Thông tư 68/2011/TT-BTC

Thông tư 68/2011/TT-BTC về hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 68/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đã được thay thế bởi Thông tư 82/2012/TT-BTC hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt và được áp dụng kể từ ngày 17/02/2012.

Nội dung toàn văn Thông tư 68/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 68/2011/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2011

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU CÓ XUẤT XỨ TỪ CAMPUCHIA

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005;
Căn cứ Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007;
Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8339/VPCP-QHQT ngày 16/11/2010 và Công văn số 2861/VPCP-KTTH ngày 06/5/2011của Văn phòng Chính phủ; Bản thoả thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương ký ngày 29/10/2010 giữa Bộ Công thương nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia;
Bộ Tài chính hướng về thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá có xuất xứ từ Campuchia như sau:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục hàng hoá có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia nhập khẩu vào Việt Nam được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% (không phần trăm).

2. Đối với các trường hợp đảm bảo đủ điều kiện để áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Thông tư này nhưng đã nộp thuế với mức thuế suất cao hơn sẽ được xử lý hoàn trả số tiền thuế chênh lệch.

Điều 2. Điều kiện áp dụng

Hàng hoá nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% (không phần trăm) qui định tại Danh mục kèm theo Thông tư này phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu S (C/O form S) do cơ quan thẩm quyền của Vương quốc Campuchia cấp;

2. Thông quan qua các cặp cửa khẩu nêu trong Bản Thoả thuận giữa Bộ Công thương nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia (theo Phụ lục II ban hành kèm theoThông tư này).

Điều 3. Quy định khác

1. Hàng hoá áp dụng hạn ngạch (theo phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này), để được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% (không phần trăm) ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 2 Thông tư này phải đảm bảo các quy định về hạn ngạch theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Trong đó tổng định lượng cho thóc, gạo được tính theo tỷ gạo và tỷ lệ qui đổi từ thóc ra gạo là 2 kg thóc bằng 1 kg gạo. Trường hợp nhập khẩu vượt quá số lượng hạn ngạch quy định sẽ áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu như sau:

1.1. Đối với mặt hàng thóc, gạo các loại: áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt CEPT hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu thông thường theo qui định hiện hành.

1.2. Đối với mặt hàng lá thuốc lá khô:

a) Trường hợp lượng lá thuốc lá khô nhập khẩu vượt số lượng nhập khẩu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này nhưng vẫn trong tổng mức hạn ngạch chung và đảm bảo các điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo qui định tại Thông tư số 188/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan và các văn bản có liên quan về thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan của Bộ Tài chính.

b) Trường hợp lượng lá thuốc lá khô vượt số lượng nhập khẩu theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này nhưng nằm ngoài tổng mức mức hạn ngạch chung theo hướng dẫn của Bộ Công thương thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ngoài hạn ngạch đối với lá thuốc lá theo qui định tại Thông tư số 188/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan và các văn bản có liên quan về thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan của Bộ Tài chính.

1.3. Đối với mặt hàng gạo, thóc các loại và lá thuốc lá khô chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về Việt Nam hiện theo quy định hiện hành về chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước.

2. Hàng hoá nông sản chưa chế biến (trừ mặt hàng gạo, thóc các loại và lá thuốc lá khô) do các doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại các tỉnh của Campuchia giáp biên giới Việt Nam nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất hàng hoá tại Việt Nam thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 61/2006/TT-BTC ngày 29/6/2006 và Thông tư số 16/2011/T-BTC ngày 09/2/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 61/3006/TT-BTC quy định về chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước, nếu đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 2 Thông tư này thì được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% (không phần trăm).

3. Đối với mặt hàng thóc, gạo các loại và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia do các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu về Việt Nam để tái xuất đi các thị trường khác thực hiện theo cơ chế tạm nhập tái xuất và không tính vào số lượng nêu tại Phụ lục III. Nhập khẩu thóc, gạo các loại và lá thuốc lá khô để sản xuất, gia công xuất khẩu cũng không tính vào số lượng nêu tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành cùng thời điểm có hiệu lực thi hành của Bản thoả thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Bộ Công thương nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia là từ ngày 1/11/2010 trở đi. Ưu đãi thuế đối với lượng hạn ngạch thuế quan thóc và gạo các loại, lá thuốc lá khô của năm 2010 được áp dụng từ ngày 01/11/2010 đến hết ngày 31/12/2010, của năm 2011 được áp dụng từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 31/12/2011.

2. Bãi bỏ Quyết định số 08/2008/QĐ-BTC ngày 30/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- VP Ban CĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU ĐƯỢC HƯỞNG THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT 0%
(Ban hành kèm theo Thông tư số 68/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính)

 

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

03.06

Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, sấy khô, muối, hoặc ngâm nước muối; bột thô, bột mịn và bột viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người.

0306.13.00

- - Tôm Shrimps và tôm pan-đan (prawn)

0306.13.00.10

- - - Tôm sú, tôm thẻ chân trắng

0306.13.00.90

- - - Loại khác

0306.14.00.00

- - Cua

07.13

Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt

0713.31

- - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L) Hepper hoặc Vigna radiate (L.) Wilezek:

0713.31.90.00

- - - Loại khác

08.01

Dừa, quả hạch Brazill, hạt đào lộn hột (hạt điều), tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ

 

- Hạt đào lộn hột (hạt điều):

0801.31.00.00

- - Chưa bóc vỏ

0801.32.00.00

- - Đã bóc vỏ

08.03

Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô

0803.00.10.00

- Chuối ngự, chuối tây, chuối tiêu và chuối hột rừng

0803.00.90.00

- Loại khác

08.04

Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô

0804.30.00.00

- Quả dứa

0804.50

- Quả ổi, xoài và măng cụt:

0804.50.10.00

- - Quả ổi

0804.50.20.00

- - Quả xoài

0804.50.30.00

- - Quả măng cụt

08.07

Các loại dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ (papayas), tươi

0807.11.00.00

- - Quả dưa hấu

0807.20

- Quả đu đủ:

0807.20.10.00

- - Đu đủ mardi backcross solo (betik solo)

0807.20.90.00

- - Loại khác

08.10

Quả khác, tươi

0810.60.00.00

- Quả sầu riêng

0810.90

- Loại khác:

0810.90.30.00

- - Quả chôm chôm

0810.90.50.00

- - Quả mít (cempedak và nangka)

09.01

Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất ca-phê-in; vỏ quả và vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào đó.

 

- Cà phê chưa rang:

0901.11

- - Chưa khử chất ca-phê-in:

0901.11.90.00

- - - Loại khác

10.06

Lúa gạo

1006.10.00

- Thóc:

1006.10.00.90

- - Loại khác (lượng trong hạn ngạch theo phụ lục III)

1006.30

- Gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa đánh bóng hạt hoặc hồ:

 

- - Gạo thơm:

1006.30.19.00

- - - Loại khác (lượng trong hạn ngạch theo phụ lục III)

1006.30.30.00

- - Gạo nếp (lượng trong hạn ngạch theo phụ lục III)

12.07

Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh

1207.99.90.00

- - - Loại khác

15.11

Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa thay đổi về mặt hoá học.

1511.10.00.00

- Dầu thô

20.03

Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic

2003.10.00.00

- Nấm thuộc chi Agaricus

2003.20.00.00

- Nấm cục (nấm củ)

24.01

Thuốc lá lá chưa chế biến; phê liệu lá thuốc lá

2401.10

- Lá thuốc lá chưa tước cọng:

2401.10.10.00

- - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (lượng trong hạn ngạch theo phụ lục III)

2401.10.20.00

- - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng (lượng trong hạn ngạch theo phụ lục III)

2401.10.30.00

- - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng (lượng trong hạn ngạch theo phụ lục III)

2401.10.90.00

- - Loại khác, chưa sấy bằng không khí nóng (lượng trong hạn ngạch theo phụ lục III)

40.01

Cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhưa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải

 

Cao su tự nhiên ở dạng khác:

4001.29

- - Loại khác:

4001.29.50.00

- - - Crếp Loại khác

61.01

Áo khoác dài, áo khoác mặc khi đi xe (car coat), áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ (kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc, trừ các loại thuộc nhóm 61.03

6101.20.00.00

- Từ bông

6101.30.00.00

- Từ sợi nhân tạo

6101.90.00.00

- Từ các nguyên liệu dệt khác

61.02

Áo khoác dài, áo khoác mặc khi đi xe (car coat), áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ (kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc, trừ các loại thuộc nhóm 61.04

6102.10.00.00

- Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn

6102.20.00.00

- Từ bông

6102.30.00.00

- Từ sợi nhân tạo

6102.90.00.00

- Từ các nguyên liệu dệt khác

61.03

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc

6103.10.00.00

- Bộ com-lê

 

Bộ quần áo đồng bộ:

6103.22.00.00

- - Từ bông

6103.23.00.00

- - Từ sợi tổng hợp

6103.29.00.00

- - Từ các nguyên liệu dệt khác

 

Áo jacket và áo khoác thể thao:

6103.31.00.00

- - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn

6103.32.00.00

- - Từ bông

6103.33.00.00

- - Từ sợi tổng hợp

6103.39

- Từ các nguyên liệu dệt khác:

6103.39.10.00

- - Từ gai ramie, lanh hoặc tơ tằm

6103.39.90.00

- - Loại khác

 

Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc:

6103.41.00.00

- Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn

6103.42.00.00

- Từ bông

6103.43.00.00

- Từ sợi tổng hợp

6103.49.00.00

- Từ các nguyên liệu dệt khác

61.04

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc

 

Bộ com-lê:

6104.13.00.00

- Từ sợi tổng hợp

6104.19

- Từ các nguyên liệu dệt khác:

6104.19.20.00

- - Từ bông

 

Bộ quần áo đồng bộ:

6104.22.00.00

- - Từ bông

6104.23.00.00

- Từ sợi tổng hợp

6104.29.00.00

- Từ các nguyên liệu dệt khác

 

Áo jacket và áo khoác thể thao:

6104.31.00.00

- Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn

6104.32.00.00

- Từ bông

6104.33.00.00

- Từ sợi tổng hợp

64.02

Các loại giày, dép khác có đế ngoài và mũ giày bằng cao su hoặc plastic

 

Giày thể thao:

6402.12.00.00

- Giày ống trượt tuyết, giày ống trượt tuyết việt dã và giày ống gắn ván trượt

6402.19.00.00

- Loại khác

6402.20.00.00

Giày, dép có đai hoặc dây gắn mũ với đế bằng chốt cài

 

Giày khác:

6402.91

- Giày cổ cao quá mắt cá chân:

6402.91.10.00

- - Giày lặn

6402.91.90.00

- - loại khác

6402.99.00.00

- Loại khác

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CÁC CẶP CỬA KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 68/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính)

 

STT

Phía Việt Nam

Phía Campuchia

1

Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai)

Ô Da Đao (tỉnh Rattanakiri)

2

Buprăng (tỉnh Đắc Nông)

Ô Răng (tỉnh Modokiri)

3

Hoa Lư (tỉnh Bình Phước)

Trapaing Sre (tỉnh Kratie)

4

Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh)

Ba Vét (tỉnh Xvay Riêng)

5

Xa Mát (tỉnh Tây Ninh)

Trapeng Phlong (tỉnh Kam Pông Chàm)

6

Tràng Riệc (tỉnh Tây Ninh)

Đa (tỉnh Kam Pông Chàm)

7

Cà Tum (tỉnh Tây Ninh)

Chăn Mun (tỉnh Kam Pông Chàm)

8

Tống Lê Chân (tỉnh Tây Ninh)

Sa Tum (Tỉnh Kam Pông Chàm)

9

Phước Tân (tỉnh Tây Ninh)

Bos môn (tỉnh Xvay Riêng)

10

Bình Hiệp (tỉnh Long An)

Prây Vo (tỉnh Xvay Riêng)

11

Vàm Đồn (tỉnh Long An)

Sre barang (tỉnh Xvay Riêng)

12

Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An)

Xom Rông (tỉnh Xvay Riêng)

13

Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp)

Bon Tia Chak Crây (tỉnh Pray Veng)

14

Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) và Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp)

Ka-oam Samnor (tỉnh Kan Đan) và Koh Rokar (tỉnh Prey Veng)

15

Tịnh Biên (tỉnh An Giang)

Phnom Den (tỉnh Takeo)

16

Khánh Bình (tỉnh An Giang)

Chrây Thum (tỉnh Cang Đan)

17

Hà Tiên (Tỉnh Kiên Giang)

Prek Chak (tỉnh Kam Pốt)

 

PHỤ LỤC III

MÃ HÀNG VÀ TỔNG LƯỢNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU TỪ CAMPUCHIA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 68/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính)

 

SỐ TT

TÊN HÀNG

MÃ HÀNG

ĐỊNH LƯỢNG

ĐƠN VỊ

2010

2011

2012 trở đi

I

Thóc và gạo các loại:

 

 

 

 

 

1

Thóc loại khác

1006.10.00.90

tấn

250.000 tấn

250.000 tấn

Sẽ được hai bên thoả thuận sau

2

Gạo thơm loại khác đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa đánh bóng hạt hoặc hồ

1006.30.19.00

tấn

 

 

 

3

Gạo nếp đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa đánh bóng hạt hoặc hồ

1006.30.30.00

tấn

 

 

 

II

Lá thuốc lá chưa tước cọng:

 

 

 

 

 

1

- - Loại Virginia đã sấy bằng không khí nóng

2401.10.10.00

tấn

3.000 tấn

3.000 tấn

Sẽ được hai bên thoả thuận sau

2

- - Loại Virginia chưa sấy bằng không khí nóng

2401.10.20.00

tấn

 

 

 

3

- - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng

2401.10.30.00

tấn

 

 

 

4

- - Loại khác, chưa sấy bằng không khí nóng

2401.10.90.00

tấn

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/2011/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu68/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2011
Ngày hiệu lực01/11/2010
Ngày công báo09/06/2011
Số công báoTừ số 361 đến số 362
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/2011/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 68/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 68/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu68/2011/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
       Ngày ban hành18/05/2011
       Ngày hiệu lực01/11/2010
       Ngày công báo09/06/2011
       Số công báoTừ số 361 đến số 362
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2012
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản gốc Thông tư 68/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 68/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt