Quyết định 2573/QĐ-UBND

Quyết định 2573/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1058/QĐ-TTg và Chỉ thị 32/CT-TTg về cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2573/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch cơ cấu lại xử lý nợ xấu các tổ chức tín dụng Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2573 /QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 05 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1058/QĐ-TTG NGÀY 19/7/2017 VÀ CHỈ THỊ SỐ 32/CT-TTG NGÀY 19/7/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CẤU LẠI VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”;

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Thuận tại Tờ trình số 888/TTr-BTH ngày 21 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2017 và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng” theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Tòa án tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH. Vy

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1058/QĐ-TTG NGÀY 19/7/2017 VÀ CHỈ THỊ SỐ 32/CT-TTG NGÀY 19/7/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CẤU LẠI VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2573 /QĐ-UBND ngày 05 /9/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 về phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Tiếp tục cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với trọng tâm là xử lý căn bản, triệt để nợ xấu và các TCTD yếu kém trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống; giảm số lượng TCTD yếu kém để có số lượng các TCTD phù hợp, có quy mô và uy tín, hoạt động lành mạnh, bảo đảm tính thanh khoản.

- Tiếp tục lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao năng lực quản trị của các TCTD theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế. Phấn đấu đến năm 2020, các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) đạt mức vốn điều lệ tối thiểu 01 tỷ đồng.

- Triển khai kịp thời, hiệu quả các quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội, đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng của các TCTD. Phấn đấu xử lý và kiểm soát nợ xấu để đến năm 2020 đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ xấu đã bán cho Công ty quản lý tài sản của TCTD Việt Nam (VAMC) và nợ đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ của các TCTD, chi nhánh TCTD trên địa bàn xuống dưới 3% (không bao gồm nợ xấu các QTDND yếu kém đã được Ban kiểm soát đặc biệt phê duyệt phương án củng cố tổ chức và hoạt động).

2. Yêu cầu:

- Việc cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu là khách quan, cần thiết và là một quá trình thường xuyên, liên tục, tiếp nối và kế thừa của quá trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu trong giai đoạn trước.

- Việc cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu cần được thực hiện thận trọng, từng bước, bảo đảm tuân thủ theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, tận dụng tối đa các nguồn lực tự xử lý của TCTD.

- Thực hiện cơ cấu lại TCTD toàn diện về tài chính, hoạt động, quản trị của TCTD theo các hình thức, biện pháp và lộ trình thích hợp, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng TCTD và phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống.

- Xử lý nợ xấu phải gắn với việc triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh, nâng cao chất lượng tín dụng của các TCTD; phát huy vai trò của VAMC trong việc xử lý nợ xấu.

- Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động ngân hàng, ưu tiên bảo vệ quyền chủ nợ, áp dụng biện pháp xử lý hành chính, khắc phục hậu quả dân sự, hành chính trước khi áp dụng các biện pháp xử lý hình sự; thực hiện tốt cơ chế bảo vệ cán bộ, công chức được giao xử lý các TCTD yếu kém và xử lý nợ xấu.

- Phát triển vững chắc hệ thống QTDND hoạt động an toàn, hiệu quả nhằm góp phần xóa đói, giảm nghèo và gia tăng khả năng tiếp cận vốn, dịch vụ ngân hàng của dân cư ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, địa bàn có nhiều khó khăn.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao cho các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Nhiệm vụ chung

1.1. Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nội dung Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức thực hiện các công việc liên quan tại đơn vị.

1.2. Từng sở ngành, địa phương chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg và Chỉ thị số 32/CT- TTg; thực hiện rà soát các văn bản do đơn vị mình ban hành hoặc đã tham mưu tỉnh ban hành trước đây để hủy bỏ hoặc sửa đổi bổ sung nội dung cho phù hợp các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương; kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc để xử lý hoặc tham mưu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

1.3. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các TCTD, chi nhánh TCTD trong việc tiếp cận, nắm bắt các thông tin liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã, các chương trình, đề án, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương... để TCTD xem xét quyết định cho vay, đảm bảo việc mở rộng tín dụng có hiệu quả, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh

- Chủ trì, phối hợp các sở ngành địa phương liên quan trong việc: tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống TCTD gắn với xử lý nợ xấu theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg và Chỉ thị số 32/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ; làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các sở ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch này, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc thực hiện Đề án và đề xuất giải pháp xử lý để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các TCTD bám sát văn bản chỉ đạo của ngành và các chính sách tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, Quyết định số 1058/QĐ-TTg xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 cho phù hợp với đặc điểm từng TCTD, trên cơ sở đó xem xét phê duyệt cho từng TCTD trên địa bàn theo thẩm quyền. Chủ động phối hợp UBND huyện và Liên minh hợp tác xã trong việc hỗ trợ, củng cố các QTDND yếu kém, phát triển mới QTDND trên địa bàn nông nghiệp nông thôn theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gắn với thực hiện Chương trình phát triển kinh tế tập thể của địa phương; phối hợp cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng theo dõi, giám sát các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn trong việc thực hiện Đề án cơ cấu lại đã được Thống đốc phê duyệt.

- Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý nợ xấu theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/05/2013, trong đó: (1) thực hiện các giải pháp về cơ chế, chính sách tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho SXKD và hỗ trợ thị trường, giảm lượng hàng tồn kho, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, kích thích đầu tư và tiêu dùng trong nước, phát triển thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán; (2) chỉ đạo các TCTD tập trung các giải pháp: đánh giá lại chất lượng và khả năng thu hồi nợ các khoản nợ để có biện pháp xử lý phù hợp; tăng cường trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu; tiếp tục cơ cấu lại nợ, hỗ trợ vốn để khách hàng khắc phục khó khăn và phục hồi; bổ sung hoàn thiện hồ sơ pháp lý tài sản đảm bảo; thu nợ và xử lý tài sản đảm bảo; kiểm soát chặt chẽ và tiết giảm chi phí hoạt động; hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh trong tương lai.

- Thường xuyên theo dõi, giám sát các TCTD thực hiện Phương án cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của các TCTD trên địa bàn để kịp thời báo cáo, phản ánh về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, trong đó chỉ đạo các TCTD áp dụng toàn diện các biện pháp qui định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với VAMC trong việc xử lý thu hồi các khoản nợ đã đã bán để bảo đảm được mục tiêu đề ra.

- Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, giám sát đối với các TCTD trong việc chấp hành các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là việc chấp hành quy định về tín dụng, lãi suất, an toàn hoạt động và phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, trong việc cơ cấu lại nợ nhằm hạn chế phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng. Thực hiện thanh tra toàn diện đối với các TCTD cố tình che giấu nợ xấu, không thực hiện nghiêm túc các giải pháp xử lý đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong quá trình xử lý nợ xấu. Chủ động, phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động ngân hàng. Đồng thời, tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng theo hướng kết hợp với thanh tra trên cơ sở rủi ro, nâng cao khả năng cảnh báo sớm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đối với những rủi ro tiềm ẩn mang tính hệ thống.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư, sớm triển khai kế hoạch, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để có đủ điều kiện thanh toán theo quy định; kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch của các chủ đầu tư, khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đấu thầu, nghiệm thu, thanh toán vốn; tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thi công, giải ngân của các dự án, nhất là đối với vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Rà soát, khắc phục và không để phát sinh nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản.

- Phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, xây dựng lộ trình và bố trí nguồn xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến nợ tồn đọng xây dựng cơ bản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước địa phương, nợ xấu từ hoạt động cho vay theo các chương trình dự án, chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khoản nợ được Chính phủ bảo lãnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng phương án xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước.

- Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động tích cực, bảo đảm hiệu quả. Tích cực, chủ động trong việc tiếp xúc, giải quyết thuận lợi các thủ tục cho nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thẩm định dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư; hướng dẫn, tạo mọi thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến làm thủ tục.

- Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, vốn trái phiếu Chính phủ, các nguồn vốn khác của kế hoạch hàng năm để kích thích phát triển kết cấu hạ tầng trong tỉnh.

2.3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, TCTD liên quan hướng dẫn doanh nghiệp nhà nước xây dựng phương án xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu tại doanh nghiệp theo quy định của Trung ương.

- Phối hợp với Cục Thuế quán triệt, hướng dẫn chính sách liên quan đến thuế quy định tại Nghị quyết.

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ tài chính đối với các QTDND trên địa bàn.

2.4. Sở Tư pháp

- Hỗ trợ các TCTD hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi tài sản và sớm xử lý nợ xấu của các TCTD khi có đề nghị.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Thi hành án dân sự trong việc yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng kịp thời ngăn chặn các giao dịch đối với tài sản đã bị kê biên thi hành án.

2.5. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản bảo đảm của khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng.

- Chỉ đạo các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin tài sản của người sử dụng đất khi có yêu cầu của cơ quan Thi hành án dân sự theo quy định.

- Thực hiện công khai thông tin các giao dịch quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên hệ thống thông tin điện tử theo quy định hiện hành.

2.6. Sở Xây dựng

- Tăng cường quản lý nhà nước có hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng, kế hoạch phát triển đô thị, nhà ở, cân đối cung cầu phù hợp với nhu cầu của thị trường và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các ngành liên quan tổ chức thực hiện cơ chế khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp, cá nhân tham gia phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt đối với các khu đất đã được duyệt quy hoạch; phối hợp nghiên cứu, đề xuất cơ quan thẩm quyền ban hành chính sách tín dụng ưu đãi để người thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân có thể mua, thuê và thuê mua nhà ở phù hợp với thu nhập.

- Rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo thẩm quyền. Tổng hợp các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án tạm dừng, các dự án cần điều chỉnh cơ cấu loại hình nhà ở cho phù hợp với nhu cầu thị trường và nguồn lực xã hội.

- Phối hợp với các ngành liên quan rà soát, tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp bất động sản; hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản chủ động điều chỉnh hoạt động kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp cho phù hợp, như: giảm giá bán, điều chỉnh cơ cấu hàng hoá cho phù hợp với khả năng chi trả của thị trường; sử dụng đúng mục đích các khoản vay và huy động vốn từ khách hàng, thực hiện công khai, minh bạch, đúng cam kết tiến độ, tạo niềm tin với khách hàng.

2.7. Sở Công thương:

Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại hàng năm, tập trung công tác hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của địa phương, nâng cao công tác dự báo thị trường. Triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách liên quan đến sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác nắm bắt, tình hình hoạt động của doanh nghiệp và kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh các biện pháp tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

2.8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Nông nghiệp - PTNT, gắn Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành nâng cao trách nhiệm, giúp Chủ sở hữu trong việc quản lý vốn, tài sản tại doanh nghiệp; rà soát cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khuôn khổ quy định pháp luật; gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm tạo giá trị gia tăng.

- Phối hợp với Sở Công thương, Hiệp hội ngành nghề phân tích đánh giá thực trạng hoạt động và hàng tồn kho của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn để xây dựng trên khai các chương trình, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm hàng tồn kho và hỗ trợ tín dụng phù hợp thông qua các chương trình như cho vay nông nghiệp, nông thôn, chương trình cho vay hỗ trợ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản,… Đề xuất các biện pháp, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, tiêu thụ hàng hoá cho người nông dân.

2.9. Công an tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước tỉnh, UBND và các cơ quan có liên quan trong việc phòng ngừa, phát hiện, cảnh báo kịp thời các thủ đoạn lừa đảo mới phát sinh và các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng. Ưu tiên áp dụng các biện pháp kinh tế, hành chính để khắc phục hậu quả và thu hồi tối đa tiền, tài sản cho ngân hàng.

- Tăng cường phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, TCTD, VAMC đảm bảo an ninh, trật tự trong việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

2.10. Cục Thuế tỉnh:

- Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

- Phối hợp với các TCTD trong việc cung cấp thông tin liên quan đến báo cáo tài chính của các doanh nghiệp.

- Hướng dẫn chính sách thuế liên quan đến việc xử lý nợ xấu theo đúng quy định của pháp luật.

2.11. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước tỉnh trong việc: củng cố các QTDND yếu kém của QTDND; xem xét mở rộng QTDND ở các địa bàn nông thôn có nhu cầu trên nguyên tắc bảo đảm an toàn, hiệu quả, trong đó ưu tiên thành lập QTDND ở nơi chưa có hoặc thiếu QTDND; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với QTDND; tăng cường tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia phát triển hệ thống QTDND và người gửi tiền ổn định tâm lý, yên tâm gửi tiền tại QTDND.

- Chỉ đạo cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm theo đề nghị của tổ chức tín dụng, VAMC. Trường hợp bên bảo đảm không hợp tác hoặc không có mặt theo thông báo của tổ chức tín dụng, VAMC, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm tham gia chứng kiến và ký biên bản thu giữ tài sản bảo đảm.

- Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh và chỉ đạo các ngành có liên quan của huyện trong việc: (1) hoàn tất các thủ tục pháp lý, hồ sơ pháp lý về tài sản đảm bảo; (2) thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm liên quan đến tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu do Công ty Quản lý tài sản mua chưa được đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh rà soát quy hoạch, phân loại các dự án nhà ở, đất ở trên địa bàn.

2.12. Liên minh Hợp tác xã tỉnh:

Phối hợp Ngân hàng Nhà nước tỉnh trong việc củng cố, phát triển QTDND trên địa bàn theo chương trình phát triển kinh tế tập thể địa phương; quan tâm hỗ trợ các QTDND trong việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý QTDND.

3. Đề nghị Tòa án tỉnh và Cục Thi hành án tỉnh:

- Quán triệt nội dung Nghị quyết số 42/2017/QH14 đến các cán bộ, công chức thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của các TCTD, VAMC; tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội và Thông báo kết luận số 241-TB/VPTU ngày 28/7/2017 của Tỉnh ủy Bình Thuận thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác 9 tháng năm 2017.

- Thực hiện nghiêm túc Văn bản số 152/TANDTC-PC ngày 19/7/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu.

- Phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật những trường hợp chây ỳ không trả nợ ngân hàng, cố ý làm trái và gây hậu quả nghiêm trọng cho ngân hàng.

- Phối hợp đẩy nhanh tiến độ và xử lý dứt điểm các vụ án có liên quan đến hoạt động ngân hàng và thi hành các vụ án dân sự để tạo điều kiện cho TCTD thu hồi nợ, giảm nợ xấu và tạo điều kiện mở rộng tín dụng cho nền kinh tế.

- Cục Thi hành án dân sự phối hợp với các TCTD rà soát, tổng hợp các vụ việc thi hành án liên quan đến TCTD để phân loại, đẩy nhanh tiến độ thi hành án các vụ việc còn tồn đọng.

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với tỉnh và sở, ngành liên quan hàng năm tổ chức cuộc đối thoại với các tổ chức tín dụng liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự có liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh tích cực tổ chức thi hành các bản án ở các tỉnh khác được thực hiện ở Bình Thuận theo sự uỷ thác của các cơ quan Thi hành án dân sự ngoài tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội, Quyết định số 1058/QĐ-TTg Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các TCTD, gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân; thực hiện cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Bám sát tình hình thực tế, chủ động theo dõi, đánh giá để có biện pháp xử lý linh hoạt, kịp thời hoặc kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền những giải pháp chỉ đạo, điều hành bảo đảm kịp thời và hiệu quả.

2. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố định kỳ báo cáo Ngân hàng Nhà nước tỉnh tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này như sau: trước ngày 25/5 (báo cáo 6 tháng), trước ngày 07/9 (báo cáo 9 tháng) và trước ngày 25/11 hàng năm.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh làm đầu mối phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan giúp UBND tỉnh: đánh giá tình hình triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 42/2017/QH14, Quyết định số 1058/QĐ-TTg và Kế hoạch này; tổng hợp, định kỳ báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch này (trước ngày 28/5 (báo cáo 6 tháng), trước ngày 12/9 (báo cáo 9 tháng) và trước ngày 28/11 hàng năm), để gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo thời gian quy định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2573/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2573/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2017
Ngày hiệu lực05/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2573/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2573/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch cơ cấu lại xử lý nợ xấu các tổ chức tín dụng Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2573/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch cơ cấu lại xử lý nợ xấu các tổ chức tín dụng Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2573/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýNguyễn Ngọc Hai
       Ngày ban hành05/09/2017
       Ngày hiệu lực05/09/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 2573/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch cơ cấu lại xử lý nợ xấu các tổ chức tín dụng Bình Thuận

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2573/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch cơ cấu lại xử lý nợ xấu các tổ chức tín dụng Bình Thuận

        • 05/09/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 05/09/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực