Thông tư liên tịch 08/TTLB

Thông tư liên bộ 08/TTLB năm 1995 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với đội thông tin lưu động (Các Tỉnh, Thành phố, Quận Huyện, Thị xã) do Bộ Tài Chính - Bộ Văn Hóa Thông Tin ban hành

Thông tư liên bộ 08/TTLB hướng dẫn quản lý tài chính đội thông tin lưu động (Các Tỉnh, Thành phố, Quận Huyện, Thị xã) đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 98/2005/TTLT-BTC-BVHTT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Đội Thông tin lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã và được áp dụng kể từ ngày 06/12/2005.

Nội dung toàn văn Thông tư liên bộ 08/TTLB hướng dẫn quản lý tài chính đội thông tin lưu động (Các Tỉnh, Thành phố, Quận Huyện, Thị xã)


BỘ TÀI CHÍNH-BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/TTLB

Hà Nội , ngày 23 tháng 1 năm 1995

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH, VĂN HOÁ-THÔNG TIN SỐ 08/TTLB NGÀY 23/1/1995 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐỘI THÔNG TIN LƯU ĐỘNG (CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ, QUẬN HUYỆN, THỊ XÃ)

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt nam lần thứ 4 khoá VII về một số nhiệm vụ Văn hoá, văn nghệ những năm trước mắt; căn cứ vào Công văn số 209 - TCCB ngày 22/7/1989 của Ban Tổ chức Chính Phủ về việc củng cố Đài truyền thanh và đội thông tin lưu động cấp huyện; Để thống nhất trong việc thực hiện chế độ chi tiêu tài chính và tạo điều kiện cho các đội thông tin lưu động ở Địa phương hoạt động có hiệu quả; Liên Bộ Văn hoá Thông tin - Tài chính hướng dẫn chế độ chi tiêu tài chính đối với hoạt động của các Đội thông tin lưu động cấp Tỉnh, Thành phố,Quận Huyện, Thị xã như sau:

I/NGUYÊN TẮC CHUNG:

1. Đội thông tin lưu động có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các đường lối chính sách, Pháp luật của Đảng và Nhà nước và phục vụ đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân. Vì vậy, các đội thông tin lưu động được Nhà nước đảm bảo kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Đội thông tin lưu động có trách nhiệm lập dự toán chi tiêu gửi cơ quan chủ quản và cơ quan Tài chính đồng cấp, thực hiện chỉ tiêu theo chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.

3. Kinh phí hoạt động của Đội thông tin lưu động thực hiện theo tiêu chuẩn địng mức chi do Bộ Tài chính ban hành. Nguồn kinh phí này được cân đối trong Ngân sách Địa phương và trong Ngân sách ngành văn hoá - thông tin được Quốc hội duyệt hàng năm.

II. NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ ĐỐI VỚI NỘI DUNG CHI CHO HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI THÔNG TIN LƯU ĐỘNG:

Hàng năm cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính cùng cấp hướng dẫn các đội thông tin lưu động lập dự toán thu chi để gửi cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính tập hợp các kế hoạch thu chi ngân sách của Địa phương.

Hàng năm được ngân sách các cấp bảo đảm kinh phí cho hoạt động của đội thông tin lưu động Tỉnh, Thành phố, Quận Huyện, Thị xã.

1. Kinh phí bảo đảm hoạt động thường xuyên:

Đảm bảo kinh phí cho bộ máy và kinh phí nghiệp vụ để thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tổ chức các hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ, phương pháp thông tin, tuyên truyền.

Số kinh phí được Ngân sách Nhà nước cấp bao gồm chi phí thường xuyên cho bộ máy theo biên chế sự nghiệp văn hoá thông tin được duyệt và chi phí nghiệp vụ (theo định mức chỉ tiêu hoạt động):

a. Chi thường xuyên cho bộ máy bao gồm:

+ Tiền lương, phụ cấp lương, các phụ cấp khác (nếu có) và các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...đang áp dụng đối với công nhân viên chức.

+ Chi phí quản lý hành chính.

b. Chi phí nghiệp vụ: Là các khoản chi được ngân sách cấp phát để thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao về chỉ tiêu hoạt động của đội thông tin lưu động. Lập dự toán chi phí nghiệp vụ căn cứ vào:

+ Các nghiệp vụ chính trị do cấp Uỷ chính quyền giao.

+ Chế độ và tiêu chuẩn chi tiêu tài chính hỉện hành của Nhà nước.

+ Chỉ tiêu hoạt động hàng năm theo định mức sau:

b.1 Đội thông tin lưu động cấp Tỉnh, Thành phố

Nội dung

Chỉ tiêu hoạt động tối

thiểu trong năm

1. Số ngày hoạt động

Từ 100 buổi đến 200 buổi

2. Tổ chức liên hoan, hội thảo, hội thi Đội thông tin lưu động

Từ 1 đến 2 cuộc

3. Biên tập các chương trình thông tin tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, biếm hoạ

Từ 8 đến 12 tài liệu

4. Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở

Từ 1 đến 2 lớp

5. Biên tập, dàn dựng chương trình tiết mục mới (Câu truyện thông tin văn nghệ....)

Từ 2 đến 4 tiết mục

b.2 Đội thông tin lưu động cấp Quận Huyện Thị xã:

Nội dung

Chỉ tiêu hoạt động tối

thiểu trong năm

1. Số ngày hoạt động trong năm

Từ 90 buổi đến 170 buổi

2. Tổ chức liên hoan, hội thảo, hội thi Đội thông tin lưu động

Từ 1 đến 2 cuộc

3. Biên tập các chương trình thông tin tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, biếm hoạ

từ 8 đến 12 tài liệu

4. Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin

Từ 1 đến 2 lớp

5. Biên tập, dàn dựng chương trình tiết mục mới

Từ 2 đến 4 tiết mục

2. Kinh phí để mua sắm phương tiện hoạt động:

Ngoài khoản kinh phí thường xuyên nói trên, hàng năm cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính cùng cấp hướng dẫn các Đội thông tin lưu động lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị theo tiêu chuẩn trang bị cho các đội thông tin lưu động do Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành (sau khi thống nhất với Bộ Tài chính)

3. Việc xác định mức chi ngân sách hàng năm tại điểm 1 nói trên của Đội thông tin lưu động do cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính cùng cấp xem xét trên cơ sở kế hoạch hoạt động hàng năm của Đội thông tin lưu động và khả năng ngân sách của Địa phương để trình Uỷ ban Nhân dân duyệt và thông báo cho đội thông tin lưu động. Đối với Đội thông tin lưu động Quận, Huyện, Thị xã, tuỳ thuộc từng Địa phương có thể cấp qua Sở Văn hoá - Thông tin điều hành chung hoặc qua hệ thống Ngân sách Quận, Huyện, Thị xã.

Căn cư vào kế hoạch kinh phí được duyệt cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm thông báo và cấp phát đầy đủ kinh phí. Cơ quan Tài chính cùng với cơ quan chủ quản có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra các Đội thông tin lưu động thực hiện đúng các chế độ quản lý tài chính hiện hành.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 và được thực hiện thống nhất trong cả nước. Quá trình thực hiện, nếu có những khó khăn vướng mắc, các Địa phương và các Đội thông tin phản ánh cho Liên Bộ để xem xét giải quyết.

Tào Hữu Phùng

(Đã ký)

Vũ Khắc Liên

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/TTLB

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu08/TTLB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/1995
Ngày hiệu lực01/01/1995
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/12/2005
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/TTLB

Lược đồ Thông tư liên bộ 08/TTLB hướng dẫn quản lý tài chính đội thông tin lưu động (Các Tỉnh, Thành phố, Quận Huyện, Thị xã)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên bộ 08/TTLB hướng dẫn quản lý tài chính đội thông tin lưu động (Các Tỉnh, Thành phố, Quận Huyện, Thị xã)
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu08/TTLB
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá-Thông tin, Bộ Tài chính
        Người kýVũ Khắc Liên, Tào Hữu Phùng
        Ngày ban hành23/01/1995
        Ngày hiệu lực01/01/1995
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/12/2005
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông tư liên bộ 08/TTLB hướng dẫn quản lý tài chính đội thông tin lưu động (Các Tỉnh, Thành phố, Quận Huyện, Thị xã)

             Lịch sử hiệu lực Thông tư liên bộ 08/TTLB hướng dẫn quản lý tài chính đội thông tin lưu động (Các Tỉnh, Thành phố, Quận Huyện, Thị xã)