Quyết định 2261/QĐ-UBND

Quyết định 2261/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 2261/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2261/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BTTTT ngày 05/01/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi/bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 61/TTr-STTTT ngày 02/11/2017 và ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số 580/VPUBND-NC ngày 31/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên, cụ thể như sau:

1. Ban hành mới 01 thủ tục thuộc lĩnh vực Báo chí.

2. Sửa đổi, bổ sung 06 thủ tục thuộc lĩnh vực Bưu chính; 02 thủ tục thuộc lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử; 03 thủ tục thuộc lĩnh vực Báo chí và 02 thủ tục thuộc lĩnh vực Xuất bản, in và Phát hành được công bố tại Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm niêm yết thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NCKi­.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI/ BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN

(Kèm theo Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Báo chí

1

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

B. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi/bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

I. Lĩnh vực Bưu chính

1

T-PYE-274258-TT

Cấp giấy phép bưu chính

Theo Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016

2

T-PYE-274259-TT

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

3

T-PYE-274260-TT

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

4

T-PYE-274261-TT

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

5

T-PYE-274262-TT

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

6

T-PYE-274263-TT

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

II. Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

1

T-PYE-274264-TT

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)

Theo Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30/6/2016

2

T-PYE-274265-TT

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)

III. Lĩnh vực Báo chí

1

T-PYE-274279-TT

Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

Theo Luật Báo chí ngày 05/4/ 2016

Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016

2

T-PYE-274281-TT

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

3

T-PYE-274286-TT

Cho phép họp báo (trong nước)

IV. Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành

1

T-PYE-274290-TT

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Theo Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016

2

T-PYE-274295-TT

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2261/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2261/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2017
Ngày hiệu lực16/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2261/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2261/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2261/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2261/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
     Người kýTrần Hữu Thế
     Ngày ban hành16/11/2017
     Ngày hiệu lực16/11/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2261/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2261/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên