Quyết định 2228/QĐ-UBND

Quyết định 2228/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị trạm điện mặt trời, hệ thống thiết bị điều khiển quang thông chiếu sáng và thiết bị hiển thị để thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình trường Tiểu học xanh trên địa bàn thành phố Tam Kỳ” do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2228/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Cung cấp thiết bị trạm điện mặt trời Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2228/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 21 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: CUNG CẤP THIẾT BỊ TRẠM ĐIỆN MẶT TRỜI, HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN QUANG THÔNG CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ HIỂN THỊ ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC XANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM KỲ”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của UBND tỉnh về quy định một số nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản để duy trì hoạt động thường xuyên tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán và cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 287/TTr-STC ngày 02/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị trạm điện mặt trời, hệ thống thiết bị điều khiển quang thông chiếu sáng và thiết bị hiển thị để thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình trường Tiu học xanh trên địa bàn thành phố Tam Kỳ; cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị trạm điện mặt trời, hệ thống thiết bị điều khin quang thông chiếu sáng và thiết bị hiển thị để thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình trường Tiểu học xanh trên địa bàn thành phố Tam Kỳ”

2. Giá gói thầu: 605.000.000 đồng (Sáu trăm lẻ năm triệu đồng).

* Giá trên đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển và lắp đặt.

3. Cơ quan quản lý đề tài: Sở Khoa học và Công nghệ.

4. Cơ quan chủ trì thực hiện đề tài và tổ chức lựa chọn nhà thầu: Viện Khoa học Năng lượng.

5. Nguồn vốn: Tại Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 (đã chuyển nguồn sang năm 2017) và Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh.

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

7. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 6-8/2017.

8. Loại hợp đồng: Trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Giao trách nhiệm:

Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm phê duyệt danh mục, yêu cầu kỹ thuật, xuất xứ hàng hóa của thiết bị thực hiện đề tài và theo dõi, hướng dẫn Viện Khoa học Năng lượng trong lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầu, kết quả đấu thầu; triển khai thực hiện mua sắm và thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện đấu thầu của Viện Khoa học Năng lượng đảm bảo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Viện trưởng Viện Khoa học Năng lượng và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Đình Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2228/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2228/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2017
Ngày hiệu lực21/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2228/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2228/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Cung cấp thiết bị trạm điện mặt trời Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2228/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Cung cấp thiết bị trạm điện mặt trời Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2228/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýTrần Đình Tùng
        Ngày ban hành21/06/2017
        Ngày hiệu lực21/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2228/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Cung cấp thiết bị trạm điện mặt trời Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2228/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Cung cấp thiết bị trạm điện mặt trời Quảng Nam

            • 21/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực