Quyết định 950/QĐ-UBND

Quyết định 950/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù và liên thông được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 950/QĐ-UBND 2015 danh mục thủ tục hành chính đặc thù liên thông Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 950/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ VÀ LIÊN THÔNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù và liên thông được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng quyết định công bố thủ tục hành chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành theo quy định hiện hành trước ngày 30/6/2015.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC, Cục Công tác phía Nam;
- Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực;
- Trưởng ban Ban chỉ đạo CCTP tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- UBND huyện, thành phố, thị xã;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ VÀ LIÊN THÔNG ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thc hin

Ghi chú

I. Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản

1

Thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 09/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập và quản lý hoạt động các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Xây dựng Tiền Giang

 

II. Lĩnh vực Điện

1

Đăng ký hỗ trợ kinh phí thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng

Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hỗ trợ thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chữ số của quy định về hỗ trợ thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh.

Sở Công Thương Tiền Giang

 

2

Đăng ký nhận kinh phí hỗ trợ thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng

Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hỗ trợ thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chữ số của quy định về hỗ trợ thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh.

Sở Công Thương Tiền Giang

 

III. Lĩnh vực Hoạt động đối ngoại Nhà nước

1

Xét, cho phép và quản lý các đoàn nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 16/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ban hành quy định về xét, cho phép và quản lý cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

SNgoại vụ

 

2

Xét, cho phép và quản lý các đoàn khách, cá nhân nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh (đối với các đoàn, cá nhân nước ngoài đến thực hiện các hoạt động của dự án viện trợ phi chính phủ, các dự án hợp tác nghiên cứu khoa học đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và các dự án ODA đã được Chính phủ hoặc bộ, ngành Trung ương phê duyệt; các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến tiếp xúc, quan hệ với cơ quan giải quyết các thủ tục về đầu tư tại tỉnh Tiền Giang)

Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 16/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ban hành quy định về xét, cho phép và quản lý cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Ngoại vụ; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

 

IV. Lĩnh vực Công tác lãnh sự

1

Xét, cho phép doanh nhân trên địa bàn tỉnh sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

- Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

- Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Ngoại vụ

 

V. Lĩnh vực Quản lý quỹ ngân sách, quỹ dự trữ nhà nước và các quỹ tài chính khác của nhà nước

1

Đăng ký hỗ trợ kinh phí thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch

Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch.

 

2

Đề nghị quyết toán kinh phí tham gia kế hoạch xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch

Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch.

 

3

Vay vốn (hỗ trợ phát triển hợp tác xã)

Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Quỹ Đầu tư phát triển

 

4

Ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay (hỗ trợ phát triển hợp tác xã)

Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Quỹ Đầu tư phát triển

 

5

Giải ngân vốn vay (hỗ trợ phát triển hợp tác xã)

Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Quỹ Đầu tư phát triển

 

6

Gia hạn nợ vay, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ (hỗ trợ phát triển hợp tác xã)

Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Quỹ Đầu tư phát triển

 

VI. Lĩnh vực Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

1

Thu hút về cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện công tác đối với người có trình độ sau đại học được đào tạo ở trong nước hoặc người có trình độ đại học, sau đại học được đào tạo ở nước ngoài

Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang.

Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Nội vụ Tiền Giang

 

VII. Lĩnh vực Nông nghiệp

1

Đăng ký hỗ trợ thực hiện quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, an toàn

Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

2

Đăng ký hỗ trợ kinh phí cấp giấy chứng nhận thực hiện quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, an toàn lần đầu.

Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

3

Đăng ký hỗ trợ kinh phí cấp lại Giấy chứng nhận thực hiện quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt và an toàn (đối với các cơ sở chưa được hỗ trợ lần đầu)

Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thc hin

Ghi chú

I. Lĩnh vực Đường bộ

1

Cấp và tái cấp biển hiệu hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh và các loại xe tương tự

Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã

 

II. Lĩnh vực Thủy sản

1

Hỗ trợ tổ chức và cá nhân khắc phục thiệt hại do thiên tai trên biển thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ tổ chức và cá nhân khắc phục thiệt hại do thiên tai trên biển

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố

 

III. Lĩnh vực Khám chữa bệnh

1

Đề nghị hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Trung tâm Y tế huyện, thành phố, thị xã

 

IV. Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao

1

Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý đầu tư xây dựng và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã

 

V. Lĩnh vực Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

1

Thu hút về cấp xã công tác đối với người có trình độ đại học được đào tạo ở trong nước thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện

Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang.

Phòng Nội vụ huyện, thành phố, thị xã

 

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ

S TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I. Lĩnh vực Hành chính tư pháp

1

Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi

Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

UBND xã, phường, thị trấn; Công an xã, thị trấn; Công an thành phố, thị xã; Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Liên thông

2

Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

UBND xã, phường, thị trấn; Công an xã, thị trấn; Công an thành phố, thị xã; Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Liên thông

3

Đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú

Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

UBND xã, phường, thị trấn; Công an xã, thị trấn; Công an thành phố, thị xã; Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Liên thông

4

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch và điều chỉnh nhũng thay đổi trong sổ hộ khẩu

Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

UBND xã, phường, thị trấn; Công an xã, thị trấn; Công an thành phố, thị xã; Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Liên thông

Tổng cộng: 25 thủ tục

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 950/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu950/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2015
Ngày hiệu lực20/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 950/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 950/QĐ-UBND 2015 danh mục thủ tục hành chính đặc thù liên thông Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 950/QĐ-UBND 2015 danh mục thủ tục hành chính đặc thù liên thông Tiền Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu950/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Kim Mai
        Ngày ban hành20/04/2015
        Ngày hiệu lực20/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 950/QĐ-UBND 2015 danh mục thủ tục hành chính đặc thù liên thông Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 950/QĐ-UBND 2015 danh mục thủ tục hành chính đặc thù liên thông Tiền Giang

           • 20/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/04/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực