Quyết định 2240/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2240/QĐ-BVHTTDL năm 2015 đính chính Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành hết hiệu lực pháp luật kèm theo Quyết định 19/2007/QĐ-BVHTT do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2240/QĐ-BVHTTDL 2015 đính chính Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2240/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2007/QĐ-BVHTT NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 6 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành và phối hợp các Bộ, ngành khác ban hành hết hiệu lực pháp luật kèm theo Quyết định số 19/2007/QĐ-BVHTT ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành hết hiệu lực pháp luật như sau: Bỏ ô thứ tự số 62 (Thông tư liên bộ số 97/TTLB/VHTTTTDL-TC ngày 15 tháng 6 năm 1990 của liên Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của nhà nước đối với thư viện công cộng).

Điều 2. Thông tư liên Bộ số 97/TTLB/VHTTTTDL-TC đang còn hiệu lực pháp luật, ngoại trừ Điểm 1 và 2 Phần II; Điểm 1.b Phần III của Thông tư đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BVHTT-BTC ngày 4 tháng 3 năm 2002 của Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại 97/TTLB/VHTTTTDL-TC ngày 15 tháng 6 năm 1990 của liên Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Sở Tài chính tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo; Website Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, PC, NNO (150).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2240/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2240/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2015
Ngày hiệu lực29/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2240/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 2240/QĐ-BVHTTDL 2015 đính chính Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2240/QĐ-BVHTTDL 2015 đính chính Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2240/QĐ-BVHTTDL
       Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
       Người ký***, Huỳnh Vĩnh Ái
       Ngày ban hành29/06/2015
       Ngày hiệu lực29/06/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 2240/QĐ-BVHTTDL 2015 đính chính Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2240/QĐ-BVHTTDL 2015 đính chính Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

        • 29/06/2015

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 29/06/2015

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực