Quyết định 2235/QĐ-UBND

Quyết định 2235/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt đề cương điều chỉnh quy hoạch bến bãi trung chuyển, kinh doanh cát và vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2235/QĐ-UBND bến bãi trung chuyển kinh doanh cát vật liệu xây dựng ven sông Thái Bình 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2235/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 28 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH BẾN BÃI TRUNG CHUYỂN, KINH DOANH CÁT VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG VEN SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân;

Căn cứ Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ Luật Khoáng sản;

Căn cứ Luật Đê điều;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;

Căn cứ Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ vquản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 của y ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch bến bãi trung chuyn, kinh doanh cát và vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 48/TTr-SXD ngày 14/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương điều chỉnh quy hoạch bến bãi trung chuyển, kinh doanh cát và vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020 với các nội dung như sau:

I. Sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch

Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt và nhu cầu cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch.

II. Mục tu, phạm vi và nội dung điều chỉnh quy hoạch

1. Mục tiêu: Quy hoạch điều chỉnh bến bãi trung chuyển kinh doanh cát và vật liệu xây dựng nhằm tăng cường khả năng cung ứng sản phm vật liệu xây dựng, đáp ứng nhu cầu của thị trường; góp phần thúc đy phát triển kinh tế của địa phương; bảo vệ các công trình hạ tầng giao thông, đê điều, thủy lợi; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, bến bãi; tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

2. Phạm vi điều chỉnh quy hoạch: Ven các tuyến sông chính của tỉnh: Sông Hồng, sông Luộc, sông Hóa, sông Trà Lý, sông Lân, sông Kiến Giang.

3. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

- Điều chỉnh tọa độ hoặc đưa ra khỏi quy hoạch các bến bãi đã quy hoạch nhưng không còn phù hợp;

- Bổ sung các bến bãi mới vào quy hoạch.

III. Phương pháp thực hiện

1. Thu thập dữ liệu:

- Nguồn dữ liệu Quy hoạch bến bãi đã được phê duyệt;

- Khai thác các nguồn thông tin về các quy hoạch sử dụng đất tại khu vực lân cận, đảm bảo các quy hoạch không có sự chồng lấn.

2. Rà soát, kiểm tra các bến bãi theo tiêu chí quy hoạch.

3. Khảo sát, đo vẽ thực địa.

IV. Sản phẩm quy hoạch

1. Thuyết minh báo cáo

2. Bản đồ quy hoạch:

- Xác định tọa độ VN2000 điểm khống chế ranh giới;

- Lập bản đồ tỷ lệ 1/10.000 chi tiết từng bến bãi và bản đồ 1/50.000, tổng thể toàn tỉnh.

V. Tiến độ và kinh phí thực hiện:

1. Tiến độ thực hiện: Trong năm 2015.

2. Kinh phí thực hiện dự án:

- Ngân sách tỉnh;

- Nguồn vốn xã hội hóa hợp pháp khác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài chính; Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện t tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NNTNMT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Ca

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2235/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2235/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2015
Ngày hiệu lực28/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2235/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2235/QĐ-UBND bến bãi trung chuyển kinh doanh cát vật liệu xây dựng ven sông Thái Bình 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2235/QĐ-UBND bến bãi trung chuyển kinh doanh cát vật liệu xây dựng ven sông Thái Bình 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2235/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Ca
        Ngày ban hành28/09/2015
        Ngày hiệu lực28/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2235/QĐ-UBND bến bãi trung chuyển kinh doanh cát vật liệu xây dựng ven sông Thái Bình 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2235/QĐ-UBND bến bãi trung chuyển kinh doanh cát vật liệu xây dựng ven sông Thái Bình 2020

            • 28/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực