Quyết định 4080/QĐ-UBND

Quyết định 4080/QĐ-UBND năm 2011 về Bảng giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Quyết định 4080/QĐ-UBND Bảng giá đất năm 2012 đã được thay thế bởi Quyết định 69/2012/QĐ-UBND bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 4080/QĐ-UBND Bảng giá đất năm 2012


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4080/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính; Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT ngày 01/02/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và Văn bản 1468/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng bảng giá đất năm 2012;

Thực hiện Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của Liên ngành Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 2466/LN.STNMT-STC-CT ngày 23/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 (như các Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012, thay thế Quyết định số 3927/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 và các Quyết định, văn bản điều chỉnh, bổ sung giá đất đã ban hành trong năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh uỷ; để báo cáo
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các ngành trong khối nội chính;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh (để đăng tin);
- Các Phó VP UBND tỉnh; Các tổ CV.VPUB;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- http://dhtn.hatinh.gov.vn;
- Lưu: VT, NL1.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4080/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4080/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/12/2011
Ngày hiệu lực 01/01/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2013
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4080/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4080/QĐ-UBND Bảng giá đất năm 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 4080/QĐ-UBND Bảng giá đất năm 2012
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4080/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký Lê Đình Sơn
Ngày ban hành 22/12/2011
Ngày hiệu lực 01/01/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2013
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 4080/QĐ-UBND Bảng giá đất năm 2012

Lịch sử hiệu lực Quyết định 4080/QĐ-UBND Bảng giá đất năm 2012