Quyết định 2222/QĐ-UBND

Quyết định 2222/QĐ-UBND về mua Bảo hiểm y tế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số đợt 13 năm 2013 do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2222/QĐ-UBND năm 2013 mua Bảo hiểm y tế người nghèo dân tộc thiểu số Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2222/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 30 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐỢT 13 NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn ;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 932/TTr-LĐTBXH ngày 20 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mua Bảo hiểm y tế đợt 13 năm 2013 cho 1.254 đối tượng là người nghèo và người dân tộc thiểu số đang cư trú trên địa bàn tỉnh Sơn La. Cụ thể như sau:

STT

Đơn vị

Số lượng thẻ

Ghi chú

1

Thành phố Sơn La

15

Danh sách họ tên, năm sinh, địa chỉ cụ thể từng người được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội duyệt và lưu tại Sở.

2

Huyện Sông Mã

318

3

Huyện Mộc Châu

402

4

Huyện Mường La

217

5

Huyện Thuận Châu

2

6

Huyện Bắc Yên

15

7

Huyện Phù Yên

197

8

Huyện Yên Châu

88

 

Tổng

1.254

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm mua thẻ Bảo hiểm y tế và bàn giao thẻ cho UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 và các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Phó CVP, PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Trung tâm Công báo;
- Như Điều 3 ;
- Lưu: VT, VX.SN.20b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2222/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2222/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2013
Ngày hiệu lực30/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2222/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2222/QĐ-UBND năm 2013 mua Bảo hiểm y tế người nghèo dân tộc thiểu số Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2222/QĐ-UBND năm 2013 mua Bảo hiểm y tế người nghèo dân tộc thiểu số Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2222/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Ngọc Toa
        Ngày ban hành30/09/2013
        Ngày hiệu lực30/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2222/QĐ-UBND năm 2013 mua Bảo hiểm y tế người nghèo dân tộc thiểu số Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2222/QĐ-UBND năm 2013 mua Bảo hiểm y tế người nghèo dân tộc thiểu số Sơn La

            • 30/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực