Quyết định 2228/QĐ-UBND

Quyết định 2228/QĐ-UBND năm 2015 về biểu giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo Nghị quyết 78/2014/NQ-HĐND

Nội dung toàn văn Quyết định 2228/QĐ-UBND biểu giá thu một số dịch vụ khám bệnh chữa bệnh Tiền Giang 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2228/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 28 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BIỂU GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 78/2014/NQ-HĐND NGÀY 11/7/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 78/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 12 tháng 10 năm 2012 quy định giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Xét đề nghị của Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành biểu giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo Nghị quyết số 78/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

- Biểu 1: Bảng giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính (283 dịch vụ).

- Biểu 2: Bảng giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính (phần phẫu thuật, 437 dịch vụ).

- Biểu 3: Bảng giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính (phần thủ thuật, 44 dịch vụ).

- Biểu 4: Bảng giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bổ sung trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (119 dịch vụ).

- Biểu 5: Bảng giá các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh bổ sung trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (58 dịch vụ).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế tổ chức triển khai, hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc thông suốt và thực hiện; hàng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh tăng theo quy định tại Nghị quyết số 78/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, các PVP, Phòng TC-TM;
- Lưu: VT, VHXH (Việt).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2228/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2228/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2015
Ngày hiệu lực01/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2228/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2228/QĐ-UBND biểu giá thu một số dịch vụ khám bệnh chữa bệnh Tiền Giang 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2228/QĐ-UBND biểu giá thu một số dịch vụ khám bệnh chữa bệnh Tiền Giang 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2228/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Kim Mai
        Ngày ban hành28/08/2015
        Ngày hiệu lực01/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2228/QĐ-UBND biểu giá thu một số dịch vụ khám bệnh chữa bệnh Tiền Giang 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2228/QĐ-UBND biểu giá thu một số dịch vụ khám bệnh chữa bệnh Tiền Giang 2015

           • 28/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực