Thông tư liên tịch 98/2005/TTLT-BTC-BVHTT

Thông tư liên tịch 98/2005/TTLT-BTC-BVHTT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Đội Thông tin lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã do Bộ tài chính-Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Thông tư liên tịch 98/2005/TTLT-BTC-BVHTT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Đội Thông tin lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 191/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù và được áp dụng kể từ ngày 05/02/2012.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 98/2005/TTLT-BTC-BVHTT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Đội Thông tin lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã


BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 98/2005/TTLT-BTC-BVHTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2005 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐỘI THÔNG TIN LƯU ĐỘNG CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ, QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Đội Thông tin lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã, như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đội Thông tin lưu động có nhiệm vụ tuyên truyền các đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước và phục vụ đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân ở cơ sở.

2. Tuyên truyền viên trong biên chế các Đội Thông tin lưu động được hưởng chế độ công tác phí khi được cấp có thẩm quyền cử đi làm công tác thông tin lưu động và được hưởng chế độ bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập khi xây dựng các chương trình thông tin lưu động mới theo quy định tại Thông tư này.

Mức bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập cụ thể tại từng tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, Giám đốc Sở Tài chính và không vượt quá khung bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập quy định tại Thông tư này.

Tuyên truyền viên ngoài biên chế các Đội Thông tin lưu động được hưởng thù lao theo hợp đồng thỏa thuận với Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã và không được hưởng các chế độ quy định đối với tuyên truyền viên trong biên chế các Đội Thông tin lưu động.

3. Hàng năm ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động của Đội Thông tin lưu động tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã theo chế độ tài chính hiện hành và được cân đối từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hoá - thông tin hàng năm của địa phương theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.  

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

1. Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Nội vụ, tùy theo đặc điểm hoạt động thông tin lưu động của từng địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định biên chế hoạt động sự nghiệp của Đội Thông tin lưu động các cấp tại địa phương.

Căn cứ chương trình, kế hoạch hoạt động thông tin tuyên truyền hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã thực hiện ký hợp đồng theo thời vụ hoặc theo từng chương trình hoạt động của Đội Thông tin lưu động với người ngoài biên chế của Đội.

2. Để thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền tại địa phương, ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí hoạt động của Đội Thông tin lưu động gồm chi thường xuyên cho bộ máy, chi phí nghiệp vụ, và chi mua sắm, sửa chữa phương tiện hoạt động của Đội Thông tin lưu động.

a) Chi thường xuyên cho bộ máy bao gồm:

- Tiền lương, phụ cấp lương, các phụ cấp khác (nếu có), chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo biên chế được duyệt của đội thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chi cho lao động hợp đồng theo thời vụ hoặc theo chương trình hoạt động của Đội Thông tin lưu động được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chi phí trang bị phương tiện làm việc tại trụ sở Đội, công tác phí, điện nước, điện thoại, báo chí, văn phòng phẩm, chi tiền trang bị túi thuốc chữa bệnh thông thường khi đi công tác lưu động.

- Tuyên truyền viên trong biên chế thuộc các Đội Thông tin lưu động được hưởng chế độ công tác phí khi được cử đi làm công tác thông tin lưu động theo quy định tại Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước.

- Tuyên truyền viên trong biên chế thuộc các Đội Thông tin lưu động khi làm công tác thông tin lưu động được hưởng chế độ bồi dưỡng biểu diễn. Mức bồi dưỡng biểu diễn đối với các tuyên truyền viên thực hiện theo quy định sau:

+ Bồi dưỡng vai chính các chương trình biểu diễn lưu động: từ 15.000 đồng đến 30.000 đồng cho một buổi diễn. Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thông tin cấp tỉnh, huyện quyết định cụ thể về số lượng tuyên truyền viên đóng vai chính trong các chương trình biểu diễn lưu động.

+ Bồi dưỡng cho các tuyên truyền viên đóng các vai còn lại phục vụ chương trình biểu diễn lưu động: từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng cho một buổi diễn.

- Tuyên truyền viên trong biên chế thuộc các Đội Thông tin lưu động khi luyện tập xây dựng các chương trình mới được hưởng chế độ bồi dưỡng luyện tập theo cùng mức 10.000 đồng cho một buổi luyện tập. Mức bồi dưỡng luyện tập tối đa cho một chương trình biểu diễn mới đối với một tuyên truyền viên thuộc các Đội Thông tin lưu động là 50.000 đồng.

- Chi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn, thi tay nghề theo định kỳ được thực hiện theo quy định tại các văn bản hiện hành.

b) Chí phí nghiệp vụ (hóa trang, đạo cụ, biên tập, họa sỹ, sáng tác phục vụ các buổi biểu diễn) thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ tiêu hoạt động của Đội Thông tin lưu động, cụ thể:

- Chỉ tiêu hoạt động hàng năm đối với Đội Thông tin lưu động cấp tỉnh, thành phố theo định mức sau:

Số TT

Nội dung

Chỉ tiêu

hoạt động trong năm

1

Số ngày hoạt động trong năm.

Từ 120 đến 180 buổi

2

Tổ chức liên hoan, hội thảo, hội thi Đội Thông tin lưu động.

Từ 1 đến 2 cuộc

3

Biên tập các chương trình thông tin tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác.

Từ 8 đến 12 tài liệu

4

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở.

Từ 1 đến 2 lớp

5

Biên tập, dàn dựng chương trình mới.

Từ 2 đến 4 chương trình

 - Chỉ tiêu hoạt động hàng năm đối với Đội Thông tin lưu động cấp quận, huyện, thị xã theo định mức sau:

 

Số TT

Nội dung

Chỉ tiêu hoạt động trong năm

1

Số ngày hoạt động trong năm.

Từ 120 đến 150 buổi

2

Tổ chức liên hoan, hội thảo, hội thi Đội Thông tin lưu động.

Từ 1 đến 2 cuộc

3

Biên tập các chương trình thông tin tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác.

Từ 6 đến 8 tài liệu

4

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở.

Từ 1 đến 2 lớp

5

Biên tập, dàn dựng chương trình mới.

Từ 2 đến 4 chương trình

 

c) Chi mua sắm, sửa chữa phương tiện hoạt động Đội Thông tin lưu động.

Chi mua sắm phương tiện phục vụ thông tin lưu động cho các Đội Thông tin lưu động mới thành lập, mua sắm bổ sung thay thế phương tiện còn thiếu, không đảm bảo kỹ thuật phục vụ các buổi thông tin lưu động. Việc chi mua sắm, sửa chữa phương tiện hoạt động của Đội Thông tin lưu động phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả hoạt động, tiêu chuẩn trang bị cho các Đội Thông tin lưu động và khả năng ngân sách của địa phương.

3. Hàng năm cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính cùng cấp hướng dẫn các Đội Thông tin lưu động lập dự toán kinh phí gửi cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính để tổng hợp chung trong dự toán ngân sách của địa phương. Việc xác định dự toán ngân sách hàng năm của Đội Thông tin lưu động do cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính cùng cấp xem xét trên cơ sở kế hoạch hoạt động hàng năm của Đội Thông tin lưu động và khả năng ngân sách của địa phương để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh duyệt và thông báo cho Đội Thông tin lưu động.

Căn cứ dự toán ngân sách được duyệt, cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi tiêu, sử dụng ngân sách và quyết toán kinh phí của các Đội Thông tin lưu động, theo đúng các chế độ quản lý tài chính hiện hành.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Thông tư liên tịch số 08/TTLB ngày 23 tháng 1 năm 1995 của liên Bộ Tài chính - Văn hóa Thông tin hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Đội Thông tin lưu động (cấp tỉnh, thành phố, quận huyện, thị xã).

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các địa phương và các Đội Thông tin lưu động cần kịp thời báo cáo về liên Bộ để phối hợp giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN
THỨ TRƯỞNG
 Đinh Quang Ngữ

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
 Huỳnh Thị Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 98/2005/TTLT-BTC-BVHTT

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu98/2005/TTLT-BTC-BVHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2005
Ngày hiệu lực06/12/2005
Ngày công báo21/11/2005
Số công báoSố 23
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/09/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 98/2005/TTLT-BTC-BVHTT

Lược đồ Thông tư liên tịch 98/2005/TTLT-BTC-BVHTT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Đội Thông tin lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư liên tịch 98/2005/TTLT-BTC-BVHTT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Đội Thông tin lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã
       Loại văn bảnThông tư liên tịch
       Số hiệu98/2005/TTLT-BTC-BVHTT
       Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá-Thông tin, Bộ Tài chính
       Người kýHuỳnh Thị Nhân, Đinh Quang Ngữ
       Ngày ban hành10/11/2005
       Ngày hiệu lực06/12/2005
       Ngày công báo21/11/2005
       Số công báoSố 23
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/09/2012
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư liên tịch 98/2005/TTLT-BTC-BVHTT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Đội Thông tin lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã

         Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 98/2005/TTLT-BTC-BVHTT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Đội Thông tin lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã