Quyết định 2238/QĐ-BNN-KH

Quyết định 2238/QĐ-BNN-KH năm 2010 về Quy định quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 2238/QĐ-BNN-KH quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp đã được thay thế bởi Quyết định 1349/QĐ-BNN-KH 2014 quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và được áp dụng kể từ ngày 18/06/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 2238/QĐ-BNN-KH quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2238/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 721/QĐ-BNN-KH ngày 17/03/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu VT, KH.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2238/QĐ-BNN-KH ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy định này quy định việc quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia quản lý, lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý được quy định tại Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu và nguyên tắc quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT

1. Tạo một cơ chế quản lý công tác quy hoạch phù hợp với yêu cầu đổi mới quản lý nhà nước, không ngừng nâng cao chất lượng quy hoạch trên cơ sở thay đổi nội dung và phương pháp quy hoạch, thay đổi quá trình quản lý công tác quy hoạch để khắc phục tình trạng quy hoạch kém chất lượng, gây lãng phí nguồn lực.

2. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý ngành, tạo được sự thống nhất hướng tới mục tiêu chiến lược phát triển ngành dài hạn, khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ, manh mún trong quy hoạch, đồng thời tăng cường phân cấp, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan quản lý ngành.

3. Phân rõ chức năng và trách nhiệm của cơ quan tư vấn với cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quy hoạch. Từng bước mở rộng sự tham gia của các tổ chức tư vấn trong tất cả các khu vực vào quá trình lựa chọn danh mục dự án, tuyển chọn tư vấn, thẩm định đề cương và thẩm định, nghiệm thu kết quả và tổ chức thực hiện quy hoạch.

4. Công tác quản lý quy hoạch đảm bảo sự phù hợp giữa phân bố sản xuất, phân bố dân cư và phân bố hệ thống hạ tầng ngành nông nghiệp và PTNT; phát huy được lợi thế so sánh của các vùng, các địa phương, gắn được sản xuất, chế biến với thị trường; đảm bảo hình thành cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành nông nghiệp và PTNT; đạt hiệu quả trước mắt và lâu dài, hiệu quả cục bộ và hiệu quả tổng thể; tập trung giải quyết những vấn đề tổng thể, có tính định hướng lớn của ngành, xác định phân bổ ngành trong một cấu trúc không gian tối ưu và đảm bảo có tính khả thi cao.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Ngành nông nghiệp và PTNT” được hiểu bao gồm các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn.

2. “Hệ thống hạ tầng ngành nông nghiệp và PTNT” bao gồm hệ thống thuỷ lợi; hệ thống đê điều; hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu thuyền; hệ thống trạm trại kỹ thuật nông nghiệp và hệ thống hạ tầng khác phục vụ nông nghiệp và PTNT.

3. "Lập quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT" là quá trình khảo sát, nghiên cứu, luận chứng, lựa chọn phương án phát triển các ngành sản xuất (hoặc phát triển hạ tầng) tối ưu, trên cơ sở phân bố sử dụng hợp lý các nguồn lực, cho một thời kỳ phát triển nông nghiệp, nông thôn nhất định.

4. "Bản quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT" là sản phẩm của quá trình lập quy hoạch, thể hiện thực trạng, quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển ngành theo vùng lãnh thổ, xác định các chương trình, dự án ưu tiên, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện.

5. "Quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT" là toàn bộ hoạt động bao gồm: lựa chọn dự án quy hoạch; thẩm định, phê duyệt Đề cương - Dự toán; tuyển chọn tư vấn; kiểm tra, giám sát quá trình lập dự án; thẩm định phê duyệt dự án; tổ chức triển khai và giám sát thực hiện quy hoạch; điều chỉnh các quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT.

6. “Cơ quan quản lý dự án” là các cơ quan quản lý nhà nước được Bộ giao quản lý dự án thiết kế quy hoạch theo phân công tại khoản 1, Điều 7 của Quy định này.

7. “Triển khai thực hiện quy hoạch” là việc xem xét lập các chương trình, dự án, xây dựng các chính sách, triển khai các giải pháp được phê duyệt trong quy hoạch.

8. “Đơn vị tư vấn lập quy hoạch” là tổ chức, cá nhân có tư cách pháp nhân về hoạt động quy hoạch, có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện dự án quy hoạch theo yêu cầu và hoạt động theo quy định của pháp luật.

9. “Tuyển chọn tư vấn lập quy hoạch” là quá trình lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT theo quy định của Luật Đấu thầu, các quy chế quản lý hiện hành và đáp ứng các yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

10. “Hồ sơ mời thầu tư vấn lập quy hoạch” là toàn bộ tài liệu do cơ quan mời thầu lập như hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu trong trường hợp thực hiện chỉ định thầu) gồm các yêu cầu cho công việc tư vấn lập quy hoạch làm căn cứ pháp lý để đơn vị tư vấn lập quy hoạch chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

11. “Hồ sơ dự thầu tư vấn lập quy hoạch” là các tài liệu do đơn vị tư vấn tham gia đấu thầu lập theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu tư vấn.

Điều 4. Phân loại quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT

1. Theo nội dung quy hoạch phân thành 2 nhóm chính:

a) Quy hoạch tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực;

b) Quy hoạch chuyên ngành, chuyên lĩnh vực.

2. Theo quy mô vùng lãnh thổ phân thành:

a) Quy hoạch ngành theo vùng kinh tế - xã hội;

b) Quy hoạch ngành theo lưu vực sông;

c) Quy hoạch ngành theo vùng lãnh thổ đặc biệt (vùng kinh tế trọng điểm, vùng biên giới, vùng ven biển, hải đảo...);

d) Quy hoạch ngành theo đơn vị hành chính (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và dưới tỉnh, thành phố);

3. Theo hình thức quy hoạch:

a) Quy hoạch mới;

b) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

4. Theo tính chất công trình:

a) Quy hoạch trung tâm nghiên cứu;

b) Quy hoạch đồng ruộng

Điều 5. Thời gian định hướng của quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT

Thời gian định hướng của quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT là 10 năm và có tầm nhìn 5 năm hoặc 10 năm tiếp sau đó và thể hiện cho từng thời kỳ 5 năm.

Chương II

PHÂN CẤP VÀ PHÂN CÔNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Điều 6. Quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức lập và quản lý

Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo công tác quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT trên phạm vi cả nước, trực tiếp tổ chức lập và thực hiện quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT toàn quốc, các vùng kinh tế - sinh thái, các vùng kinh tế trọng điểm, các vùng hay lưu vực sông thuộc địa phận nhiều tỉnh, các quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT của địa phương nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quản lý ngành theo yêu cầu của Chính phủ hay của Bộ.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngoài các quy hoạch được nêu ở trên.

Điều 7. Phân công và phân cấp quản lý dự án quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT tại Bộ Nông nghiệp và PTNT

1. Phân công quản lý các dự án quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT tại Bộ Nông nghiệp và PTNT được căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quản lý của các Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ, cụ thể:

a) Các quy hoạch tổng hợp toàn ngành, quy hoạch đa ngành, đa lĩnh vực do Vụ Kế hoạch chịu trách nhiệm quản lý.

b) Các quy hoạch chuyên ngành, chuyên lĩnh vực do Tổng cục, Cục chuyên ngành trực thuộc Bộ quản lý.

Việc phân công quản lý đối với từng dự án quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT cụ thể do Bộ quyết định.

2. Phân cấp quản lý:

a) Phân cấp cho các Tổng cục:

Bộ ủy quyền cho Tổng cục chịu trách nhiệm tất cả các khâu trong quá trình quản lý dự án quy hoạch, cụ thể:

- Quyết định: thành lập Hội đồng thẩm định đề cương dự toán; phê duyệt Đề cương - Dự toán tổng thể và Đề cương - Dự toán chi tiết hàng năm.

- Quyết định phê duyệt: Kế hoạch đấu thầu; Hồ sơ mời thầu; Tổ đánh giá Hồ sơ dự thầu; Kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Quyết định: thành lập Hội đồng thẩm định nghiệm thu kết quả quy hoạch; phê duyệt nghiệm thu kết quả dự án quy hoạch hoàn thành;

- Thẩm định và phê duyệt quyết toán hàng năm và quyết toán hoàn thành các dự án quy hoạch;

- Lập Hồ sơ trình Bộ phê duyệt quy hoạch (Đối với các dự án thuộc thẩm quyền Bộ phê duyệt) hoặc lập Hồ sơ trình Bộ để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ)

b) Phân cấp cho các Cục/Vụ:

Bộ uỷ quyền cho các Cục/Vụ quản lý dự án quy hoạch chịu trách nhiệm tất cả các khâu trong quá trình quản lý dự án quy hoạch như đối với các Tổng cục, trừ việc phê duyệt quyết toán hàng năm và phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án.

Điều 8. Trách nhiệm Vụ Kế hoạch

1. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch quy hoạch dài hạn và hàng năm;

2. Tổng hợp trình Bộ phê duyệt danh mục dự án mở mới và thông báo cho các Tổng cục, Cục, Vụ liên quan biết để quản lý thực hiện;

3. Tổng hợp trình Bộ phê duyệt phương án phân bổ khung vốn kế hoạch thiết kế quy hoạch và thông báo cho các Tổng cục/Cục/Vụ để phân bổ chi tiết cho từng dự án; Trình Bộ điều chỉnh kế hoạch kinh phí quy hoạch giữa các đơn vị trên cơ sở tiến độ thực hiện các dự án;

4. Tổng hợp báo cáo Bộ tình hình thực hiện và tình hình quản lý các dự án quy hoạch;

5. Trực tiếp quản lý thực hiện các dự án quy hoạch theo phân công được quy định tại mục a khoản 1 Điều 7;

6. Tham gia, phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ quản lý các dự án quy hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục, Cục;

7. Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý các dự án quy hoạch thuộc Bộ.

Điều 9. Trách nhiệm các Tổng cục, Cục thuộc Bộ.

1. Đề xuất kế hoạch quy hoạch dài hạn và hàng năm và danh mục dự án quy hoạch mở mới hàng năm để lựa chọn triển khai;

2. Thực hiện chức năng quản lý các dự án quy hoạch theo phân công và phân cấp tại Điều 7;

3. Phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ quản lý chuyên ngành khác trong việc xem xét nội dung chuyên ngành liên quan của các dự án quy hoạch không thuộc phạm vi quản lý trực tiếp.

4. Phối hợp với Vụ Kế hoạch và Tài chính để bảo vệ kế hoạch cũng như đề xuất cơ chế quản lý các dự án quy hoạch.

5. Trình Bộ bổ sung, điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật và giá quy hoạch phù hợp với sự biến động của giá, lương và những thay đổi khác.

Điều 10. Trách nhiệm Vụ Tài chính

1. Phối hợp với Vụ Kế hoạch trong việc xây dựng và bảo vệ kế hoạch thiết kế quy hoạch dài hạn và hàng năm;

2. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng cơ chế quản lý tài chính áp dụng cho công tác quy hoạch ngành phù hợp với chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước;

3. Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán dự án quy hoạch và quyết toán hàng năm cũng như quyết toán hoàn thành dự án;

4. Chủ trì thẩm định phê duyệt quyết toán năm, quyết toán hoàn thành các dự án quy hoạch do các Cục, Vụ quản lý;

5. Chủ trì thẩm tra quyết toán các dự án quy hoạch của các Tổng cục;

6. Phối hợp với Vụ Kế hoạch và các Tổng cục/Cục quản lý chuyên ngành trong việc thực hiện các công tác quản lý quy hoạch khác.

Điều 11. Trách nhiệm các cơ quan chức năng khác

1. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

- Tham gia các Hội đồng tư vấn; cung cấp thông tin về các đề tài nghiên cứu khoa học cho các cơ quan quản lý dự án quy hoạch nhằm đảm bảo sự kế thừa, tránh được sự trùng lặp về nội dung giữa các đề tài và dự án quy hoạch;

- Chủ trì thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với các dự án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ theo quy định của Luật bảo vệ môi trường;

- Chủ trì nghiên cứu và trình Bộ phê duyệt Tiêu chuẩn quy hoạch ngành.

2. Vụ Hợp tác Quốc tế: có nhiệm vụ giới thiệu các quy hoạch ngành được phê duyệt với cộng đồng các nhà tài trợ và các nhà đầu tư quốc tế; vận động kêu gọi vốn đầu tư để triển khai các chương trình dự án theo quy hoạch được duyệt.

3. Trung tâm Tin học và Thống kê: có nhiệm vụ lưu trữ tài liệu quy hoạch đã được phê duyệt, cập nhật các thông tin cơ bản về các dự án quy hoạch đã nghiệm thu vào kho tư liệu của Bộ; cập nhật các thông tin cơ bản về nội dung quy hoạch lên trang Web của Bộ.

4. Các Viện, Trường, Trung tâm nghiên cứu ngành nông nghiệp và PTNT: Tham gia đấu thầu tư vấn, tham gia các Hội đồng tư vấn (khi không trực tiếp tham gia tư vấn lập quy hoạch); đề xuất danh mục các dự án quy hoạch mới để Bộ xem xét.

Điều 12. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân tư vấn quy hoạch.

1. Đơn vị, cá nhân được chọn thực hiện tư vấn trong các khâu sau: chuẩn bị đề cương dự toán, thẩm định đề cương và dự toán, chuẩn bị Hồ sơ đấu thầu, đánh giá Hồ sơ thầu và lập dự án quy hoạch theo đúng cam kết trong hợp đồng giữa 2 bên.

2. Đơn vị, cá nhân tư vấn được tuyển chọn qua đấu thầu rộng rãi, chỉ định thầu hoặc giao nhiệm vụ theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Đơn vị tư vấn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, chính xác, khách quan đối với công tác chuyên môn. Trách nhiệm của đơn vị tư vấn lập quy hoạch, thẩm định quy hoạch... được xác định trong hợp đồng tư vấn hoặc quyết định giao nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

3. Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung cung cấp dịch vụ tư vấn trong Đề cương - Dự toán được phê duyệt, Hợp đồng ký kết với cơ quan quản lý dự án, đơn vị tư vấn tiến hành triển khai thực hiện công việc, báo cáo kết quả theo tiến độ, trình và báo cáo kết quả trước Hội đồng thẩm định, nghiệm thu và giao nộp sản phẩm dịch vụ tư vấn theo quy định.

Điều 13. Hội đồng tư vấn

1. Các Hội đồng tư vấn và chức năng

Có 2 loại Hội đồng tư vấn được thành lập:

a/ Hội đồng thẩm định Đề cương - Dự toán: có chức năng thẩm định

Đề cương - Dự toán các dự án quy hoạch;

b/ Hội đồng thẩm định, nghiệm thu quy hoạch: có chức năng thẩm định, nghiệm thu quy hoạch.

2. Thành phần các Hội đồng tư vấn:

Hội đồng thẩm định Đề cương - Dự toán, Hội đồng thẩm định, nghiệm thu quy hoạch được thành lập cho từng dự án với thành phần phù hợp với yêu cầu chuyên môn của từng dự án. Các Hội đồng này có ít nhất 7 thành viên gồm: 1 Chủ tịch Hội đồng, 1 Phó Chủ tịch Hội đồng, 1 thư ký Hội đồng và các thành viên (trong đó có ít nhất 2 phản biện) là cán bộ chuyên môn đại diện các Tổng cục, Cục, Vụ có liên quan, chuyên gia nghiên cứu phát triển ngành nông nghiệp và PTNT của các cơ quan nghiên cứu có liên quan và chuyên gia độc lập.

3. Chi phí hoạt động của các Hội đồng:

Chi phí hoạt động của các Hội đồng được trích trong chi phí quản lý dự án quy hoạch theo quy định của chế độ tài chính hiện hành.

Chương III

NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Điều 14. Nội dung chủ yếu cần giải quyết trong bản quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT

1. Nội dung quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT rất đa dạng, tuỳ theo loại hình, chuyên ngành có những đặc thù riêng, được quy định trong Nghị định về lập, thẩm định quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành của Chính phủ và các Tiêu chuẩn quy hoạch ngành đã được ban hành.

2. Các quy hoạch chưa có Tiêu chuẩn ngành, Hội đồng thẩm định Đề cương - Dự toán xác định cụ thể nội dung cơ bản cho mỗi dự án, trong đó cần tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

a) Phân tích đánh giá hiện trạng phát triển ngành, điều kiện và mức huy động nguồn lực vào phát triển ngành trong giai đoạn ít nhất là 5 năm trước năm quy hoạch. Nếu trước đây đã có quy hoạch thì cần so sánh với mục tiêu quy hoạch giai đoạn trước đã đề ra để phân tích đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch. Theo từng loại hình quy hoạch để thu thập số liệu, khảo sát điều tra và tổng hợp phân tích đánh giá theo đúng trọng tâm.

b) Những vấn đề đang đặt ra và những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngành trong phạm vi, đối tượng và giai đoạn quy hoạch.

- Xác định vị trí, vai trò của ngành, lĩnh vực đang xem xét quy hoạch đối với nền kinh tế quốc dân và các mục tiêu phát triển của ngành nông nghiệp và PTNT.

- Phân tích và dự báo các yếu tố và nguồn lực tác động đến sự phát triển ngành.

c) Quy hoạch phát triển.

- Quan điểm, mục tiêu (mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể) và định hướng phát triển ngành.

- Luận chứng phân bố không gian phát triển ngành/lĩnh vực, mối quan hệ ngành với các ngành liên quan và các vùng; các phương án phát triển ngành, sản phẩm chủ lực, danh mục chủ yếu và các điều kiện chủ yếu đảm bảo thực hiện các mục tiêu quy hoạch:

+ Tính toán các điều kiện chủ yếu đảm bảo mục tiêu quy hoạch được thực hiện (tài nguyên đất, vốn đầu tư, công nghệ, nguồn nhân lực và các nguồn lực khác);

+ Luận chứng phương án phát triển ngành/lĩnh vực, mối quan hệ phát triển ngành/lĩnh vực quy hoạch với các ngành khác liên quan; các phương án phát triển ngành, phát triển các sản phẩm chủ lực;

+ Xác định danh mục và các điều kiện đảm bảo thực hiện các mục tiêu quy hoạch, tính toán các điều kiện và yêu cầu cân đối nguồn lực chủ yếu về: sử dụng đất, nguồn nước, công nghệ, nhân lực, vốn và các yếu tố khác;

- Luận chứng về phương án phát triển ngành (lĩnh vực) theo không gian lãnh thổ, mối quan hệ giữa sản xuất với chế biến, thị trường, phân bố dân cư lao động, phân bố hệ thống hạ tầng và hệ thống dịch vụ ngành;

+ Xác định danh mục các chương trình, dự án đầu tư ưu tiên hướng tới thực hiện mục tiêu quy hoạch đã xác định theo các phân kỳ kế hoạch 5 năm (chương trình, dự án để đạt mục tiêu quy hoạch);

+ Phân tích cơ sở đảm bảo về nguồn vốn và khả năng huy động các nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án ưu tiên, (xem xét khả năng huy động vốn từ khu vực nhà nước, khu vực doanh nghiệp, khu vực hộ gia đình và FDI qua đối chiếu với thực tế huy động trong thời kỳ trước quy hoạch).

+ Luận chứng những vấn đề quan hệ liên ngành và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu và thị trường có biến động.

d) Các giải pháp và cơ chế chính sách.

Xây dựng các giải pháp và cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển theo các phương án quy hoạch, các giải pháp cần đề cập đến những vấn đề cụ thể cho phát triển ngành, mang đặc thù riêng của ngành.

e) Tổ chức thực hiện.

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan có liên quan chủ trì hoặc phối hợp thực hiện theo chức năng nhằm đảm bảo các yêu cầu, điều kiện để thực hiện và quản lý thực hiện quy hoạch một cách hiệu quả.

- Xây dựng tiến độ đưa các chương trình dự án đầu tư ưu tiên vào triển khai thực hiện, xác định nhu cầu vốn, khả năng huy động nguồn vốn, chủ thể tham gia đầu tư vào chương trình, dự án chính.

- Tổ chức thông tin quy hoạch được phê duyệt, cơ chế theo dõi, giám sát đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch.

Chương IV

TRÌNH TỰ LỰA CHỌN DANH MỤC DỰ ÁN; THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG-DỰ TOÁN VÀ TUYỂN CHỌN TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Điều 15. Những căn cứ lựa chọn danh mục dự án quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT

1. Mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Quốc gia và mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp và PTNT; các chủ trương và chính sách ưu tiên phát triển ngành nông nghiệp và PTNT trong thời kỳ quy hoạch; khung hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ.

2. Tình hình thực hiện quy hoạch những năm trước, những vấn đề và thách thức mới đặt ra cần giải quyết và những định hướng ưu tiên để thúc đẩy ngành nông nghiệp và PTNT phát triển nhanh, bền vững.

3. Đề nghị của các Bộ, Ngành và các địa phương, đề xuất của các Tổng cục/Cục/Vụ và các cơ quan nghiên cứu ngành nông nghiệp và PTNT, các đơn vị sản xuất kinh doanh có liên quan.

4. Căn cứ vào nguồn vốn thiết kế quy hoạch hàng năm được phân bổ các đơn vị cân đối theo nguyên tắc: phải trả nợ hết cho các dự án đã hoàn thành năm trước, dành vốn cấp đủ cho các dự án chuyển tiếp từ năm trước phải hoàn thành trong năm kế hoạch. Các dự án quy hoạch mở mới phải đảm bảo kinh phí theo tiến độ cấp kinh phí đã được phê duyệt trong Đề cương - Dự toán.

Điều 16. Trình tự và thủ tục đề xuất danh mục dự án quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT

1. Các Tổng cục, Cục, Vụ, các địa phương, các cơ quan nghiên cứu ngành nông nghiệp và PTNT và các tổ chức khác lập kiến nghị danh mục các dự án quy hoạch mới kèm theo đề cương tóm tắt và khái toán kinh phí gửi về Vụ Kế hoạch tổng hợp trước ngày 30 tháng 6 năm trước năm kế hoạch. Đề cương tóm tắt cần nêu rõ: tên dự án; địa điểm, tình trạng lập quy hoạch và tài liệu quy hoạch hiện có, sự cần thiết lập quy hoạch; phạm vi; mục tiêu lập quy hoạch; nội dung cơ bản cần giải quyết; thời gian thực hiện dự án; mức kinh phí.

2. Vụ Kế hoạch tổng hợp trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt danh mục dự án mở mới trước ngày 30 tháng 7 năm trước năm kế hoạch.

3. Căn cứ danh mục được phê duyệt, Vụ Kế hoạch thông báo danh mục các dự án quy hoạch mới trong kế hoạch năm sau cho các cơ quan quản lý dự án để tổ chức lập, phê duyệt Đề cương - Dự toán và tuyển chọn đơn vị tư vấn thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 17. Xây dựng, thẩm định và phê duyệt Đề cương - Dự toán

1. Căn cứ vào Thông báo danh mục các dự án quy hoạch mới trong kế hoạch năm sau được giao, cơ quan quản lý dự án tổ chức xây dựng hoặc thuê tư vấn xây dựng Đề cương - Dự toán của dự án quy hoạch mới.

2. Cơ quan quản lý dự án ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương - Dự toán, tổ chức thẩm định Đề cương - Dự toán. Căn cứ vào Đề cương - Dự toán đã được chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng thẩm định, cơ quan quản lý dự án phê duyệt Đề cương - Dự toán theo phân cấp trước ngày 31 tháng 10 năm trước năm kế hoạch.

Điều 18. Tuyển chọn tư vấn lập quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT

1. Tuyển chọn tư vấn quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT thực hiện theo Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11của Quốc hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội và các quy định hiện hành;

2. Cơ quan quản lý dự án phê duyệt kế hoạch đấu thầu và tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu;

3. Việc lựa chọn tư vấn thực hiện dự án phải được hoàn thành trước ngày 30 tháng 12 năm trước năm kế hoạch.

Điều 19. Lập Dự toán chi tiết hàng năm

1. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch vốn được phân bổ, Đề cương - Dự toán được phê duyệt, đơn vị tư vấn được tuyển chọn lập dự toán chi tiết trình Cơ quan quản lý dự án phê duyệt.

2. Trường hợp Đề cương - Dự toán đã được phê duyệt chi tiết nội dung, dự toán, phân kỳ cho từng năm và đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện thì hàng năm không phải duyệt lại dự toán chi tiết.

Điều 20. Định mức đơn giá lập Dự toán quy hoạch

1. Định mức đơn giá lập dự toán lập quy hoạch áp dụng theo quy định hiện hành về định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các sản phẩm chủ yếu chung cho cả nước.

2. Trong trường hợp các hạng mục công việc không có trong định mức theo quy định chung thì đơn vị thực hiện dự án lập dự toán bổ sung chi tiết phần ngoài đơn giá, trình cơ quan quản lý dự án thẩm định phê duyệt.

3. Đối với các ngành, lĩnh vực có định mức dự toán riêng được các Bộ ngành có thẩm quyền đồng ý cho áp dụng thì áp dụng theo định mức của chuyên ngành đó.

Điều 21. Điều chỉnh Đề cương- Dự toán

Trong quá trình lập quy hoạch, nếu phát hiện có những bất hợp lý trong Đề cương - Dự toán hoặc nảy sinh những yếu tố tác động mới buộc phải điều chỉnh Đề cương - Dự toán đã được duyệt, cơ quan tư vấn thực hiện dự án lập Tờ trình báo cáo cơ quan quản lý dự án xem xét phê duyệt điều chỉnh Đề cương - Dự toán.

Tuỳ theo nội dung và mức độ điều chỉnh, Cơ quan quản lý dự án quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương - Dự toán điều chỉnh hoặc tự xem xét quyết định điều chỉnh.

Chương V

THEO DÕI, KIỂM TRA TIẾN ĐỘ, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Điều 22. Chế độ thông tin báo cáo của cơ quan quản lý dự án

1. Các thông tin sau đây là thông tin bắt buộc phải báo cáo về cơ quan tổng hợp là Vụ Kế hoạch và Vụ Tài chính:

- Quyết định phê duyệt Đề cương - Dự toán;

- Quyết định phê duyệt tư kết quả lựa chọn vấn thực hiện quy hoạch;

- Quyết định phê duyệt dự toán chi tiết hàng năm;

- Biên bản kiểm tra tiến độ;

- Quyết định phê duyệt nghiệm thu dự án quy hoạch;

- Quyết định phê duyệt quyết toán hàng năm và quyết toán hoàn thành dự án

2. Các cơ quan quản lý dự án thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án quy hoạch theo định kỳ hàng quý gửi Vụ Kế hoạch và Vụ Tài chính để tổng hợp báo cáo Bộ.

3. Nội dung báo cáo yêu cầu nêu rõ tiến độ thực hiện, khối lượng công việc đã thực hiện kèm theo các hồ sơ liên quan; tình hình giải ngân; những phát sinh, vướng mắc, tồn tại; hướng khắc phục; kế hoạch kỳ tiếp theo; các đề xuất, kiến nghị.

4. Báo cáo tiến độ gửi trước ngày 25 tháng cuối quý.

Điều 23. Kiểm tra, nghiệm thu tiến độ lập quy hoạch

1. Cơ quan quản lý dự án quy hoạch tổ chức kiểm tra tiến độ lập quy hoạch của các đơn vị tư vấn theo nội dung và tiến độ công việc trong đề cương được phê duyệt.

2. Nội dung kiểm tra tiến độ gồm: khối lượng công việc đã thực hiện, chất lượng công việc, mức độ thực hiện khối lượng công việc so với tiến độ trong đề cương được phê duyệt, những vướng mắc và nguyên nhân. Kết quả kiểm tra tiến độ được báo cáo bằng biên bản đánh giá và đề xuất xử lý các phát sinh.

3. Định kỳ nghiệm thu tiến độ vào tháng 6-7 của năm kế hoạch với các dự án thực hiện trong một năm; nghiệm thu tiến độ 2 kỳ vào tháng 6-7 và 11- 12 của năm kế hoạch với các dự án thực hiện trong nhiều năm.

4. Vụ Kế hoạch thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của các Tổng cục/Cục/Vụ và tổng hợp tiến độ, kết quả thực hiện quy hoạch của tất cả các đơn vị để làm căn cứ xây dựng kế hoạch năm và phân bổ hoặc điều chỉnh kế hoạch phân bổ kinh phí thiết kế quy hoạch.

Điều 24: Chuẩn bị thủ tục thẩm định báo cáo quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT

1. Sau khi hoàn thành dự thảo báo cáo quy hoạch, theo phạm vi và đối tượng quy hoạch đơn vị tư vấn tổ chức lấy ý kiến tham vấn rộng rãi từ các cơ quan quản lý, cơ quan nghiên cứu, đơn vị sản xuất, địa phương có liên quan; tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở và hoàn thiện báo cáo. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ trình Cơ quan quản lý dự án để tổ chức thẩm định nghiệm thu kết quả.

2. Hồ sơ trình thẩm định bao gồm:

a) Tờ trình xin phê duyệt kết quả thực hiện dự án quy hoạch;

b) Đề cương, dự toán được phê duyệt;

c) Hợp đồng kinh tế và các văn bản, phụ lục kèm theo;

d) Biên bản nghiệm thu cấp cơ sở;

đ) Các biên bản nghiệm thu tiến độ thực hiện dự án quy hoạch;

e) Sản phẩm giao nộp của dự án theo đề cương được duyệt;

f) Ý kiến của các Bộ Ngành, địa phương, đơn vị liên quan;

g) Các văn bản liên quan khác.

3. Cơ quan quản lý dự án quy hoạch xem xét hồ sơ trình thẩm định của đơn vị tư vấn. Nếu hồ sơ quy hoạch chưa đạt yêu cầu, cơ quan quản lý dự án quy hoạch yêu cầu tư vấn quy hoạch giải trình, bổ sung hoặc chuẩn bị lại tài liệu. Trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý dự án quy hoạch gửi báo cáo đến các cơ quan chuyên môn, địa phương có liên quan và các chuyên gia lấy thêm ý kiến. Tuỳ theo tính chất mỗi dự án quy hoạch, cơ quan quản lý có thể thuê tư vấn thẩm tra báo cáo quy hoạch. Khi hồ sơ đủ điều kiện sẽ tiến hành thủ tục lập Hội đồng thẩm định.

Điều 25: Thẩm định báo cáo quy hoạch, trình duyệt

1. Hội đồng thẩm định, nghiệm thu quy hoạch làm việc theo nguyên tắc dân chủ, mỗi thành viên đánh giá độc lập các nội dung thẩm định bằng chấm điểm hoặc xếp loại. Căn cứ kỹ thuật để đánh giá nội dung báo cáo quy hoạch là đề cương đã được phê duyệt. Hội đồng căn cứ các nội dung cụ thể trong đề cương được phê duyệt, ý kiến của cơ quan thẩm định, các cơ quan, địa phương có liên quan, các tổ chức, cá nhân khác để đánh giá kết luận từng vấn đề.

2. Nội dung thẩm định quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT gồm:

a) Cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, độ tin cậy của các thông tin, nguồn và chất lượng số liệu, tư liệu sử dụng để lập quy hoạch, phương pháp sử dụng và phạm vi, đối tượng và nội dung quy hoạch được giải quyết trong báo cáo quy hoạch so với yêu cầu đề cương;

b) Sự phù hợp của quy hoạch với chiến lược phát triển ngành, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, quy hoạch vùng, lãnh thổ và quy hoạch các ngành khác;

c) Các quan điểm, mục tiêu, định hướng chủ yếu của quy hoạch và phương án thực hiện quy hoạch;

d) Tính khả thi của mục tiêu, chỉ tiêu, phương án lựa chọn, danh mục các chương trình dự án ưu tiên và khả năng huy động nguồn vốn đầu tư, khả năng tham gia của các nhà đầu tư, khả thi về thị trường, các giải pháp tổ chức, thực hiện quy hoạch.

3. Hội đồng thẩm định đưa ra kết luận cuối cùng về báo cáo quy hoạch theo các mức độ:

- Đã hoàn chỉnh, đề nghị phê duyệt: bản quy hoạch có các phương pháp đúng và đủ, các nội dung đã giải quyết đầy đủ theo đề cương, có cơ sở và khả thi, số liệu đầy đủ và đủ tin cậy, có thể chỉ cần bổ sung thêm một số vấn đề nhỏ.

- Đạt, cần bổ sung chỉnh sửa một số nội dung: bản quy hoạch có phương pháp đúng, các nội dung cơ bản đã giải quyết được nhưng chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ, cần phải bổ sung thêm một số nội dung cụ thể, cập nhật thêm số liệu mới hoàn chỉnh để phê duyệt.

- Không đạt, cần nghiên cứu chuẩn bị lại: bản quy hoạch được chuẩn bị không đúng phương pháp, chưa đầy đủ các nội dung cần giải quyết, thiếu cơ sở và độ tin cậy thấp, số liệu không đầy đủ hay dựa trên số liệu lạc hậu để làm cơ sở phân tích tính toán.

Hội đồng báo cáo kết quả thẩm định với cấp có thẩm quyền bằng biên bản thẩm định để xem xét quyết định.

4. Thời gian thẩm định kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ không vượt quá 45 ngày làm việc đối với các quy hoạch tổng hợp; không quá 30 ngày làm việc đối với các quy hoạch chuyên ngành.

Điều 26. Phê duyệt quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT

1. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT:

a) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt các quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT do Bộ quản lý nhưng không thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt các quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT do cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý, trong đó các quy hoạch có ảnh hưởng đến các quy hoạch do Bộ quản lý phải có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

c) Tổng cục trưởng/Cục trưởng phê duyệt các quy hoạch thuộc thẩm quyền hoặc các quy hoạch được Bộ trưởng uỷ quyền phê duyệt.

2. Trách nhiệm của Cơ quan tư vấn và Cơ quan quản lý dự án trong việc trình duyệt quy hoạch:

- Cơ quan tư vấn có trách nhiệm giúp Cơ quan quản lý dự án chuẩn bị hồ sơ và làm các thủ tục cần thiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án quy hoạch đã được Hội đồng thẩm định nghiệm thu.

- Các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ: Cơ quan quản lý thực hiện dự án chuẩn bị hồ sơ và làm các thủ tục trình Bộ phê duyệt.

- Các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ: Cơ quan quản lý thực hiện dự án chuẩn bị hồ sơ và làm các thủ tục trình duyệt theo quy định, trình Bộ ký trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Tổng cục/Cục: Đơn vị quản lý thực hiện dự án thuộc Tổng cục/Cục chuẩn bị hồ sơ và làm các thủ tục trình Tổng cục/Cục quyết định phê duyệt.

3. Hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch:

a) Hồ sơ của cơ quan tư vấn lập quy hoạch trình bao gồm:

- Tờ trình cấp có thẩm quyền đề nghị phê duyệt quy hoạch;

- Dự thảo quyết định phê duyệt quy hoạch

- Báo cáo quy hoạch lập theo nội dung quy định;

- Báo cáo tóm tắt quy hoạch;

- Các văn bản pháp lý có liên quan;

b) Hồ sơ của cơ quan quản lý quy hoạch trình bao gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch;

- Biên bản thẩm định và báo cáo thẩm định (nếu có);

- Ý kiến của các Bộ, Ngành, cơ quan, địa phương có liên quan, của các nhà khoa học, các chuyên gia phản biện;

- Dự thảo Quyết định phê duyệt (trong trường hợp đề nghị phê duyệt quy hoạch).

- Báo cáo quy hoạch đã được chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng thẩm định;

- Báo cáo tóm tắt quy hoạch;

4. Dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp và PTNT bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

a) Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển chủ yếu của quy hoạch;

b) Phương hướng tổ chức theo không gian và phương án chọn;

c) Danh mục các dự án đầu tư 5 năm, 10 năm (kể cả các chương trình, dự án đầu tư ưu tiên);

d) Các giải pháp và chính sách, chương trình hành động (nếu có) để thực hiện quy hoạch; phân công thực hiện quy hoạch.

Điều 27. Giao nộp, lưu trữ và sử dụng tài liệu quy hoạch

1. Sau khi quy hoạch được nghiệm thu, đơn vị tư vấn căn cứ vào yêu cầu sản phẩm giao nộp trong đề cương đã phê duyệt và Hợp đồng kinh tế để xuất bản và giao nộp hồ sơ tài liệu quy hoạch (gồm cả bản in giấy và bản file ghi trên đĩa CD) về cơ quan quản lý.

2. Cơ quan quản lý dự án quy hoạch chuyển 01 bộ tài liệu quy hoạch đến Vụ Kế hoạch để quản lý, theo dõi và tổng hợp chung; chuyển 01 bộ đến Trung tâm Tin học và Thống kê để công bố, lưu trữ; chuyển 01 bộ cho các địa phương liên quan. Cơ quan quản lý dự án quy hoạch lưu trữ tài liệu quy hoạch để chỉ đạo, theo dõi triển khai thực hiện quy hoạch.

3. Đối với các tài liệu quy hoạch có nhu cầu sử dụng rộng rãi, đơn vị quản lý quy hoạch có trách nhiệm xây dựng kế hoạch xuất bản đáp ứng nhu cầu sử dụng gửi Vụ Kế hoạch để tổng hợp bố trí kinh phí thực hiện.

4. Tài liệu quy hoạch cần phải được công bố công khai rộng rãi để công chúng biết, tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện. Cơ quan quản lý dự án quy hoạch có trách nhiệm cung cấp tài liệu quy hoạch cho các cơ quan, các nhà nghiên cứu, các nhà đầu tư, các nhà tài trợ khi có yêu cầu theo đúng quy định.

Điều 28. Quản lý kinh phí quy hoạch

1. Kinh phí xây dựng quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT được Ngân sách Nhà nước cấp trên cơ sở dự toán được phê duyệt.

2. Việc quản lý cấp phát, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT được thực hiện theo các quy định hiện hành.

3. Chi phí thẩm định và quản lý dự án quy hoạch được lập, phê duyệt theo chế độ hiện hành

Điều 29. Quyết toán hàng năm và quyết toán hoàn thành dự án quy hoạch

1. Hàng năm, các Đơn vị được giao dự toán thực hiện dự án quy hoạch căn cứ kế hoạch được giao, kết quả nghiệm thu dự án hoặc kết quả nghiệm thu giai đoạn (đối với những dự án thực hiện trong nhiều năm ) lập quyết toán kinh phí và tổng hợp vào quyết toán ngân sách hàng năm của đơn vị và báo cáo về Tổng cục (đối với dự án do Tổng cục quản lý) hoặc về Bộ (đối với các dự án do các Cục/Vụ thuộc Bộ quản lý) để thẩm tra phê duyệt quyết toán năm.

2. Các dự án hoàn thành sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến kết luận của Hội đồng thẩm định, nghiệm thu quy hoạch và nộp đủ hồ sơ tài liệu quy hoạch đến các đơn vị được giao nhận quản lý hồ sơ quy định tại khoản 2, Điều 27 của Quy định này, mới được xem xét phê duyệt quyết toán hoàn thành.

3. Vụ Tài chính chủ trì thẩm định phê duyệt quyết toán năm và quyết toán hoàn thành các dự án quy hoạch do các Cục, Vụ quản lý; Thẩm tra quyết toán của 3 Tổng cục.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Điều 30. Công bố quy hoạch

Quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT sau khi phê duyệt được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin để các cấp, các ngành, các cộng đồng biết và tham gia thực hiện. Vụ Kế hoạch chịu trách nhiệm công bố, hướng dẫn, theo dõi thực hiện các quy hoạch tổng hợp, các Tổng cục/Cục chuyên ngành chịu trách nhiệm công bố, hướng dẫn, theo dõi thực hiện các quy hoạch chuyên ngành.

Điều 31. Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch

1. Các cơ quan quản lý quy hoạch của Bộ cùng phối hợp với các Bộ, Ngành, địa phương có liên quan xây dựng và trình Bộ, Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách đảm bảo thực hiện mục tiêu quy hoạch đã đề ra, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư đúng theo định hướng và mục tiêu phát triển trong giai đoạn quy hoạch.

2. Vụ Kế hoạch cùng phối hợp với các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành xây dựng kế hoạch chuẩn bị đầu tư, giới thiệu và kêu gọi các chủ thể tham gia đầu tư.

Điều 32. Kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch

1. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch thực hiện theo Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 của Chính phủ về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

2. Các báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch của cơ quan quản lý, thông tin phản hồi từ các chủ thể được cập nhật vào thông tin giám sát đánh giá thực hiện kế hoạch của Bộ để xem xét, đề xuất điều chỉnh chính sách, biện pháp tổ chức thực hiện.

Điều 33. Điều chỉnh quy hoạch, bổ sung quy hoạch

Theo định kỳ 5 năm hoặc trong trường hợp xuất hiện những yếu tố mới tác động làm cho bản quy hoạch đã được phê duyệt không còn phù hợp, Cơ quan quản lý dự án đề xuất, Vụ Kế hoạch tổng hợp trình Bộ xem xét cho phép rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

Trình tự, thủ tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung một dự án quy hoạch được tiến hành như một dự án quy hoạch mới.

Điều 34. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân nào có hành vi vi phạm các quy định của Quy định này và thực hiện không đúng theo các quy hoạch đã được phê duyệt thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2238/QĐ-BNN-KH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2238/QĐ-BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2010
Ngày hiệu lực20/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/06/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2238/QĐ-BNN-KH

Lược đồ Quyết định 2238/QĐ-BNN-KH quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2238/QĐ-BNN-KH quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2238/QĐ-BNN-KH
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýCao Đức Phát
       Ngày ban hành20/08/2010
       Ngày hiệu lực20/08/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/06/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 2238/QĐ-BNN-KH quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 2238/QĐ-BNN-KH quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp