Quyết định 3858/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 3858/QĐ-BVHTTDL năm 2010 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3858/QĐ-BVHTTDL công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3858/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục 44 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ Văn hóa - Thông tin, Ủy ban Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch trước đây) ban hành và phối hợp với các bộ, ngành khác ban hành hết hiệu lực pháp luật. (Tiếp theo Quyết định số 19/2007/QĐ-BVHTT ngày 03/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành hết hiệu lực pháp luật và Quyết định số 04/2007/QĐ-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Thể dục thể thao ban hành hết hiệu lực pháp luật).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, PC, MN (120).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Huỳnh Vĩnh Ái

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BAN HÀNH VÀ PHỐI HỢP CÁC BỘ NGÀNH KHÁC BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT (ĐẾN NGÀY 15/10/2010)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3858/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 11 năm 2010)

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Tên văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Lý do hết hiệu lực

1

Quyết định

115/VHTT/QĐ

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thư viện xã

29/8/1979

Bị thay thế bởi Quyết định 77/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 28/8/2008 ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện xã, phường, thị trấn

2

Quyết định

165/VH-QĐ

Ban hành Quy chế hội điền nghệ thuật quần chúng

18/8/1987

Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ

3

Thông tư

38/TT-XB

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/CP ngày 06/11/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản

07/5/1994

Bị thay thế bởi Thông tư 30/2006/TT-BVHTT ngày 22/02/2006 hướng dẫn thi hành Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

4

Thông tư liên tịch

08/TTLB-TC-VHTT

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Đội Thông tin lưu động (cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã)

23/01/1995

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 98/2005/TTLT-BTC-BVHTT ngày 10/11/2005 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Đội Thông tin lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã

5

Thông tư

37/VHTT-TT

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 194/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam

01/7/1995

Bị thay thế bởi Thông tư 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Quảng cáo

6

Thông tư

05/TT-PC

Hướng dẫn thực hiện Quy chế “Lưu hành, kinh doanh phim, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc; bán, cho thuê xuất bản phẩm, hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa nơi công cộng; quảng cáo, viết, đặt biển hiệu” ban hành kèm theo Nghị định số 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ

08/01/1996

Bị thay thế bởi Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009

7

Thông tư

46/TC-TT

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của ngành văn hóa - thông tin

17/6/1997

Bị thay thế bởi Thông tư số 26/2006/TT-BVHTT ngày 21/02/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa - thông tin.

8

Quyết định

1335/QĐ-ĐA

Ban hành Quy chế quản lý sáng tác điện ảnh

04/6/1997

Bị thay thế bởi Quyết định 48/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09/7/2008 ban hành Quy chế thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước

9

Quyết định

2455/QĐ-ĐA

Ban hành Quy chế duyệt phim

09/8/1997

Bị thay thế bởi Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09/7/2008 ban hành Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim

10

Quyết định

2332/QĐ-ĐA

Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng duyệt phim cấp tỉnh

02/8/1997

11

Quyết định

01/1998/QĐ-BVHTT

Ban hành Quy chế lưu chiểu xuất bản phẩm

30/7/1998

Bị thay thế bởi Quyết định số 102/2006/QĐ-BVHTT ban hành Quy chế Lưu chiểu xuất bản phẩm

12

Thông tư liên tịch

28/1998/TTLT-VHTT-TDTT-TCCP

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức về văn hóa - thông tin

13/01/1998

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BVHTT-BNV ngày 21/01/2005 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về văn hóa - thông tin ở địa phương

13

Thông tư

07/1998/TT-BVHTT

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 37/VHTT-TT ngày 01/7/1995

05/12/1998

Bị thay thế bởi Thông tư 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Quảng cáo

14

Thông tư liên tịch

14/1998/TTLT/BTC-BTCCBCP-BLĐTBXH-UBTDTT

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao

30/12/1998

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT hướng dẫn thực hiện Quyết định 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 quy định về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao

15

Quyết định

82/1999/QĐ-BVHTT

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

24/12/1999

Bị thay thế bởi Quyết định 93/2006/QĐ-BVHTT ngày 16/11/2006 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam

16

Thông tư liên tịch

52/1999/TTLB-BTC-BTCCBCP-BVHTT

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 174/1999/QĐ-TTg ngày 23/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp thanh sắc và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hóa - thông tin

22/11/1999

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 94/2006/TTLT-BVHTT-BNV-BTC ngày 01/12/2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hóa - thông tin.

17

Thông tư

05/2001/TT-BVHTT

Hướng dẫn Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào TDĐKXDĐSVH trong xây dựng kế hoạch và sử dụng kinh phí từ Ngân sách nhà nước

13/02/2001

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 31/2006/TTLT-BTC-BVHTT ngày 07/4/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống xây dựng văn hóa” các cấp.

18

Thông tư

29/2001/TT-BVHTT

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005

05/6/2001

Bị thay thế bởi Thông tư 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2006 hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

19

Quyết định

36/2001/QĐ-BVHTT

Ban hành Quy chế về công tác văn thư và lưu trữ của Bộ Văn hóa - thông tin

25/4/2001

Bị thay thế bởi Quyết định 81/2008/QĐ-BVHTTDL ngày2 15/9/2008 ban hành Quy chế Công tác văn thư và lưu trữ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

20

Thông tư

01/2001/TT-TCDL

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2000/NĐ-CP ngày 24/8/2000 về cơ sở lưu trú du lịch

27/4/2001

Bị thay thế bởi Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch

21

Thông tư

04/2001/TT-TCDL

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 24/12/2001 về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch

24/12/2001

Bị thay thế bởi Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch

22

Quyết định

41/2001/QĐ-BVHTT

Ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của trung tâm văn hóa - thông tin cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

03/10/2001

Bị thay thế bởi Thông tư số 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của trung tâm văn hóa - thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

23

Thông tư

35/2002/TT-BVHTT

Hướng dẫn bổ sung một số quy định về hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa nơi công cộng tại Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ;

20/12/2002

Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ

24

Quyết định

05/2004/QĐ-BVHTT

Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Văn hóa - thông tin

02/2/2004

Bị thay thế bởi Quyết định 01/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 18/01/2008 về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

25

Quyết định

86/2004/QĐ-BVHTT

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Văn hóa - thông tin

30/9/2004

Bị thay thế bởi Quyết định 42/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 03/6/2008 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua - Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

26

Quyết định

1728/2004/QĐ-UBTDTT

Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thể dục Thể thao”

26/11/2004

Bị thay thế bởi Quyết định số 46/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 26/6/2008 về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

27

Quyết định

82/2004/QĐ-BVHTT

Ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hóa - thông tin”

27/8/2004

28

Quyết định

1076/2004/QĐ-UBTDTT

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban Thể dục thể thao

15/7/2004

Bị thay thế bởi Quyết định số 81/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 15/9/2008 ban hành Quy chế Công tác văn thư và lưu trữ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

29

Thông tư liên tịch

103/2004/TTLB

Về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao

05/11/2004

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 127/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 24/12/2008 hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao

30

Quyết định

49/2005/QĐ-BVHTT

Ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin cấp huyện

13/9/2005

Bị thay thế bởi Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

31

Quyết định

80/2005/QĐ-BVHTT

Ban hành quy chế thi đua khen thưởng ngành văn hóa - thông tin

15/12/2005

Bị thay thế bởi Quyết định số 64/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy chế thi đua - khen thưởng của ngành văn hóa, thể thao và du lịch

32

Thông tư liên tịch

02/2005/TTLT-BVHTT-BNV

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về văn hóa - thông tin ở địa phương

21/01/2005

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng văn hóa và thông tin thuộc UBND cấp huyện

33

Thông tư liên tịch

88/2005/TTLT-UBTDTT-BNV

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về thể dục thể thao ở địa phương

30/3/2005

34

Quyết định

1484/2006/QĐ-UBTDTT

Ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Thể dục thể thao

23/8/2006

Bị thay thế bởi Quyết định 82/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 15/10/2008 ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

35

Quyết định

37/2006/QĐ-BVHTT

Ban hành Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu

23/4/2006

Bị thay thế bởi Quyết định 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 ban hành Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp 

36

Quyết định

1556/2006/QĐ-UBTDTT

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Thể dục Thể thao

05/9/2006

Bị thay thế bởi Quyết định 01/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 18/01/2008 về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

37

Thông tư

69/2006/TT-BVHTT

Hướng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ

28/8/2006

Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ

38

Quyết định

89/2006/QĐ-BVHTT

Ban hành Quy chế xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa - Thông tin

07/11/2006

Bị thay thế bởi Thông tư số 05/2010/TT-BVHTTDL ngày 07/7/2010 quy định việc xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

39

Thông tư

12/2007/TT-BVHTT

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2006/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa - thông tin

29/5/2007

Bị thay thế bởi Thông tư số 09/2010/TT-BVHTTDL ngày 24/8/2010 quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Nghị định số 75/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa

40

Thông tư

23/2007/QĐ-BVHTT

Hướng dẫn về xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật

27/7/2007

Bị thay thế bởi Thông tư số 03/2010/TT-BVHTTDL ngày 27/5/2010 quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật

41

Quyết định

05/2007/QĐ-BVHTT (Điều 2, 3, 4, 5, 6 và 7)

Ban hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa - Thông tin

12/2/2007

Bị thay thế bởi Thông tư số 05/2010/TT-BVHTTDL ngày 07/7/2010 quy định việc xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

42

Thông tư

24/2007/TT-BVHTT

Hướng dẫn về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú

27/7/2007

Bị thay thế bởi Thông tư số 06/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2010 quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú 

43

Thông tư

12/2007/TT-BVHTT

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2006/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa - thông tin

29/5/2007

Bị thay thế bởi Thông tư số 09/2010/TT-BVHTTDL ngày 24/8/2010 quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa

44

Quyết định

21/2007/QĐ-BVHTT

Ban hành danh mục phương tiện, trang thiết bị của Thanh tra Văn hóa - Thông tin

10/7/2007

Bị thay thế bởi Thông tư số 10/2010/TT-BVHTTDL ngày 09/9/2010 quy định chi tiết Điều 20 Nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28/8/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra văn hóa, thể thao và du lịch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3858/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3858/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/11/2010
Ngày hiệu lực 02/11/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3858/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 3858/QĐ-BVHTTDL công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3858/QĐ-BVHTTDL công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3858/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
Người ký ***, Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành 02/11/2010
Ngày hiệu lực 02/11/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 3858/QĐ-BVHTTDL công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3858/QĐ-BVHTTDL công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

  • 02/11/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/11/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực