Thông tư 08/2011/TT-BTC

Thông tư 08/2011/TT-BTC sửa đổi Quyết định 86/2008/QĐ-BTC về định mức bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 08/2011/TT-BTC sửa đổi Quyết định 86/2008/QĐ-BTC định mức bảo quản thóc đã được thay thế bởi Thông tư 185/2011/TT-BTC định mức phí bảo quản lương thực vật tư và được áp dụng kể từ ngày 02/02/2012.

Nội dung toàn văn Thông tư 08/2011/TT-BTC sửa đổi Quyết định 86/2008/QĐ-BTC định mức bảo quản thóc


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 86/2008/QĐ-BTC định mức bảo quản thóc">08/2011/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2011

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 86/2008/QĐ-BTC NGÀY 20/10/2008 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN THÓC ĐỔ RỜI TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP SUẤT THẤP DO CỤC DỰ TRỮ QUỐC GIA TRỰC TIẾP QUẢN LÝ

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC về việc ban hành định mức bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC ngày 20/10/2008 của Bộ Tài chính ban hành định mức bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp, như sau:

“Các định mức này được sử dụng làm căn cứ xây dựng, thực hiện kế hoạch bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp năm 2011”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Chánh văn phòng Bộ và thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến việc quản lý hàng dự trữ nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VP Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2011/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 08/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/01/2011
Ngày hiệu lực 28/02/2011
Ngày công báo 02/02/2011
Số công báo Từ số 83 đến số 84
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 18/09/2012
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2011/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 08/2011/TT-BTC sửa đổi Quyết định 86/2008/QĐ-BTC định mức bảo quản thóc


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 08/2011/TT-BTC sửa đổi Quyết định 86/2008/QĐ-BTC định mức bảo quản thóc
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 08/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành 14/01/2011
Ngày hiệu lực 28/02/2011
Ngày công báo 02/02/2011
Số công báo Từ số 83 đến số 84
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 18/09/2012
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 08/2011/TT-BTC sửa đổi Quyết định 86/2008/QĐ-BTC định mức bảo quản thóc

Lịch sử hiệu lực Thông tư 08/2011/TT-BTC sửa đổi Quyết định 86/2008/QĐ-BTC định mức bảo quản thóc