Quyết định 2238/QĐ-BCĐ389

Quyết định 2238/QĐ-BCĐ389 năm 2014 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Bộ Tài chính

Nội dung toàn văn Quyết định 2238/QĐ-BCĐ389 năm 2014 Quy chế Ban chỉ đạo chống buôn lậu hàng giả Bộ Tài chính


BỘ TÀI CHÍNH
BAN CHỈ ĐẠO 389
BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2238/QĐ-BCĐ389

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU,
GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-BCĐ389 ngày 23/5/2014 của Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Quyết định số 1993/QĐ-BTC ngày 18/8/2014 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo 389BTC).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, các Thành viên Ban chỉ đạo 389BTC (có tên tại danh sách kèm theo Quyết định này) và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Bộ tài chính;
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Văn phòng thường trực BCĐ389QG;
- Lưu: VT, BCĐ389BTC (NK-02b)

TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ BỘ TÀI CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ THƯỜNG TRỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2238/QĐ-BTC ngày 03/9/2014 của Trưởng Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Bộ Tài chính)

I. THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO 389 BỘ TÀI CHÍNH

1. Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban chỉ đạo 389BTC;

2. Ông Nguyễn Ngọc Túc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 389BTC;

3. Ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Phó Trưởng ban chỉ đạo 389BTC;

4. Ông Nguyễn Đức Chi, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Ủy viên;

5. Ông Trần Văn Vượng, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Ủy viên;

6. Ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, Ủy viên;

7. Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính, Ủy viên;

8. Ông Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính, Ủy viên;

9. Ông Trần Hữu Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính, Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Hữu Ánh, Vụ trưởng Thanh Tổng cục Thuế, Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Phi Hùng, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Ủy viên.

II. ĐƠN VỊ THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO 389BTC

1. Ông Nguyễn Văn Cẩn - Phó TCT Tổng cục Hải quan, Chánh Văn phòng thường trực BCĐ 389QG - Phụ trách;

2. Ông Dương Xuân Sinh - Phó chánh Văn phòng thường trực BCĐ 389QG - Phó phụ trách;

3. Bà Đào Thị Tuyết Mai - CV Văn phòng TT BCĐ389QG - Thành viên;

4. Ông Lương Viết Mạnh - CV Văn phòng TT BCĐ389QG -Thành viên;

5. Ông Nguyễn Viết Khánh - CV Văn phòng TT BCĐ389QG - Thành viên;

6. Bà Nguyễn Kim Tiến - CV Văn phòng TT BCĐ389QG - Thành viên;

7. Ông Phan Đình Quân - CV Văn phòng TT BCĐ389QG - Thành viên;

8. Bà Lê Thị Kim Dung - CV Văn phòng TT BCĐ389QG - Thành viên;

9. Bà Hoàng Hải Hậu - CV Văn phòng TT BCĐ389QG -Thành viên.

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2238/QĐ-BTC ngày 03/9/2014 của Trưởng Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Bộ Tài chính)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định nguyên tắc làm việc, trách nhiệm, nhiệm vụ của các Thành viên và Đơn vị thường trực, chế độ thông tin báo cáo của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo 389BTC).

2. Quy chế này áp dụng đối với Trưởng Ban, Phó Trưởng ban, các Ủy viên Ban chỉ đạo 389ĐTC (gọi tắt là Thành viên), Đơn vị thường trực Ban chỉ đạo 389BTC; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo 389BTC

1. Ban chỉ đạo 389BTC làm việc đảm bảo tuân thủ pháp luật, theo nguyên tắc và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 389QG, quy định của Bộ Tài chính và Quy chế này. Ban chỉ đạo 389BTC hoạt động thường xuyên thông qua hoạt động của các Thành viên và Đơn vị thường trực.

2. Các Thành viên Ban Chỉ đạo 389BTC làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực mình quản lý và các nhiệm vụ cụ thể theo phân công của Trưởng Ban.

Điều 3. Trách nhiệm của Trưởng Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính

Trưởng Ban chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về hoạt động của Ban chỉ đạo 389BTC và các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo 389BTC; giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng ban hoặc các Ủy viên thực hiện, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo 389BTC.

2. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban chỉ đạo 389BTC.

3. Yêu cầu các Thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính báo cáo khi cần thiết.

4. Thành lập các đoàn kiểm tra, tổ công tác để kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 389BTC; khảo sát, nắm tình hình địa bàn trọng điểm, để tránh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

5. Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ban chỉ đạo 389QG xem xét, khen thưởng, biểu dương các đơn vị, cá nhân thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 389BTC, Ban chỉ đạo 389QG.

Điều 4. Trách nhiệm của các Phó Trưởng Ban

1. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban về toàn bộ công việc được Trưởng ban phân công theo phạm vi ngành, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình quản lý về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 389BTC.

2. Thay mặt Trưởng ban giải quyết các công việc của Ban chỉ đạo 389BTC khi được Trưởng ban ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban và trước pháp luật về quyết định của mình.

3. Giúp Trưởng ban trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389BTC theo phân công.

4. Giúp Trưởng ban chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền nghiên cứu, tổng hợp, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách.

5. Chủ động, tích cực giải quyết công việc được Trưởng ban giao, trường hợp phát sinh những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm thì phải kịp thời báo cáo Trưởng ban để xin ý kiến chỉ đạo. Khi giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Phó trưởng ban khác thì trực tiếp phối hợp để xử lý; trường hợp có ý kiến khác nhau, vượt quá phạm vi, quyền hạn được giao thì phải báo cáo Trưởng ban xem xét, quyết định.

6. Đối với Phó trưởng ban thường trực, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng ban phân công, ủy quyền, giúp Trưởng ban điều hành hoạt động thường xuyên của Ban chỉ đạo 389BTC thì trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Đơn vị thường trực Ban chỉ đạo 389BTC.

7. Chấp hành, thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban giao.

Điều 5: Trách nhiệm của các Ủy viên

1. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban, các Phó trưởng ban và trước pháp luật về toàn bộ công việc thuộc phạm vi lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị phụ trách theo phân công của Trưởng ban.

2. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các nội dung, kế hoạch, chương trình công tác, các ý kiến chỉ đạo về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban chỉ đạo 389BTC theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

3. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị phụ trách xây dựng kế hoạch, chương trình công tác định kỳ, đột xuất; chuẩn bị tài liệu, báo cáo và tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ, đột xuất của Ban chỉ đạo 389BTC.

4. Chấp hành, thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban, Phó trưởng ban giao.

Điều 6: Nhiệm vụ, quyền hạn của Đơn vị thường trực Ban chỉ đạo 389BTC

1. Tham mưu, đề xuất giúp lãnh đạo Ban chỉ đạo 389BTC trong xây dựng, triển khai các kế hoạch công tác, thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389BTC, Ban chỉ đạo 389QG và kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính thực hiện.

2. Tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Đề xuất trả lời văn bản, tham gia ý kiến văn bản và giải quyết những vụ việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 389BTC theo kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hoặc của các Bộ, ngành, lực lượng chức năng.

4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất của Ban chỉ đạo 389BTC; kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị liên quan chấp hành chế độ báo cáo của Ban chỉ đạo 389QG. Yêu cầu các đơn vị trong ngành Tài chính báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề phục vụ công tác chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389BTC, Ban chỉ đạo 389QG.

5. Đề xuất thành lập các đoàn kiểm tra, tổ công tác để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 389BTC.

6. Tổng hợp, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trực thuộc Bộ Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 389BTC.

7. Đơn vị thường trực Ban chỉ đạo 389BTC được sử dụng con dấu của Tổng cục Hải quan; sử dụng nhân sự Hải quan thuộc Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389QG. Trường hợp cần thiết, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo 389BTC để trưng tập, sử dụng nhân sự, bộ máy các đơn vị thuộc Bộ Tài chính để phục vụ công tác của Ban chỉ đạo 389BTC.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

Điều 7. Chế độ hội họp và thông tin, báo cáo

1. Ban Chỉ đạo 389BTC tổ chức họp định kỳ 06 tháng, tổng kết công tác năm; họp đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, của Bộ Tài chính hoặc của Trưởng ban, Phó trưởng Ban thường trực.

Trưởng ban quyết định nội dung, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm họp. Trường hợp Thành viên của Ban chỉ đạo không tham dự họp thì phải báo cáo bằng văn bản và được sự đồng ý của Trưởng ban, đồng thời ủy quyền cho người có trách nhiệm dự thay.

2. Chế độ báo cáo

a) Các thành viên Ban chỉ đạo 389BTC chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình công tác, chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389BTC và công tác của đơn vị về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Báo cáo gửi về Đơn vị thường trực để tổng hợp,

b) Nội dung, thể thức, thời hạn của báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề thực hiện theo quy định báo cáo của Ban chỉ đạo 389QG.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ Quy chế này, các Thành viên Ban chỉ đạo 389BTC, Đơn vị thường trực Ban chỉ đạo 389BTC và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm, đúng quy định.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cá nhân kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo 389BTC (qua Đơn vị thường trực Ban chỉ đạo 389BTC).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2238/QĐ-BCĐ389

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2238/QĐ-BCĐ389
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2014
Ngày hiệu lực03/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2238/QĐ-BCĐ389

Lược đồ Quyết định 2238/QĐ-BCĐ389 năm 2014 Quy chế Ban chỉ đạo chống buôn lậu hàng giả Bộ Tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2238/QĐ-BCĐ389 năm 2014 Quy chế Ban chỉ đạo chống buôn lậu hàng giả Bộ Tài chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2238/QĐ-BCĐ389
        Cơ quan ban hànhgian lận thương mại và hàng giả Bộ Tài chính, Ban chỉ đạo chống buôn lậu
        Người ký***, Đỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành03/09/2014
        Ngày hiệu lực03/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2238/QĐ-BCĐ389 năm 2014 Quy chế Ban chỉ đạo chống buôn lậu hàng giả Bộ Tài chính

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2238/QĐ-BCĐ389 năm 2014 Quy chế Ban chỉ đạo chống buôn lậu hàng giả Bộ Tài chính

            • 03/09/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/09/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực