Thông tư 05/2001/TT-BVHTT

Thông tư 05/2001/TT-BVHTT hướng dẫn Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trong xây đựng kế hoạch và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước do Bộ Văn hóa- Thông tin ban hành

Thông tư 05/2001/TT-BVHTT hướng dẫn Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 31/2006/TTLT-BTC-BVHTT quản lý sử dụng kinh phí hoạt động ban chỉ đạo phòng trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và được áp dụng kể từ ngày 07/05/2006.

Nội dung toàn văn Thông tư 05/2001/TT-BVHTT hướng dẫn Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"


BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2001/TT-BVHTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2001

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN SỐ 05/2001/TT-BVHTT NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG PHONG TRÀO "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ" TRONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thi hành Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg ngày 23-12-1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá";
Căn cứ Công văn số 3913/TC-HCSN ngày 21-9-2000 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; sau khi trao đổi với Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho Ban chỉ đạo phong trào, cụ thể như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1- Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" là cuộc vận động mang ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc với quy mô lớn, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục thực hiện nhiệm vụ văn hoá trong thời kỳ mới, giáo dục chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội gắn liền với phong trào thi đua yêu nước và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" do các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương tổ chức thực hiện, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc khen thưởng.

2- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động để thực hiện các nhiệm vụ tại Điểm 1 theo nguyên tắc phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương và hoạt động do các Ban chỉ đạo của các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương thực hiện.

- Ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp tỉnh, thành phố; quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn và Ban chỉ đạo do các Sở, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức thực hiện.

3. Kế hoạch kinh phí hỗ trợ hàng năm đối với hoạt động của các Ban chỉ đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể sẽ do Ban chỉ đạo Trung ương lập và gửi Bộ Tài chính tổng hợp trong dự toán ngân sách Trung ương trình Chính phủ phê duyệt và được bố trí trong dự toán ngân sách giao cho các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Kế hoạch kinh phí hỗ trợ đối với hoạt động của các Ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố; quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn và các Ban chỉ đạo của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tại các tỉnh, thành phố do Ban chỉ đạo lập và gửi Sở Tài chính Vật giá tổng hợp trong dự toán ngân sách tỉnh, thành phố trình Uỷ ban nhân dân, Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt và bố trí trong dự toán ngân sách giao cho chính quyền các cấp; cho các Sở, ngành, đoàn thể và gửi cho Ban chỉ đạo Trung ương để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính dự toán chi ngân sách Nhà nước cho phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở các cấp có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được hỗ trợ theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành. Cuối quý, cuối năm và kết thúc các đợt vận động, các Ban chỉ đạo phải quyết toán kinh phí đã sử dụng cùng quyết toán quý, năm của cơ quan, đơn vị, đoàn thể gửi cơ quan tài chính cùng cấp theo đúng quy định hiện hành.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nội dung chi cho phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa":

a) Chi cho các hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương và Ban chỉ đạo các cấp ở địa phương:

- Chi cho công tác chỉ đạo học tập, thực hiện kế hoạch triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, chương trình công tác của Ban chỉ đạo

- Chi cho công tác thông tin tuyên truyền, cổ động, in ấn tài liệu nhằm làm cho các tầng lớp xã hội nhận thức đầy đủ hơn mục đích, yêu cầu...của phong trào, từ đó huy động đông đảo nhân dân tích cực tham gia phong trào này.

- Chi cho các đợt giao ban, kiểm tra, chi sơ kết, tổng kết thi đua, khen thưởng các đợt vận động và hỗ trợ xây dựng điển hình, mô hình.

b) Chi cho các hoạt động của Ban chỉ đạo các Bộ, Ban, ngành và đoàn thể:

- Chi cho công tác chỉ đạo, triển khai kế hoạch thực hiện phong trào.

- Chi cho công tác thông tin, tuyên truyền để phát động nhân dân tham gia phong trào.

- Chi cho công tác kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện phong trào.

- Chi sơ kết, tổng kết thi đua khen thưởng các phong trào cụ thể và hỗ trợ các điển hình chỉ đạo điểm.

+ Đối với phong trào của các Ban chỉ đạo các Bộ, ngành, đoàn thể ; các Ban chỉ đạo phong trào các tỉnh, thành phố được tổ chức hội nghị sơ kết hàng năm và hội nghị biểu dương thành tích 3 năm 1 lần.

+ Đối với mỗi cuộc vận động đột xuất được tổ chức 1 Hội nghị phát động cuộc vận động và 1 Hội nghị tổng kết.

- Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong các cuộc vận động.

- Các khoản chi khác (nếu có).

2. Lập, chấp hành, quyết toán khoản hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước

Việc lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 103/1998/TT-BTC ngày 18-7-1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân cấp lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước.

a) Đối với Ban chỉ đạo Trung ương

Cùng với việc xây dựng dự toán kinh phí ngân sách cho năm sau, Bộ Văn hoá Thông tin (thường trực Ban chỉ đạo) xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ cho những hoạt động của Ban chỉ đạo cấp Trung ương trên cơ sở tổng hợp dự toán chi của Ban chỉ đạo Trung ương và Ban chỉ đạo phong trào của các Bộ, ngành, đoàn thể gửi Bộ Tài chính và thống nhất với Bộ Tài chính dự toán hỗ trợ cho những hoạt động của Ban chỉ đạo các địa phương trên cơ sở tổng hợp dự toán chi của Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố trình Quốc hội, Chính phủ phê duyệt và bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm giao cho các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương và trong dự toán ngân sách hàng năm giao cho các tỉnh, thành phố.

b) Đối với Ban chỉ đạo các Bộ, ban, ngành và đoàn thể Trung ương :

Hàng năm cùng với việc xây dựng dự toán kinh phí ngân sách của cơ quan cho năm sau, Ban chỉ đạo của các Bộ, ban, ngành và đoàn thể Trung ương xây dựng dự toán theo các nội dung chi tiêu hướng dẫn tại Mục II - Điểm 1, khoản b Thông tư số 103 của Bộ Tài chính gửi Bộ Văn hóa-Thông tin (Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương) và Bộ Tài chính để tổng hợp vào dự toán ngân sách trình Chính phủ, Quốc hội phê duyệt.

c) Đối với Ban chỉ đạo các cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hàng năm, cùng với việc xây dựng dự toán cho năm sau, các Sở Văn hoá Thông tin (hoặc Thường trực Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá) cấp tỉnh, thành phố trên cơ sở dự toán chi của Ban chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể xây dựng dự toán kinh phí theo các nội dung chi tiêu hướng dẫn tại Mục II - Điểm 1, khoản b Thông tư số 103 của Bộ Tài chính, tổng hợp chung vào dự toán kinh phí của đơn vị gửi Sở Tài chính Vật giá. Cơ quan tài chính có trách nhiệm tổng hợp vào dự toán chi ngân sách báo cáo Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh, thành phố phê duyệt.

d) Đối với Ban chỉ đạo cấp quận, huyện, thị xã và cấp xã phường, thị trấn

Căn cứ vào nội dung chi ở Mục II-Điểm 1, phần a của Thông tư này, Thường trực Ban chỉ đạo cấp quận, huyện, thị xã và cấp xã, phường, thị trấn xây dựng dự toán kinh phí cho hoạt động của ban chỉ đạo gửi cơ quan Tài chính cùng cấp để báo cáo Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân cùng cấp phê duyệt.

đ) Đối với các hoạt động đột xuất của Ban chỉ đạo

Căn cứ vào chỉ đạo của Đảng, Chính phủ đối với các hoạt động đột xuất, nội dung chi tiêu cho phong trào sẽ được xây dựng theo hướng dẫn tại Mục II - Điểm 1, khoản b Thông tư 103 của Bộ Tài chính. Ban chỉ đạo phong trào các cấp lập dự toán bổ sung gửi cơ quan tài chính cùng cấp. Cơ quan tài chính cùng cấp xem xét kịp thời và trình cấp có thẩm quyền duyệt bổ sung kinh phí hỗ trợ kinh phí cho phong trào này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, áp dụng từ năm ngân sách 2001. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương phản sánh kịp thời về Bộ Văn hoá Thông tin, Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết.

 

Nguyễn Khoa Điềm

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2001/TT-BVHTT

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 05/2001/TT-BVHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/02/2001
Ngày hiệu lực 13/02/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 08/08/2007
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2001/TT-BVHTT

Lược đồ Thông tư 05/2001/TT-BVHTT hướng dẫn Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 05/2001/TT-BVHTT hướng dẫn Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 05/2001/TT-BVHTT
Cơ quan ban hành Bộ Văn hoá-Thông tin
Người ký Nguyễn Khoa Điềm
Ngày ban hành 13/02/2001
Ngày hiệu lực 13/02/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 08/08/2007
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 05/2001/TT-BVHTT hướng dẫn Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"

Lịch sử hiệu lực Thông tư 05/2001/TT-BVHTT hướng dẫn Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"