Quyết định 482/QĐ-BTC

Quyết định 482/QĐ-BTC năm 2008 đính chính Quyết định 11/2008/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 482/QĐ-BTC đính chính QĐ 11/2008/QĐ-BTC đã được thay thế bởi Thông tư 180/2011/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng và được áp dụng kể từ ngày 01/02/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 482/QĐ-BTC đính chính QĐ 11/2008/QĐ-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 482/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH 11/2008/QĐ-BTC NGÀY 19/02/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/03/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính sai sót trong Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính do sơ suất trong sửa bản in (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ. cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và PTNT);
- Các đơn vị thuộc Bộ tài chính;
- Website Bộ tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST3)

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

PHỤ LỤC

ĐÍNH CHÍNH SAI SÓT TRONG BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC GIỐNG CÂY TRỒNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2008/QĐ-BTC NGÀY 19/2/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 482/QĐ-BTC ngày 21/3/2008 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

 

Stt

Mục

Khoản

Nội dung đã in sai trong Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC

Đính chính

Hoạt động thu phí

Đơn vị tính

Hoạt động thu phí

Đơn vị tính

I

Đính chính về từ ngữ

1

I

1

 

01 giống/02 năm

 

01 giống

2

I

2

 

01 giống/02 vụ

 

01 giống

3

I

3

 

01 giống/05 năm

 

01 giống

4

I

4

 

01 giống/05 năm

 

01 giống/01 điểm

5

I

5

 

01 giống/01 năm

 

01 giống/01 năm/01 điểm

6

I

6

 

01 giống/01 vụ

 

01 giống/01 vụ/ 01 điểm

7

I

7

Kiểm định dòng G2 – SNC cây ngắn ngày

 

Kiểm định dòng G2 – SNC cây ngắn ngày: Bằng hoặc ít hơn 5 dòng

 

8

I

8

Kiểm định dòng G2 – SNC cây ngắn ngày

Từ 5 đến 10 dòng

Kiểm định dòng G2 – SNC cây ngắn ngày: Từ dòng thứ 6 đến dòng thứ 10

01 dòng

9

I

9

Kiểm định dòng G2 – SNC cây ngắn ngày

Từ 11 đến 20 dòng

Kiểm định dòng G2 – SNC cây ngắn ngày: Từ dòng thứ 11 đến dòng thứ 20

01 dòng

10

I

10

Kiểm định dòng G2 – SNC cây ngắn ngày

Từ 11 đến 30 dòng

Kiểm định dòng G2 – SNC cây ngắn ngày: Từ dòng thứ 21 đến dòng thứ 30

01 dòng

11

I

11

Kiểm định dòng G2 – SNC cây ngắn ngày

Từ 31 ngày trở lên

Kiểm định dòng G2 – SNC cây ngắn ngày: Từ dòng thứ 31 trở lên

01 dòng

12

I

12

Kiểm định dòng G1 – SNC cây ngắn ngày

 

Kiểm định dòng G1 – SNC cây ngắn ngày: Bằng hoặc ít hơn 20 dòng

01 dòng

13

I

13

Kiểm định dòng G1 – SNC cây ngắn ngày

Từ 21 đến 50 dòng

Kiểm định dòng G1 – SNC cây ngắn ngày: Từ dòng thứ 21 đến dòng thứ 50

01 dòng

14

I

14

Kiểm định dòng G1 – SNC cây ngắn ngày

Từ 51 đến 100 dòng

Kiểm định dòng G1 – SNC cây ngắn ngày: Từ dòng thứ 51 đến dòng thứ 100

01 dòng

15

I

15

Kiểm định dòng G1 – SNC cây ngắn ngày

Từ 101 dòng trở lên

Kiểm định dòng G1 – SNC cây ngắn ngày: Từ dòng thứ 101 trở lên

01 dòng

16

I

16

Kiểm định ruộng giống cây ngắn ngày đối với giống thuần

 

Kiểm định ruộng giống cây ngắn ngày đối với giống thuần: Bằng hoặc ít hơn 5 ha

 

17

I

17

Kiểm định ruộng giống cây ngắn ngày đối với giống thuần

Lớn hơn 5 ha

Kiểm định ruộng giống cây ngắn ngày đối với giống thuần: Lớn hơn 5 ha

ha

18

I

18

Kiểm định ruộng giống cây ngắn ngày đối với giống lai

 

Kiểm định ruộng giống cây ngắn ngày đối với giống lai: Bằng hoặc ít hơn 5 ha

 

19

I

19

Kiểm định ruộng giống cây ngắn ngày đối với giống lai

Lớn hơn 5 ha

Kiểm định ruộng giống cây ngắn ngày đối với giống lai: Lớn hơn 5 ha

ha

20

1

20

 

mẫu

 

Điểm

21

I

28

 

Người/phòng

 

Phòng/lần

22

II

1

 

01 giống/02 năm

 

01 giống

23

II

2

 

01 giống/02 vụ

 

01 giống

24

II

3

 

01 giống/05 năm

 

01 giống

25

II

4, gạch đầu dòng thứ nhất

 

01 giống/02 năm

 

01 giống

26

II

4, gạch đầu dòng thứ hai

 

Giống/02 vụ

 

01 giống

27

II

4, gạch đầu dòng thứ ba

 

01 giống/05 năm

 

01 giống

28

II

8

 

Giống

 

(Bỏ cụm từ này)

29

II

8, gạch đầu dòng

 

(Không có đơn vị tính)

 

01 giống/01 năm

30

II

8, gạch đầu dòng thứ hai

 

(Không có đơn vị tính)

 

01 giống/01 năm

31

II

8, gạch đầu dòng thứ ba

 

(Không có đơn vị tính)

 

01 giống/01 năm

32

II

8, gạch đầu dòng thứ tư

 

(Không có đơn vị tính)

 

01 giống/01 năm

33

II

8, gạch đầu dòng thứ năm

 

(Không có đơn vị tính)

 

01 giống/01 năm

II

Đính chính về số thứ tự

34

III

3

Nhầm thứ tự mục, khoản

Mục I, khoản 36

35

III

4, 5, 6

Sắp xếp lại số thứ tự của khoản

3, 4, 5

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 482/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu482/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2008
Ngày hiệu lực21/03/2008
Ngày công báo01/04/2008
Số công báoTừ số 207 đến số 208
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/09/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 482/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 482/QĐ-BTC đính chính QĐ 11/2008/QĐ-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 482/QĐ-BTC đính chính QĐ 11/2008/QĐ-BTC
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu482/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýNguyễn Đức Chi
     Ngày ban hành21/03/2008
     Ngày hiệu lực21/03/2008
     Ngày công báo01/04/2008
     Số công báoTừ số 207 đến số 208
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/09/2012
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 482/QĐ-BTC đính chính QĐ 11/2008/QĐ-BTC

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 482/QĐ-BTC đính chính QĐ 11/2008/QĐ-BTC