Quyết định 2235/QĐ-UBND

Quyết định 2235/QĐ-UBND năm 2010 về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 2235/QĐ-UBND 2010 đổi mới hoạt động giám định tư pháp An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2235/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 26 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giám định tư pháp ngày 29/9/2004;

Căn cứ Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp;

Căn cứ Quyết định 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp";

Căn cứ Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp";

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 46/TTr-STP ngày 08/9/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh, TT. UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP;
- Phòng NC, TH;
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "ĐỔI MỚI VÀ NÂNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh)

Ngày 11/02/2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp". Để triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện có hiệu quả Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh.

- Xác định cụ thể trách nhiệm và thời hạn hoàn thành của các Sở, Ban, ngành và các cơ quan có liên quan được phân công thực hiện.

- Các Sở, ngành được phân công nhiệm vụ cần phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

II- NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Củng số và phát triển các Tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự:

a) Tiến hành rà soát, đánh giá về cơ cấu tổ chức, nhân lực, kinh phí hoạt động, trang thiết bị, phương tiện giám định, trụ sở... và khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của Phòng Giám định pháp y, Phòng Giám định pháp y tâm thần, Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh trong thời gian qua để làm cơ sở cho việc củng cố và phát triển các Tổ chức này ngày càng hoạt động có chất lượng và hiệu quả.

- Phân công thực hiện:

+ Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện đối với Phòng Giám định pháp y, Phòng Giám định pháp y tâm thần; báo cáo đề xuất UBND tỉnh việc củng cố và phát triển 2 Tổ chức giám định này.

+ Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện đối với Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh; báo cáo đề xuất với UBND tỉnh việc củng cố và phát triển Tổ chức giám định này.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2011.

b) Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm pháp y trên cơ sở Phòng Giám định pháp y tỉnh

- Phân công thực hiện:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các Sở, ngành có liên quan xây dựng Đề án và trình UBND tỉnh quyết định thành lập Trung tâm pháp y tỉnh trên cơ sở Phòng Giám định pháp y theo quy định tại Điều 18 Pháp lệnh Giám định tư pháp và Điều 8 Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2011.

c) Tiến hành thống kê, rà soát, đánh giá năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của các cơ quan, tổ chức chuyên môn thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý trong các lĩnh vực văn hóa, tài chính - kế toán, xây dựng, môi trường, khoa học - công nghệ, thông tin - truyền thông, công thương, nông - lâm - ngư nghiệp và các lĩnh vực khác, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tiến hành tố tụng trưng cầu giám định khi có yêu cầu; lập danh sách gửi về UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tư pháp.

- Phân công thực hiện:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợi hợp với các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành tỉnh có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2011.

2. Tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ người giám định tư pháp:

a) Tiến hành thống kê, rà soát, đánh giá số lượng, chất lượng đội ngũ giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc Sở, ngành mình quản lý; phối hợp với Sở Tư pháp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm hoặc lập danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc gửi Bộ Tư pháp công nhận.

- Phân công thực hiện:

Các Sở: Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành tỉnh có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2011.

b) Tiến hành lựa chọn, thu hút các chuyên gia giỏi vào hoạt động giám định tư pháp; đề xuất giải pháp thích hợp sử dụng những giám định viên đã nghĩ hưu theo chế độ, có trình độ chuyên môn cao, có đủ sức khỏe và tự nguyện tiếp tục làm công tác giám định; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giám định viên tư pháp nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt giám định viên hiện nay.

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2013.

c) Quy hoạch đội ngũ người giám định tư pháp đến năm 2020 gắn với Quy hoạch phát triển tổ chức giám định tư pháp, tổ chức chuyên môn trên cơ sở đánh giá, dự báo nhu cầu giám định tư pháp của hoạt động tố tụng ở từng giai đoạn.

- Phân công thực hiện:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng Đề án "Quy hoạch Phát triển tổ chức giám định tư pháp của tỉnh đến năm 2020", trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2012.

d) Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo nguồn giám định viên tư pháp (ưu tiên đối với lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự); đào tạo nghiệp vụ giám định và kiến thức pháp lý cho đội ngũ người giám định tư pháp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của các Sở, ngành mình theo từng giai đoạn và từng năm bảo đảm đủ số lượng và chất lượng đội ngũ người giám định tư pháp.

- Phân công thực hiện:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2015.

3. Tăng cường và từng bước bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí cho hoạt động giám định:

a) Tiến hành khảo sát, đánh giá nhu cầu, tổng kinh phí bảo đảm về cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định tư pháp trên cơ sở các quy trình giám định, quy chuẩn chuyên môn do các Bộ, ngành Trung ương ban hành và nhu cầu giám định trong thời gian tới để xây dựng kế hoạch, phương án đầu tư các trang thiết bị, máy móc, phương tiện giám định, trụ sở, kinh phí cần được bảo đảm hoạt động giám định theo từng giai đoạn cụ thể và thứ tự ưu tiên, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Phân công thực hiện:

+ Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành tỉnh có liên quan tổ chức thực hiện đối với Phòng Giám định pháp y, Phòng Giám định pháp y tâm thần.

+ Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện đối với Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2015.

b) Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định cho các giám định viên độc lập và tổ chức chuyên môn tham gia giám định tư pháp theo vụ việc.

- Phân công thực hiện:

Các Sở, ngành chủ quan giám định viên tư pháp độc lập và tổ chức chuyên môn tham gia giám định xây dựng kế hoạch, phương án đầu tư các trang thiết bị, máy móc, phương tiện giám định, kinh phí cần được bảo đảm hoạt động giám định, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2012.

c) Nghiên cứu khai thác, sử dụng các thiết bị chuyên dụng của các cơ sở khoa học kỹ thuật và tổ chức chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của các Sở, ngành vào hoạt động giám định tư pháp nhằm huy động tối đa nguồn nhân lực xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

- Phân công thực hiện: Các Sở, ngành tỉnh.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2012.

4. Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân có liên quan về vị trí, vai trò và nội dung giám định tư pháp:

a) Tổ chức quán triệt nhận thức của các ngành, các cấp về bản chất, vai trò, ý nghĩa giám định tư pháp đối với hoạt động tố tụng, cải cách tư pháp, sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp nhất là các Sở, ngành chuyên môn, các cấp ủy đảng đối với quản lý công tác giám định tư pháp.

- Phân công thực hiện:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, quán triệt cho lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh, các cơ quan điều tra, tòa án, viện kiểm sát cấp tỉnh, cấp huyện, UBND và Phòng Tư pháp huyện, thị, thành phố.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2012.

b) Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về giám định tư pháp cho đội ngũ người tiến hành tố tụng.

- Phân công thực hiện:

+ Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan tổ chức phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về giám định tư pháp cho đội ngũ điều tra viên thuộc ngành mình;

+ Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan tổ chức phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về giám định tư pháp cho đội ngũ kiểm sát viên và cán bộ làm công tác kiểm sát;

+ Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan tổ chức phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về giám định tư pháp cho đội ngũ thẩm phán và cán bộ làm công tác xét xử.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2012.

5. Tăng cường quản lý nhà nước về giám định tư pháp:

a) Hỗ trợ về tổ chức cho các giám định viên tư pháp độc lập và tổ chức chuyên môn tham gia giám định tư pháp:

- Các Sở, ngành tỉnh có giám định viên tư pháp độc lập và các tổ chức chuyên môn tham gia giám định tư pháp phân công cho một đơn vị thích hợp của cơ quan tham mưu cho lãnh đạo Sở, ngành trong công tác giám định tư pháp. Đơn vị này làm đầu mối tiếp nhận các yêu cầu giám định để trình lãnh đạo Sở, ngành phân công giám định viên thực hiện việc giám định; căn cứ vào số lượng và tính chất của yêu cầu giám định lãnh đạo Sở, ngành phân công cán bộ giúp việc cho giám định viên, bố trí phòng làm việc, hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện, kinh phí cần thiết cho việc giám định. Sau khi giám định viên ký tên vào bản kết luận giám định thì lãnh đạo Sở, ngành có trách nhiệm xác nhận chữ lý của giám định viên tư pháp.

- Định kỳ các Sở, ngành tỉnh cần tổ chức sơ kết, tổng kết công tác giám định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý của mình, báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định.

- Phân công thực hiện: Các Sở, ngành tỉnh.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2011.

b) Xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động giám định tư pháp:

- Phân công thực hiện:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các Sở, ngành tỉnh trong quản lý giám định tư pháp; xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý hoạt động giám định tư pháp với Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Thời gian thực hiện hoàn thành: năm 2010 - 2012.

c) Thực hiện chế độ báo cáo và thanh tra, kiểm tra về giám định tư pháp:

+ Ban hành văn bản hướng dẫn các Sở, ngành tỉnh thực hiện chế độ báo cáo, thời hạn báo cáo, biểu mẫu báo cáo định kỳ đối với hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh;

+ Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giám định tư pháp theo định kỳ, đột xuất.

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở, ngành tỉnh.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2015.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh và Tổ Thư ký giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Đề án:

- Phân công thực hiện:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan dự thảo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh và Tổ Thư ký giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Đề án, trình UBND tỉnh ban hành.

+ Thành phần Ban chỉ đạo gồm lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Tư pháp làm Phó trưởng Ban thường trực, các thành viên là Lãnh đạo một số Sở, Ban, ngành tỉnh theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

+ Tổ Thư ký giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Đề án do Trưởng Ban chỉ đạo quyết định thành lập theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp. Lãnh đạo của các Sở, ngành tỉnh là thành viên Ban chỉ đạo cử cán bộ tham gia Tổ Thư ký.

Tổ Thư ký giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Đề án có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

- Thời gian thực hiện: năm 2010.

2. Xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ Thư ký giúp việc Ban chỉ đạo:

- Phân công thực hiện:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ Thư ký giúp việc Ban chỉ đạo; tổ chức lấy ý kiến của các Sở, Ban, ngành có liên quan, hoàn chỉnh dự thảo Quy chế trình UBND tỉnh ban hành.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2010 - quý I năm 2011.

3. Trách nhiệm thực hiện Kế hoạch của các Sở, Ban, ngành tỉnh và các cơ quan có liên quan:

a) Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" và Kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện Kế hoạch này;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

b) Các Sở, Ban, ngành tỉnh có trách nhiệm:

Các Sở, Ban, ngành tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, căn cứ vào nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này, có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể từng năm để tổ chức thực hiện Kế hoạch.

c) UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ban, ngành tỉnh trong quá trình thực hiện kế hoạch này.

4. Thời gian thực hiện Kế hoạch:

Kế hoạch được triển khai thực hiện từ năm 2010 và kết thúc năm 2015. Được chia thành các giai đoạn sau:

a) Giai đoạn I: Từ quý IV năm 2010 và quý I năm 2011.

Các Sở, ngành tỉnh tiến hành xây dựng kế hoạch của cơ quan mình để triển khai thực hiện các nhiệm được phân công theo nội dung Kế hoạch này;

b) Giai đoạn II: Từ năm 2011 đến năm 2012.

- Triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

- Năm 2012 tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp để thực hiện tốt Kế hoạch trong giai đoạn tiếp theo.

c) Giai đoạn III: Từ năm 2013 đến năm 2015:

- Tiếp tục thực hiện các nội dung còn lại của Kế hoạch.

- Năm 2015, tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" và Kế hoạch này.

đ) Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phải bảo đảm đúng tiến độ về thời gian và bảo đảm thường xuyên, liên tục. Các Sở, ngành được phân công thực hiện Kế hoạch phải tiến hành kiểm tra, sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

5. Kinh phí thực hiện Kế hoạch:

- Kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" và Kế hoạch này được sử dụng từ ngân sách nhà nước tỉnh và huy động từ sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật. Kinh phí thực hiện phải được quản lý, sử dụng có hiệu quả và tuân theo quy định của pháp luật về chế độ tài chính hiện hành.

- Các Sở, Ban, ngành được phân công nhiệm vụ thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" và Kế hoạch này có trách nhiệm dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ cụ thể, thông qua Sở Tài chính trước khi trình UBND tỉnh quyết định.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan phản ảnh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2235/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2235/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2010
Ngày hiệu lực26/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2235/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2235/QĐ-UBND 2010 đổi mới hoạt động giám định tư pháp An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2235/QĐ-UBND 2010 đổi mới hoạt động giám định tư pháp An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2235/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành26/11/2010
        Ngày hiệu lực26/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2235/QĐ-UBND 2010 đổi mới hoạt động giám định tư pháp An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2235/QĐ-UBND 2010 đổi mới hoạt động giám định tư pháp An Giang

            • 26/11/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/11/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực