Quyết định 2331/QĐ-BTC

Quyết định 2331/QĐ-BTC năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2331/QĐ-BTC năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2331/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 . Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành (Danh mục kèm theo).

Điều 2 . Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3 . Các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND, STài chính; Kho bạc nhà nước các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Toà án NDTC, Viện kiểm sát NDTC;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); Công báo;
- Website Chính ph; Website BTC;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

DANH MỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN TÍNH ĐẾN NGÀY 30/6/2012 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định s2331/QĐ-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT

S, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ

1

Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư

Được thay thế bằng Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

01/02/2012

 

2

Quyết định số 75/2004/QĐ-BTC ngày 16/9/2004 Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thành lập, đăng ký, hành nghề đối với tổ chức luật sư nước ngoài và luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam

01/3/2012

 

3

Quyết định số 94/2004/QĐ-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Được thay thế bằng Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp

20/01/2012

 

4

Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá

Được thay thế bằng Thông tư s03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản

01/3/2012

 

5

Thông tư số 75/2007/TT-BTC ngày 05/7/2007 hướng dẫn về cơ chế thí điểm huy động kinh phí htrợ công tác phòng, chống buôn lậu thuc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả

Được thay thế bằng Thông tư s57/2012/TT-BTC ngày 11/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả

26/5/2012

Hết hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tư số 57/2012/TT-BTC và được áp dụng từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 31/12/2013

6

Thông tư số 78/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2007/TT-BTC ngày 05/7/2007 hướng dẫn về cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả

7

Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế

Được thay thế bằng Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

01/7/2012

 

8

Thông tư số 91/2007/TT-BTC ngày 31/7/2007 hướng dẫn lập, giao kế hoạch và quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải

Được thay thế bằng Thông tư số 198/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, quản lý, sử dụng, nộp ngân sách nhà nước phí hoa tiêu hàng hải và cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải

15/02/2012

Áp dụng từ năm tài chính 2012

9

Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Được thay thế bng Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

01/01/2012

 

10

Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng

Được thay thế bằng Thông tư s180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính quy đnh về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

01/02/2012

 

11

Quyết định số 482/QĐ-BTC ngày 21/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đính chính Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

12

Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2008-2013

Được thay thế bằng Thông tư số 161/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2012 - 2014

01/01/2012

 

13

Quyết định số 73/2008/QĐ-BTC ngày 05/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2008-2013

14

Thông tư số 67/2008/TT-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Được thay thế bằng Thông tư số 158/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

01/01/2012

 

15

Thông tư số 238/2009/TT-BTC ngày 21/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

16

Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Được thay thế bằng Thông tư s06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị đnh số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính ph

01/3/2012

 

17

Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 02/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với vận tải quốc tế và dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải

18

Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư s60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

25/5/2012

Hết hiêu lưc sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tư s 60/2012/TT-BTC

19

Thông tư số 197/2009/TT-BTC ngày 9/10/2009 của Bộ Tài chính bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

20

Thông tư số 64/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

21

Thông tư số 64/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Được thay thế bằng Thông tư s05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

01/02/2012

 

22

Thông tư số 80/2009/TT-BTC ngày 22/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Lào

Được thay thế bằng Thông tư s36/2012/TT-BTC ngày 02/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhập khẩu đi với các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào

01/01/2012

 

23

Thông tư số 83/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2008 - 2012

Được thay thế bằng Thông tư số 20/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2012-2015

01/4/2012

 

24

Thông tư số 158/2009/TT-BTC ngày 06/8/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Nhật Bản giai đoạn 2009 - 2012

Được thay thế bằng Thông tư s21/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2012-2015

01/4/2012

 

25

Thông tư số 167/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Được thay thế bằng Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

01/5/2012

 

26

Thông tư số 217/2009/TT-BTC ngày 17/11/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN - Úc - Niu Di- lân giai đoạn 2010-2012

Được thay thế bng Thông tư số 44/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân giai đoạn 2012 - 2014

29/4/2012

Hết hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tư s 44/2012/TT-BTC

27

Thông tư số 58/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2010-2012

Được thay thế bằng Thông tư số 45/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2012 -2014

30/4/2012

Hết hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tư số 45/2012/TT-BTC

28

Thông tư số 77/2010/TT-BTC ngày 18/5/2010 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2010 - 2011

Được thay thế bằng Thông tư số 163/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2012 -2014

01/01/2012

 

29

Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

Được thay thế bằng Thông tư s04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

01/3/2012

 

30

Thông tư số 68/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia

Được thay thế bằng Thông tư số 82/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia

17/02/2012

 

31

Thông tư số 197/2011/TT-BTC ngày 28/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2012/TT-BTC ngày 21/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

21/02/2012

 

32

Thông tư số 25/2012/TT-BTC ngày 21/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Được thay thế bằng Thông tư s39/2012/TT-BTC ngày 08/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

08/3/2012

 

33

Thông tư số 39/2012/TT-BTC ngày 08/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Được thay thế bằng Thông tư số 72/2012/TT-BTC ngày 10/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

10/5/2012

 

34

Thông tư số 72/2012/TT-BTC ngày 10/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Được thay thế bằng Thông tư số 84/2012/TT-BTC ngày 24/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

24/5/2012

 

35

Thông tư số 84/2012/TT-BTC ngày 24/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư số 94/2012/TT-BTC ngày 08/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

08/6/2012

 

36

Thông tư số 94/2012/TT-BTC ngày 08/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một smặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Được thay thế bằng Thông tư s103/2012/TT-BTC ngày 22/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

22/6/2012

 

37

Thông tư số 103/2012/TT-BTC ngày 22/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Được thay thế bằng Thông tư số 109/2012/TT-BTC ngày 03/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

03/7/2012

 

II. LĨNH VỰC HẢI QUAN

38

Thông tư số 05/2003/TT-BTC ngày 13/01/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng tại cảng biển Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 179/2011/TT-BTC ngày 08/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn, quá thời hạn khai hải quan tại cảng biển mà chưa có người đến nhận quy định tại Điều 45 Luật Hải quan và hàng hóa không có người nhận khác

22/01/2012

Hết hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tư số 179/2011/TT-BTC

39

Quyết định số 124/2003/QĐ-BTC ngày 18/12/2003 Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Thống kê nhà nước về Hải quan

Được thay thế bằng Thông tư số 168/2011/TT-BTC ngày 21/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

15/01/2012

 

III. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

40

Thông tư số 48/2007/TT-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điều tra do Thủ tướng Chính phủ quyết định

Được thay thế bằng Thông tư số 53/2012/TT-BTC ngày 09/4/2012 quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điều tra thống kê do Thủ tướng Chính phủ quyết định

01/6/2012

 

41

Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước

Được thay thế bằng Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân

15/6/2012

 

42

Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước

IV. LĨNH VỰC KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

43

Thông tư số 120/2004/TT-BTC ngày 15/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Được thay thế bằng Thông tư số 169/2011/TT-BTC ngày 24/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 và Nghị đnh số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

01/02/2012

 

44

Quyết định số 98/2007/QĐ-BTC ngày 03/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng”

Được thay thế bằng Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng

01/4/2012

 

V. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

45

Thông tư số 91/2007/TT-BTC ngày 31/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, giao kế hoạch và quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải

Được thay thế bằng Thông tư s198/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, quản lý, sử dụng, nộp ngân sách nhà nước phí hoa tiêu hàng hải và cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải

15/02/2012

 

46

Thông tư số 136/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch, thanh toán vốn sự nghiệp kinh tế đối với công ty nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt Quốc gia do Nhà nước đầu tư

Được thay thế bằng Thông tư số 167/2011/TT-BTC ngày 18/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch, thanh toán vốn sự nghiệp kinh tế đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt Quốc gia do Nhà nước đầu tư

15/01/2012

 

VI. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

47

Thông tư số 91/2007/TT-BTC ngày 31/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, giao kế hoạch và quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải

Được thay thế bằng Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước

26/3/2012

 

48

Thông tư số 46/2006/QĐ-BTC quy chế phát hành">132/2010/TT-BTC ngày 07/9/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Quyết định số 46/2006/QĐ-BTC ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn

49

Thông tư số 203/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Được thay thế bằng Thông tư s201/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

15/02/2012

 

50

Thông tư số 111/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay Dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Thông tư số 26/2012/TT-BTC ngày 23/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay Dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phHồ Chí Minh

12/4/2012

 

51

Thông tư số 91/2004/TT-BTC ngày 13/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm của Thông tư số 111/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố H Chí Minh

52

Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phvề tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

Được thay thế bằng Thông tư số 35/2012/TT-BTC ngày 02/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

20/4/2012

 

53

Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

54

Thông tư số 201/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Được thay thế bằng Thông tư s104/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

25/6/2012

 

VII. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

55

Thông tư số 149/2007/TT-BTC ngày 14/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các hoạt động của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Được thay thế bằng Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý các dự án; một số chỉ tiêu tài chính của hợp đồng dự án; điều kiện và phương thức thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; quyết toán giá trị công trình dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Xây dựng - Chuyển giao

15/01/2012

 

56

Thông tư số 75/2008/TT-BTC ngày 28/8/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn

Được thay thế bằng Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nn sách xã, phường, thị trn

10/4/2012

 

VIII. LĨNH VỰC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

57

Thông tư số 09/1999/TT-BTC ngày 28/01/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn mua, bán hàng dự trữ quốc gia

Được thay thế bằng Thông tư số 16/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia

26/3/2012

 

58

Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC ngày 20/10/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành định mức bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Cục Dự trữ Quốc gia trực tiếp quản lý

Được thay thế bằng Thông tư số 185/2011/TT-BTC ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về định mức phí bảo quản lương thực, vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

02/02/2012

 

59

Thông tư 107/2009/TT-BTC ngày 26/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành định mức bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý

60

Thông tư số 86/2008/QĐ-BTC định mức bảo quản thóc">08/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC

61

Thông tư số 99/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính ban hành định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ Nhà nước tại cửa kho Cục Dự trữ quốc gia

Được thay thế bằng Thông tư số 187/2011/TT-BTC ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia tại cửa kho Dự trữ Nhà nước do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

02/02/2012

 

62

Thông tư số 196/2009/TT-BTC ngày 05/10/2009 của Bộ Tài chính ban hành định mức phí nhập, xuất lương thực dự trữ nhà nước tại cửa kho Dự trữ nhà nước

Được thay thế bằng Thông tư số 186/2011/TT-BTC ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về định mức phí nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia tại cửa kho Dự trữ Nhà nước do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

02/02/2012

 

IX. LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

63

Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Được thay thế bng Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

01/6/2012

 

X. QUẢN LÝ GIÁ

64

Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

Được thay thế bằng Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

11/7/2012

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC II

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO BAN HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 30/6/2012 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định s
2331/QĐ-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Nội dung trích yếu

Ngày hết hiệu lực

Văn bản thay thế

1

72/TT-LB

08/11/1996

Bộ Tài chính - Bộ Thương mại

Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 02/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ

01/7/2012

Thông tư s77/2012/TT-TC ngày 16/5/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

2

56/2001/TTLT-BTC-BTS

09/7/2001

Bộ Tài chính - Bộ Thủy sản

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính các dự án khuyến khích phát triển giống thủy sản do ngân sách nhà nước bảo đảm

15/4/2012

Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT- BNNPTNT-BTC- BKHĐT ngày 01/3/2012 do BNông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020

3

15/2007/TTLT-BTC-BNNPTNT

08/3/2007

Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước chi cho Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp

4

109/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH

10/11/2003

Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn quản lý tài chính hoạt động Hội thi tay nghề

01/5/2012

Thông tư liên tịch số 43/2012/TTLT- BTC-BLĐTBXH ngày 14/3/2012 do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội liên tịch quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp

5

98/2005/TTLT-BTC-BVHTT

10/11/2005

Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thông tin

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Đội Thông tin lưu động cấp tỉnh, thành ph, quận, huyện, thị xã

05/02/2012

Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21/12/2011 do Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã

6

68/2006/TTLT-BTC-BTP

26/7/2006

Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự

10/02/2012

Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 19/12/2011 do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự

7

49/2007/TTLT-BTC-BGDĐT

18/5/2007

Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực

12/6/2012

Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT- BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chun bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực

8

132/2009/TTLT-BTC-BGDĐT

29/6/2009

Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 49/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18/5/2007 hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực

9

117/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH

01/10/2007

Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm

10/4/2012

Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT- BTC-BLĐTBXH ngày 24/02/2012 do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội liên tịch quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

10

17/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH

13/02/2008

Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 17/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 01/10/2007 về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm

11

09/2007/TTLT-BTP-BTC

15/11/2007

Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

01/5/2012

Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 do Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

12

04/2008/TTLT-BTC-TTCP

04/01/2008

Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ

Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước

15/6/2012

Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT- BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ liên tịch quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

13

43/2008/TTLT-BTC-BTTTT

26/5/2008

Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

01/4/2012

Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/2/2012 của BTài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

14

91/2008/TTLT-BTC-BTP

17/10/2008

Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp

Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

15/3/2012

Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT- BTC-BTP ngày 19/01/2012 do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp liên tịch hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

15

99/2008/TTLT-BTC-VPTW

30/10/2008

Bộ Tài chính - Văn phòng Trung ương Đảng

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động, triển khai của ban chỉ đạo cuộc vận động “học tập và làm theo tm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở các cấp

15/5/2012

Thông tư số 38/2012/TTLT-BTC ngày 05/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp

16

02/2009/TTLT-BTC-BVHTTDL

12/01/2009

Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao

15/02/2012

Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 do Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên tịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao

17

95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT

19/5/2009

Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn

29/6/2012

Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 do Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên tịch hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2331/QĐ-BTC

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2331/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/09/2012
Ngày hiệu lực 18/09/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2331/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2331/QĐ-BTC năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2331/QĐ-BTC năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2331/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Trương Chí Trung
Ngày ban hành 18/09/2012
Ngày hiệu lực 18/09/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2331/QĐ-BTC năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2331/QĐ-BTC năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

  • 18/09/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/09/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực