Quyết định 1786/QĐ-UBND

Quyết định 1786/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định 1786/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính đặc thù thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã Tiền Giang đã được thay thế bởi Quyết định 2220/QĐ-UBND thủ tục hành chính đặc thù thẩm quyền ủy ban nhân dân cấp xã Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 27/08/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1786/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính đặc thù thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1786/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 08 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù và liên thông được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính đặc thù (02 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Lĩnh vực Hành chính tư pháp).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT;
- Sở Tư pháp (Phòng KS.TTHC);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

S TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Hành chính tư pháp

1

Đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú

2

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

1. Đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, giải quyết theo thời hạn.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản (không thu lệ phí) để người dân hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, riêng sáng thứ bảy từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút (trừ các ngày lễ, tết)

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phn hồ sơ bao gm:

* Xuất trình: Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký.

* Nộp:

- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử;

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02 - Thông tư số 81/2011/TT-BCA);

- Sổ hộ khẩu có đăng ký thường trú của người chết.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4

Thời hạn giải quyết

- Đối với các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện: Không quá 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Đối với các xã, phường trên địa bàn thành phố, thị xã: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

6

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã

c) Cơ quan phối hợp: Công an xã, thị trấn; Công an thành phố, thị xã.

7

Kết quả thực hiện TTHC

- Đối với việc đăng ký khai tử: Giấy chứng tử

- Đối với việc xóa đăng ký thường trú: xóa tên trong sổ hộ khẩu.

8

Lệ phí (nếu có):

Cấp bản sao Giấy chứng tử: 3.000 đồng/bản sao

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu HK02 - Thông tư số 81/2011/TT-BCA.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú;

- Nghị quyết số 83/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

- Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

 

Mẫu HK02 - Thông tư số 81/2011/TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: ………………………………………..

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên(1): ………………………………………………………… 2. Giới tính:..............

3. CMND số: ……………………………………………… 4. Hộ chiếu số: .........................

5. Nơi thường trú: ............................................................................................................

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ................................................................................................

………………………………………………………… Số điện thoại liên hệ: .......................

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên(1): ………………………………………………………… 2. Giới tính:...............

3. Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/…… 4. Dân tộc: ……………… 5. Quốc tịch:..........

6. CMND số: ……………………………………………… 7. Hộ chiếu số: .........................

8. Nơi sinh: .......................................................................................................................

9. Quê quán: .....................................................................................................................

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc: .........................................................................................

11. Nơi thường trú: ............................................................................................................

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ...............................................................................................

………………………………………………………… Số điện thoại liên hệ: .........................

13. Họ và tên chủ hộ: …………………………………. 14. Quan hệ với chủ hộ: ................

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu(2): .....................................................................

..........................................................................................................................................

16. Những người cùng thay đổi:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ với người có thay đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………. ngày…… tháng …… năm ……
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ(3)
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

………. ngày…… tháng …… năm ……
NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)


XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4): ...............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

………. ngày…… tháng …… năm ……
TRƯỞNG CÔNG AN: ……………….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_______________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu...

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất

 

2. Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, giải quyết theo thời hạn.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản (không thu lệ phí) để người dân hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, riêng sáng thứ bảy từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút (trừ các ngày lễ, tết)

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Xuất trình:

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký;

- Bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch.

* Nộp:

- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch trong Giấy khai sinh (Mẫu TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT - Thông tư 05/2012/TT-BTP);

- Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch;

- Các giấy tờ liên quan làm căn cứ cho việc bổ sung hộ tịch. Trường hợp bổ sung ngày, tháng sinh trong Giấy khai sinh, thì xuất trình: Hồ sơ, giấy tờ cá nhân ghi về ngày, tháng sinh hoặc văn bản cam đoan của cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi); người từ đủ 18 tuổi trở lên chưa có hồ sơ, giấy tờ cá nhân ghi về ngày, tháng sinh thì việc bổ sung ngày, tháng sinh trong Giấy khai sinh được xác định theo văn bản cam đoan của người yêu cầu bổ sung hoặc của cha mẹ;

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02-Thông tư số 81/2011/TT-BCA);

- Sổ hộ khẩu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4

Thời hạn giải quyết

- Đối với các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện:

+ Thay đổi, cải chính hộ tịch: không quá 04 ngày làm việc (trong trường hợp xác minh là 06 ngày làm việc), kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

+ Bổ sung hộ tịch: không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với các xã, phường trên địa bàn thành phố, thị xã:

+ Thay đổi, cải chính hộ tịch: không quá 05 ngày làm việc (trong trường hợp xác minh là 07 ngày làm việc), kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Bổ sung hộ tịch: không quá 04 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

6

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã

c) Cơ quan phối hợp: Công an xã, thị trấn; Công an thành phố, thị xã.

7

Kết quả thực hiện TTHC

- Đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch: Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch;

- Đối với việc bổ sung hộ tịch: Ghi chú vào mặt sau bản chính Giấy Khai sinh và sổ đăng ký khai sinh

- Đối với việc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu: ghi chú những nội dung được điều chỉnh vào sổ hộ khẩu.

8

Lệ phí (nếu có):

Điều chỉnh các thay đổi sổ hộ khẩu:

- Đối với các phường thuộc thành phố Mỹ Tho: 5.000 đồng/lần;

- Đối với các xã, thị trấn thuộc huyện, các xã thuộc thành phố Mỹ Tho và các xã, phường thuộc thị xã Gò Công: 2.500 đồng/lần.

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT - Thông tư 05/2012/TT-BTP;

- Mẫu HK02 - Thông tư số 81/2011/TT-BCA

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú;

- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Nghị quyết số 83/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

- Quyết định 49/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

 

1. Mẫu TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT-Thông tư 05/2012/TT-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH TRONG GIẤY KHAI SINH

Kính gửi:(1) ………………………………………….

Họ và tên người khai: ..................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:(2) ...............................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ....................................................................

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính:     

Đề nghị(1) …………………………………………… đăng ký việc (4).................................

………………………………………………………………………… cho người có tên dưới đây

Họ và tên: ……………………………………………………………… Giới tính: ................

Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................................

Dân tộc: ……………………………………… Quốc tịch: ....................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ......................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ................................................................................................  

Đã đăng ký khai sinh tại: …………………………………… ngày….. tháng…… năm.........

Theo Giấy khai sinh số: …………………………………………… Quyển số:......................

từ:(5) ...................................................................................................................................

thành:(5).............................................................................................................................

Lý do: ...............................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

Làm tại: ……………………….., ngày…… tháng…… năm……

 

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

………………………………

Ý kiến của người được thay đổi họ, tên (nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

                        (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

                                    …………………

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Ghi rõ loại việc thực hiện (ví dụ: thay đổi Họ).

(5) Ghi rõ nội dung thay đổi, ví dụ: Từ Nguyễn Văn Nam

                                                  Thành Vũ Văn Nam.

 

2. Mẫu HK02-Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: ………………………………………..

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên(1): ………………………………………………………… 2. Giới tính:...............

3. CMND số: ……………………………………………… 4. Hộ chiếu số: ..........................

5. Nơi thường trú: .............................................................................................................

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: .................................................................................................

………………………………………………………… Số điện thoại liên hệ: ........................

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên(1): ………………………………………………………… 2. Giới tính:................

3. Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/…… 4. Dân tộc: ……………… 5. Quốc tịch:...........

6. CMND số: ……………………………………………… 7. Hộ chiếu số: ..........................

8. Nơi sinh: ........................................................................................................................

9. Quê quán: ......................................................................................................................

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc: .........................................................................................

11. Nơi thường trú: ............................................................................................................

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ................................................................................................

………………………………………………………… Số điện thoại liên hệ: .........................

13. Họ và tên chủ hộ: …………………………………. 14. Quan hệ với chủ hộ: ................

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu(2): ....................................................................

..........................................................................................................................................

16. Những người cùng thay đổi:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ với người có thay đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………. ngày…… tháng …… năm ……
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ(3)
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

………. ngày…… tháng …… năm ……
NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)


XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4): ........................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

………. ngày…… tháng …… năm ……
TRƯỞNG CÔNG AN: ……………….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


_______________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu...

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1786/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1786/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2015
Ngày hiệu lực08/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/08/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1786/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1786/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính đặc thù thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1786/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính đặc thù thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã Tiền Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1786/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Kim Mai
        Ngày ban hành08/07/2015
        Ngày hiệu lực08/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/08/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1786/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính đặc thù thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1786/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính đặc thù thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã Tiền Giang