Quyết định 2252/QĐ-BTP

Quyết định 2252/QĐ-BTP về điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2252/QĐ-BTP 2020 điều chỉnh Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2252/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỘ TƯ PHÁP NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 3179/QĐ-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020; Quyết định số 1783/QĐ-BTP ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp điều chỉnh Phụ lục III Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020;

Căn cứ tình hình triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp 9 tháng đầu năm 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020 kèm theo Quyết định này gồm Phụ lục I, II, III, IV.

Điều 2. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm quản lý, theo dõi và đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020.

Điều 3. Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm quản lý và theo dõi kinh phí đào tạo, bồi dưỡng; hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí đúng quy định.

Điều 4. Các đơn vị được giao chủ trì tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng thực hiện đúng quy định pháp luật và của Bộ Tư pháp.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

PHỤ LỤC I

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP VÀ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-BTP ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tư pháp)

TT

TÊN LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KINH PHÍ (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp Đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa 21

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật

3.072/khóa

12 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh và địa phương liên kết

0,00

Học viện Tư pháp

 

2

Lớp Đào tạo nghiệp vụ công chứng khóa 22

Viên chức và thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật

1.308/khóa

12 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

0,00

Học viện Tư pháp

 

3

Lớp Đào tạo nghiệp vụ thi hành án khóa 20

Cán bộ trong diện bổ nhiệm chấp hành viên

156/khóa

06 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

0,00

Học viện Tư pháp

 

4

Lớp Đào tạo nghiệp vụ đấu giá khóa 12

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật hoặc cử nhân Kinh tế

55/khóa

06 tháng/khóa

Tại Hà Nội

0,00

Học viện Tư pháp

 

5

Lớp Đào tạo chung Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư khóa 3

Thí sinh dự nguồn cho việc tuyển chọn, bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên và hành nghề luật sư

37/khóa

18 tháng/khóa

Tại Hà Nội

0,00

Học viện Tư pháp

 

6

Lớp Đào tạo nghề thừa phát lại khóa 4

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân luật

90/khóa

06 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

0,00

Học viện Tư pháp

 

7

Lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa V

Theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và quy định khác có liên quan

213/khóa

11 tháng/khóa (học thứ 7, CN)

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

0,00

Học viện Tư pháp

 

Tổng cộng Phụ lục I:

0,00

Kinh phí đào tạo do Bộ Tài chính cấp riêng và thu phí theo quy định

 

PHỤ LỤC II

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-BTP ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tư pháp)

I. BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3179/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh (đối tượng 3) nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn

Công chức, viên chức cấp Phòng của các đơn vị thuộc Bộ chưa có chứng chỉ quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 3

51/01 lớp (không bao gồm số lượng của Hệ thống Thi hành án dân sự)

19 buổi/lp Tháng 6

Tại Học viện Tư pháp

65,00

50,00

Học viện Tư pháp

Các đơn vị sau đây sẽ tự chi trả kinh phí đt, bd: Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự các địa phương, 04 Trường Trung cấp Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Cục Công tác phía Nam, Nhà Xuất bản Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Trung tâm thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

2

Lớp bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh (đối tượng 4) nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn

Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Bộ chưa có chứng chỉ quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 4

70/01 lớp (không bao gồm số lượng của Hệ thống Thi hành án dân sự)

03 ngày/lp Tháng 7

Tại Học viện Tư pháp

40,00

40,00

Học viện Tư pháp

-nt-

Tng cộng I:

105,00

90,00

 

 

II. BỒI DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH, BỒI DƯỠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ NÂNG CAO KIẾN THỨC

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THI GIAN

ĐỊA ĐIM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3179/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp bồi dưỡng công tác phòng cháy, chữa cháy

cho Ban Chỉ huy đội phòng cháy, chữa cháy, cán bộ nòng cốt của một số đơn vị thuộc Bộ

70/01 lớp

01 ngày/lớp Quý IV

Tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

34,00

42,52

Văn phòng Bộ

 

2

Lớp bồi dưỡng chuyên sâu công tác thông tin báo chí

Thủ trưởng các đơn vị có thẩm quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, công chức, viên chức làm công tác thông tin, truyền thông hoặc tổng hợp của các đơn vị thuộc Bộ

70/01 lớp

01 ngày/lớp Quý IV

Tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

40,00

40,00

Văn phòng Bộ

 

3

Lớp tập huấn lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025 theo Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Công chức, viên chức làm công tác văn thư - lưu trữ các đơn vị thuộc Bộ

70/01 lớp

01 ngày/lớp Quý IV

Tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

0,00

40,00

Văn phòng Bộ

Nhiệm vụ bổ sung.

4

Lớp tập huấn nghiệp vụ về phân tích thống kê dành cho đối tượng liên quan đến công tác thống kê ở các đơn vị thuộc Bộ để phục vụ cho việc tập trung phân tích số liệu thống kê của Bộ, Ngành

Chánh Văn phòng hoặc Trưởng phòng có chức năng giúp Thủ trưởng đơn vị trong công tác thống kê

70/01 lớp

01 ngày/lớp Tháng 10

Tại Hà Nội

70,00

70,00

Cục Kế hoạch - Tài chính

 

5

Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đoàn thanh niên Bộ Tư pháp

Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên các đơn vị thuộc Bộ

70/01 lớp

01 ngày/lớp Tháng 11

Tại Đà Nng

40,00

40,00

Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp

 

6

Lớp bồi dưỡng phát triển chương trình đào tạo giáo dục nghề theo tín chỉ

Công chức, viên chức làm công tác biên soạn giáo trình và giảng dạy của các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và địa phương

180/03 lớp

10 ngày/lớp Tháng 11, 12

Tại 03 miền: Bắc, Trung, Nam

0,00

580,00

Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Nhiệm vụ b sung.

7

Xây dựng Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế

Công chức các đơn vị xây dựng pháp luật thuộc Bộ Tư pháp và pháp chế Bộ, ngành, địa phương

 

 

 

0,00

45,00

Học viện Tư pháp

Nhiệm vụ b sung.

Tổng cộng II:

184,00

857,52

 

 

III. BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HỘI NHẬP QUỐC TẾ

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

S NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3179/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Tập huấn kiến thức, kỹ năng nâng cao về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế ở Trung ương, địa phương

Công chức, viên chức làm công tác liên quan đến pháp luật, pháp chế của các bộ, ngành và địa phương và một số công chức, viên chức trẻ trong Danh sách quy hoạch của Bộ Tư pháp

240/03 lp

03 ngày/lớp Quý III, IV

Tại Tp. Hà Nội, Hồ Chí Minh hoặc Cần Thơ, Nha Trang hoặc Bình Định

415,00

415,00

Vụ Pháp luật quốc tế

Triển khai thực hiện Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016-2020.

2

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Công chức, viên chức làm công tác liên quan đến pháp luật, pháp chế các bộ, ngành, sở, Ban QL khu CN

75/01 lớp

05 ngày/lớp Tháng 10

Tại Học viện Tư pháp

363,00

93,00

Học viện Tư pháp

-nt-

Tổ chức trực tuyến.

3

Tổ chức Đoàn đi học tập, nghiên cứu về xây dựng pháp luật phục vụ hội nhập

Công chức lãnh đạo cấp phòng trở lên một số đơn vị thuộc Bộ

10/01 Đoàn

10 ngày/Đoàn

Tại Vương Quốc Bỉ

1.700,00

0,00

Vụ Tổ chức cán bộ

Không thực hiện.

Tổng cộng III:

2.478,00

508,00

 

 

IV. CHỌN, CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

TT

NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3179/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Chọn, cử đi học kiến thức quốc phòng - an ninh (đối tượng 1,2)

Công chức Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo cấp Vụ

13 người đối tượng 2

01 tháng

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

0,00

0,00

Vụ Tổ chức cán bộ

Do Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Tư lệnh Thủ đô phân bổ chi tiêu.

2

Chọn, cử đi học cao cấp lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Công chức, viên chức là lãnh đạo cấp Vụ và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương đương

16 người (không bao gồm số lượng của Hệ thống THADS)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

400,00

190,00

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị sau đây sẽ tự chi trả kinh phí đt, bd: Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự các địa phương, 04 Trường Trung cấp Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Cục Công tác phía Nam, Nhà Xuất bản Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Trung tâm thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

3

Chọn, cử đi học Trung cấp lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Công chức, viên chức là lãnh đạo cấp Phòng và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương

56 người (không bao gồm số lượng của Hệ thống THADS và các đơn vị tự chi trả kinh phí)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

500,00

369,40

Vụ Tổ chức cán bộ

-nt-

4

Chọn, cử đi học quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp phòng

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định

226 lượt người (không bao gồm số lượng của Hệ thống THADS và các đơn vị tự chi trả kinh phí)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

500,00

900,00

Vụ Tổ chức cán bộ

-nt-

5

Chọn, cử đi học tin học

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định

130 lượt người (không bao gồm số lượng của Hệ thống THADS và các đơn vị tự chi trả kinh phí)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

150,00

160,90

Vụ Tổ chức cán bộ

- Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Các đơn vị sau đây sẽ tự chi trả kinh phí đt, bd: Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự các địa phương, 04 Trường Trung cấp Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Cục Công tác phía Nam, Nhà Xuất bản Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Trung tâm thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

6

Chọn, cử đi học sau đại học phù hợp với vị trí việc làm

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ phù hợp vị trí việc làm

08 người (không bao gồm số lượng của Hệ thống THADS và các đơn vị tự chi trả kinh phí)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

400,00

480,00

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị sau đây sẽ tự chi trả kinh phí đt, bd: Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự các địa phương, 04 Trường Trung cấp Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Cục Công tác phía Nam, Nhà Xuất bản Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Trung tâm thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

7

Chọn, cử đi bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp chuyên ngành; kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm và các chương trình bồi dưỡng khác có liên quan ở trong nước hoặc nước ngoài (trong trường hợp thật sự cần thiết)

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

45 lượt người

Theo quy định chung

Tại trong nước hoặc nước ngoài (nếu có kinh phí)

500,00

80,00

Vụ Tổ chức cán bộ

-nt-

8

Chọn, cử đi bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú kết nạp Đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

100 lượt người

Theo quy định chung

Tại trong nước

0,00

34,00

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

-nt-

Nhiệm vụ bổ sung.

Tổng cộng IV:

2.450,00

2.214,30

 

 

Tong cộng Phụ lục II:

5.217,00

3.669,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC III

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HỆ THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-BTP ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tư pháp)

I. BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3179/QĐ BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp bồi dưỡng ngạch Thư ký thi hành án dân sự

Công chức là nguồn bổ nhiệm Thư ký thi hành án dân sự

144/02 lớp

08 tuần/lớp Tháng 5

Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

1.090,00

548,00

Học viện Tư pháp

 

2

Lớp bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên trung cấp

Công chức là nguồn bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp

324/05 lớp

06 tuần/lớp Tháng 5

Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

790,00

1.118,00

Học viện Tư pháp

 

3

Lớp bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên

Công chức là nguồn bổ nhiệm Thẩm tra viên

113/02 lớp

08 tuần/lớp Tháng 6

Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

475,00

474,00

Học viện Tư pháp

 

4

Lớp bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên chính

Công chức là nguồn bổ nhiệm Thẩm tra chính

104/02 lớp

08 tuần/lớp Tháng 6

Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

440,00

430,00

Học viện Tư pháp

 

Tổng cộng I:

2.795,00

2.570,00

 

 

II. BỒI DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH, BỒI DƯỠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

TT

NỘI DUNG BI DƯỠNG

ĐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3179/QĐ BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về nghiệp vụ thi hành án dân sự, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lãnh đạo Cục THADS, Lãnh đạo Chi cục THADS; Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Phòng Giải quyết khiếu nại và tố cáo; Thẩm tra viên (làm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo), Chấp hành viên thuộc Cục THADS

1500/03 lớp

03 ngày/01 lớp Quý IV

03 miền: Bắc, Trung, Nam

770,00

770,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

2

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp nhận, quản lý, xử lý, tiêu hủy vật chứng, tài sản tạm giữ trong hoạt động thi hành án dân sự

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, kế toán nghiệp vụ thi hành án và thủ kho.

1.500/03/lớp

02 ngày/lớp Quý IV

3 miền: Bắc, Trung, Nam

545,00

545,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

3

Lớp bồi dưỡng kiến thức tài chính cho chủ tài khoản

Chủ tài khoản tại Cục và Chi cục Thi hành án dân sự

750/01/lớp

01 ngày/lớp Quý IV

Trực tuyến

32,00

32,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

Tổ chức theo hình thức trực tuyến

4

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công nghệ thông tin; truyền thông, báo chí; văn thư - lưu trữ và báo cáo thống kê theo Thông tư thay thế Thông tư số 08/2015/TT-BTP

Lãnh đạo Cục, Chánh Văn phòng, chuyên viên văn thư, lưu trữ, chuyên viên công nghệ thông tin tại Tổng cục, Cục và Chi cục.

1.200/03/lớp

02 ngày/lớp Quý IV

3 miền: Bắc, Trung, Nam

500,00

500,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

Tng cộng II:

1.847,00

1.847,00

 

 

III. CHỌN, CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

TT

NỘI DUNG BI DƯỠNG

ĐI TƯỢNG HỌC

S NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3179/QĐ BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Chọn, cử đi học Cao cấp lý luận chính trị

Công chức trong quy hoạch lãnh đạo Cục THADS, lãnh đạo đơn vị thuộc Tổng cục

162 người

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

1.200,00

894,95

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

2

Chọn, cử đi học Trung cấp lý luận chính trị

Công chức trong quy hoạch lãnh đạo Chi cục THADS, lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục

252 người

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

1.500,00

527,93

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

3

Chọn, cử đi học quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh công chức, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý

Công chức chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định hoặc chuẩn bị dự thi nâng ngạch

390 người (CVCC: 4, CVC: 72, CV: 314)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

1.400,00

1.355,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

4

Chọn, cử đi đào tạo đại học, sau đại học theo vị trí việc làm

Công chức thi hành án dân sự đang giữ chức vụ Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương thuộc Tổng cục và công chức trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo nêu trên. Công chức làm công tác tham mưu, hoạch định chính sách tại Tổng cục

68 người (tiến sỹ: 01; thạc sỹ: 62; đại học: 05)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

513,00

380,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

5

Chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ

Công chức Hệ thống thi hành án dân sự

215 người (Tin học: 123; Ngoại ngữ: 92)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

600,00

162,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

6

Chọn, cử đi học kiến thức quốc phòng - an ninh

Công chức Hệ thống thi hành án dân sự

147 người (đối tượng 2: 15, đối tượng 3: 132)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

100,00

0,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

7

Chọn, cử đi bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, cấp Vụ

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo và công chức trong quy hoạch chức danh lãnh đạo trong Hệ thống thi hành án dân sự

734 người (cấp Vụ: 125; cấp phòng: 609)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

876,00

4.194,12

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

Tổng cộng III:

6.189,00

7.514,00

 

 

IV. BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU

TT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3179/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Khảo sát, chỉnh sửa Chương trình bồi dưỡng ngạch Thư ký thi hành án dân sự

110,00

110,00

Học viện Tư pháp

 

2

Chỉnh sửa Chương trình, tài liệu BD ngạch Thẩm tra viên thi hành án dân sự

31,00

31,00

Học viện Tư pháp

 

3

Chỉnh sửa Chương trình BD ngạch Chấp hành viên trung cấp

28,00

28,00

Học viện Tư pháp

 

Tổng cộng IV:

169,00

169,00

 

 

Tổng cộng Phụ lục III:

11.000,00

12.100,00

 

 

 

PHỤ LỤC IV

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KHÁC NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-BTP ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tư pháp)

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3179/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Kinh phí hỗ trợ Cục Công tác phía Nam cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm

Quý I, II, III, IV

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

150,00

150,00

Cục Công tác phía Nam

 

2

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020 (theo dõi, đôn đốc, quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ và sơ kết, tổng kết; xây dựng các báo cáo về đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu)

Quý I, II, III, IV

 

70,00

45,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

3

Kinh phí tổ chức 02 Hội thảo: Hội thảo tổng kết Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020 và Hội thảo tổng kết Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2020

Tháng 10

Tại Hà Nội

110,00

94,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

4

Kinh phí tổ chức 02 Hội thảo: Hội thảo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025 và Hội thảo lấy ý kiến dự kiến Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2021

Quý IV

Tại Hà Nội

110,00

82,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

5

Kinh phí tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành tổ chức liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng; họp xét đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng

Quý I, II, III, IV

Theo yêu cầu

100,00

59,18

Vụ Tổ chức cán bộ

 

6

Kinh phí triển khai thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030": Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trình Lãnh đạo Bộ; chọn, cử đi kiểm tra trình độ ngoại ngữ cho công chức các đơn vị thuộc Bộ nhằm rà soát, đánh giá năng lực, trình độ ngoại ngữ; tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra

Quý IV

Theo yêu cầu

900,00

800,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

7

Kinh phí dự phòng tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng khác

Quý I, II, III, IV

 

1.043,00

0,00

Vụ Tổ chức cán bộ

Đã điều chỉnh cho các nhiệm vụ phát sinh.

Tổng cộng Phụ lục IV:

2.483,00

1.230,18

 

 

Tổng cộng Phụ lục I, II, III, IV:

18.700,00

17.000,00

 

 

Tổng cộng: 17.000 triệu đồng.

Bằng chữ: Mười bảy tỷ đồng chẵn./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2252/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2252/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2020
Ngày hiệu lực06/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(08/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2252/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 2252/QĐ-BTP 2020 điều chỉnh Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2252/QĐ-BTP 2020 điều chỉnh Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2252/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýLê Thành Long
        Ngày ban hành06/11/2020
        Ngày hiệu lực06/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (08/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2252/QĐ-BTP 2020 điều chỉnh Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2252/QĐ-BTP 2020 điều chỉnh Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức

         • 06/11/2020

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/11/2020

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực