Thông tư 91/2004/TT-BTC

Thông tư 91/2004/TT-BTC sửa đổi Thông tư 111/2003/TT-BTC hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay Dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 91/2004/TT-BTC cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay Dự án đầu tư phương tiện công cộng xe buýt TP.HCM sửa đổi 111/2003/TT-BTC đã được thay thế bởi Thông tư 26/2012/TT-BTC hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay dự án và được áp dụng kể từ ngày 12/04/2012.

Nội dung toàn văn Thông tư 91/2004/TT-BTC cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay Dự án đầu tư phương tiện công cộng xe buýt TP.HCM sửa đổi 111/2003/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 91/2004/TT-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2004

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 91/2004/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2004 SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 111/2003/TT-BTC NGÀY 17/11/2003 HƯỚNG DẪN CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm tại Thông tư số 111/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay Dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Điểm 2 mục I được sửa đổi sau:

2. Bộ Tài chính cấp bù chênh lệch lãi suất theo phương thức bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương; đồng thời thay Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp trực tiếp cho Quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh.

Việc cấp bù được thực hiện theo hình thức tạm cấp 6 tháng; số cấp bù chính thức cả năm sẽ được xác định sau khi quyết toán của Quỹ đầu tư phát triển đô thị được phê duyệt."

2. Tiết 1.1, điểm 1 mục II được sửa đổi như sau:

1.1. Trình tự xây dựng, tổng hợp và thông báo kế hoạch

- Căn cứ tiến độ triển khai thực hiện dự án, kế hoạch cho vay, thu hồi nợ và dự kiến lãi suất cho vay của năm kế hoạch, Quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch cấp bù chênh lệch lãi suất cho năm kế hoạch gửi Sở Tài chính xem xét, tổng hợp chung trong dự toán thu, chi ngân sách thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định (kèm theo biểu số 01/CBCLLS Thông tư số 111/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính) trước ngày 25 tháng 7 hàng năm.

- Trên cơ sở báo cáo dự toán của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính phối hợp cân đối chung trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

- Căn cứ số bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương cho ngân sách thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao dự toán hàng năm, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định nhiệm vụ cấp bù chênh lệch lãi suất theo quy định.

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về dự toán ngân sách địa phương, Sở Tài chính trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định giao dự toán chi cấp bù chênh lệch lãi suất cho Quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh."

3. Gạch đầu dòng thứ nhất tiết 2.1 điểm 2 mục II được sửa đổi như sau:

"- Bộ Tài chính thay địa phương thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất trực tiếp cho Quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Số cấp bù được xác định trên cơ sở chênh lệch lãi suất cấp bù và dư nợ bình quân thực tế của dự án."

4. Điểm 3 mục II được sửa đổi như sau:

3. Xử lý chênh lệch giữa số cấp bù chính thức và kế hoạch cấp bù

Chênh lệch giữa số cấp bù chính thức và kế hoạch cấp bù được xử lý như sau:

- Nếu số cấp bù chính thức cả năm cao hơn số bố trí trong kế hoạch cấp bù chênh lệch lãi suất đã thông báo trong dự toán ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sẽ bố trí nguồn để cấp bổ sung trong năm tiếp theo.

- Nếu số cấp bù chính thức cả năm thấp hơn số bố trí trong kế hoạch cấp bù chênh lệch lãi suất đã thông báo trong dự toán ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh, phần chênh lệch được chuyển sang năm sau và tính vào kế hoạch cấp bù trong dự toán ngân sách năm sau (nếu năm tiếp theo vẫn phát sinh chênh lệch cấp bù) hoặc nộp lại ngân sách nhà nước (trường hợp năm tiếp theo không phát sinh chênh lệch cấp bù)."

5. Điểm 4 mục II được sửa đổi như sau:

4. Báo cáo, quyết toán

4.1. Định kỳ hàng quý, Quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh về tình hình cho vay, thu nợ và dự kiến mức cấp bù chênh lệch phát sinh trong quý (kèm theo biểu số 03/CBCLLS Thông tư số 111/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính).

4.2. Hàng năm, Quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh quyết toán số cấp bù trong năm với Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh. Sở Tài chính tổng hợp số cấp bù chênh lệch lãi suất của Dự án trong quyết toán ngân sách thành phố hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn và gửi Bộ Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành."

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và áp dụng từ năm tài chính 2004.

 

 

Huỳnh Thị Nhân

(Đã ký)

 

 

Vụ Tài chính ngân hàng

Hà Nội, ngày..... tháng 8 năm 2004

Trình Bộ

Về sửa đổi Thông tư số 111/2003/TT-BTC

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại tờ trình ngày 25/6/2004 của Vụ Ngân sách Nhà nước, sau khi lấy ý kiến tham gia của Vụ NSNN, ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, Vụ TCNH trình Bộ dự thảo Thông tư sửa đổi một số điểm tại Thông tư số 111/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh cho phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Trình Bộ xem xét, ký duyệt.

 

Vụ Tài chính ngân hàng
Trương Hùng Long

 

Vụ Tài chính ngân hàng

Hà Nội, ngày.......tháng 8 năm 2004

Kính gửi: Vụ Pháp chế
Về sửa đổi Thông tư số 111/2003/TT-BTC

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại tờ trình ngày 25/6/2004 của Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ TCNH Bộ dự thảo Thông tư sửa đổi một số điểm tại Thông tư số 111/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh cho phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Đề nghị Vụ Pháp chế xem xét, có ý kiến thẩm định và gửi về Vụ TCNH trong ngày 25/8/2004 để Vụ TCNH tổng hợp trình Bộ theo quy định.

 

Vụ Tài chính ngân hàng
Phạm Phan Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/2004/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu91/2004/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2004
Ngày hiệu lực16/10/2004
Ngày công báo01/10/2004
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/04/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 91/2004/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 91/2004/TT-BTC cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay Dự án đầu tư phương tiện công cộng xe buýt TP.HCM sửa đổi 111/2003/TT-BTC


Văn bản bị thay thế

  Văn bản hiện thời

  Thông tư 91/2004/TT-BTC cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay Dự án đầu tư phương tiện công cộng xe buýt TP.HCM sửa đổi 111/2003/TT-BTC
  Loại văn bảnThông tư
  Số hiệu91/2004/TT-BTC
  Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
  Người kýHuỳnh Thị Nhân
  Ngày ban hành13/09/2004
  Ngày hiệu lực16/10/2004
  Ngày công báo01/10/2004
  Số công báoSố 1
  Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giao thông - Vận tải
  Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/04/2012
  Cập nhật7 năm trước

  Văn bản được dẫn chiếu

   Văn bản hướng dẫn

    Văn bản được hợp nhất

     Văn bản gốc Thông tư 91/2004/TT-BTC cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay Dự án đầu tư phương tiện công cộng xe buýt TP.HCM sửa đổi 111/2003/TT-BTC

     Lịch sử hiệu lực Thông tư 91/2004/TT-BTC cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay Dự án đầu tư phương tiện công cộng xe buýt TP.HCM sửa đổi 111/2003/TT-BTC