Quyết định 2263/QĐ-UBND

Quyết định 2263/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh giá đất ở tại khu quy hoạch dân cư thuộc xã Thạch Hạ và Thạch Môn, thành phố Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 2263/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh giá đất ở tại khu quy hoạch dân cư


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2263/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở TẠI MỘT SỐ KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ THUỘC XÃ THẠCH HẠ VÀ XÃ THẠCH MÔN, THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất;

Căn cứ Quyết định số 4080/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của UBND thành phố Hà Tĩnh tại Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 28/3/2012 và Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 13/4/2012; đề nghị của Liên ngành Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tại Văn bản số 1059/LN-STNMT-STC ngày 04/6/2012; ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Văn bản số 168/HĐND ngày 14/6/2012; Văn bản giải trình số 96/BC-UBND ngày 26/7/2012 của UBND thành phố Hà Tĩnh và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1601/STNMT-ĐGĐ&BT 06/8/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giá đất ở tại một số khu quy hoạch dân cư trên địa bàn xã Thạch Hạ và xã Thạch Môn, thành phố Hà Tĩnh (sau khi đã đầu tư hạ tầng) cụ thể như sau:

1. Đối với khu quy hoạch mở rộng dân cư xóm Tân Học, xã Thạch Hạ (bản vẽ quy hoạch mặt bằng sử dụng đất - tỷ lệ 1/500, UBND thành phố Hà Tĩnh phê duyệt năm 2010):

- Các lô đất số: 1, 2, 77, 78 (4 lô) bám đường nhựa, đường bê tông rộng 18m; Từ mức giá 2.500.000 đồng/m2 (ban hành tại Quyết định số 4080/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh), lên 3.000.000 đồng/m2.

- Các lô đất từ số 3 đến số 13, từ số 66 đến số 76 (22 lô) bám đường nhựa, đường bê tông rộng 12m: Từ mức giá 1.600.000 đồng/m2 (ban hành tại Quyết định số 4080/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh), lên 2.200.000 đồng/m2.

- Các lô đất từ số 14 đến số 26, từ số 53 đến số 65, từ số 92 đến số 104, từ số 129 đến số 141 (52 lô) bám đường nhựa, đường bê tông rộng 12m: Từ mức giá 1.600.000 đồng/m2 (ban hành tại Quyết định số 4080/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh), lên 2.000.000 đồng/m2.

- Các lô đất từ số 27 đến số 52, từ số 105 đến số 128 (50 lô) bám đường nhựa, bê tông rộng 12m: Từ mức giá 1.600.000 đồng/m2 (ban hành tại Quyết định số 4080/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh), lên 1.800.000 đồng/m2.

2. Đối với khu quy hoạch mở rộng dân cư trường mầm non xã Thạch Môn (bản vẽ quy hoạch mặt bằng sử dụng đất - tỷ lệ 1/500, UBND thành phố Hà Tĩnh phê duyệt ngày 23/9/2008): Các lô số 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 (09 lô) bám đường nhựa, bê tông rộng 10m: Từ mức giá 1.200.000 đồng/m2 (ban hành tại Quyết định số 4080/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh), lên 1.500.000 đồng/m2.

3. Hệ số tính giá đối với những lô đất bám hai mặt đường liền kề được tính hệ số theo quy định tại Điểm 1, Mục C, Phụ lục số 13, Quyết định số 4080/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND các xã Thạch Hạ, Thạch Môn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS-HĐND tỉnh;
- Các PVP/UBND tỉnh;
- Các Tổ CV/VP.UB;
- Lưu: VT, NL.
- Gửi: Bản giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2263/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2263/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/08/2012
Ngày hiệu lực 06/08/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2263/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2263/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh giá đất ở tại khu quy hoạch dân cư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2263/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh giá đất ở tại khu quy hoạch dân cư
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2263/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký Lê Đình Sơn
Ngày ban hành 06/08/2012
Ngày hiệu lực 06/08/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2263/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh giá đất ở tại khu quy hoạch dân cư

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2263/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh giá đất ở tại khu quy hoạch dân cư

  • 06/08/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/08/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực