Thông tư 78/2009/TT-BTC

Thông tư 78/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 75/2007/TT-BTC hướng dẫn về cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 78/2009/TT-BTC sửa đổi 75/2007/TT-BTC cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ phòng chống buôn lậu thuốc lá điếu sản xuất buôn bán đã được thay thế bởi Thông tư 57/2012/TT-BTC hỗ trợ công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá điếu và được áp dụng kể từ ngày 26/05/2012.

Nội dung toàn văn Thông tư 78/2009/TT-BTC sửa đổi 75/2007/TT-BTC cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ phòng chống buôn lậu thuốc lá điếu sản xuất buôn bán


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 78/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 75/2007/TT-BTC NGÀY 05/7/2007 HƯỚNG DẪN VỀ CƠ CHẾ THÍ ĐIỂM HUY ĐỘNG KINH PHÍ HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU THUỐC LÁ ĐIẾU VÀ SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC LÁ GIẢ

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 283/VPCP-KNTN ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về công tác chống buôn lậu thuốc lá điếu, sản xuất, kinh doanh thuốc lá giả;
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2007/TT-BTC về cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả (gọi tắt là Thông tư số 75/2007/TT-BTC) như sau:

Điều 1. Bổ sung vào phần cuối điểm 1.2 Khoản 1 Mục II của Thông tư số 75/2007/TT-BTC như sau:

- Nguồn kinh phí hỗ trợ hướng dẫn tại Thông tư này không thay thế các nguồn kinh phí áp dụng theo quy định hiện hành đối với công tác chống hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Việc xử lý tang vật là thuốc lá lậu, thuốc lá giả do vi phạm hành chính vẫn được thực hiện theo quy định đang áp dụng về quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính.

- Ví dụ: Trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh được bố trí kinh phí cho hoạt động chống hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả là 400 triệu đồng. Giả sử trong năm 2009 bắt giữ được 1,2 triệu bao thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả thì ngoài kinh phí được hỗ trợ theo hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư này, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh vẫn được hưởng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động chống hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả theo quy định hiện hành.

Điều 2. Sửa đổi điểm 3.1 Khoản 3 Mục II của Thông tư số 75/2007/TT-BTC như sau:

Chi hỗ trợ thêm cho các lực lượng chức năng trực tiếp thực hiện công tác chống buôn lậu thuốc lá điếu, thuốc lá giả, bao gồm các khoản chi sau:

- Chi hỗ trợ cho việc bắt giữ, chi bồi dưỡng làm đêm, thêm giờ, chi xử lý, tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả;

- Chi mua sắm phương tiện để trực tiếp hỗ trợ công tác chống buôn lậu thuốc lá điếu, thuốc lá giả, nếu có đủ nguồn tài chính. Việc mua sắm phương tiện do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Thủ trưởng cấp Bộ của các cơ quan có liên quan quyết định.

- Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống thuốc lá nhập lậu và thuốc lá giả.

Số kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng trực tiếp được xác định căn cứ vào số lượng bao thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả bị bắt giữ, tiêu huỷ (ghi trên Quyết định xử lý tịch thu thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả và Biên bản tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả).

Mức kinh phí hỗ trợ là 1.000 đồng/bao, không phân biệt theo giá trị thuốc lá (cao cấp hay thấp cấp). Hỗ trợ thêm 100 đồng/bao cho chi phí tiêu huỷ thuốc lá lậu, thuốc lá giả, khuyến khích sử dụng các biện pháp tiêu huỷ không ảnh hưởng đến môi trường và phù hợp với điều kiện của từng địa phương tiêu huỷ.

Điều 3. Thay thế Biểu Mẫu số 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư số 75/2007/TT-BTC bằng Mẫu số 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng từ 01/01/2009 đến hết năm 2011.

Các quy định khác tại Thông tư số 75/2007/TT-BTC không sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này tiếp tục được thực hiện.

Đối với số thuốc lá bị bắt giữ trong năm 2008 mà chuyển sang năm 2009 tiêu huỷ, vẫn tiếp tục được hưởng kinh phí hỗ trợ theo mức quy định tại Thông tư số 75/2007/TT-BTC

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc CP;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện KSND tối cao;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Website của Chính phủ;
- Website của Bộ Tài chính;
- Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu : VP (2), Vụ CST.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

MẪU SỐ 01

Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài chính

DỰ TOÁN MỨC ĐÓNG GÓP QUỸ HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU THUỐC LÁ ĐIẾU, SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC LÁ GIẢ

Năm tài chính…

- Dự kiến số lượng thuốc lá bị bắt giữ, tiêu huỷ;

- Tổng mức huy động kinh phí đóng góp Quỹ (chi tiết theo mức đóng góp của doanh nghiệp tự nguyện hỗ trợ cao hơn mức chung và mức đóng góp còn lại cần huy động trong năm):

- Tỷ lệ đóng góp kế hoạch (X%):

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT

Tên doanh nghiệp đóng góp Quỹ

Doanh thu theo dự toán

Mức đóng góp Quỹ theo dự toán

A

B

C

D = C*X%

1

Doanh nghiệp A

 

 

2

…..

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

…..

…..

 

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 200…
TM. HIỆP HỘI THUỐC LÁ VIỆT NAM
Ký, ghi rõ tên, chức vụ và đóng dấu

 

MẪU SỐ 02

Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài chính

KẾT QUẢ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG CHÔNG BUÔN LẬU THUỐC LÁ ĐIẾU, SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC LÁ GIẢ

Năm tài chính…

- Tổng số kinh phí đã sử dụng:

- Tổng số thuốc lá bị bắt giữ, tiêu huỷ:

- Số dư Quỹ đến 31/12:

STT

Đối tượng thụ hưởng Quỹ

Số kinh phí hỗ trợ theo đầu bao thuốc lá thực tế bị bắt giữ, tiêu huỷ

Tổng kinh phí hỗ trợ thực tế sử dụng

Hỗ trợ cho công tác bắt giữ, tiêu huỷ (1000 đ/bao)

Hỗ trợ thêm cho việc tiêu huỷ, khuyến khích áp dụng phương pháp tiêu huỷ thân thiện với môi trường (100 đ/bao)

Số lượng

Số kinh phí hỗ trợ

Số lượng

Số kinh phí hỗ trợ

I

Các lực lượng trực tiếp (tỉnh)

 

 

 

 

 

1

An giang

 

 

 

 

 

2

Bến Tre

 

 

 

 

 

3

…..

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

II

Ban chỉ đạo 127 Trung ương

 

 

 

 

 

III

Các Ban chỉ đạo 127 địa phương

 

 

 

 

 

 

Tổng kinh phí sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 200…
TM. HIỆP HỘI THUỐC LÁ VIỆT NAM
Ký, ghi rõ tên, chức vụ và đóng dấu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/2009/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu78/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2009
Ngày hiệu lực04/06/2009
Ngày công báo01/05/2009
Số công báoTừ số 227 đến số 228
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/05/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/2009/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 78/2009/TT-BTC sửa đổi 75/2007/TT-BTC cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ phòng chống buôn lậu thuốc lá điếu sản xuất buôn bán


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 78/2009/TT-BTC sửa đổi 75/2007/TT-BTC cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ phòng chống buôn lậu thuốc lá điếu sản xuất buôn bán
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu78/2009/TT-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
     Ngày ban hành20/04/2009
     Ngày hiệu lực04/06/2009
     Ngày công báo01/05/2009
     Số công báoTừ số 227 đến số 228
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/05/2012
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 78/2009/TT-BTC sửa đổi 75/2007/TT-BTC cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ phòng chống buôn lậu thuốc lá điếu sản xuất buôn bán

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 78/2009/TT-BTC sửa đổi 75/2007/TT-BTC cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ phòng chống buôn lậu thuốc lá điếu sản xuất buôn bán