Quyết định 107/2007/QĐ-BTC

Quyết định 107/2007/QĐ-BTC ban hành danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 107/2007/QĐ-BTC danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam đã được thay thế bởi Thông tư 156/2011/TT-BTC Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 107/2007/QĐ-BTC danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam


BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 107/2007/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 12  năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 15/6/2005;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-CTN ngày 6/3/1998 của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Việt Nam tham gia Công ước HS;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/01/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Điều 2. Bảng Danh mục này làm cơ sở để thực hiện xây dựng danh mục mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu; thống kê Nhà nước về xuất nhập khẩu và chính sách quản lý Nhà nước đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực thương mại và các lĩnh vực khác liên quan đến hàng hoá xuất nhập khẩu.

Điều 3. Nội dung tiếng Việt của Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu và Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi được xây dựng hoàn toàn đồng nhất ở cấp độ 8 chữ số. Việc phân loại hàng hoá ở cấp độ trên 8 chữ số thực hiện theo Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi hiện hành. Trường hợp Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi sửa đổi về nội dung tiếng Việt ở cấp độ 8 chữ số thì Danh mục sẽ tự động sửa theo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2008.

Điều 5. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát NDTC, Toà án NDTC;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công báo
- Lưu VT (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 107/2007/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu107/2007/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2007
Ngày hiệu lực01/01/2008
Ngày công báo25/02/2008
Số công báoTừ số 119 đến số 120
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/09/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 107/2007/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 107/2007/QĐ-BTC danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 107/2007/QĐ-BTC danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu107/2007/QĐ-BTC
    Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
    Người kýTrương Chí Trung
    Ngày ban hành25/12/2007
    Ngày hiệu lực01/01/2008
    Ngày công báo25/02/2008
    Số công báoTừ số 119 đến số 120
    Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/09/2012
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 107/2007/QĐ-BTC danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 107/2007/QĐ-BTC danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam