………………. 2. Giới tính:..............

3. Ngày, tháng, năm sinh:……/….../…................ 4. Dân tộc:……..5. Quốc tịch:...............

6. CMND số:……………………………. 7. Hộ chiếu số:.....................................................

8. Nơi sinh:.........................................................................................................................

9. Nguyên quán:.................................................................................................................

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:...........................................................................................

11. Nơi thường trú:.............................................................................................................

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: .................................................................................................

…………………................……………..……………… Số điện thoại liên hệ:.......................

13. Họ và tên chủ hộ:……………....................………….14. Quan hệ với chủ hộ:..............

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):....................................................................

..........................................................................................................................................

16. Những người cùng thay đổi:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ với người có thay đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……, ngày….tháng….năm…
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

……, ngày….tháng….năm…
NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):.......................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

 

……, ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN:………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu ...

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.

Ghi chú: Trường hợp người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II

 

2. Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đúng, đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, ghi phiếu nhận hồ sơ và giải quyết theo thời hạn.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản (không thu lệ phí) để người dân hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, riêng sáng thứ bảy từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút (trừ các ngày lễ, tết)

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Xuất trình:

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký;

- Bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch.

* Nộp:

- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch trong Giấy khai sinh (Mẫu TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT - Thông tư số 05/2012/TT-BTP);

- Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch;

- Các giấy tờ liên quan làm căn cứ cho việc bổ sung hộ tịch. Trường hợp bổ sung ngày, tháng sinh trong Giấy khai sinh, thì xuất trình: Hồ sơ, giấy tờ cá nhân ghi về ngày, tháng sinh hoặc văn bản cam đoan của cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi); người từ đủ 18 tuổi trở lên chưa có hồ sơ, giấy tờ cá nhân ghi về ngày, tháng sinh thì việc bổ sung ngày, tháng sinh trong Giấy khai sinh được xác định theo văn bản cam đoan của người yêu cầu bổ sung hoặc của cha mẹ;

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02 - Thông tư số 36/2014/TT-BCA);

- Sổ hộ khẩu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4

Thời hạn giải quyết

- Đối với các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện:

+ Thay đổi, cải chính hộ tịch: không quá 04 ngày làm việc (trong trường hợp xác minh là 06 ngày làm việc), kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

+ Bổ sung hộ tịch: không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với các xã, phường trên địa bàn thành phố, thị xã:

+ Thay đổi, cải chính hộ tịch: không quá 05 ngày làm việc (trong trường hợp xác minh là 07 ngày làm việc), kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Bổ sung hộ tịch: không quá 04 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

6

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã

c) Cơ quan phối hợp: Công an xã, thị trấn; Công an thành phố, thị xã.

7

Kết quả thực hiện TTHC

- Đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch: Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch;

- Đối với việc bổ sung hộ tịch: Ghi chú vào mặt sau bản chính Giấy Khai sinh và sổ đăng ký khai sinh

- Đối với việc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu: ghi chú những nội dung được điều chỉnh vào sổ hộ khẩu.

8

Lệ phí (nếu có):

Điều chỉnh các thay đổi sổ hộ khẩu:

- Đối với các phường thuộc thành phố Mỹ Tho: 8.000 đồng/lần;

- Đối với các xã, thị trấn thuộc huyện, các xã thuộc thành phố Mỹ Tho và các xã, phường thuộc thị xã Gò Công: 4.000 đồng/lần.

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT - Thông tư 05/2012/TT-BTP;

- Mẫu HK02 - Thông tư số 36/2014/TT-BCA.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú;

- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Nghị quyết số 83/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

- Nghị quyết số 103/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Quyết định 49/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

1. Mẫu TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT-Thông tư 05/2012/TT-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH TRONG GIẤY KHAI SINH

Kính gửi: (1)........................................................................................

Họ và tên người khai: ....................................................................................................

1Nơi thường trú/tạm trú: (2)................................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3).......................................................................

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính:.............................................................................................................

Đề nghị (1)............................................................đăng ký việc (4) …………………………

.............................................................................................cho người có tên dưới đây

Họ và tên: ........................................................................................... Giới tính:...............

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................

Dân tộc:............................................................Quốc tịch:...............................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)........................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2)..................................................................................................

Đã đăng ký khai sinh tại:...........................................ngày........... tháng ........... năm.........

Theo Giấy khai sinh số: ..................................................... Quyển số:.............................

từ:(5) ..................................................................................................................................

thành: (5)...........................................................................................................................

Lý do:................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

Làm tại: ................., ngày ......  tháng ........ năm ..............

 

Ý kiến của người được thay đổi họ, tên (nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

(ký, ghi rõ họ tên)

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 ……………………………………………

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Ghi rõ loại việc thực hiện (ví dụ: thay đổi Họ).

(5) Ghi rõ nội dung thay đổi, ví dụ: Từ Nguyễn Văn Nam

…………………………………………Thành Vũ Văn Nam.

2. Mẫu HK02 ban hành theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: …………………………….

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên (1): …………………………………..................................... 2. Giới tính:..........

3. CMND số:……….............…………………….4. Hộ chiếu số:........................................

5. Nơi thường trú:.............................................................................................................

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: .................................................................................................

…………...................…………………………………….. Số điện thoại liên hệ:..................

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khu

1. Họ và tên (1):……………..................................……………………. 2. Giới tính:............

3. Ngày, tháng, năm sinh:……/….../…................ 4. Dân tộc:……..5. Quốc tịch:..............

6. CMND số:……………………………. 7. Hộ chiếu số:....................................................

8. Nơi sinh:........................................................................................................................

9. Nguyên quán:................................................................................................................

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:..........................................................................................

11. Nơi thường trú:............................................................................................................

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ...............................................................................................

…………………................……………..……………… Số điện thoại liên hệ:.....................

13. Họ và tên chủ hộ:……………....................………….14. Quan hệ với chủ hộ:............

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):...................................................................

........................................................................................................................................

16. Những người cùng thay đổi:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ với người có thay đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……, ngày….tháng….năm…
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

……, ngày….tháng….năm…
NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):.......................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

 

……, ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN:………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu ...

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.

Ghi chú: Trường hợp người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2220/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2220/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2015
Ngày hiệu lực27/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/05/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2220/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2220/QĐ-UBND thủ tục hành chính đặc thù thẩm quyền ủy ban nhân dân cấp xã Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2220/QĐ-UBND thủ tục hành chính đặc thù thẩm quyền ủy ban nhân dân cấp xã Tiền Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2220/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýTrần Kim Mai
       Ngày ban hành27/08/2015
       Ngày hiệu lực27/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/05/2019
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2220/QĐ-UBND thủ tục hành chính đặc thù thẩm quyền ủy ban nhân dân cấp xã Tiền Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2220/QĐ-UBND thủ tục hành chính đặc thù thẩm quyền ủy ban nhân dân cấp xã Tiền Giang