Quyết định 2277/QĐ-UBND

Quyết định 2277/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 843/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng” do tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 2277/QĐ-UBND 2013 thực hiện Quyết định 843/QĐ-TT Xử lý nợ xấu hệ thống tổ chức tín dụng Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 2573/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch cơ cấu lại xử lý nợ xấu các tổ chức tín dụng Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 05/09/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 2277/QĐ-UBND 2013 thực hiện Quyết định 843/QĐ-TT Xử lý nợ xấu hệ thống tổ chức tín dụng Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2277/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 20 tháng 09 năm 2013.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 843/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng” và Đề án “Thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam”;

Xét đề nghị của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 609/BTH-TTGSNH ngày 09 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG” THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 843/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng” và Đề án “Thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam”, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng” theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ như sau.

I. MỤC ĐÍCH

- Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) nhằm tạo điều kiện cho TCTD mở rộng tín dụng với lãi suất hợp lý; cải thiện thanh khoản và nâng cao sự an toàn, lành mạnh, hiệu quả hoạt động của các TCTD, thị trường tiền tệ; phấn đấu đến cuối năm 2015 xử lý được cơ bản nợ xấu hiện nay, ngăn chặn nợ xấu phát sinh trong tương lai, đồng thời kiểm soát có hiệu quả và nâng cao chất lượng tín dụng;

- Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ cá thể, hộ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư thương mại, tiêu dùng, hỗ trợ thị trường phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận:

- Triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách, giải pháp điều hành tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước đến các TCTD, nhất là các quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn, cấp tín dụng, hoạt động ủy thác và nhận ủy thác, tạo điều kiện cho các TCTD tăng trưởng tín dụng hợp lý, góp phần phát triển sản xuất - kinh doanh cho các doanh nghiệp và hộ dân;

- Tăng cường công tác thanh tra, giám sát các TCTD trong việc thực hiện các quy định về cấp tín dụng, an toàn hoạt động và phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, trong việc cơ cấu lại nợ nhằm hạn chế phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng. Thực hiện thanh tra toàn diện đối với các TCTD cố tình che giấu nợ xấu, không thực hiện nghiêm túc các giải pháp xử lý đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong quá trình xử lý nợ xấu. Nâng cao khả năng cảnh báo, phòng ngừa và xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng; chủ động, phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động ngân hàng;

- Tham gia với các sở, ngành liên quan và hiệp hội ngành nghề trong việc triển khai xử lý hàng tồn kho của các doanh nghiệp có nợ đọng, nợ xấu để xây dựng, triển khai các chương trình, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giảm hàng tồn kho và hỗ trợ tín dụng phù hợp thông qua các chương trình như cho vay nông nghiệp, nông thôn, chương trình cho vay hỗ trợ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản…; tích cực triển khai các chương trình liên kết đầu tư, sản xuất - tín dụng ngân hàng - tiêu thụ, tiêu dùng để đưa vốn tín dụng ngân hàng đáp ứng các nhu cầu vay vốn có hiệu quả của nền kinh tế, kích thích sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, xuất khẩu, giải phóng hàng tồn kho và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp;

- Chỉ đạo các TCTD trên địa bàn:

+ Đối với Quỹ tín dụng nhân dân: xử lý nợ xấu và phòng ngừa, hạn chế nợ xấu gia tăng trong tương lai, tích cực chủ động triển khai các giải pháp trong Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD”: (1) Đánh giá lại chất lượng và khả năng thu hồi của các khoản nợ để có biện pháp xử lý thích hợp; (2) Tăng cường trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu; (3) Tiếp tục cơ cấu lại nợ; (4) Tiếp tục hỗ trợ vốn để khách hàng khắc phục khó khăn và phục hồi; (5) Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ pháp lý tài sản bảo đảm; (6) Thu nợ và xử lý tài sản bảo đảm; (7) Kiểm soát chặt chẽ và giảm chi phí hoạt động; (8) Hạn chế nợ xấu phát sinh trong tương lai;

+ Đối với các chi nhánh Ngân hàng thương mại, phối hợp với Hội sở chính: (1) Chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thực hiện tốt 10 giải pháp trong Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD”, rà soát đơn giản hóa thủ tục cho vay, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nhất là các dự án vượt quá thẩm quyền, đồng thời tiết kiệm chi phí hoạt động nhằm giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ cho quá trình tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế, xem xét miễn, giảm lãi suất và miễn, giảm lãi vay đối với khách hàng vay vốn; (2) Trong việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng theo Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn (2011 - 2015)”; (3) Chỉ đạo Công ty Quản lý tài sản trong việc thực hiện các biện pháp xử lý nợ và tài sản đảm bảo sau khi mua nợ xấu từ các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn;

+ Chú trọng cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vào các cụm, điểm công nghiệp tập trung, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời tiếp tục cho vay lĩnh vực bất động sản ở mức hợp lý, phù hợp với năng lực tài chính của TCTD và các giải pháp điều hành tiền tệ, tín dụng của Ngân hàng Nhà nước, trong đó ưu tiên cho vay các đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng và doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội;

+ Thực hiện việc báo cáo định kỳ kết quả triển khai xử lý nợ xấu theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận.

2. Sở Xây dựng:

- Tăng cường quản lý Nhà nước có hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng, kế hoạch phát triển đô thị, nhà ở, cân đối cung cầu phù hợp với nhu cầu của thị trường và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận tổ chức thực hiện cơ chế khuyến khích, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; phối hợp nghiên cứu, đề xuất cơ quan thẩm quyền ban hành chính sách tín dụng ưu đãi để người thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân có thể mua, thuê và thuê mua nhà ở phù hợp với thu nhập;

- Rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo thẩm quyền. Tổng hợp các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án tạm dừng, các dự án cần điều chỉnh cơ cấu loại hình nhà ở cho phù hợp với nhu cầu thị trường và nguồn lực xã hội;

- Phối hợp với các ngành liên quan rà soát tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp bất động sản; hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản chủ động điều chỉnh hoạt động kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp cho phù hợp, như: giảm giá bán, điều chỉnh cơ cấu hàng hóa cho phù hợp với khả năng chi trả của thị trường; sử dụng đúng mục đích các khoản vay và huy động vốn từ khách hàng, thực hiện công khai, minh bạch, đúng cam kết tiến độ, tạo niềm tin với khách hàng.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư, sớm triển khai kế hoạch, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để có đủ điều kiện thanh toán theo quy định; kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch của các chủ đầu tư, khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đấu thầu, nghiệm thu, thanh toán vốn; tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thi công, giải ngân của các dự án, nhất là đối với vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Rà soát, khắc phục và không để phát sinh nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản;

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư của tỉnh; điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án mời gọi đầu tư giai đoạn (2013 - 2015) phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức thực hiện cơ chế khuyến khích, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

- Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động tích cực, bảo đảm hiệu quả. Tích cực, chủ động trong việc tiếp xúc, giải quyết thuận lợi các thủ tục cho nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thẩm định dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư; hướng dẫn, tạo mọi thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến làm thủ tục;

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm;

- Chủ động phối hợp với các thành viên trong Ban Điều phối doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ đạo các doanh nghiệp trong từng ngành  do mình quản lý để củng cố, chấn chỉnh hoạt động, nâng cao năng lực tài chính, quản trị, tăng cường ứng dụng công nghệ và khả năng cạnh tranh, tham gia tích cực vào các chương trình, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cho Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương triển khai; đồng thời, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 4510/KH-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Thuận giai đoạn (2011- 2015);

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, vốn trái phiếu chính phủ, các nguồn vốn khác của kế hoạch hàng năm để kích thích phát triển kết cấu hạ tầng trong tỉnh.

4. Sở Công thương:

- Chủ động triển khai thực hiện tốt kế hoạch xúc tiến thương mại năm (2013 - 2015); tổ chức xây dựng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa. Hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến bán hàng hóa sản xuất trong nước trên thị trường nội địa khuyến khích các doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong nước. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

- Tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, không để lệ thuộc quá lớn vào một thị trường. Nâng cao hiệu quả công tác dự báo thị trường trong và ngoài nước, phổ biến kịp thời thông tin thị trường. Phối hợp với các ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng nhập khẩu không khuyến khích, các mặt hàng trong nước đã sản xuất được;

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm lợi thế về nông, lâm, thủy sản; trong đó, tập trung vào công nghiệp năng lượng, khai khoáng. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, cung cấp các thông tin thị trường tiềm năng để doanh nghiệp chủ động tiếp cận, mở rộng thị trường;

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp trao đổi nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, giải quyết khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp theo thẩm quyền; đề xuất, kiến nghị những biện pháp nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh để doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa.

5. Sở Tài chính:

- Tham gia phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, vốn trái phiếu chính phủ, các nguồn vốn khác của kế hoạch hàng năm để kích thích phát triển kết cấu hạ tầng trong tỉnh;

-  Phối hợp với Cục Thuế tỉnh đánh giá tác động của việc giảm, gia hạn thời gian nộp thuế; tính toán các khoản giảm thu có ảnh hưởng đến dự toán thu ngân sách của tỉnh, dự báo tình hình hụt thu ngân sách của tỉnh trong năm 2013 sau khi thực hiện các chính sách hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ;

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về việc thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất đối với các chủ đầu tư dự án đã được Nhà nước giao đất, nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ về nộp tiền sử dụng đất, do có khó khăn về tài chính theo quy định tại Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tài chính;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh thanh toán nợ tồn đọng trong xây dựng cơ bản;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp tình hình và có biện pháp xử lý phù hợp, dứt điểm đối với các khoản nợ giữa ngân sách với các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện theo Chỉ thị số 27/CT- TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục nợ đọng trong xây dựng cơ bản;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai phương án xử lý nợ xấu của doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước theo Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn (2011 - 2015)” đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, gắn Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành nâng cao trách nhiệm, giúp chủ sở hữu trong việc quản lý vốn, tài sản tại doanh nghiệp; rà soát cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khuôn khổ quy định pháp luật; gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm tạo giá trị gia tăng;

- Phối hợp với Sở Công thương, hiệp hội ngành nghề phân tích đánh giá thực trạng hoạt động và hàng tồn kho của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn để xây dựng triển khai các chương trình, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm hàng tồn kho và hỗ trợ tín dụng phù hợp thông qua các chương trình như cho vay nông nghiệp, nông thôn, chương trình cho vay hỗ trợ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản,… Đề xuất các biện pháp, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, tiêu thụ hàng hóa cho người nông dân.

7. Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Hỗ trợ các TCTD hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi tài sản và sớm xử lý nợ xấu của các TCTD;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý của tài sản bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ; thực hiện thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo đề nghị của Công ty Quản lý tài sản.

8. Cục Thuế tỉnh:

-  Triển khai thực hiện việc: (1) Áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đối với doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ; (2) Áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đối với thu nhập từ đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội; (3) Giảm 50% số thuế giá trị gia tăng đầu ra từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 đối với hoạt động đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội; (4) Giảm 30% số thuế giá trị gia tăng đầu ra từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014 đối với hoạt động đầu tư - kinh doanh là căn hộ có diện tích sàn dưới 70m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2; (5) Bổ sung ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn ưu đãi theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2013;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về việc thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất đối với các chủ đầu tư dự án đã được Nhà nước giao đất, nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ về nộp tiền sử dụng đất, do có khó khăn về tài chính theo quy định tại Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tài chính;

- Hỗ trợ Công ty Quản lý tài sản hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước khi chuyển quyền tài sản bảo đảm cho người mua.

9. Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án tỉnh:

- Phát hiện, cảnh báo kịp thời các thủ đoạn lừa đảo mới phát sinh và các dấu hiệu vi phạm pháp luật về hoạt động ngân hàng, hạn chế hình sự hóa các hoạt động kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng; ưu tiên áp dụng các biện pháp xử lý về mặt kinh tế, dân sự để khắc phục hậu quả và thu hồi tối đa tiền, tài sản cho ngân hàng;

- Phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật những trường hợp chây ỳ cố ý không trả nợ ngân hàng, cố ý làm trái và gây hậu quả nghiêm trọng cho ngân hàng;

- Phối hợp đẩy nhanh tiến độ và xử lý dứt điểm các vụ án có liên quan đến hoạt động ngân hàng và thi hành các vụ án dân sự để tạo điều kiện cho TCTD thu hồi nợ, giảm nợ xấu và tạo điều kiện mở rộng tín dụng cho nền kinh tế.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Phối hợp các cơ quan công an, cơ quan thuế, cơ quan tài nguyên môi trường và các cơ quan khác có liên quan trong việc: (1) Áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo thực hiện quyền của Công ty Quản lý tài sản trong việc thu giữ tài sản bảo đảm và thu hồi, xử lý nợ, tài sản bảo đảm; (2) Hoàn tất các thủ tục pháp lý, hồ sơ pháp lý về tài sản đảm bảo; (3) Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm liên quan đến tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu do Công ty Quản lý tài sản mua chưa được đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Phối hợp Sở Xây dựng rà soát quy hoạch, phân loại các dự án nhà ở trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân; thực hiện cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công;

- Bám sát tình hình thực tế, chủ động theo dõi, đánh giá để có biện pháp xử lý linh hoạt, kịp thời hoặc kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền những giải pháp chỉ đạo, điều hành bảo đảm kịp thời và hiệu quả.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh: đánh giá tình hình triển khai thực hiện theo Quyết định số 843/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này; tổng hợp, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả triển khai thực hiện trước ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hàng năm để gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2277/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2277/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2013
Ngày hiệu lực20/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/09/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2277/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2277/QĐ-UBND 2013 thực hiện Quyết định 843/QĐ-TT Xử lý nợ xấu hệ thống tổ chức tín dụng Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2277/QĐ-UBND 2013 thực hiện Quyết định 843/QĐ-TT Xử lý nợ xấu hệ thống tổ chức tín dụng Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2277/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tiến Phương
        Ngày ban hành20/09/2013
        Ngày hiệu lực20/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/09/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 2277/QĐ-UBND 2013 thực hiện Quyết định 843/QĐ-TT Xử lý nợ xấu hệ thống tổ chức tín dụng Bình Thuận

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2277/QĐ-UBND 2013 thực hiện Quyết định 843/QĐ-TT Xử lý nợ xấu hệ thống tổ chức tín dụng Bình Thuận