Thông tư 91/2007/TT-BTC

Thông tư 91/2007/TT-BTC hướng dẫn lập, giao kế hoạch và quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải do Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư 91/2007/TT-BTC hướng dẫn lập giao kế hoạch quản lý tài chính lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải đã được thay thế bởi Thông tư 198/2011/TT-BTC lý, sử dụng, nộp ngân sách nhà nước phí hoa tiêu và được áp dụng kể từ ngày 15/02/2012.

Nội dung toàn văn Thông tư 91/2007/TT-BTC hướng dẫn lập giao kế hoạch quản lý tài chính lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 91/2007/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2007

 

THÔNG TƯ

 

HƯỚNG DẪN LẬP, GIAO KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HOA TIÊU HÀNG HẢI

 

Căn cứ Bộ luật Hàng hải;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 

Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-BGTVT ngày 16/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công nhận lại các công ty nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích, trực thuộc Cục Hàng hải Việt ;

Bộ Tài chính hướng dẫn lập, giao kế hoạch và quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải như sau

 

I - QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này áp dụng cho các công ty nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định thành lập, có chức năng cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải.

2. Dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải là dịch vụ dẫn tàu biển ra, vào cảng biển, hoạt động trong một vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt .

3. Công ty nhà nước cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải (sau đây gọi tắt là Công ty Hoa tiêu) được Nhà nước giao vốn, tài sản và nhân lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ dẫn tàu biển ra, vào cảng biển theo các định mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ công ích, Công ty Hoa tiêu có quyền tận dụng vốn, tài sản và các nguồn lực Nhà nước giao để tổ chức hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật nhưng không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ công ích được Nhà nước giao.

4. Nguồn kinh phí thanh toán dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải:

Phí hoa tiêu hàng hải là khoản thu phí của nhà nước được quy định trong danh mục phí ban hành kèm theo Pháp lệnh phí, lệ phí và được giao cho Công ty Hoa tiêu thu. Nguồn thu phí hoa tiêu hàng hải hàng năm thu được tại Công ty Hoa tiêu nào được dùng để thanh toán khối lượng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải do Công ty Hoa tiêu đó cung cấp.

Các Công ty Hoa tiêu không phải nộp thuế giá trị gia tăng đối với khoản thu phí hoa tiêu hàng hải.

II - LẬP VÀ GIAO KẾ HOẠCH CUNG ỨNG  DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HOA TIÊU HÀNG HẢI

1. Lập kế hoạch:        

1.1 Hàng năm, căn cứ vào dự báo tăng trưởng về sản lượng tàu ra, vào các khu vực cảng biển Việt Nam, khả năng cung ứng dịch vụ hoa tiêu, các Công ty Hoa tiêu lập kế hoạch về cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải và kế hoạch tài chính gửi Cục Hàng hải Việt Nam. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm thẩm tra, xem xét và tổng hợp trình Bộ Giao thông vận tải trước ngày 20 tháng 7 hàng năm để tổng hợp kế hoạch ngân sách năm sau của Bộ Giao thông vận tải và gửi Bộ Tài chính theo quy định.

1.2 Cơ sở xây dựng kế hoạch:

a) Khối lượng cung ứng dịch vụ công ích;

b) Quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

2. Giao kế hoạch:

Căn cứ vào đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích và kế hoạch tài chính về hoạt động cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải cho các Công ty Hoa tiêu sau khi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính. Việc giao kế hoạch cho các công ty phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm trước.

3. Nội dung giao kế hoạch:

Nội dung kế hoạch bao gồm 02 phần:

3.1. Kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích:

a) Tên dịch vụ công ích;

b) Sản lượng dịch vụ công ích;

c) Chất lượng dịch vụ công ích.

3.2. Kế hoạch tài chính:

a) Doanh thu cung ứng dịch vụ công ích: Doanh thu thu phí hoa tiêu hàng hải trong năm;

b) Chi phí hoạt động công ích;

c) Chênh lệch thu – chi về cung ứng dịch vụ công ích:

- Nộp Ngân sách nhà nước;

- Trích lập các quỹ.

III - QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI

1. Công ty Hoa tiêu được thiết kế để thường xuyên ổn định thực hiện nhiệm vụ chủ yếu là cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải; được Nhà nước đầu tư bổ sung vốn tối thiểu để thực hiện nhiệm vụ công ích do Nhà nước giao theo quy định của pháp luật. Các Công ty Hoa tiêu phải tập trung vốn và nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải.

Khi cần thiết, Bộ Giao thông vận tải được quyền điều động vốn, tài sản giữa các công ty thực hiện nhiệm vụ công ích theo hình thức ghi tăng, giảm vốn. Việc điều động không làm ảnh hưởng đến việc cung ứng dịch vụ công ích của các Công ty Hoa tiêu bị điều động.

2. Việc nhượng bán, thanh lý những tài sản trực tiếp phục vụ nhiệm vụ công ích phải được sự đồng ý của Bộ Giao thông vận tải. Việc đầu tư vốn ra ngoài công ty, các Công ty Hoa tiêu phải trình Bộ Giao thông vận tải quyết định.

3. Quản lý doanh thu, chi phí của hoạt động cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải:

3.1. Doanh thu cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải: là doanh thu thu được từ phí hoa tiêu hàng hải hàng năm và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải.

3.2. Chi phí của hoạt động cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải: Là các chi phí hoạt động kinh doanh được quy định tại Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Các Công ty Hoa tiêu thực hiện quản lý doanh thu, chi phí theo quy định hiện hành. Riêng chi phí đào tạo hoa tiêu được thực hiện theo chi phí thực tế. Bộ Giao thông vận tải quy định hình thức và định mức đào tạo hoa tiêu.

4. Chênh lệch thu, chi về cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu được phân phối như sau:

4.1. Trích 5% vào Quỹ dự phòng tài chính; khi số dư quỹ bằng 25% vốn điều lệ thì không trích nữa.

4.2. Trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

4.3. Trích 25% vào Quỹ đầu tư phát triển; khi số dư quỹ bằng 30% vốn điều lệ thì không trích nữa.

4.4. Trích 2 quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 2 tháng lương thực hiện.

4.5. Chênh lệch còn lại nộp ngân sách nhà nước.

 5. Các quy định về quản lý vốn, tài sản và các quy định tài chính khác của Công ty Hoa tiêu thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

IV - TỔ CHỨC KIỂM TRA, QUYẾT TOÁN  CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HOA TIÊU HÀNG HẢI

1. Hàng quý, năm, Công ty Hoa tiêu lập báo cáo quyết toán tài chính gửi Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính theo đúng thời gian quy định hiện hành.

Hàng năm, các Công ty Hoa tiêu hàng hải phải thuê kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm theo quy định. Công ty Hoa tiêu hàng hải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan tài chính đối với công tác quản lý tài chính theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Cục Hàng hải Việt Nam kiểm tra quyết toán dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải giao cho các Công ty Hoa tiêu.

V - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ngoài những quy định nêu tại Thông tư này, các Công ty Hoa tiêu còn phải thực hiện các quy định khác của pháp luật đối với công ty nhà nước.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Công ty Hoa tiêu và các đơn vị có liên quan tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- VP Trung ương Đảng;

- VP Quốc hội;

- VP Chủ tịch nước;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW.

- Cục Hàng hải Việt nam;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Các Công ty Hoa tiêu;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính;

- Các Vụ: NSNN, PC, CST, TCT;

- Lưu VT, Cục TCDN;

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/2007/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu91/2007/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2007
Ngày hiệu lực02/09/2007
Ngày công báo18/08/2007
Số công báoTừ số 570 đến số 571
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/09/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 91/2007/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 91/2007/TT-BTC hướng dẫn lập giao kế hoạch quản lý tài chính lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 91/2007/TT-BTC hướng dẫn lập giao kế hoạch quản lý tài chính lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu91/2007/TT-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Xuân Hà
        Ngày ban hành31/07/2007
        Ngày hiệu lực02/09/2007
        Ngày công báo18/08/2007
        Số công báoTừ số 570 đến số 571
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/09/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 91/2007/TT-BTC hướng dẫn lập giao kế hoạch quản lý tài chính lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 91/2007/TT-BTC hướng dẫn lập giao kế hoạch quản lý tài chính lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải