Quyết định 2280/QĐ-UBND

Quyết định 2280/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 2280/QĐ-UBND 2019 quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực lao động tỉnh Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2280/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2519/TTr-SLĐTBXH ngày 09 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 25 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với SThông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết các thủ tục hành chính trên để y ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PCVP.UBND tỉnh;
- UBND cấp huyện, UBND cấp xã;
- Phòng KSTT (HCT), TTPVHCC;
- Cổng Thông t
in điện tử tnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Số TT

Tên TTHC

Quyết định công bố TTHC

Quy trình s

I. Lĩnh vực: Ngưi có công

1

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 30/3/2017

01

2

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công

02

3

Giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp “Giấy chứng nhận” đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài ủy quyền cho thân nhân trong nước kê khai, nhận chế độ

Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 03/10/2018

03

4

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương.

Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 08/11/2016

04

II. Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội

5

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 01/3/2018

05

6

Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật

Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

06

7

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật

07

8

Xét duyệt hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo

08

9

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sng trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 08/11/2016

09

10

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 13/9/2019

10

11

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

11

12

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

12

13

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

13

14

Giải quyết hồ sơ trợ cấp xã hội thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội đối với đối tượng tâm thần, tàn tật

Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 16/4/2018

14

15

Giải quyết trợ cấp, cứu trợ đột xuất tại cộng đồng

15

III. Lĩnh vực: Phòng, chống tệ nạn xã hội

16

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 13/9/2019

16

17

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

17

18

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 03/7/2017

18

19

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

19

IV. Lĩnh vực: Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

20

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 07/9/2017

20

21

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

21

22

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối vi trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

22

23

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

23

24

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

24

25

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

25

 

Quy trình số 01

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “XÁC NHẬN VÀO ĐƠN ĐỀ NGHỊ DI CHUYỂN HÀI CỐT LIỆT SĨ, ĐƠN ĐỀ NGHỊ THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SĨ”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 1 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhim thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Thân nhân liệt sĩ gửi đơn để nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ hoặc đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú. Công chức Bộ phận Một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử (nếu có). Đồng thời chuyển đến công chức Lao động - Thương binh và Xã hội.

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

01 giờ

c 2

Xem xét, xử lý hồ sơ. Tham mưu UBND cấp xã xác nhận vào đơn đề nghị

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

03 giờ

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã xác nhận vào đơn đề nghị và chuyển đến Bộ phận Một cửa.

Lãnh đạo UBND cấp xã

03 giờ

Bước 4

Vào sổ theo dõi trả kết quả và trả kết quả cho người dân

Công chc Một cửa của UBND cấp xã.

01 giờ

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 01 ngày làm việc

 

Quy trình số 02

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “ỦY QUYỀN HƯỞNG TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Người có công hoặc thân nhân đang hưởng trcấp, phụ cấp ưu đãi nếu không có điều kiện trực tiếp nhận trợ cấp, phụ cấp thì phải lập giấy ủy quyền gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú. Công chức bộ phận một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử (nếu có).

Đồng thời chuyển đến công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

01 giờ

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ.

Tham mưu UBND cấp xã xác nhận vào giấy ủy quyền

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

03 giờ

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã xác nhận vào giấy ủy quyền và chuyển đến Bộ phận Một cửa.

Lãnh đạo UBND cấp xã

03 giờ

Bước 4

Vào sổ theo dõi trả kết quả và trả kết quả cho người dân

Công chức Một cửa của UBND cấp xã

01 giờ

Tng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 01 ngày làm việc

 

Quy trình số 03

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ VÀ CẤP “GIẤY CHỨNG NHẬN” ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA KHÁNG CHIẾN, CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ ĐANG ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ỦY QUYỀN CHO THÂN NHÂN Ở TRONG NƯỚC KÊ KHAI, NHẬN CHẾ ĐỘ”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Ch tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Người được ủy quyền nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú. Công chức bộ phận một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử (nếu có). Đồng thời chuyển đến công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phối hợp Ban chỉ huy quân sự cấp xã tham mưu UBND cấp xã tchức hội nghị xét duyệt; hoàn thiện hồ sơ cho từng đối tượng có đủ điều kiện hưởng chế độ;

Lập biên bản hội nghị xét duyệt, công văn để nghị, danh sách đối tượng.

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

2,5 ngày làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND xã ký đề nghị, kèm theo danh sách gửi UBND cấp huyện (thông qua Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện).

Lãnh đạo UBND cấp xã

02 ngày làm việc

Bước 4

Hoàn thành việc rà soát, đối chiếu, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, làm công văn tham mưu Chủ tịch UBND huyện đề nghị, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh), kèm theo hồ sơ đối tượng đủ điu kiện hưởng chế độ và danh sách đối tượng

Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện

10 ngày làm việc

Bước 5

Hoàn thành việc xét duyệt, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đối tượng, làm công văn tham mưu UBND tỉnh đề nghị, báo cáo Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu IX (qua Cục Chính trị quân khu) danh sách đối tượng tượng đủ điều kiện hưởng chế độ và kèm theo hồ sơ đối tượng.

Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh

10 ngày làm việc

Bước 5

Hoàn thành việc thẩm định, trình Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu ra quyết định hưởng chế độ hỗ trợ, ký “Giấy chứng nhận” đối với các đối tượng và gửi về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Cục Chính trị quân khu IX

10 ngày làm việc

Bước 6

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chuyển kết qugiải quyết về Ban Chỉ huy quân sự cp huyện. Theo từng đợt, kể từ ngày nhận đủ kinh phí, quyết định hỗ trợ, “Giấy chứng nhận” và danh sách đối tượng được hưởng chế độ của cấp có thẩm quyền, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện hoàn thành việc chi trả chế độ, trao "Giấy chứng nhận" cho thân nhân đối tượng; hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán theo quy định.

Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện

20 ngày làm việc

Tng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 55 ngày làm việc

 

Quy trình số 04

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THÀNH TÍCH THAM GIA KHÁNG CHIẾN ĐÃ ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG HOẶC BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Bến Tre)

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Người có Bằng khen hoặc đại diện thân nhân lập bản khai kèm giấy tờ quy định gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người có Bằng khen (hoặc UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu cuối cùng của người có Bằng khen từ trần). Công chức Một cửa xem xét, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, tham mưu UBND cấp xã xác nhận bản khai và lập danh sách kèm giấy tờ quy định, gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

4,5 ngày làm việc

Bước 3

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định gửi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

07 ngày làm việc

Bước 4

Xem xét, tiếp nhận, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tnh

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công.

01 ngày làm việc

Bước 5

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Ngưi có công

05 ngày làm việc

Bước 6

Trình kết quả cho lãnh đạo Sở ký phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Người có công

01 ngày làm việc

Bước 7

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

01 ngày làm việc

Bước 8

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Văn thư

01 ngày làm việc

Bước 9

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tvề kết qugiải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công.

01 ngày làm việc

Tng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 22 ngày làm việc

 

Quy trình số 05

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI DƯỚI 10 ĐỐI TƯỢNG CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội nộp hsơ đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội theo quy định gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cơ sở có trụ sở. Công chức bộ phận một cửa kim tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử (nếu có). Đồng thời chuyển đến công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ. Tham mưu UBND xã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội cho cơ sở hoặc văn bản từ chi cp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội và nêu rõ lý do.

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

05 ngày làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND xã ký cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội cho cơ sở hoặc văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội.

Đồng thời chuyn kết quả đến Bộ phận một cửa.

Lãnh đạo UBND cấp xã

04 ngày làm việc

Bước 4

Vào sổ theo dõi trả kết quả và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian gii quyết thủ tục hành chính: 10 ngày làm việc

 

Quy trình số 06

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Bến Tre)

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Khi có nhu cầu xác định, xác định lại mức độ khuyết tật thì người đề nghị hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật làm hồ sơ theo quy định gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú. Công chức Bộ phận Một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào phn mềm một cửa điện tử (nếu có).

Đồng thời chuyển đến công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ. Tham mưu UBND cấp xã:

+ Gửi văn bản tham khảo ý kiến cơ sở giáo dục về tình trạng khó khăn trong học tập, sinh hoạt, giao tiếp và kiến nghị vdạng khuyết tật, mức độ khuyết tật của người được xác định mức độ khuyết tật đang đi học.

+ Triệu tập các thành viên, gửi thông báo về thời gian và địa điểm xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

+ Tổ chức đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật.

Lập hồ sơ, biên bản kết luận xác định mức độ khuyết tật. Tổ chức niêm yết, thông báo công khai kết luận của Hội đng tại trụ sUBND cấp xã.

Hết thời hạn niêm yết công khai gửi hồ sơ đến Chủ tịch UBND cấp xã cp giấy xác nhận. Trường hợp có khiếu nại, tố cáo hoặc không đồng ý với kết luận của Hội đồng thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Hội đồng tiến hành xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể và trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại, tố cáo.

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

20 ngày làm việc

Bước 3

Chủ tịch UBND cấp xã cấp giấy xác nhận khuyết tật. Đồng thời chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa.

Lãnh đạo UBND cấp xã

04 ngày làm việc

Bước 4

Vào sổ theo dõi trả kết quả và trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Một cửa cùa UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Tng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 25 ngày làm việc

 

Quy trình số 07

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự thực hiện

Ni dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Khi có nhu cầu đi hoặc cấp li Giấy xác nhận khuyết tật thì người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật làm đơn gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cp xã nơi cư trú. Công chức bộ phận một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử (nếu có).

Đồng thời chuyển đến công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ. Tham mưu UBND cấp xã cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật hoặc văn bản từ chối cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật và nêu rõ lý do.

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

02 ngày làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND cp xã ký cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật hoặc văn bản từ chối cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật.

Đồng thời chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa.

Lãnh đạo UBND cấp xã

02 ngày làm việc

Bước 4

Vào sổ theo dõi trả kết quả và trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Tng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc

 

Quy trình số 08

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “XÉT DUYỆT HỖ TRỢ CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO, NGƯỜI GẶP KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT DO MẮC BỆNH NẶNG, BỆNH HIỂM NGHÈO”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện

Bước 1

Cá nhân làm đơn, kèm theo giấy tliên quan gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú. Công chức Bộ phận Một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử (nếu có). Đồng thời chuyển đến công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

01 giờ

Bước 2

Xem xét hồ sơ, tham mưu lãnh đạo UBND cấp xã xác nhận vào đơn đề nghị.

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

04 giờ

Bước 3

Lãnh đạo UBND xã xác nhận đơn đề nghị. Chuyển đơn đã có xác nhận đến Bộ phận Một cửa.

Lãnh đạo UBND cấp xã

02 giờ

Bước 4

Vào sổ theo dõi trả kết quả và trả cho cá nhân nhận trực tiếp hoặc chuyển đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (qua bộ phận một cửa).

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

01 giờ

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét và xác nhận vào hồ sơ, Cá nhân nhận lại hồ sơ và nộp vào cơ sở y tế nơi khám chữa bệnh.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 01 ngày làm việc.

 

Quy trình số 09

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “XÁC NHẬN HỘ GIA ĐÌNH LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP VÀ DIÊM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2016-2020 THUỘC DIỆN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIM Y TẾ”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hộ gia đình có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế làm Giấy đề nghị xác nhận gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú. Công chức Bộ phận Một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử (nếu có). Đồng thời chuyển đến công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

Công chức Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã.

0,5 ngày làm việc.

Bước 2

Xem xét, xlý hồ sơ. Tham mưu Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã tổ chức thẩm định theo quy trình và gửi Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận.

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

06 ngày làm việc

Bước 3

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xác nhận hộ gia đình thuộc hoặc không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Đồng thời chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa.

Lãnh đạo UBND cấp xã

03 ngày làm việc

Bước 4

Vào sổ theo dõi trả kết quả và trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Một cửa ca UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 10 ngày làm việc

 

Quy trình s10

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “CÔNG NHẬN HỘ THOÁT NGHÈO, HỘ THOÁT CẬN NGHÈO TRONG NĂM”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Bến Tre)

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hộ gia đình có giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ca UBND cấp xã nơi cư trú. Công chức Bộ phận Một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử (nếu có). Đồng thời chuyển đến công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ. Tham mưu Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã lập danh sách các hộ gia đình có giấy đề nghị, tổ chức thẩm định; báo cáo kết quả thẩm định và trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhận danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo; niêm yết công khai danh sách tại trụ sở UBND cấp xã.

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

03 ngày làm việc

Bước 3

Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhận danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Chtịch UBND cấp xã

03 ngày làm việc

Bước 4

Vào sổ theo dõi trả kết quả và trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Tng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 07 ngày làm việc

 

Quy trình s11

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “CÔNG NHẬN HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO PHÁT SINH TRONG NĂM”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hộ gia đình có giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cp xã nơi cư trú. Công chức bộ phận một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử (nếu có). Đồng thời chuyển đến công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ. Tham mưu Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã lập danh sách các hộ gia đình có giấy đề nghị, tổ chức thẩm định; báo cáo kết quả thm định và trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh; niêm yết công khai danh sách tại trụ sở UBND cấp xã.

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

03 ngày làm việc

Bước 3

Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, cận nghèo phát sinh trong năm.

Chủ tịch UBND cấp xã

03 ngày làm việc

Bước 4

Vào sổ theo dõi trả kết quả và trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Tng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 07 ngày làm việc

 

Quy trình s12

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỘT XUẤT VỀ HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Khi có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông, tai nạn lao động đc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác, cơ quan, tổ chức, gia đình hoặc cá nhân trực tiếp mai táng làm hồ sơ theo quy định gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú. Công chức bộ phận một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử (nếu có).

Đồng thời chuyển đến công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

02 giờ

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ.

Tham mưu Hội đồng xét duyệt thống nhất danh sách, mức hỗ trợ chi phí mai táng, trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

01 ngày làm việc

Bước 3

Chủ tịch UBND cấp xã quyết định hỗ trợ chi phí mai táng ngay những trường hợp cấp thiết. Trường hợp không giải quyết phải có văn bn trả lời và nêu rõ lý do.

Trường hợp thiếu nguồn lực thì có văn bản đề nghị trợ giúp gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chủ tịch UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Vào sổ theo dõi trả kết quả và trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

02 giờ

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 02 ngày làm việc

 

Quy trình s13

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỘT XUẤT VỀ HÕ TRỢ LÀM NHÀ Ở, SỬA CHỮA NHÀ Ở”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở lập Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú. Công chức Bộ phận Một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử (nếu có).

Đồng thời chuyển đến công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ. Tham mưu Hội đồng xét duyệt thống nhất danh sách, mức hỗ trợ, trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

10 ngày làm việc

Bước 3

Chủ tịch UBND cấp xã quyết định cứu trợ ngay những trường hợp cấp thiết, Trường hợp thiếu nguồn lực thì có văn bản đnghị trợ giúp gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trường hợp không giải quyết phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Chủ tịch UBND cấp xã

04 ngày làm việc

Bước 4

Vào sổ theo dõi trả kết quả và trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Tng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc (thủ tục không quy định thời hạn giải quyết).

 

Quy trình s14

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TRỢ CẤP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG TÂM THẦN, TÀN TẬT”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Bến Tre)

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Cá nhân hoặc người giám hộ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú. Công chức Bộ phận Một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử (nếu có). Đồng thời chuyển đến công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

Công chức Một cửa của UBND cp xã.

0,5 ngày làm việc

c 2

Tham mưu Hội đồng xét duyệt cấp xã tổ chức xác minh, xét duyệt; tham mưu văn bản đề nghị trình Chtịch UBND cấp xã.

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

04 ngày làm việc

Bước 3

Chủ tịch UBND cấp xã ký văn bản đề nghị gửi Phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện xem xét

Chủ tịch UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 4

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét thẩm định hồ sơ đúng đối tượng theo quy định, trình UBND cấp huyện quyết định

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

02 ngày làm việc

Bước 5

UBND cấp huyện xem xét, quyết định. Chuyển kết quả giải quyết về UBND cp xã

UBND cấp huyện

02 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ theo dõi, trả kết quả và trợ cấp cho đối tượng

UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Tng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 10 ngày làm việc.

 

Quy trình s15

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP, CỨU TRỢ ĐỘT XUẤT TẠI CỘNG ĐỒNG”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Cá nhân có nhu cầu trợ cấp, cứu trợ đột xuất tại cộng đồng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ca UBND cấp xã nơi cư trú. Công chức Bộ phận Một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử (nếu có). Đồng thời chuyển đến công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

01 giờ

Bước 2

Tham mưu xét duyệt, trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định trợ giúp, cứu trợ đột xuất tại cộng đồng.

Trường hợp vượt quá thẩm quyền của cp xã, tham mưu văn bản đề nghị gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

04 giờ

Bước 3

Chủ tịch UBND cấp xã xem xét quyết định trợ giúp, cứu trợ đột xuất tại cộng đồng. Trường hợp không giải quyết phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Đng thời, chuyển kết quả giải quyết đến Bộ phận Một cửa để vào stheo dõi trả kết quả.

Trường hợp vượt quá thẩm quyền của cấp xã, tham mưu văn bản đề nghị gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết. Trường hợp vượt quá thẩm quyền của cấp huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản gửi SLao động - Thương binh và Xã hội đề nghị xem xét giải quyết.

Chủ tịch UBND cấp xã

02 giờ

Bước 4

Vào sổ theo dõi, trả kết quả giải quyết cho đối tượng

Công chức bộ phận một cửa UBND cấp xã

01 giờ

Tng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 01 ngày làm việc (đối với trường hợp thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã).

 

Quy trình s16

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “QUYẾT ĐỊNH CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN TẠI CỘNG ĐỒNG”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Bến Tre)

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Người nghiện ma túy hoặc gia đình, người giám hộ ca người nghiện ma túy chưa thành niên có trách nhiệm tự giác khai báo và nộp hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã nơi cư trú. Công chức Bộ phận Một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử (nếu có). Đồng thời chuyển đến công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

c 2

Tham mưu thẩm tra hồ sơ, lập danh sách đối tượng tự nguyện cai nghiện và làm văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

02 ngày làm việc

Bước 3

Chủ tịch UBND cấp xã quyết định việc cai nghiện tự nguyện tại cộng đng. Trường hợp không giải quyết phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Chủ tịch UBND cấp xã

03 ngày làm việc

Bước 4

Vào sổ theo dõi trả kết quả và trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 06 ngày làm vic

 

Quy trình s17

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN TẠI GIA ĐÌNH”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Người nghiện ma túy hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy chưa thành niên có trách nhiệm đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình với UBND cấp xã nơi cư trú gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú. Công chức Bộ phận Một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử (nếu có). Đồng thời chuyển đến công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Tham mưu thẩm tra hồ sơ, lập danh sách đối tượng tự nguyện cai nghiện và làm văn bản trình Chủ tịch UBND cấp xã.

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

01 ngày làm việc

Bước 3

Chủ tịch UBND cấp xã quyết định việc cai nghiện tự nguyện tại gia đình. Trường hợp không giải quyết phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Chủ tịch UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 4

Vào sổ theo dõi trả kết quả và trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Tng thi gian giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

 

Quy trình s18

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “HOÃN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH CAI NGHIỆN BẮT BUỘC TẠI CỘNG ĐỒNG”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Người phải chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng đang ốm nặng có chứng nhận của bệnh viện từ tuyến huyện trở lên hoặc phụ nữ đang có thai có chứng nhận của bệnh viện từ tuyến huyện trở lên hoặc phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi làm đơn đề nghị hoãn gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú. Công chức Bộ phận Một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử (nếu có). Đồng thời chuyển đến công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Tham mưu thẩm tra hồ sơ, lập danh sách đối tượng đề nghị hoãn chấp hành cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

02 ngày làm việc

Bước 3

Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định việc hoãn chấp hành cai nghiện bt buộc tại cộng đng. Trường hợp không giải quyết phải có văn bản trả li và nêu rõ lý do.

Chủ tịch UBND cấp xã

02 ngày làm việc

Bước 4

Vào sổ theo dõi trả kết quả và trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc

 

Quy trình s19

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “MIỄN CHP HÀNH QUYẾT ĐỊNH CAI NGHIỆN BT BUỘC TẠI CỘNG ĐỒNG”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Người phải chp hành quyết định cai nghiện bt buộc tại cộng đồng đang mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên, hoặc trong thời gian hoãn chấp hành quyết định mà người đó tự nguyện cai nghiện, không còn sử dụng ma túy có giấy xác nhận đã hoàn thành thời gian tự nguyện cai nghiện làm đơn đề nghị miễn gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú. Công chức Bộ phận Một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử (nếu có).

Đồng thời chuyển đến công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Tham mưu thẩm tra hồ sơ, lập danh sách đối tượng đề nghị miễn chấp hành cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trình Chủ tịch UBND cấp xã.

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

02 ngày làm việc

Bước 3

Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định việc miễn chấp hành cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Trường hợp không giải quyết phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Chủ tịch UBND cấp xã

02 ngày làm việc

Bước 4

Vào sổ theo dõi trả kết quả và trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

0,5 ngày m việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc

 

Quy trình s20

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP KHẨN CẤP HOẶC TẠM THỜI CÁCH LY TRẺ EM KHỎI MÔI TRƯỜNG HOẶC NGƯỜI GÂY TỔN HẠI CHO TRẺ EM”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân nếu phát hiện hoặc có thông tin về hành vi xâm hại trẻ em hoặc trẻ em có nguy cơ bị xâm hại có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan lao động - thương binh và xã hội các cấp hoặc cơ quan công an các cấp hoặc UBND cấp xã nơi xảy ra vụ việc.

Cơ quan lao động - thương binh và xã hội các cấp hoặc cơ quan công an các cấp hoặc UBND cấp xã nơi xảy ra vụ việc

Trong vòng 12 giờ từ khi nhận thông tin trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại

Bước 2

Nơi tiếp nhận thông tin có trách nhiệm ghi chép đầy đủ thông tin về hành vi xâm hại trẻ em, trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại.

Bước 3

Cơ quan lao động - thương binh và xã hội các cp, cơ quan công an các cấp, UBND cấp xã nơi xảy ra vụ việc hoặc nơi trẻ em cư trú thực hiện việc kiểm tra tính xác thực về hành vi xâm hại, tình trạng mất an toàn, mức độ nguy cơ gây tổn hại đối với trẻ em. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em có trách nhiệm cung cấp thông tin và phối hợp thực hiện khi được yêu cầu.

Bước 4

Chủ tịch UBND cấp xã nơi xảy ra vụ việc chỉ đạo người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã tiến hành việc đánh giá nguy cơ ban đầu, mức độ tổn hại của trẻ em để có cơ sở áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp.

Chủ tịch UBND cấp xã nơi xảy ra vụ việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 12 giờ

 

Quy trình s21

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “CHẤM DỨT VIỆC CHĂM SÓC THAY THẾ CHO TRẺ EM”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

a) Đối với trường hợp chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em theo đề nghị của cá nhân, đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế:

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Cá nhân, đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em gửi đơn đề nghị chấm dứt việc chăm sóc thay thế gửi đến Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã nơi ban hành quyết định giao, nhận trẻ em để thực hiện thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế. Công chức bộ phận một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử (nếu có). Đồng thời chuyển đến công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

Công chức Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Thẩm tra hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

09 ngày làm việc

Bước 3

Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm ban hành quyết định chấm dứt việc chăm sóc thay thế và chuyển hình thức chăm sóc thay thế căn cứ vào kết quả theo dõi, đánh giá việc trẻ em được cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế hoặc theo đề nghị của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế hoặc theo nguyện vọng của trẻ em.

Chủ tịch UBND cấp xã

05 ngày làm việc

Bước 4

Vào sổ theo dõi trả kết quả và trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Tổng thi gian giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc

b) Đối với trường hợp chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại s trợ giúp xã hội đ chuyển đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế:

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Cá nhân, đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em gửi đơn đề nghị chấm dứt việc chăm sóc thay thế gửi đến Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã nơi ban hành quyết định giao, nhận trẻ em để thực hiện thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế. Công chức bộ phận một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử (nếu có). Đồng thời chuyển đến công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Tham mưu thẩm tra hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản đề nghị chấm dứt việc chăm sóc thay thế.

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

09 ngày làm việc

Bước 3

Chủ tịch UBND cấp xã ký văn bản đề nghị chấm dt việc chăm sóc thay thế và gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc UBND cấp huyện hoặc cá nhân có thẩm quyền quyết định chấm dứt việc chăm sóc trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội.

Chủ tịch UBND cấp xã

05 ngày làm việc

Bước 4

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc UBND cấp huyện hoặc cá nhân có thẩm quyền quyết định chấm dt việc chăm sóc trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội và gửi quyết định này đến UBND cấp xã để thực hiện giao, nhận trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc UBND cấp huyện hoặc cá nhân có thẩm quyền

0,5 ngày làm việc

Tng thi gian giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc

 

Quy trình s22

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HỖ TRỢ, CAN THIỆP ĐỐI VỚI TRẺ EM BỊ XÂM HẠI HOẶC CÓ NGUY CƠ BỊ BẠO LỰC, BÓC LỘT, BỎ RƠI VÀ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân nếu phát hiện hoặc có thông tin về hành vi xâm hại trẻ em hoặc trẻ em có nguy cơ bị xâm hại có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan lao động - thương binh và xã hội các cấp hoặc cơ quan công an các cấp hoặc UBND cp xã nơi xảy ra vụ việc (nơi tiếp nhận thông tin).

Các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân

 

Bước 2

Nơi tiếp nhận thông tin có trách nhiệm ghi chép đầy đủ thông tin về hành vi xâm hại trẻ em, trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại.

Thực hiện việc kiểm tra tính xác thực về hành vi xâm hại, tình trạng mất an toàn, mức độ nguy cơ gây tổn hại đối với trẻ em. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em có trách nhiệm cung cấp thông tin và phối hợp thực hiện khi được yêu cầu.

Cơ quan lao động - thương binh và xã hội các cấp hoặc cơ quan công an các cấp hoặc UBND cấp xã nơi xảy ra vụ việc

1,5 ngày làm việc

Bước 3

Chủ tịch UBND cấp xã nơi xảy ra vụ việc chỉ đạo người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã tiến hành việc đánh giá nguy cơ ban đầu, mức độ tn hại của trẻ em để có cơ sở áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp.

Chủ tịch UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Bước 4

Người làm công tác bảo vệ trẻ em Cấp xã thực hiện việc thu thập thông tin, đánh giá nguy cơ cụ thể.

Căn cứ mức độ tổn hại và nhu cầu cần hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trình Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

2,5 ngày làm việc

Bước 5

Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt kế hoạch htrợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Chủ tịch UBND cấp xã

02 ngày làm việc

Tng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 07 ngày làm việc

 

Quy trình s23

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “ĐĂNG KÝ NHẬN CHĂM SÓC THAY THẾ CHO TRẺ EM ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH NHẬN CHĂM SÓC THAY THẾ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI THÂN THÍCH CỦA TRẺ EM”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Bến Tre)

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Cá nhân, người đại diện gia đình có nguyện vọng và đủ điều kiện nhận chăm sóc thay thế làm hồ sơ theo quy định gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú. Công chức bộ phận một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử (nếu có). Đồng thời chuyển đến công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

Công chức Một cửa ca UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Tham mưu UBND cấp xã tiếp nhận, lập, lưu trữ danh sách cá nhân, gia đình có nguyện vọng nhận chăm sóc thay thế; hằng quý cập nhật danh sách gửi cơ quan lao động - thương binh và xã hội cấp huyện để thực hiện trách nhiệm điều phối việc lựa chọn cố nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

Tham mưu lựa chọn hình thức, cá nhân, gia đình chăm sóc thay thế phù hợp với trẻ em; xác minh điều kiện của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế; cung cấp thông tin về cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em và lấy ý kiến của trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên; lựa chọn, thông báo, cung cấp thông tin, hồ sơ của trẻ em cần chăm sóc thay thế cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

09 ngày làm việc

Bước 3

Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định giao, nhận trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế; chỉ đạo tổ chức việc giao, nhận trẻ em giữa UBND cấp xã và cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Chủ tịch UBND cấp xã

05 ngày làm việc

Bước 4

Vào sổ theo dõi trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc

 

Quy trình s24

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “THÔNG BÁO NHẬN CHĂM SÓC THAY THẾ CHO TRẺ EM ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH NHẬN CHĂM SÓC THAY THẾ LÀ NGƯỜI THÂN THÍCH CỦA TRẺ EM”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 40 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Cá nhân, người đại diện gia đình là người thân thích của trẻ em đủ điều kiện nhận chăm sóc thay thế làm đơn đề nghị hoặc thông báo nhận chăm sóc thay thế gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã nơi cư trú. Công chức bộ phận một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử (nếu có). Đồng thời chuyển đến công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Báo cáo xác minh điều kiện của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế và dự thảo quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã về giao, nhận trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

09 ngày làm việc

Bước 3

Chủ tịch UBND cấp xã quyết định giao, nhận trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

Chủ tịch UBND cấp xã

05 ngày làm việc

Bước 4

Vào sổ theo dõi trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Một cửa của UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Tng thi gian gii quyết thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc

 

Quy trình s25

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “CHUYỂN TRẺ EM ĐANG ĐƯỢC CHĂM SÓC THAY THẾ TẠI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐẾN CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH NHẬN CHĂM SÓC THAY THẾ”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thc hin

Bước 1

Người đứng đầu cơ strợ giúp xã hội có trách nhiệm lập danh sách và hồ sơ trẻ em có nhu cầu tìm cá nhân, gia đình chăm sóc thay thế, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với cơ sthuộc trách nhiệm quản lý cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện đi với cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện.

Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội

 

Bước 2

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, đối chiếu với danh sách cá nhân, gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế để xem xét, đánh giá sự phù hp của cá nhân, gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế. Chuyển danh sách và hồ sơ đến UBND cấp xã nơi cá nhân, gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế cư trú.

S Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện

09 ngày làm việc

Bước 3

Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã nơi cư trú của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế thông báo tình hình của trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế, tổ chức cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế tiếp xúc với trẻ em và đưa trẻ em đến nhà của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế để trẻ em làm quen vi môi trường mới; lấy ý kiến, nguyện vọng của trẻ em về cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

Người đứng đầu cơ strợ giúp xã hội; UBND cấp xã nơi cư trú của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

02 ngày làm việc

Bước 4

UBND cấp xã xem xét các điều kiện của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế, nếu đủ điều kiện, UBND cp xã quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

UBND cấp xã nơi cư trú của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

14 ngày làm việc

Tng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 25 ngày làm việc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2280/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2280/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2019
Ngày hiệu lực17/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2280/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2280/QĐ-UBND 2019 quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực lao động tỉnh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2280/QĐ-UBND 2019 quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực lao động tỉnh Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2280/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành17/10/2019
        Ngày hiệu lực17/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2280/QĐ-UBND 2019 quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực lao động tỉnh Bến Tre

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2280/QĐ-UBND 2019 quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực lao động tỉnh Bến Tre

         • 17/10/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/10/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực