Quyết định 19/2007/QĐ-BVHTT

Quyết định 19/2007/QĐ-BVHTT công bố danh mục văn bản quy pham pháp luật do bộ Văn Hoá- Thông Tin ban hành hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn Hoá và Thông Tin ban hành.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2007/QĐ-BVHTT công bố danh mục văn bản quy pham pháp luật hết hiệu lực


BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19 /2007/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2007

 

QUYYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHAM PHÁP LUẬT  DO BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN BAN HÀNH  HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy pham pháp luật ngày 6 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy pham pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá - Thông tin;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ  Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục 72 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành và phối hợp các bộ, ngành khác ban hành từ năm 1977 đến nay hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- VP Quốc hội; VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Công báo Văn phòng Chính phủ; Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc bộ;
- Các Sở Văn hoá-Thông tin;
- Lưu VP, PC, TK(250).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 


 Đỗ Quý Doãn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN BAN HÀNH VÀ PHỐI HỢP CÁC BỘ NGÀNH KHÁC BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 19 /2007/QĐ-BVHTT ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin)

 

TT

Hình thức, số ký hiệu văn bản

Ngày tháng ban hành

Cơ quan

ban hành

Nội dung trích yếu văn bản

1

Quyết định  số 172/VH-QĐ

 

05/11/1977

Bộ Văn hoá-Thông tin

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2

Quyết định số 115-VHTT-QĐ

29/8/1979

Bộ Văn hoá-Thông tin

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thư viện huyện

3

Quyết định số 153/VH/QĐ

06/8/1987

Bộ Văn hoá

Ban hành tiêu chuẩn TCN Thư viện huyện

4

Quyết định số 46/VH-QĐ

18/9/1989

Bộ Văn hoá

Ban hành Quy chế về tổ chức các cuộc thi tuyển chọn Người đẹp

5

Quyết định số 1709/VH-QĐ

11/10/1989

Bộ Văn hoá

Ban hành Quy chế tạm thời về hoạt động quản lý âm nhạc.

6

Quy chế số 110/VHTC

10/2/1990

Bộ Văn hoá

Quy chế tổ chức hoạt động của Nhà Văn hoá Trung tâm tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương

7

Quyết định số 46/VHTT-VP

15/4/1991

Bộ Văn hoá-Thông tin

Quy định việc tặng Huy chương Chiến sỹ Văn hoá

8

Quy định số 1738/QĐ-ĐA

03/10/1991

Bộ Văn hoá-Thông tin-Thể thao

Quy định về việc lưu hành, phổ biến, sản xuất băng hình có nội dung tôn giáo

9

Quyết định số 160//QĐ-ĐA

20/3/1993

Bộ Văn hoá-Thông tin

Quy định việc tặng Huy chương Vì sự nghiệp Điện ảnh

10

Quyết định số 641/QĐ-PC

31/5/1993

Bộ Văn hoá-Thông tin

Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Văn hoá-Thông tin

11

Quyết định số 1530/QĐ-ĐA

01/11/1993

Bộ Văn hoá-Thông tin

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn điện ảnh

12

Quyết định số 636/QĐ-QC

21/5/1994

Bộ Văn hoá-Thông tin

Ban hành Quy chế lễ hội

13

Quyết định số 772VH/QĐ

23/6/1994

Bộ Văn hoá-Thông tin

Về việc tặng Huy chương "Vì sự nghiệp Bảo tồn di sản văn hoá dân tộc"

14

Quyết định số 1996/QĐ-XB

17/5/1995

Bộ Văn hoá-Thông tin

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định sách.

15

Quy định số 42/TC-GT

25/7/1995

Bộ Văn hoá-Thông tin

Về tổ chức và hoạt động của các Hội đồng giải thưởng chuyên ngành về văn hóa nghệ thuật

16

Quy chế 43/TC-GT

25/7/1995

Bộ Văn hoá-Thông tin

Về hoạt động của Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước

17

Quyết định số 46/QĐ-BC

10/1/1997

Bộ Văn hoá-Thông tin

Ban hành Quy chế cấp giấy phép; kiểm tra, xử lý, vi pham việc thu chương trình truyền hình nước ngoài từ vệ tinh (TVRO).

18

Quyết định số 1110/BC

21/5/1997

Bộ Văn hoá-Thông tin

Ban hành Quy định về việc cấp phép cung cấp thông tin lên mạng Internet

19

Quyết định số 2501/QĐ - CXB

15/8/1997

Bộ Văn hoá-Thông tin

Ban hành Quy chế về tổ chức và phát hành xuất bản phẩm.

20

Quyết định số 01/1998/QĐ-BVHTT

30/7/1998

Bộ Văn hoá-Thông tin

Ban hành Quy chế lưu chiểu xuất bản phẩm

21

Quyết định số 3814/QĐ-BVHTT

25/12/1998

Bộ Văn hoá-Thông tin

Ban hành Quy chế tặng Huy chương "Vì sự nghiệp Văn hoá quần chúng"

22

Quyết định số 03/1999/QĐ-BVHTT

02/2/1999

Bộ Văn hoá-Thông tin

Ban hành Quy chế hoạt động triển lãm Mỹ thuật và Gallery

23

Quyết định số 32/1999/QĐ-BVHTT

29/4/1999

Bộ Văn hoá-Thông tin

Ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

24

Quyết định số 48/1999/QĐ-BVHTT

19/7/1999

Bộ Văn hoá-Thông tin

Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Văn hoá-Thông tin

25

Quyết định số 31/2000/QĐ-BVHTT

28/11/2000

Bộ Văn hoá-Thông tin

Ban hành Quy chế thi người đẹp (Hoa hậu, Hoa khôi).

26

Quyết định số 36/2000/QĐ/BVHTT

29/12/2000

Bộ Văn hoá-Thông tin

Quy định việc tặng thưởng Huy chương "Vì sự nghiệp Văn hoá-Thông tin"

27

Quyết định số 37/2000/QĐ/BVHTT

29/12/2000

Bộ Văn hoá-Thông tin

Ban hành Quy chế Xét tặng "Huy chương Vì sự nghiệp Văn hoá-Thông tin"

28

Quyết định số 01/2002/QĐ-BVHTT

02/01/2002

Bộ Văn hoá-Thông tin

Ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá, Làng Văn hoá, Khu phố văn hoá.

29

Chỉ thị số 270/VH-CT

30/10/1986

Bộ Văn hoá

Về đẩy mạnh công tác văn hoá văn nghệ, thông tin các dân tộc thiểu số trong những năm tới.

30

Chỉ thị số 44/VH-CT

 

14/9/1989

 

Bộ Văn hoá

 

Về việc đảm bảo sự hoạt động bình thường của các thư viện trong sự nghiệp đổi mới

31

Chỉ thị số 658/CT-VHTTTTDL

31/7/1990

Bộ Văn hoá-Thông tin-Thể thao-Du lịch

Về công tác văn hoá - thông tin - thể thao - du lịch ở miền núi và các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

32

Chỉ thị số 1677/CT

26/9/1991

Bộ Văn hoá-Thông tin-Thể thao

Về việc phát triển văn hoá - thông tin - thể thao trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

33

Chỉ thị số 2159/CT-TV

12/12/1991

Bộ Văn hoá-Thông tin-Thể thao

Về việc tổ chức phục vụ sách báo cho thiếu nhi trong các thư viện công cộng

34

Chỉ thị số 76/TC

12/10/1994

Bộ Văn hoá-Thông tin

Về tăng cường công tác truyền thông phòng chống AIDS

35

Chỉ thị số 07/CT-VHTT

 24/11/1994

Bộ Văn hoá-Thông tin

Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống ma tuý của ngành văn hoá - thông tin

36

Chỉ thị số 38/1999/CT-BVHTT

17/3/1999

Bộ Văn hoá-Thông tin

Chỉ thị về tăng cường quản lý đĩa CD ca nhạc sân khấu

37

Thông tư số 206-VHTT

22/7/1986

Bộ Văn hoá-Thông tin

Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử  văn hoá và danh lam thắng cảnh

38

Thông tư số 147/VH-TT

 

30/7/1987

 

Bộ Văn hoá-Thông tin-Thể thao

Hướng dẫn tiếp tục thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của Thư viện cấp huyện

39

Thông tư số 05/VH-TC

20/01/1989

Bộ Văn hoá

Hướng dẫn xếp hạng các Trung tâm phương pháp câu lạc bộ và cung văn hoá, nhà văn hoá các cấp.

40

Thông tư số 20/VH-TT

09/5/1989

Bộ Văn hoá

Hướng dẫn xếp hạng thư viện các ngành, các cấp

41

Thông tư số 221/TT-TC

25/6/1990

Bộ Văn hoá-Thông tin-Thể thao-Du lịch

Hướng dẫn chi tiết việc thi hành Pháp lệnh và Nghị định về danh hiệu nghệ sỹ

42

Thông tư số 95/TT-BC

05/12/1992

Bộ Văn hoá-Thông tin

Hướng dẫn thi hành Nghị định 133/HĐBT về quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí

43

Thông tư  số 34/TC-CV

29/4/1994

Bộ Văn hoá-Thông tin

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan báo chí.

44

Thông tư số 38/TT-XB

07/5/1994

Bộ Văn hoá-Thông tin

Hướng dẫn thực hiện NĐ số 79/CP ngày 06/11/1993 quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản

45

Thông tư số 58/TC-VHTT

18/7/1994

Bộ Văn hoá-Thông tin

Hướng dẫn xếp hạng các tổ chức sự nghiệp ngành văn hoá - thông tin

46

Thông tư số 31/TCKT

15/6/1995

Bộ Văn hoá-Thông tin

Hướng dẫn chi phụ cấp cho cán bộ văn hoá - thông tin xã

47

Thông tư số 37/VHTT-TT

01/7/1995

Bộ Văn hoá-Thông tin

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 194/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về hoạt động quảng cáo.

48

Thông tư số 38/TT-PC

01/7/1995

Bộ Văn hoá-Thông tin

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 02/CP ngày 05/11/1995 của Chính phủ quy định về hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước.

49

Thông tư số 65/BC

03/10/1995

Bộ Văn hoá-Thông tin

Hướng dẫn thi hành Nghị định 133/HĐBT về họp báo

50

Thông tư số 67/TC-TT

12/10/1995

Bộ Văn hoá-Thông tin

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo các nhà hát, đoàn nghệ thuật

51

Thông tư số 61/TT/ĐA

01/01/1996

Bộ Văn hoá-Thông tin

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 48/CP về tổ chức và hoạt động điện ảnh

52

Thông tư số 06/TNB

10/01/1996

Bộ Văn hoá-Thông tin

Hướng dẫn việc cấp thẻ nhà báo thời hạn 5 năm 1996-2000

53

Thông tư số 46/TC-TT

17/6/1997

Bộ Văn hoá-Thông tin

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của ngành VHTT

54

Thông tư số 64/TT-ĐA

19/8/1997

Bộ Văn hoá-Thông tin

Hướng dẫn bổ sung thực hiện Nghị định 48/CP ngày 17/7/1995, Nghị định 87/CP ngày 12/12/1995 về việc mở cửa hàng, đại lý băng hình, và quản lý bản quyền băng hình.

55

Thông tư số 01/1998/TT-BC

03/2/1998

Bộ Văn hoá-Thông tin

Hướng dẫn cấp, đổi, trả và thu hồi thẻ nhà báo

56

Thông tư số 02/1998/TT-BVHTT

21/2/1998

Bộ Văn hoá-Thông tin

Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 11/1988/QĐ-TTg ngày 23/1/1998 và số 55/1998/QĐ-TTg ngày 03/3/1998 danh mục hàng hoá xuất khẩu theo quản lý chuyên ngành văn hoá - thông tin

57

Thông tư số 03/1998/TT-BVHTT

22/6/1998

Bộ Văn hoá-Thông tin

 Hướng dẫn quản lý trò chơi điện tử

58

Thông tư số 07/1998/TT-BVHTT

05/12/1998

Bộ Văn hoá-Thông tin

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 37/VHTT-TT ngày 01/7/1995 hướng dẫn thực hiện Nghị định 194/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam

59

Thông tư số 29/2001/TT-BVHTT

05/6/2001

Bộ Văn hoá-Thông tin

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005

60

Thông tư số 05/2001/TT-BVHTT

13/2/2001

Bộ Văn hoá-Thông tin

Hướng dẫn Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào TDĐKXD ĐSVH trong xây dựng kế hoạch và +sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.

61

Thông tư số 27/2001/TT_BVHTT

10/5/2001

Bộ Văn hoá-Thông tin

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 76/CP ngày 06/6/1996 và Nghị định số 60/CP ngày 06/6/1997 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự.

62

Thông tư liên bộ số 97/TTLB/VHTTTTDL-TC

15/6/1990

Bộ Văn hoá -Thông tin -Thể thao-Du lịch và Bộ Tài chính

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của nhà nước

63

Thông tư liên bộ số 83/TTLB

16/12/1992

Bộ Tài chính Bộ VHTT

 

Quy định việc thu tiền lệ phí cấp giấy phép xuất nhập khẩu và giám định nội dung các VHP nhập khẩu mậu dịch và phi mậu dịch

64

Thông tư liên bộ số 88/TT-LB

25/10/1993

Bộ Văn hoá- Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện chính sách tài trợ đối với điện ảnh

65

Thông tư liên bộ số 91/TT-LB

10/11/1993

Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá-Thông tin

Hướng dẫn quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho ngành văn hoá - thông tin

66

Thông tư Liên bộ  số 08/TTLB

23/1/1995

Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá-Thông tin

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Đội Thông tin lưu động (cấp tỉnh, thành)

67

Thông tư liên bộ số 08/TTLB

31/1/1996

Bộ Tài chính - Bộ văn hoá-Thông tin

Hướng dẫn sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính

68

Thông tư liên bộ số 28/TTLB

30/5/1996

Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá-Thông tin

Quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quảng cáo

69

Thông tư liên tịch số 28/1998/TTTL-VHTT-TDTT-TCCP

13/1/1998

Liên tịch Bộ Văn hoá-Thông tin - Uỷ ban Thể dục thể thao - Ban Tổ chức cán bộ CP (nay là Bộ Nội vụ)

Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức về văn hoá - thông tin

70

Thông tư liên tịch số 35/1999/TTLT-BGD&DDT - BVHTT

15/9/1999

Bộ Giáo dục Đào tạo - Bộ Văn hoá-Thông tin

Về việc xuất bản và phát hành các sách tham khảo cho học sinh dùng ở bậc học phổ thông

71

Thông tư liên bộ số 52/1999 TTLB/BTCCBCP - BTC - BVHTT

22/11/1999

Ban tổ chức cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá-Thông tin

Hướng dẫn Quyết định số 174/1999/QĐ-TTg ngày 23/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp thanh sắc và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hoá - thông tin

72

Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT/YT-VHTT-UBBVCSTEVN

14/3/2001

Bộ Y tế - Bộ Văn hoá-Thông tin - Uỷ ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em VN

 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/2000/NĐ-CP ngày 06/12/2000 của Chính phủ về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ để bảo vệ và khuyến khích việc nuôi con bằng sữa mẹ.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2007/QĐ-BVHTT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 19/2007/QĐ-BVHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/07/2007
Ngày hiệu lực 08/08/2007
Ngày công báo 24/07/2007
Số công báo Từ số 496 đến số 497
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2007/QĐ-BVHTT

Lược đồ Quyết định 19/2007/QĐ-BVHTT công bố danh mục văn bản quy pham pháp luật hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 19/2007/QĐ-BVHTT công bố danh mục văn bản quy pham pháp luật hết hiệu lực
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 19/2007/QĐ-BVHTT
Cơ quan ban hành Bộ Văn hoá và Thông tin
Người ký Đỗ Quý Doãn
Ngày ban hành 03/07/2007
Ngày hiệu lực 08/08/2007
Ngày công báo 24/07/2007
Số công báo Từ số 496 đến số 497
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 19/2007/QĐ-BVHTT công bố danh mục văn bản quy pham pháp luật hết hiệu lực

Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2007/QĐ-BVHTT công bố danh mục văn bản quy pham pháp luật hết hiệu lực